answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Satan: En saminnehavare av Allahs tron eller Allah förkläd?

Koranen nämner Allahs tron ganska ofta, särskilt i förhållande till hans auktoritet eller överhöghet över skapelsen:

57:4-5
Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Gud ser allt vad ni gör. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

Allah sägs också vara Herren/Innehavaren av den mäktiga/härlighetens tron eller barmhärtighetens tron:

23:86
Säg: "Vem är Herren över de sju himlarna och Herren till härlighetens och allmaktens tron?" (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

23:116
UPPHÖJD över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till allmaktens, nådens och barmhärtighetens tron. – jfr 43:82, 85:15  (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

Koranen säger vidare att åtta änglar bär eller fraktar Allahs tron:

40:7
De som bär upp [Guds allmakts] tron och de som omger den och sjunger sin Herres lov är fasta i sin tro på Honom och de ber Honom förlåta de troende [deras synder]: "Herre, Din nåd och barmhärtighet når överallt och Du omfattar allt med Din kunskap! Förlåt därför dem som visar ånger och följer Din väg, och skona dem från helvetets straff! (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

69:17
och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

Men den mest intressanta skildringen av tronen att den är belägen ovanpå vattnet:

11:07
Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet över vattnen. [Han har skapat allt detta] för att pröva er [och låta er visa] genom ert handlande vem bland er som är den bäste. Och om du säger: "Efter döden skall ni återuppväckas till nytt liv", kommer de som förnekar sanningen helt säkert att svara: "Det är ingenting annat än bedrägliga illusioner!" (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

De påstått riktiga rapporterna vittnar också om att Allahs tron ligger ovanpå vattnet:

Sahih al-Bukhari
Volym 4, Bok 54, Nummer 414
Berättat av Imran bin Husain:
Jag gick till Profeten och knöt fast min kamelhona vid porten. Folket i Bani Tamim kom till Profeten som sade "O Bani Tamim! Acceptera det goda budskapet." De sa två gånger, 'Du har gett oss de goda nyheterna, nu ge oss något" Sedan kom några Yemeniter till honom och han sa, "Acceptera det goda budskapet, o Yemens folk, för Bani Tamim vägrade dem." De sa, "Vi accepterar det, O Allahs Budbärare! Vi har kommit för att rådfråga dig om denna sak (dvs. om skapelsens början)." Han sade: "Först fanns ingenting annat än Allah, och (sedan skapade Han Sin Tron). Hans Tron var ovanpå vattnet, och han skrev allt i Boken (i Himmelen) och skapade Himlarna och Jorden. " [vår översättning]

Och:

Sahih al-Bukhari
Volym 6, Bok 60, Nummer 206
Berättat av Abu Huraira:
Allahs Budbärare sade, "Allah sade, 'Spendera (o Människa), och jag skall spendera på dig." Han sa också, "Allahs Hand är full, och (dess fullständighet) påverkas inte av det kontinuerliga spenderandet natt och dag." Han sa också, "Ser du vad han har spenderat ända sedan Han skapade Himlen och Jorden? Trots detta har det som finns i hans hand inte minskat, och Hans Tron var över vattnet, och i Hans hand finns balansen (av rättvisa) där Han höjer och sänker (folk). " [vår översättning]

Anledningen till att detta råkar vara den mest fascinerande aspekten av Allahs tron är för att, enligt samma så kallade autentiska ahadith, Satans tron också finns över vattnet!

Sahih Muslim
Bok 039, Nummer 6754 
Jabir rapporterade: Jag hörde Allahs Budbärare (må frid vara över honom) som sade: Iblis tron är över havet och han sänder ut detachement (till olika delar) för att sätta människor på prov och den viktigaste figuren i hans ögon är den som är mest känd för att så meningsskiljaktigheternas frön. [vår översättning]

Och:

Sahih Muslim
Bok 039, Nummer 6755
Jabir rapporterade att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sa: Iblis placerar sin tron ovanpå vatten, han skickar sedan detachement (för att skapa splittring), närmast honom i tanken är de som är mest ökända för att skapa splittring. En av dem kommer och säger: Jag gjorde så och så. Och han säger: Du har inte gjort någonting. Sen en bland dem kommer och säger: Jag skonade inte så och så tills jag sådde frön av oenighet mellan en man och en hustru. Sedan går Satan i närheten av honom och säger: Du har gjort bra. A'mash sade: Han omfamnar då honom. [vår översättning]

Slutligen:

Sahih Muslim
Bok 041, Nummer 6992
Abu Sa'id rapporterade att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) mötte honom (Ibn Sayyad) och det gjorde Abu Bakr och 'Umar på vissa av vägarna i Medina. Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sa: Vill du vittna om det faktum att jag är Allahs Budbärare? Därpå sade han: Vill du vittna om det faktum att jag är Allahs Budbärare? Därefter sade Allahs Budbärare (må frid vara över honom): Jag bekräftar min tro på Allah och Hans Änglar och Hans Böcker, och vad ser du? Han sa: Jag ser tronen över vatten. Varpå Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sa: Du ser Iblis tron på vattnet, och vad mer ser du? Han sa: Jag ser två sanningsenliga och en lögnare eller två lögnare och en sanningsenlig. Därefter sade Allahs Budbärare (må frid vara över honom): Låt honom vara han har blivit förvirrad. [vår översättning]

Med tanke på ovanstående innebär detta att Satan är en saminnehavare av Allahs tron, att han och Allah delar samma tron? I själva verket, kan någon muslim citera en förmodad autentisk text om att det finns andra personer förutom Allah och Satan som har en tron som ligger ovanpå vattnet?

Eller ska vi tolka detta som att Satan utvisat Allah från sin tron på vattnet och har nu kontroll över skapelsen?

Ännu värre, borde vi egentligen inte se detta som ytterligare ett bevis på att Allah i Islam faktiskt är djävulen förklädd till gud? Det verkar så, särskilt när vi tar hänsyn till att Koranen skryter med att Allah är den bästa bedragaren/fuskaren av dem alla och att han förvränger/vilseleder/fördärvar människor på samma sätt som Satan gör (*)

Denna beskrivning av Allah som en bedragare/vilseledare passar perfekt Bibelns beskrivning av Satan, som sägs vara lögnens fader och bästa bedragaren i hela världen: 

Joh 8:44
Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Folkbibeln)

Upp 12:9
Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. (Folkbibeln)

En sådan skildring är dock opassande för den majestätiska och ärade, heliga och rena Gud som sände Israels sanna profeter och de välsignade apostlarna av den uppståndne och odödliga Herren Jesus Kristus:

5 Mos 32:4
Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. (Folkbibeln)

Job 34:10
Lyssna därför på mig, ni förståndiga män! Skulle Gud begå någon orätt, skulle den Allsmäktige göra något orättfärdigt? (Folkbibeln)

Ps 92:15
för att förkunna att HERREN är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. (Folkbibeln)

Hab 1:13
Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du då se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han? (Folkbibeln)

Joh 7:18
Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom. (Folkbibeln)

1 Joh 1:5
Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. (Folkbibeln)

Avslutningsvis vill vi säga att oavsett hur en muslim försöker avvisa dessa påståenden så förblir detta faktum kristallklar – det är ett stort problem att handskas med!

Av Sam Shamoun

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss