answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kabah – Den stora idolen i Islam del 1

Enligt den traditionella islamiska uppfattningen är följande vers uppmaning för Muslimer att rikta sig till Kabah i Mecka och nedböja sig för den när dem utför deras fem dagliga böner:

Ofta har Vi sett dig [Muhammad] vända ansiktet mot himlen [i väntan på ledning], och Vi skall låta dig vända dig i en böneriktning som skall göra dig nöjd. Vänd alltså nu ditt ansikte mot den heliga Moskén; ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot denna [Moské]. De som [förr] fick ta emot uppenbarelsen vet säkert att detta är ett sant [påbud] från deras Herre. Och Gud förbiser ingenting av vad de gör. Men även om du gav dem som [i äldre tid] fick ta emot uppenbarelsen alla bevis, skulle de inte följa din böneriktning; du skall inte heller följa deras böneriktning. Några av dem iakttar en böneriktning, andra en annan. Ja, om du skulle foga dig efter deras önskningar, sedan du fått ta emot den kunskap som [nu] har kommit dig till del, skulle du sannerligen höra till de orättfärdiga. De till vilka Vi [tidigare] skänkte uppenbarelsen vet detta lika noga som de känner sina barn, men det finns några bland dem som mot bättre vetande döljer sanningen. S. 2:144-146 (Mohammad Knut Bernström)

Ja, var du än har börjat din färd, vänd ditt ansikte mot den heliga Moskén. Var ni än befinner er, vänd er mot denna [Moské], så att inga människor får anledning att tvista med er - utom de som har onda avsikter. Oroa er inte [för vad de har i sinnet]; nej, frukta Mig! Då skall Jag ge er Min fulla välsignelse så att ni skall kunna följa den raka vägen. S. 2:150 (Mohammad Knut Bernström)

Vi anvisade Abraham platsen för denna Helgedom [och sade:] "Sätt ingenting vid Min sida!" och "Rena Min Helgedom för alla som skall vandra runt den och som skall resa sig [till bön] och böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten!" S. 22:26 (Mohammad Knut Bernström)

Enligt Koranen är nedböjning en handling av dyrkan för att det är direkt kopplad till tjänst eller dyrkan som måste utföras till Allah:

De som är i din Herres närhet finner det inte vara under sin värdighet att tjäna Honom (‘ibadatihi). De lovprisar Honom och faller ned (yasjudoona) på sina ansikten [i tillbedjan]. S. 7:206 (Mohammad Knut Bernström)

Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte (la tasjudoo) inför solen, inte heller inför månen; fall ned (wa-osjudoo) i tillbedjan inför Gud som har skapat dem - om det är Honom ni vill dyrka (ta-abudoona). S. 41:37 (Mohammad Knut Bernström)

Fall ned(fa-osjudoo) inför Gud och tillbe (wa-oabudoo) [Honom]! S. 53:62 (Mohammad Knut Bernström)

Varför faller då Muslimer ner för en hednisk helgedom som en gång hade 360 idoler?

Och säg: "Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!"(17:81) (Mohammad Knut Bernström)

Vika” här betyder att bli förstörd.

4443. Det är berättat att 'Abdullah ibn Mas'ud sade, ”Profeten, må Allah välsigna honom och ge honom frid, gick in i Makka och det fanns trehundrasextio idoler runt omkring Ka’ba. Han började peta de med en pinne som han hade i handen sägande, ’Sanning har kommit och lögnen har förgås’ (17:81) och ’Sanningen har kommit. Lögnen kan inte uppstå eller pånyttfödas.’ (34:49)” (Aisha Bewley, The Sahih Collection of Al-Bukhari, Kapitel 68. Boken om Tafsir: **)

Se också Dr. Muhammad Muhsin Khans version av Sahih al-Bukhari, Volym 6, Bok 69, Nummer 244.

Och låt oss inte glömma att det fanns andra hedniska Kabah under Muhammeds tid som avgudadyrkarna byggde för deras gudar eller gudinnor:

CLI: Bränna hus och palmträd

2857. Det är berättat att Qays ibn Abi Hazim sade, “Jarir sade till mig, ’Allahs Budbärare sade till mig, ’Kommer du inte att avlösa mig från Dhu’l-Khalasa?’ som var ett hus av Khath’am som kallades Yamami Ka’ba. ’Jag åkte med etthundrafemtio ryttare från Ahmas. De var goda ryttare. Jag kunde inte sitta stadigt på en häst och han (Profeten) slog mig på mitt bröst så jag såg märken av hans fingrar på mitt bröst. Han sade, ”O Allah få honom stadig och gör honom en vägledd vägledare.’” Han gick till det, bröt upp det och brände det. Sedan sände han nyheterna till Allahs Budbärare. Jarirs sändebud sade, ’Av den Ende som sände dig med sanningen, jag kom inte till dig förrän jag lämnade det som om det var en avtärd eller skabbig – kamel.’ Han sade, ’Må Allah välsigna hästarna och Ahmas ryttarna fem gånger.”

Och:

CLXXXVIII: Goda nyheter om segrar

2911. Det är berättat att Qays sade, “Jarir ibn ‘Abdullah sade till mig, ‘Allahs Budbärare sade till mig, ’Kommer du inte att avlösa mig från Dhu’l-Khalasa?’” som var ett hus som Khath’am fanns som kallades för Yamani Ka’ba. Jag åkte med etthundrafemtio ryttare från Ahmas. De var goda ryttare. Jag sade till Profeten att jag inte kunde sitta stadigt på en häst och han (Profeten) slog mig på bröstet så att jag såg märken av hans fingrar på mitt bröst och sade, ”O Allah, få honom att sitta stadigt och gör honom till en vägledd vägledare.’” Han gick till det, krossade det och brände ner det. Sedan sände han goda nyheterna till Allahs Budbärare. Jarirs budbärare sade, ’Av den Ende som sände dig med sanningen, jag kom inte till dig förrän jag lämnade det som om det var en skabbig kamel.’ Han sade, ’Må Allah välsigna hästarna och Ahmas ryttarna fem gånger.’’ (Bewley, Sahih Al-Bukhari, Kapitel 61. Boken om Jihad och Militär Expeditioner: *; understrykningar är vår betoning)

Därför, att nedfalla mot några av dessa hedniska helgedomar var att nedfalla i dyrkan till gudar och gudinnor som dessa platser var byggda för.

Kabah som en boning för Allah

Nedfaller Muslimer för Kabah för att Allah faktiskt har sin boning där? Är Kabah platsen på jorden som Allah har valt att leva; att vara huset som han skapade i sin härlighet och utsåg att bo där för evigt?

Om detta är så, hur kan då Muslimer förklara faktumet att Koranen säger att Allah, såsom änglarna, har sin boning i himmelen ovan?

Kan ni vara säkra på att Han, som är I himlen (man FEE al-sama-i), inte låter jorden [rämna under er och] uppsluka er? Se hur den [redan] skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är I himlen (man FEE al-sama-i), inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning S. 67:16-17 (Mohammad Knut Bernström)

Jämför detta med vad som står om dessa som är i himlarna:

Hur talrika änglarna I himlen än är (malakin FEE al-samawati), är deras förböner till ingen nytta, om inte Gud har gett Sitt tillstånd; och Han ger det till förmån för den Han vill och som funnit nåd inför Honom. S. 53:26 (Mohammad Knut Bernström)

Allting I himmlarna (FEE al-samawati) och på jorden prisar GUD. Han är den Allsmäktige, Visast.  S. 57:1 (Rashad Khalifa)

Hadith dokumenterar att det finns sju himlar bebodda av profeterna och änglarna och att det finns ett hus belägen i den högsta himlen: 
 
 … Sedan steg han upp till mig på sjätte himlen och frågade för att det skulle öppnas. Det frågades, ’Vem är det?’ Han svarade, ’Jibril.’ Det frågades, ’Vem är med dig?’ Han svarade, ’Muhammad.’ Det frågades, ’Har han blivit utsänd?’ Han svarade, ’Ja.’ Det frågades, ’Välkomna honom!’ Vilken förträfflig besökare har kommit!’ Det öppnades och när jag kom fram, var Musa där. Han sade, ’Detta är Musa, hälsa honom.’ Jag hälsade honom och han hälsade tillbaka och sade sedan, ’Välkommen till en rättfärdig broder och en rättfärdig Profet!’ När jag gick vidare grät han. Han frågades, ’Varför gråter du?’ Han svarade, ’Jag gråter för att det finns mer i denna mans samfund som var utsänd efter mig som kommer att komma in i Trädgården än mitt samfund!’

Sedan steg han upp med mig till sjunde himlen och Jibril frågade för att den skulle öppnas. Det frågades, ’Vem är det?’ Han svarade, ’Jibril.’ Det frågades, ’Vem är med dig?’ Han svarade, ’Muhammad.’ Det sades, ’Har han blivit utsänd?’ Han svarade, ’Ja.’ Det sades, ’Välkomna honom! Vilken rättfärdig besökare har kommit!’ Det öppnades och när jag gick fram, var Ibrahim där. Han sade, ’Det här är din fader, hälsa honom.’ Jag hälsade honom och han hälsade tillbaka och sade, ’Välkommen rättfärdig son och rättfärdig Profet!’

Sedan visades jag Gränsens Lote-träd. Dess frukter var som Hajar kastruller och dess löv var som elefantöron. Han sade, ’Detta är Gränsens Lote-träd.’ Det fanns fyra floder: två gömda floder och två synliga floder. Jag frågade, ’Vad är dessa två, Jibril?’ och han sade, ’Det gömda två är i Trädgården, och det synliga två är Nilen och Eufrat.’ Sedan visades det Bebodda Huset för mig. Varje dag går sjuttiotusen änglar i det. Sedan fördes en behållare av vin, en behållare av mjölk och en behållare av honung till mig. Jag tog mjölken och han sade, ’Det är naturlig form (fitra) som du och ditt samfund kommer ha.’

Sedan gjordes femtio böner per dag obligatoriskt för mig. Jag gick tillbaka och passerade Musa som frågade, ’Vad blev du befallen?’ Jag svarade, ’Jag blev befallen femtio böner per dag.’ Han sade, ’Ditt samfund kommer inte att kunna utföra femtio böner per dag. Jag prövade folk före dig. Jag försökte så gott jag kunde med Israels stam. Så gå tillbaka till din Herre och fråga Honom att reducera det för ditt samfund.’ Jag gick tillbaka och Han minskade det med tio för mig. Sedan gick jag tillbaka till Musa och han sade samma sak. Sedan gick jag tillbaka och Han minskade det med tio för mig. Sedan gick jag tillbaka till Musa och han sade samma sak. Sedan gick jag tillbaka och Han minskade det med tio för mig. Sedan gick jag tillbaka till Musa och han sade samma sak. Sedan gick jag tillbaka och var befallen tio böner per dag. Jag gick tillbaka och han sade samma sak. Sedan gick jag tillbaka och var befallen fem böner per dag. Jag gick tillbaka till Musa och han sade, ’Vad har du blivit befallen?’ Jag sade, ’Jag har blivit befallen fem böner per dag.’ Han sade, ’Ditt samfund kommer inte kunna göra fem böner per dag. Jag prövade folk före dig. Jag försökte så gott jag kunde med Israels stam. Så gå tillbaka till din Herre och fråga Honom att minska det för ditt samfund.’ Jag sade, ’Jag har frågat min Herre tills jag har blivit generad men jag är nöjd och har underkastat mig.’ När jag passerade kom det ett rop, ’Jag har ålagt Min plikt och mildrat det för Mina slavar.’” (Bewley, Sahih al-Bukhari, Kapitel 66. Boken om Kompanjonernas Dygder, LXXI: Mi'raj, Nr. 3674: *)

Se också Khans översättning av Sahih al-Bukhari, Volym 5, Bok 58, Nummer 227. 

Enligt vissa andra rapporter var det här förmodligen tiden då Muhammed såg hans Herre som ljus:

Kapitel 78: MENINGEN AV ALLAHS ORD: “HAN SÅG HONOM ÄNNU EN GÅNG” (AL-QUR’AN, 53:013) SÅG APOSTELN SIN HERRE PÅ NATTEN AV HANS RESA (TILL HIMMELEN)?

Det är berättat under auktoritet av Ibn ‘Abbas att han (Heliga Profeten) såg (Allah) med hans hjärta. (Sahih Muslim, Bok 001, Nummer 0334)

Det är berättat under auktoritet av Ibn Abbas att orden: “Hjärtat inte trodde det han såg” (Koranen, 53:011) and "Säkerligen såg han Honom ännu en gång" (Koranen, 53:013) innebär att han såg honom två gånger med hans hjärta. (Sahih Muslim, Bok 001, Nummer 0335)

Och:

Kapitel 79: AVSEENDE HANS (PROFETENS) ORD: HAN ÄR ETT LJUS; HUR KUNDE JAG SE HONOM? – OCH HANS ORD: JAG SÅG LJUSET 

Det är berättat under auktoritet av Abu Dharr: Jag frågade Allahs Budbärare: Såg du din Herre? Han sade: Han är ett ljus. Hur kan jag se Honom? (Sahih Muslim, Bok 001, Nummer 0341)

Abdullah b. Shaqiq rapporterade: Jag sade till Abu Dharr: Hade jag sett Allahs Budbärare hade jag frågat honom. Han (Abu Dharr) sade: Vad gäller saken som du vill fråga honom? Han sade: Jag ville fråga honom om han har sett sin Herre. Abu Dharr sade: Jag svarar för honom, och svarade: Jag såg Ljuset. (Sahih Muslim, Bok 001, Nummer 0342)

Alltså verkar det här antyda att Allah har sin boning i ett hus någonstans i den högsta himmelen.

Trots det påstår andra narrativ att Allah och hans tron faktiskt är belägen över den sjunde himmelen sedan den senare är skapelsens tak:

Det finns två uppfattningar av frasens mening…

<på dess fasta bana för en (utsedd) tid.> (Den första uppfattningen) är att den refererar till dess fasta bana av placering, som är under Tronen, i den riktningen BORTOM jorden. Varhelst den går, är den under Tronen, den och hela skapelsen, för att Tronen är skapelsens TAK och den är inte sfär som många astronomer påstår. Snarare är den EN KUPOL STÖDJAD AV BEN ELLER PELARE, BUREN AV ÄNGLARNA, och den är OVAN universumet, OVAN människors huvud. När solen är på dess högsta punkt vid mitt på dagen, är den på dess närmaste position till Tronen, och när den går dess fjärde omloppsbana vid motsatta punkten är dess högsta punkt, vid midnatt, den är då på dess längsta position från Tronen. Vid den punkten bugar den ner och frågar om tillstånd att resa sig som har blivit nämnd i Hadith.
 
 Al-Bukhari rapporterade att Abu Dharr sade, ”Jag var med Profeten i Masjid vid solnedgången och han sade…

 ((O Abu Dharr! Vet du var solen går ner?)) Jag sade, ‘Allah och Hans Budbärare vet bäst.’ Han sade…

 ((Den går och bugar sig själv under Tronen och det här är vad Allah säger: <Och solen går på dess fasta bana för en tid. Det är påbudet av den Allmäktige, Allvetande.>))”

Det är också rapporterat av Abu Dharr sade, “Jag frågade Allahs Budbärare om Ayah…

<Och solen går på dess fasta bana för en tid.>

Han sade…

 ((Dess fasta bana är under Tronen.))”… (Tafsir Ibn Kathir Abridged, Volym 8 Surat Al-Ahzab, Vers 51 till slutet av Surat Ad-Dukhan, förkortad av en grupp lärda under ledning av Shaykh Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri [Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Houston, New York, London, Lahore; September 2000, första upplagan], sid. 196-197; kursiv och fetstil är vår betoning)

Sedan Allahs tron är taket till skapelsen (som inkluderar de sju himlarna) och är därför ovan det och sedan är Allah på eller ovan tronen,

Säkerligen är er Herre Gud, som skapade himlarna och jorden på sex dagar – sedan satte Sig på Tronen, täckande dagen med natten som följer den plötsligt – och solen, och månen, och stjärnornas servil, av Hans befallning. Sannerligen är Hans skapelsen och befallningen. Välsignad vare Gud, Herren till all Existens. S. 7:54 [vår översättning]

Det här menas att han själv är placerad ovan skapelsen.

Men det finns vissa rapporter som nämner Firdaus, en plats i trädgården/paradiset (Janna) som faktiskt är belägen ovan Allahs tron!

IV: Graderna av dem som gör jihad i Allahs väg. (Man säger ”det här är min väg” i antigen i feminin eller maskulin)

Abu’Abdullah sade att singular ghuza (3:156) är ghazi”Det finns grader” (3:163) är ”de har grader.”

2637. Det är berättat från Abu Hurayra att Allahs Budbärare sade, “Om någon tror på Allah och Hans Budbärare och frambär bönen och fastar Ramadan, är det obligatoriskt för Allah att släppa in honom i Trädgården, vare sig om han gör jihad i Allahs Väg eller är på landet som han blev född.” De frågade, ”Allahs Budbärare, skall vi ge folket goda nyheterna?” Han sade, ”I trädgården finns hundra grader som Allah har förebrett för de som gör jihad i Allahs väg. Mellan varje två grader är mellanrummet som himmelen och jorden. När du frågar Allah, fråga Honom efter Firdaw som är mellan Trädgården och toppen av Trädgården.” Jag tror att han sade, ”ovan All-Barmhärtiges Tron och från den kommer källan till Trädgårdens floder.” 

Muhammad ibn Fulayj sade från sin fader, ”Ovan det är All-Barmhärtiges Tron.” (Aisha Bewley, The Sahih Collection of al-Bukhari, Kapitel 61. Boken om Jihad och Militär Expeditioner: *)

Och:

6987. 'Ata' ibn Yasar berättade från Abu Hurayra att Profeten sade, ”Om någon tror på Allah och Hans Budbärare och frambär bönen och fastar Ramadan är det obligatoriskt för Allah att släppa in honom i Trädgården, vare sig han emigrerar i Allahs väg eller är på landet som han blev född.” De frågade, ”Allahs Budbärare, skall vi informera folket om det?” Han sade, ”I Trädgården finns hundra grader som Allah har förebrett för de som gör jihad i Allahs väg. Mellan varje två grader är mellanrummet som himmelen och jorden. När du frågar Allah, fråga Honom för Firdaw som är mellan mitten på Trädgården och toppen på Trädgården ovan Barmhärtiges Tron och från den är källan till Trädgårdens floder.” (Bewley, Sahih al-Bukhari, 100. Boken om Tawhid (tron att Allah är En i Hans Essens, Attribut och Handlingar), XXII. "När Hans Tron var på vatten." (11:7) "Och Han är Herre av Mäktiga Tronen" (27:26): *; fetstil och understrykning är vår betoning)

Följaktligen, Allahs tron är INTE ovan allting sedan det finns en specifik trädgård som faktiskt är högre än den!  Snacka om stor förvirring!

I ljuset av detta är det möjligt att Allahs himmelska hus är belägen i samma trädgård som Firdaus finns.

Oavsett vad fallet må vara, är dessa rapporter slutgiltiga demonstrationer att Allah inte är ett allestädes närvarande väsen eftersom han inte existerar överallt. Snarare lever Allah i en specifik plats som är belägen antingen någonstans i himmelen eller ovan det. Det här förklarar varför det är sagt att Allah går stiger ned till den lägsta himmelen under tredje delen av varje natt:

XIV: Åkallan och bön under sista delen av natten

Allah säger, “Delen av natten som de sov var liten och de skulle söka förlåtelse före gryningen.” (51:17) [vår översättning]

1094. Det är berättat från Abu Huarayra att Allahs Budbärare sade, “Varje natt, när en tredje del av natten kvarstår, Allah, den Välsignade och Upphöjda, stiger ner till lägsta himmelen sägande, ’Finns det någon som åkallar Mig så Jag kan svara honom? Finns det någon som frågar efter någonting av Mig så Jag kan ge honom? Finns det någon som frågar efter förlåtelse från Mig så jag kan förlåta honom?’” (Bewley, Sahih al-Bukhari, Kapitel 25. Tahajjud Böner: *; understrykning är vår betoning)

Och:

7056. Abu ‘Abdullah al-Agharr berättade från Abu Hurayra att Allahs Budbärare sade, “Varje natt, när en tredje del av natten kvarstår, Allah, den Välsignade och Upphöjda, stiger ner till längsta himmelen sägande, ’Finns det någon som åkallar Mig så Jag kan svara honom? Finns det någon som frågar någonting från Mig så Jag kan ge honom? Finns det någon som frågar efter förlåtelse av Mig så Jag kan förlåta honom?’” (Bewley, Sahih al-Bukhari, 100. Boken om Tawhid (tron att Allah är En i Hans Essens, Attribut och Handlingar), XXXV. Allah den Allsmäktiges ord, "De vill förändra Allahs ord..." (48:15): *; fetstil och understrykning är vår betoning)

Se också Khans version av Sahih al-Bukhari, Volym 2, Bok 21, Nummer 246 and Volym 9, Bok 93, Nummer 586.
 
Det här hjälper oss ytterligare att förstå varför muslimska skrifter säger att Allah, tillsammans med änglarna, går från en plats till en annan:

Vad tittar de efter, men att Allah skall komma till dem i molnet -- skuggor och änglar? Saken är avgjord och till Allah är allt returnerad. S. 2:210 [vår översättning]

Och när domedagsbasunen ljuder - en enda gång - och jordytan och bergen lyfts upp och krossas i en enda stöt, den Dagen har det kommit som måste komma. Och himlen - som har blivit skör - skall brista och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron. Den Dagen kommer ni att undergå [rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall förbli dolt. S. 69:13-18 (Mohammad Knut Bernström)

Sannerligen, när jorden krossas, fullständigt krossas. Och er Herre kommer, tillsammans med änglarna i rad efter rad. På den dagen kommer Gehenna att presenteras. På den dagen kommer människan att minnas - men vilken hågkomst - det kommer att vara för sent. 89:21-23 (Rashad Khalifa)

Allah är tydligen inte allestädes närvarande! I ljuset av detta kan det inte vara möjligt för Allah att vara både i himmelen och i Kabah samtidigt.

Hursomhelst kan vissa Muslimer argumentera att Allah, liksom Yahweh den sanna Guden, är allestädes närvarande i det att det är möjligt för han att ha sin boning på mer än en plats samtidigt att det inte minskar hans Väsen det minsta. De kan hävda att alla dessa verser och rapporter inte förnekar hans allestädes närvarande utan talar om att Allah visar sig i unika sätt, manifesterar hans närvarande i gripbara former så att himmelens invånare eller jorden kan se och beskåda hans härlighet, som den här texten verkar antyda:

7001. 'Ata' ibn Yasar berättade att Abu Sa'id al-Khudri sade, ”Vi frågade, ’Allahs Budbärare, kommer vi att se vår Herre på Återuppståndelse Dagen?’ Han sade, ’Tvistar ni med varandra om att se solen eller månen när det inte finns några moln.’ ’Nej,’ svarade vi. Han sade, ’Ni kommer inte att tvista med varandra om att se er Herre på den Dagen förutom som ni är oense om att se en av dem.’ Sedan sade han, ’En utropare skall göra en proklamation: ”Låt varje samhälle följa det som de brukade tillbe.” Korsets folk kommer att gå till deras kors. De med idoler till deras idoler. Folk för varje gud kommer att gå till deras gud förutom när det bara finns de som tillbad Allah, gudfruktiga eller ickegudfruktiga och resterna från Bokens Folk. Sedan kommer Jahannam att bringas och bli presenterad för dem som om det var en hägring. Judarna kommer att frågas, ”Vad är det ni tillber?” De kommer att säga, ”Vi brukade tillbe ’Uzayr Guds son.” De kommer att bli sagda, ”Ni ljög. Allah har inte tagit maka eller son. Vad är det ni söker?” De kommer att säga, “Vi vill av Er att låta oss dricka.” De kommer att bli sagda, ”Drick.” De kommer att falla [till Helvetet]. Sedan kommer Kristna att bli frågade, ”Vad är det ni tillber?” De kommer att svara, ”Vi brukade tillbe Messias Guds son.” De kommer att bli sagda, ”Ni ljög. Allah har inte tagit maka eller son. Vad är det ni söker?” De kommer att säga, ”Vi vill av Er att låta oss dricka.” De kommer att bli sagda, ”Drick.” De kommer att falla [till Helvetet]. Det kommer att kvarstå de som tillbad Allah, rättfärdiga eller ickerättfärdiga. De kommer att frågas, ”Vad håller er kvar när alla folken är borta?’ De kommer att svara, ”Vi skildes från de (i världen) trots att vi hade större behov av dem då. Vi hörde en utropare proklamera, ”Låt varje nation förena med det som de brukade tillbe.’ Vi väntar på vår Herre.” Sedan kommer Pådrivaren att komma till de i en form olik Hans form som de såg första gången och kommer att säga, ”Jag är er Herre.” de kommer att svara, ”Du är inte vår Herre.” Ingen kommer att tala till Honom förutom Profeterna. Han kommer att säga, ”Finns det ett tecken mellan er och Honom av vilken vi kan känna igen Honom?” ”Shin,” kommer de att svara. Han kommer att visa sin shin* och varje troende skall nedfalla för Honom. Det kommer att kvarstå de som brukade nedfalla för Allah för att visa och för hänsyn till anseende. De kommer att nedfalla och deras ryggar kommer att bli en singel yta. Sedan kommer bron att bringas och placeras över Elden.’ (Bewley, Sahih al-Bukhari, 100. Boken om Tawhid (tron att Allah är En i Hans Essens, Attribut och Handlingar), XXIV. Allah den Allsmäktiges ord, "Deras ansikte på den Dagen kommer att vara strålande och blickande mot deras Herre." (75:22-23): *; fetstil och understrykning är vår betoning)

Se också Khans version av Sahih al-Bukhari, Volym 9, Bok 93, Nummer 532s. 

De kan vidare hävda att Koranen säger i oavsett vilken riktning som en person vänder sig till är Allahs ansikte där eftersom den är överallt:

Öst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er [finner ni] Guds anlete (wajhu Allahi). Gud når överallt och Han vet allt. S. 2:115 (Mohammad Knut Bernström)

Och att Allah är med människan var än han ser att han är närmare honom än hans egen halspulsåder:

NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig - kanske skall de ledas på rätt väg. S. 2:186 (Mohammad Knut Bernström)

De söker för att gömma sig från människor men söker inte för att gömma sig från Allah. Han är med dem om natten när de har samtal som förargar Honom. Allah omger allt vad de gör. S. 4:108 [vår översättning]

Och Vi sade till dig, ’Sannerligen omfattar din Herre människorna,’ och Vi skapade en vision som Vi visade dig och förbannade trädet i Koranen för en prövning för människor; och Vi skrämmer dem, men det ökar bara deras stora fräckhet. S. 17:60 [vår översättning]

VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder. När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, S. 50:16-17 (Mohammad Knut Bernström)

medan Vi, fastän ni inte ser [Oss], är honom närmare än ni - S. 56:85 (Mohammad Knut Bernström)

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Gud ser allt vad ni gör. S. 57:4 (Mohammad Knut Bernström)

HAR DU inte klart för dig att Gud känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på Uppståndelsens dag, skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. Gud har kännedom om allt. S. 58:7 (Mohammad Knut Bernström)

Hadith instämmer:

Berättat av Abu Musa Al-Ashari:
 När Allahs Apostel stred Khaibar slaget eller när Allahs Apostel gick till det, (när) folket, (passerade över en hög plats med utsikt över en dal, höjde de deras röster sägande, ”Allahu-Akbar! Allahu-Akbar! Ingen har rätt och bli dyrkad utom Allah.” Om det sade Allahs Apostel (till dem), “Sänk era röster, för att ni inte kallar på en döv eller frånvarande en, utan ni kallar på en Hörare Som är nära och är med er.” Jag var bakom ridande djuret tillhörande Allahs Apostel och han hörde mig säga. ”Det finns varken makt eller kraft förutom hos Allah,” Om det sade han till mig, ”O Abdullah bin Qais!” Jag sade, ”Labbaik. O Allahs Apostel!” Han sade, “Skall jag säga dig meningen som är en av skatterna i Paradiset” Jag sade, ”Ja, O Allahs Apostel! Låt min fader och moder vara offer för din skull.” Han sade, ”Det är: Det finns varken makt inte heller kraft förutom hos Allah.” (Sahih al-Bukhari, Volym 5, Bok 59, Nummer 516) 

Hursomhelst, om Allahs ansikte är överallt och han är med människorna var än de är, varför är då Muslimer krävda att buga ner för Kaba? Vad gör Kaba mer speciell än alla andra platser på jorden?

Det är inte tillräckligt att säga Abraham och Ishmael byggde Kaba sedan a) det finns absolut inga arkeologiska bevis att de någonsin gick till Mecka, och ensamma byggde den hedniska kub strukturen, och b) även om de byggde den förklarar det ändå inte att Muslimer är krävda att buga ner sig för den.

Det enda svaret som är tillräckligt är att hävda att Allah har valt att ha sin boning i Kabah i ett speciellt och unikt sätt, att han manifesterar sin härlighet i den specifika platsen på så sätt som han inte har gjort så för andra platser. (Förutom Templet i Jerusalem sedan Muslimer tror också på att det var ett hus som är byggt för att tillbe Allah. Vi kommer att säga mer om Yahwehs Tempel i andra delen av vår diskussion). Därför, att buga mot Kabah bugar Muslimer ner för Allah i dyrkan sedan hans närvaro är där.

Denna uppfattning skulle mena att Allah har för närvarande sin boning i ett hus i högsta himmelen och ett belägen på jorden, vilket ger upphov till ytterligare frågor. Om Muslimer tror att Allah kan ha sin boning både i ett himmelsk och i ett jordligt hus samtidigt varför kan han inte bo i en fysisk kropp utan att minska i hans gudomlighet? Trots allt tillåter Allah sig själv vara i helgedomar som är begränsad i storlek och plats och varför är han inkapabel att inneha en fysisk kropp utan att upphöra att vara fullständig gudomlig?

Det andra problemet är att det finns Muslimer som fullständigt förnekar att Allah har sin boning i Kabah:

Muslimer lyfter sina händer mot himlen när de bönfaller (du’a) till Allah för att himmelen är qibla för du’a, inte att Allah innehar den enskilda riktningen – just som Kaaba är qibla för böner (salat), utan Muslimer tror att Allah är just i den riktningen. Snarare, Allah i Hans visdom har skapat qibla som ett tecken (ayah) för Muslimsk enhet, som Han har skapat himlen som ett tecken för Hans Upphöjdhet och Hans oändlighet, betydelser som kom till hjärtat av varje troende av endast vändning mot himlen och bönfallning till Allah. (Nu Ha Min Keller, Är Allah i himlen?**; fetstil och understrykning är vår betoning)

Kellers hävdande att qiblah är ett tecken för Muslimsk enhet är inte en tillräcklig förklaring för att nedfalla mot Kabah, speciellt när Allah inte är i den riktningen, sedan det här i själva verket menas att Allah har enat Muslimerna i nedfallning till en hednisk helgedom, därmed orsakar dem till avgudadyrkan!

Följaktligen för Muslimer som Keller som förnekar att Allah faktiskt finns i Kabah i något unikt och speciellt sätt – eller avvisar att han har sin boning där i någon mening sedan Allah inte finns på jorden utan i himmelen eller ovan sju himlarna – står inför ett dilemma. De måste strida mot det faktum att de är skyldiga till att tillbe Kabah genom att nedfalla för den eller i dess riktning sedan nedfallning är en handling av tillbedjan enligt Koranen. Och sedan Allah inte finns där och inte finns i den riktningen är Muslimer skyldiga till att faktiskt tillbe en hednisk helgedom tillsammans med Allah för ingen annan förklaring än att deras profet talade om för dem att göra så!

Det här är liknar Muhammeds förmaning till sina följare att kyssa och smeka svarta stenen som varken kunde gagna eller skada någon och därmed leder oräkneliga Muslimer till att engagera i en ganska uppenbar handling av avgudadyrkan!

Så Muslimer, varför böjer ni er för Kabah? Nu innan ni bestämmer er att vända er till den Heliga Bibeln och citera verser som profeterna av Yahweh och rättfärdiga bad mot Jerusalem i syfte att rättfärdiga er avgudadyrkande handling föreslår vi att ni först läser vårt svar. Dessutom kan ni inte ha kakan och äta den. Ni kan inte vädja till den Heliga Bibeln för att bevisa er sak och sedan vända mot den och attackera den, sägande att den är korrupt, när Kristna använder den för att avslöja Muhammad som en falsk profet.

Fortsättning i del 2.

Av Sam Shamoun
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss