answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Allah verkligen evig och absolut självtillräcklig?

Problemet med islamisk monoteism och frågan om arv

Vem som helst som har studerat Koranen och hadith litteraturen, inser snart att de islamiska källorna är fyllda av motsägelser och irrationella läror. Det tar inte mycket tid för den person som studerar den islamiska textmängden för att upptäcka att det är fullt med logiska felslut och vetenskapliga misstag som visar att Islam inte skulle ha kommit från en perfekt, allvetande existens.

Till exempel får vi veta i Koranen att Allah inte kan ha en son utan att ha en maka (6:101), även om det står på ett annat ställe att allt han behöver göra om han ville ha en son är att ta en bland hans skapelse (39:4). Den muslimska skriften fastställer också att Maria hade ett barn utan en man (3:45–47, 19:16-21) och hävdar att den själv har en moder men förmodligen ingen far (43:3-4, 13:39). Och ändå förväntas vi acceptera att det är omöjligt för den allsmäktiga skaparen ha en son utan att ha en maka!

Ett annat fall av dålig argumentation är Koranens uttalande att Allah inte accepterar förbön eftersom detta skulle innebära att han på något sätt är bristfällig i sin vishet och kunskap. Och ändå finns det gott om ställen där Koranen säger att Allah tillåter förbön!

I denna artikel vill vi presentera ytterligare ett exempel på ett stort logiskt misstag som allvarligt undergräver den islamiska tron om Allahs absoluta perfektion och självtillräcklighet.

Enligt den muslimska tolkningen av följande Sura,

112:1-4
SÄG: "Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

Skrevs som svar på vissa frågor som Muhammed tillfrågades om, beträffande Allahs Natur:

(Säg: Han är Allah, den Ende! Allah, den evige, tillbeds av alla ...) [112:1-4]. Qatadah, al-Dahhak och Muqatil sade: "En grupp människor av judiska folket gick till Profeten och sade till honom: ’Beskriv för oss er Herre, för Han har uppenbarat sin beskrivning i Toran. Berätta för oss: vad är Han gjord av? Och till vilka arter tillhör Han? Är Han gjord av guld, koppar eller silver? Äter och dricker Han? Från vem har Han ärvt den här världen? Och till vem kommer Han lämna det i arv?’ Och så Allah, förhärligad och upphöjd är Han, uppenbarade denna Sura. Det är Allahs specifika härkomst. Abu Nasr Ahmad ibn Ibrahim al-Mihrajani har informerat oss> 'Ubayd Allah ibn Muhammad al-Zahid> Abu'l-Qasim ibn Bint Mani "> hans farfar Ahmad ibn Mani"> Abu Sa'd al-Saghghani> Abu Ja'far al -Razi> al-Rabi 'ibn Anas> Abu'l-'Aliyah> Ubayy ibn Ka'b som berättade att avgudadyrkarna sade till Allahs Budbärare: "Vad är er Herres härkomst?" och så Allah, upphöjd är Han, uppenbarade (Säg: Han är Allah, den Ende! Allah, den som evigt tillbeds av alla). Den som evigt tillbeds av alla (al-Samad) är Han (som inte föder inte heller var född) för alla som är födda kommer säkerligen dö och den som dör kommer att lämna i arv. Allah dör inte, inte heller lämnar Han i arv. (Och det finns ingen jämförbar med Honom), Han har inte någon som är påminner om Honom eller är lik Honom (Inget är som hans liknelse ...) [42:11]. Abu Mansur al-Baghdadi informerat oss> Abu'l-Hasan al-Sarraj> Muhammad ibn 'Abd Allah al-Hadrami> Surayj ibn Yunus> Ismail ibn Mujalid> Mujalid> al-Sha'bi> Jabir som sa: ’Profeten blev tillfrågad: "O Allahs Sändebud, berätta om din Herres härkomst! ’Och så denna Sura (Säg: Han är Allah, den Ende!...) uppenbarades ". [vår översättning] ("Ali ibn Ahmad al-Wahidi, Asbab al-Nuzul) länk

Och:

Och det sägs också att al-Samads betydelse är: (Han föder inte, ej heller var han född) Han säger: Han har inte ärvt och kommer inte att lämna i arv, och det är också sagt att detta betyder: Han har inte en son som kommer att ärva Hans välde och Han var inte född, vilket innebär att Han inte har ärvt Hans välde. [vår översättning] (Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas) länk

Således, enligt Muhammeds logik Allah varken ärver eller lämna i arv eftersom han varken var född eller skall dö. Muhammed resonemang går ungefär så här.

A. En person kan bara få ett arv om han/hon är född och kan endast vara arvtagare om han eller hon dör.
B. Allah är varken född eller skall dö.
C. Därför ärver Allah inte eller kommer han att lämna i arv.

Den muslimska skriften verkar vara överens med Muhammeds resonemang eftersom den säger att Allah är ständigt levande,

2:255
GUD; det finns ingen annan gud än Honom, den Levande, den Evige. Inte ett ögonblick av omedvetenhet eller slummer berör någonsin Honom. Allting i himmlarna och allting på jorden tillhör Honom. Vem skulle kunna medla med Honom, förutom enligt Hans vilja? Han känner till deras förflutna och deras framtid. Ingen uppnår någon kunskap, förutom enligt Hans vilja. Hans herravälde omfattar himmlarna och jorden, och att styra dem tynger Honom aldrig. Han är den Högste, den Störste. (Khalifa)

3:2
GUD; det finns ingen annan gud än Honom; den Levande, den Evige. (Khalifa)

Skriften gör anspråk också att hela skapelsen tillhör honom, eftersom det är hans välde:

57:2
Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Han kontrollerar liv och död. Han är Allsmäktig. (Khalifa)

3:189
Makten i himmlarnas och på jorden tillhör GUD. GUD är Allsmäktig. (Khalifa)

Vi sade att det verkar hålla med Muhammeds logik eftersom Koranen vidare lär ut att Allah tar emot ett arv, närmare bestämt från hans egen skapelse:

15:23
Vi kontrollerar liv och död, och vi är de yttersta arvtagarna. (Khalifa)

19:40
Det är vi som ärver jorden och alla på den; till oss kommer alla att återföras. (Khalifa)

19:80
Sedan ärver vi allt han ägde, och han återvänder till oss helt ensam. (Khalifa)

28:58
Vi utplånade åtskilliga samhällen för att ha blivit otacksamma över sina liv. Därför är nu deras hem ingenting annat än obebodda ruiner efter dem, förutom ett fåtal. Vi var arvtagarna. (Khalifa)

Allah blir även kallad den bästa arvtagaren i samband med profeten Sakarja som ber om att få ett barn som skulle bli hans arvtagare!

21:89
Och Zakarias vädjade till sin Herre: "Min Herre, låt mig inte vara utan arvinge, trots att Du är den bästa arvtagaren." (Khalifa)

Den muslimska skriften vittnar vidare att enskilda får ett arv från Allah, att uttryckligen anges att det finns många personer som kommer att ärva från honom:

7:43
Vi kommer att avlägsna all avundsjuka från deras hjärtan. Bäckar kommer att flyta nedanför dem och de kommer att säga, "Prisad vare GUD för att ha väglett oss. Vi skulle omöjligt kunna vara vägledda om det inte vore för att GUD har väglett oss. Vår Herres budbärare kom verkligen med sanningen." Man kommer att kalla på dem: "Detta är ert Paradis. Ni har ärvt det i gengäld för era verk." (Khalifa)

23:1-11
Verkligen framgångsrika är de troende; som är vördnadsfulla under sina Kontaktböner (Salat). Och de undviker fåfängt prat. Och de ger sin obligatoriska välgörenhet (Zakat).Och de bibehåller sin kyskhet. Endast med sina makar, eller med de som rätteligen tillhör dem, har de sexuella relationer; de ska inte klandras. De som överskrider dessa gränser, är syndarna. När det kommer till depositioner som anförtrotts dem, liksom överenskommelser de gör, är de pålitliga. Och de iakttager Kontaktbönerna (Salat) regelbundet. Sådana är arvtagarna. De kommer att ärva Paradiset, vari de vistas för evigt. (Khalifa)

39:73-75
De som vördat sin Herre kommer att ledas till Paradiset i massor. När de kommer till det, och dess portar öppnas, kommer dess vakter att säga, "Frid vare med er; ni har vunnit. Därför vistas ni häri för evigt." De kommer att säga, "Prisad vare GUD, som uppfyllde Sitt löfte till oss, lät oss ärva jorden, och njuta av Paradiset som vi behagar." Vilken underbar belöning för arbetarna! Ni kommer att se änglarna sväva runt tronen, i glorifiering och prisning av sin Herre. När den rättvisa domen utfärdats för alla, kommer det att utropas: "Prisad vare GUD, universums Herre." (Khalifa)

43:72
Sådant är Paradiset ni ärver, i gengäld för era verk. (Khalifa)

Paradiset tillhör Allah eftersom det är hans skapelse och en del av hans välde. Och ändå enligt ovanstående referenser har Allah lämnat i arv Paradiset som en arvedel för de troende, vilket innebär att Allah lämnar i arv!

Med ovanstående i åtanken ska vi belysa de logiska konsekvenserna av Muhammeds resonemang en gång till,

A. En person kan bara få ett arv om han/hon är född och kan endast ha arvtagare om han eller hon dör.
B. Allah var varken född eller skall dö.
C. Därför ärver inte Allah och inte heller lämnar han i arv.
D. Men Allah faktiskt ärver och har arvtagare.
E. Därför måste Allah ha fötts/skapats och skall så småningom dö.

Nu, lägg märke till alla de stora problem som muslimer måste behandla på grund av Muhammeds felaktiga logik.

1. Muhammed uppgav att Allah inte ärver eftersom han inte skapas eller är född av någon, och lämnar inte arv eftersom han inte dör.
2. Koranen, säger dock att Allah ärver och att han har arvtagare som ärver från honom.
3. Detta lämnar muslimer med två följande alternativ: 

a. Allah måste ha fötts eller skapats och skall så småningom dö, annars hade han inte kunnat ärva eller ha arvtagare.
b. Detta är helt enkelt ett annat fall av författaren/författarna av Koranen, särskilt Muhammed, som yttrar mycket dåliga resonemang. Hans/hennes/deras logik har varit grovt felaktig eftersom Allah ärver och har arvingar, och ändå var han varken född eller skall dö. Detta innebär att premisserna och resultaten av både Muhammeds och/eller författaren (författarna) av Koranen är helt enkelt felaktiga och ogiltiga.

Men det spelar ingen större roll vad för alternativ muslimerna väljer då faktum är att Muhammed och hans källor var felaktiga. Detta misstag är helt enkelt ytterligare ett bevis på att Koranen inte kan vara en uppenbarelse från en allvetande och perfekt gudom.

av Sam Shamoun

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss