answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Islam och den magiska världen av andar och drakar

Koranen säger att det finns särskilda varelser kallade Jinn som Allah skapade av eld: 

Och jinn skapade Vi förr av flammande eld. S. 15:27 Pickthall [vår översättning]
Och Han skapade jinn från eld utan rök: S. 55:15 Y. Ali [vår översättning]

Vissa människor verkar tro att jinn är immateriella andliga varelser. Med tanke på att elden är en kemisk reaktion mellan olika ämnen och att det inte finns någon eld utan materia, är en sådan slutsats inte korrekt. I bästa fall är ovanstående verser inte avgörande för av vilken natur jinn är. Eftersom all eld behöver materia kan de, tvärtom, mena att jinn skapats med materiella kroppar av något slag.

Andra uttalanden från Koranen och hadith litteraturen stödjer denna ståndpunkt eftersom det finns referenser som tyder på att de har kroppslighet och har faktiska kroppsdelar. Exempelvis varnar följande text för Satan, som är en jinn enligt Koranen, och hans barn: 

Och när Vi sade till änglarna: Buga åt Adam; de bugade men Iblis (gjorde det inte). Han var jinn, så han överskred sin Herres bud. Vad! skulle ni då ta honom och HANS AVKOMMOR som vänner istället för mig, och fastän de är era fiender? Ondskan är (denna) förändring för orättvisa. S. 18:50 Shakir [vår översättning]

Och (minns) när Vi sade till änglarna: Buga inför Adam, och de föll framför honom, alla utom Iblis. Han var av jinn, så han gjorde uppror mot sin Herres befallning. Kommer ni att välja honom och HANS SÄD som era beskyddande vänner istället för mig, då de är en fiende till er? Olycksbringande är utbytet för missdådare. S. 18:50 Pickthall [vår översättning]

Den kände kommentatorn, Ibn Kathir, använde denna text för att bevisa att jinn faktiskt kan avla:

Vi vet att jinn kan avla eftersom Allah den Allsmäktige frågade: <<Kommer ni då ta honom (Iblis) och hans avkomma som beskyddare och hjälpare?>> (Stories of the Prophets by Ibn Kathir, översatt av Sheikh Muhammad Mustafa Geme'ah, den Utmärkta imamens ämbete, Sheikh Al-Ahzar, redigerad av Aelfwine Acelas Mischler [El-Nour för publicering och distribution och översättning Est.; 38 Al-Madina Al-Monawara St, Toryl Al-Gadida], s. xi) [vår översättning]

Fortplantning är en fysisk handling som kräver sexuell intimitet och förutsätter därför att jinn har viss fysisk anatomi så att de kan föröka sin ras genom samlag. I ljus av detta bör det inte komma som en överraskning att få veta att det finns manliga och kvinnliga djävlar eller jinn:

Berättat Zayd ibn Arqam:
Allahs Apostel (frid_vare_över_honom) sade: Dessa dass besöks av jinn och djävlar. Så när någon bland er är där, borde han säga: "Jag söker skydd hos Allah från manliga och kvinnliga djävlar." (Sunan Abu Dawud, Bok 1, Nummer 6) [vår översättning] 

Faktum är att Koranen vidare lär ut att vissa jinn kommer att gå till helvetet eller komma in i paradiset, och att de som går till trädgården kommer att vara gifta med himmelska jungfrur:

Och säkerligen, Vi har skapat många av jinn och människorna för Helvetet. De har hjärtan varmed de inte förstår, de har ögon varmed de inte ser, och de har öron varmed de inte hör (sanningen). De är som boskap, ja ännu mer vilse är dem! De är tankelösa. S. 7:179 Hilali-Khan [vår översättning]

Om vi hade så önskat, skulle vi säkert ha väckt varje själ dess sanna vägledning: Men Ordet från Mig kommer att besannas: "Jag kommer att fylla Helvetet med jinn och människor tillsammans." S. 32:13 Y. Ali [vår översättning]

Sedan när himlen har blivit åtskild, och den blir rosa eller röd som röd-olja, eller rött skinn. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? Så att på den dagen kommer ingen människa eller jinn bli frågad om hans synder, (eftersom de är redan kända från deras ansikten som antingen är vita eller svarta). Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka?  De Mujrimun (polyteister, kriminella, syndare, etc.) kommer att kännas igen av deras märken (svarta ansikten), och de kommer att fångas i deras tillfälle i akt och deras fötter. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka?  Detta är helvetet som Mujrimun (polyteister, kriminella, syndare, etc.) förnekade. De kommer att gå mellan det (Helvetet) och kokande vatten! Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? Men för honom som [den sanna troende av Islamiska Monoteismen som utför alla uppdrag ordinerade av Allah och Hans Budbärare Muhammad SAW, och håller sig borta (avstår) från alla typer av synd och onda gärningar som är förbjudna i Islam och] rädds stående inför sin Herre, kommer det att finnas två Trädgårdar (dvs. i Paradiset). Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? Med spridda grenar; Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka?  I dem (båda) kommer att vara två källor som flödar (fritt). Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? I dem (båda) kommer att vara varje slag av frukt i par. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka?  Tillbakalutad på sofforna klädda med siden brokad, och frukterna av de två trädgårdarna kommer att vara nära till hands. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? Vari båda kommer att vara de (jungfrur) fasthållande sina blickar på sina män, som ingen man eller jinn yatmithhunna (har öppnat deras mödomshinna med samlag) innan dem. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka?  (I skönhet) är de som rubiner och korall. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka?  Finns det någon belöning för gott annat än gott? Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? Och förutom dessa två finns det två andra Trädgårdar (dvs. i Paradiset) Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? Mörkgröna (i färg). Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka?  I dem (båda) kommer att vara två källor med forsande vatten. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? I dem (båda) kommer att vara frukter och dadelpalmer och granatäpplen. Vilka av de välsignelser er Herre givit er kommer ni både (jinn och män) då att förneka? Däri (trädgårdar) kommer att vara rättvisa (hustrur) goda och vackra, S. 55:37-70 Hilali-Khan [vår översättning]

Ibn Kathir skriver: 

<Qasirat At-Tarf> kyska kvinnor, hustrur som håller tillbaka sina blickar, som önskar inga utom sina män, att se dem som de vackraste människorna i Paradiset. Det sade Ibn 'Abbas, Qatadah "Ata" Al-Khurasani och Ibn Zayd. Det rapporterades att en av dessa fruar kommer att säga till sin man: "Vid Allah, jag varken ser någon i Paradiset vackrare än du eller mer kärt för mig än du. Så prisad vare Allah Som gjorde dig för mig och gjorde mig för dig. ”Allah sade, ...

<som aldrig fördärvad av en människa förr eller Jinn> vilket innebär att de är ljuvliga jungfrur av jämförbar ålder som aldrig haft samlag med någon, vare sig av människor eller Jinn före sina män. Detta är också ett bevis på att de troende bland Jinn kommer in i Paradiset. Artat bin Al-Mundhir sa, "Damrah bin Habib blev tillfrågad om jinn kommer in i Paradiset och han sa, ”Ja, och de kommer att gifta sig. Jinn har Jinn kvinnor och människor kommer att ha kvinnliga människor. '" (fetstil och understrykning är vår betoning) [vår översättning]

Dessutom menar Koranen att jinn kan dö:

 (Allah) kommer att säga: "Bege dig in, med sällskap av nationer som gick bort före dig, av människor och jinn, i Elden." Varje gång en ny nation går in, förbannar den sin syster nation (som gick före), till dess att de alla kommer att samlas tillsammans i Elden. Den sista av dem kommer att säga till de första av dem: "Vår Herre! Dessa vilseledde oss, så ge dem dubbla plågan av elden." Han kommer att säga: "För var och en finns dubbla (plåga), men ni vet inte." S. 7:38 Hilali-Khan [vår översättning]

Och vi har tilldelat dem (demonerna) intim följeslagare (i denna världen), som har gjort rättvisa till synes för dem, vad som var före dem (onda gärningar som de gjorde i detta världsliga liv och misstro i Räkenskapen och Uppståndelsen, etc.) och vad som var bakom dem (förnekande av de ämnena i kommande livet Hädanefter när det gäller straff eller en belöning, etc.). Och Ordet (dvs. plågan) är rättfärdigad mot dem som det var rättfärdigad mot dem som var bland de tidigare generationerna av jinn och människor som hade gått bort före dem. Faktum är att de (alla) var förlorare. S. 41:25 Hilali-Khan [vår översättning]

Dessa ahadith säger uttryckligen att jinn verkligen dör: 

Berättat av Ibn 'Abbas:
Profeten brukade säga, "Jag söker skydd (hos DIG) vid Dina’ Izzat, Ingen har rätt att bli dyrkad utom Du som inte dör medan Jinn och människor dör. " (Sahih al-Bukhari, Volym 9, Bok 93, Nummer 480) [vår översättning]

Ibn 'Abbas rapporterade att Allahs Budbärare (må frid vare över honom) brukade säga: "O Allah, det är till Dig som jag överlämnar mig själv. Jag bekräftar min tro på Dig och har min tillit på Dig och vänder mig till Dig i ånger och med Din hjälp bekämpar mina motståndare. O Allah, jag söker skydd hos Dig med Din makt, det finns ingen gud utom Du, led mig inte på avvägar. Du är all levande som inte dör, medan Jinn och mänskligheten dör. " (Sahih Muslim, Bok 035, Nummer 6561) [vår översättning]

Koranen säger även att Allah skjuter jinn med stjärnfall och meteorer!

Och sannerligen, vi har lagt de stora stjärnorna i himlen och vi förskönade den för åskådarna. Och Vi har vaktat den (nära himlen) från varje utstött Shaitan (djävul). Utom honom (djävulen) som tjänar på att höra genom att stjäla, han jagas av en tydligt flammande eld. S. 15:16-18 Hilali-Khan [vår översättning]

Vi har smyckat den nedre himlen med stjärnornas utsmyckning och att skydda mot alla upproriska Satan, de lyssnar inte till det högsta rådet, för de blir skjutna från alla håll, S. 37:6-8 Arberry [vår översättning]

Och sannerligen, vi har smyckat den närmaste himlen med lampor, och Vi har gjort sådana lampor (som) missiler för att driva bort Shayatin (djävular), och har förberett för dem den flammande eldens plåga. S. 67:5 Hilali-Khan [vår översättning]

Och (den Jinn som hade lyssnat till Koranen sade): Vi hade sökt himlen men hade funnit det fyllt med starka vakter och meteorer. Och vi brukade sitta på (höga) platser för att lyssna. Men den som lyssnar nu har en flamma väntandes på honom, S. 72:8-9 Pickthall - jfr 55:33-35 [vår översättning]

Efter att ha kommenterat om sammansättningen av meteorer och meteoriter, frågar Dr William F. Campbell med rätta:

Svårigheten här är uppenbarligen inte med vetenskap och bildningen av meteorer och meteoriter. Svårigheten är hur man ska förstå vad Koranen egentligen talar om. Ordet "rajm", vanligtvis översatt som "förbannad" i moderna översättningar, kommer från verbet som betyder "stena", och Hamidullah översätter 67:5, som citeras ovan med orden:

"Och vi har utformat dem (lamporna) som ett sätt att stena djävlarna." (Min översättning från franskan)

Vad ska vi förstå när det står att Gud skjuter meteorer, vare sig de görs av koldioxid eller järn-nickel, på ickemateriella djävlar som stjäl genom att höra från himmelska rådet? Och vad ska vi förstå när meteorer kommer i meteorregn och som färdas i parallella banor? Ska vi förstå detta som att alla djävlar står på rad i samma ögonblick? Detta är inga lätta frågor. (Campbell, Koranen och Bibeln i ljuset av historia och vetenskap, 3. SKJUTANDE STJÄRNOR - METEORER OCH METEORITER, nätupplagan)

Hadith litteraturen ger ytterligare stöd för att jinn har fysik av något slag. Till exempel, stjärnor och meteorer inte de enda materiella föremål som kan skada jinn eftersom vatten också kan!

Berättat av Abu Huraira:
Profeten sade, "Om någon av er vaknar från sin sömn och utför tvagning bör han tvätta sin näsa genom att sätta vatten i den och blåsa ur den tre gånger, eftersom Satan har vistats i den övre delen av näsan hela natten." (Sahih al-Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 516) [vår översättning]

Dessutom, haditherna påstår att Satan kan kissa och passera vind (fjärta):

Berättat av 'Abdullah:
En person hade nämnts inför Profeten (frid vare över honom) och han fick då veta att han fortsatte sova ända till morgonen och hade inte stigit upp för bönen. Profeten sade, "Satan har urinerat i hans öron." (Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 21, Nummer 245) [vår översättning]

Berättat av 'Abdullah:
Det nämndes inför Profeten att det fanns en man som sov hela natten till morgonen (efter soluppgången). Profeten sade, "Han är en man i vars öron (eller öra) Satan hade urinerat." (Sahih al-Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 492) [vår översättning]

Berättat av Abu Huraira:
Allahs Budbärare sade: "När ropet för bön görs, lägger Satan benen på ryggen och PASSERAR VIND så att han inte kan höra Adhan. Och när ropet avslutats kommer han tillbaka, och när Iqama uttalas, lägger Satan åter benen på ryggen, och när Iqama är färdig kommer han tillbaka igen och försöker störa personen och hans tankar och säger, "Kom ihåg det och det (som han inte har tänkt på före bönen)", tills den bedjande person glömmer hur mycket han har bett. Om någon av er inte minns om han har erbjudit tre eller fyra Rakat bör han utföra två prostrationer av Sahu sittandes. (Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 22, Nummer 323) [vår översättning]

Berättat av Abu Huraira:
Profeten sade, "När en uppmaning till bön ropas, lägger Satan benen på ryggen, och PASSERAR VIND MED BULLER. När ropet för bön är klart kommer han tillbaka. Och när Iqama uttalas, lägger han åter benen på ryggen, och efter dess slut, återvänder han igen för att komma emellan den (bedjande) personen och hans hjärta och säger till honom. "Kom ihåg det här eller det där” tills den person som glömmer om han har erbjudit tre eller fyra Rakat: så om en glömmer om han har bett tre eller fyra Rak'at bör han utföra två prostrationer av Sahu (dvs. glömska)." (Sahih al-Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 505) [vår översättning]

Haditherna talar till och med om vilken diet jinn följer: 

Berättat av Abu Huraira:
Han en gång var i, sällskap med Profeten bärande på en vatten kruka för hans tvagning och för rengöring av hans privata delar. Medan han följde honom bärandes på den (dvs. krukan), sade Profeten, "Vem är detta?" Han sade, "Jag är Abu Huraira." Profeten sade, "Hämta mig stenar för att rengöra mina privata delar, och hämta inte några ben eller djur dynga" Abu Huraira fortsatte berätta: Så jag tog med några stenar, som jag hade i hörnet av min mantel tills jag lade dem vid hans sida och gick därifrån. När han var färdig, gick jag med honom och frågade: "Vad är det med ben och djur dynga?" Han sa, "De är en del av Jinn föda. Representanten av Jinn av (staden) Nasibin kom till mig – och hur trevliga var inte de Jinn och bad mig om att få resterna av den mänskliga födan. Jag åberopade Allah för dem så att de aldrig skulle passera förbi ett ben eller djurs dynga utan att de hittar mat på dem." (Sahih al-Bukhari, Volym 5, Bok 58, Nummer 200) [vår översättning]

Berättat av Abdullah ibn Mas'ud:
En representant av jinn kom till Profeten (frid vare över honom) och sade: O Muhammad, förbjud din grupp att rengöra sig med ett ben eller dynga eller träkol, för i dem har Allah gett näring åt oss. Så Profeten (frid vare över honom) förbjöd dem att göra det. (Sunan Abu Dawud, Bok 1, Nummer 0039) [vår översättning]

Berättat av Abdullah ibn Mas'ud
Allahs Budbärare (frid vare över honom) sade: Rena inte dig själv med dynga eller med ben för det är föda för dina bröder bland Jinn.

Överförd av Tirmidhi, Nasa'i med undantaget att han inte nämnde: Födan för dina bröder bland jinn. (Tirmidhi Hadith, Antal 129, Alim CD-ROM-Version) [vår översättning]

Därför har jinn festmåltid på dynga och ben!

Det är ganska tydligt av det ovanstående att Muhammed faktiskt trodde att Satan och jinn är fysiska varelser eller att de har fysiska organ av något slag. Han trodde uppenbarligen inte att de var okroppsliga andar.


Straffet I Graven

Enligt hadithen trodde Muhammed att otrogna plågas i sina gravar. Troende friges däremot: 

Berättat Masruq:
”'Aisha sa att en judinna kom till henne och nämnde straffet i graven, sägande, "Må Allah skydda dig från straffet i graven." 'Aisha frågade sedan Allahs Budbärare om straffet i graven. Han sa, "Ja, (det finns ett) straff i graven." Aisha fortsatte, "Efter det såg jag alltid Allahs Budbärare söka skydd hos Allah från straffet i graven i varje bön han bad."”(Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 23, Nummer 454) [vår översättning]

Berättat av Al-Bara 'bin' Azib:
Profeten (f.v.ö.h) sade, "När en trogen troende får sitta upp i sin grav, kommer (änglarna) till honom och han kommer att vittna om att ingen har rätt att bli dyrkad utom Allah och att Muhammad är Allahs Budbärare. Och det överensstämmer med Allahs uttalande: Allah kommer att stärka de som tror med ett ord som står fast… (14.27).” [vår översättning] (Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 23, Nummer 450) [vår översättning]
    
Berättat Shu'ba:
Samma som ovan och tillade, "Allah kommer att hålla starka dem som tror ..." (14,27) framkom om straffet i graven. (Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 23, Nummer 451) [vår översättning]

Berättat av Asma 'bint Abi Bakr:
Allahs Budbärare stod upp en gång och predikade och nämnde prövningen som människor kommer att möta i graven. När han nämnde det började muslimerna skrika högt.” [vår översättning] (Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 23, Nummer 455) [vår översättning]

Vi kan nu bättre förstå varför dessa muslimer började skrika när vi ser den typ av straff som väntar de döda i deras gravar: 

Berättat av Anas:
Profeten sade, "När en människa läggs ner i sin grav och hans följeslagare återvänder [hemåt], och när han till och med hör deras steg, kommer två änglar till honom och får honom att sätta sig upp och frågar honom: 'Vad brukade du säga om den här mannen, Muhammad?' Han kommer att säga: 'Jag vittnar om att han är Allahs slav och Hans Apostel.' Då kommer de att säga till honom, 'Se på din plats i Helvetet. Allah har gett dig en plats i Paradiset istället för det.'" Profeten fortsatte, "Den döda personen kommer att se båda sina platser. Men en icke-muslim eller en hycklare kommer att säga till änglarna, 'Jag vet inte [vem Muhammad är], men jag brukade säga vad folk brukade säga!' Det kommer att sägas till honom, 'Du visste inte och inte heller tog du emot vägledningen (genom att recitera Koranen).' Sedan kommer han att bli slagen med en hammare av järn mellan hans två ögon, och han kommer att gråta och skriket kommer att höras av alla utom människor och jinn [övernaturliga varelser]."” [vår översättning] (Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 23, Nummer 422) [vår översättning]

Berättat av AbuHurayrah
(När de döda - eller en av er - är begravd, kommer två mörka och blåa änglar att komma till honom; en heter 'Munkir' och den andra heter 'Nakir'. De kommer att fråga honom, 'Vad brukade du säga om denna man (Muhammad)' Han kommer att svara, 'Vad han brukade säga, att han är Allahs tjänare och Budbärare. Jag vittnar om att det inte finns någon sann gud utom Allah och att Muhammad är Hans tjänare och Budbärare.' De kommer att säga, 'Vi vet att du brukade säga det', och hans grav kommer att utvidgas till [35 meter i kvadrat] och kommer att fyllas med ljus. Han kommer att bli tillsagd, 'Somna in', men han kommer att svara, 'Låt mig gå tillbaka till min familj för att återberätta detta för dem.' De kommer att säga, 'Somna in… till dess att Allah återuppväcker [dig] från din sömn.' Om han var en hycklare, kommer hans svar att vara, 'Jag vet inte! Jag hörde folk säga något, så jag brukade upprepa vad de sa.' De kommer att säga, 'Vi vet att du brukade säga det.' Jorden kommer att beordras, 'Kom närmare omkring honom', och jorden kommer att närma sig honom till dess att hans revben korsar varandra. Han kommer att förbli i denna plåga, till dess att Allah återupplivar honom ur sömnen.) At-Tirmidhi sa, "Denna tradition är Godkänd, [men] Unik.''…” (Tirmidhi Hadith, Nummer 44 - Alim CD-ROM-Version) [vår översättning]

Ifall att träffas med hammare inte var illa nog så lärde Muhammed också ut att riktiga drakar skulle tortera de otrogna! 

Berättat av AbuSa'id
Allahs Budbärare (frid vare över honom) sa: NITTIONIO DRAKAR dominerar över den otrogne i graven. De biter och sticker honom (ständigt) tills timmen är kommen (uppståndelsen). (Dessa drakar är så giftiga) att om en av dem andas på jorden, kommer ingen grönska någonsin att växa på den.
Rapporterad av Darimi. Tirmidhi framlade något liknande men han sa sjuttio i stället för nittionio. (Tirmidhi Hadith, Nummer 46 - Alim CD-ROM-Version) [vår översättning]

Berättat AbuSa'id
När Profeten (frid vare över honom) gick ut till bön och såg människor som såg ut som om de flinade sade han: "Om ni hade kunnat minnas mycket om döden som en njutnings avbrytare, skulle det distrahera er från vad jag ser. Se till att minnas mycket döden, som är njutnings avbrytare, för det kommer inte en dag utan att graven säger "Jag är exilens hus, jag är ensamhetens hus, jag är dammets hus, jag är maskarnas hus." När en troende dör säger graven till honom, 'Välkommen och var hälsad, du är mig verkligen den käraste av dem som vandrar på mig. Jag har fått ansvar för er idag och du har kommit till mig och du kommer att se hur jag skall behandla dig.' "Därefter kommer den att expandera för honom så långt ögat kan se och en dörr till Paradiset kommer att öppnas för honom. Men när den omoraliska eller otrogna blir begravd kommer graven säga till honom: 'Ingen välkomst och ingen hälsning till dig, du är för mig den mest förhatliga av dem som vandrat på mig. Jag har fått ansvar för dig idag och du har kommit till mig och du kommer att se hur jag skall behandla dig.' AbuSa'id berättade att Allahs Budbärare indikerade det genom att korsa fingrarna. Sedan sade han: "SJUTTIO DRAKAR kommer att få ansvara för honom, de är av sådan art att om en av dem andas på jorden skulle inga grödor kunna produceras så länge som världen varade, och de kommer att bita och klösa honom tills han tagits ut för räkenskapen. "Han rapporterade också att Allahs Budbärare (frid vare över honom) sade. "Graven är en av trädgårdarna i Paradiset, eller en av de gropar som finns i Helvetet. "
Tirmidhi rapporterade det. (Tirmidhi Hadith, Nummer 1429 - Alim CD-ROM-Version) [vår översättning]

Det är en sak att skildra andliga realiteter på ett materialistiskt eller fysiskt sätt eller att använda metaforer av mytiska varelser för att beskriva andliga entiteter som Satan:

"Den dagen skall Herren med sitt svärd, sitt hårda, väldiga, skarpa svärd, slå Leviatan, den snabba ormen, Leviatan, den ringlande ormen, han skall dräpa draken i havet." Jesaja 27:1

"Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom." Uppenbarelseboken 12:9

"Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid." Uppenbarelseboken 20:1-3 

Eller till och med onda härskare som Farao:

"Du skall säga: Så säger Herren Gud: Jag skall ta itu med dig, farao, Egyptens kung, feta krokodil som dåsar i Nilen och säger: "Nilen är min, jag har skapat den."'" Hesekiel 29:3 

Det är något helt annat att tala om drakar som bokstavligen kommer för att tortera okroppsliga själar medan de ligger i sina gravar!

Av Sam Shamoun
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss