answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Stenen som sprang iväg

Det är sagts i Koranen att Israels Barn irriterade Moses till en punkt att Allah fick ingripa för Moses skull:

“TROENDE! Gör inte som de [israeliter] som förtalade Moses bakom hans rygg! Men Gud friade honom från deras beskyllningar, ja, inför Gud var han en man av hög resning.” S. 33:69 (Bernström, Koranens Budskap)

De Muslimska traditionerna ger en förklaring till varför denna vers var ”ned skickad”:

Sahih Al-Bukhari

Volym 4, Bok 55, Nummer 616:

Berättad av Abu Huraira:

Allahs Apostel sade, “(Profeten) Moses var en blyg person och brukade täcka sin kropp helt för hans blyghet. Ett av Israels barn sårade honom med sägandet, ’Han täcker sin kropp på detta sätt för att det finns någon defekt i hans skinn, antigen spetälska eller scrotal hernia eller har han någon annan defekt”. Allah önskade att befria från det som de sa om honom så en dag när Moses var i avskildhet tog han av sig sina kläder och la de på en sten och började ta ett bad. När han hade tagit sitt bad gick han till hans kläder för att ta de, men stenen tog hans kläder och flydde; Moses tog hans stav och sprang efter stenen sägande, ’Å sten! Ge tillbaka min kläder!’ tills han nådde en grupp av Banu Israel som såg honom naken och fick se att han var bästa av vad Allah har skapat och Allah befriade honom från det de anklagade honom för. Stenen stannade där och Moses tog på sig sin kläder och började slå stenen med hans stav. Vid Allah, stenen har fortfarande spår av slagen, tre, fyra eller fem märken. DET HÄR ÄR VAD ALLAH REFERERAR I HANS SÄGELSE:-- ”Å ni som tror! Var inte som de som irriterade Moses, Men Allah visade hans oskyldighet från det som de hävdade, Och han var Ärofull i Allahs Åsyn.” (33.69)

Volym 1, Bok 5, Nummer 277:

Berättad av Abu Huraira:

Profeten sade, “Bani Israel (folket) brukade ta bad nakna (alla tillsammans) och tittande på varandra. Profeten Moses brukade ta bad ensam. De sa, ’Vid Allah! Inget hindrar Moses från att ta bad med oss förutom att han har en scrotal hernia.’ Så en gång skulle Moses ta ett bad och lade han sina kläder på en sten och sedan sprang den stenen iväg med hans kläder. Moses följde efter stenen sägande, ’Mina kläder, Å sten! Mina kläder, Å sten!’ tills Bani Israel folket såg honom och sa, ’Vid Allah, Moses har inget fel på kroppen.’ Moses tog sina kläder och började slå stenen.” Abu Huraira tillade, ”Vid Allah! Det finns fortfarande sex eller sju märken kvar på stenen från de hårda slagen.”

Berättad av Abu Huraira: Profeten sade, “När Profeten Job (Aiyub) tog ett bad naken, började guldaktiga gräshoppor falla på honom. Job började samla de i sina kläder.  Hans Herre sa till honom ’Å Job! Har inte jag gett dig nog så att du inte ska behöva dem.’ Job svarade, ’Ja! Vid Din Ära (makt)! Men jag kan inte avstå från Dina Välsignelser.’”

Sahih Al-Muslim

Bok 030, Nummer 5850:

Abu Huraira rapporterade att Moses var en blyg person. Han sågs aldrig naken och Banu Isra'il sa: (Han är rädd för att visa sin privata del) för att han led av scrotal hernia. Han tog bad i vattnet (en dag) och placerade sina kläder på en sten. Stenen började röra på sig snabbt. Han följde efter det och attackerade det med hjälp av en sten (sägande): Å sten, mina kläder; Å sten, mina kläder, Å sten; tills den stannade nära en stor folkmassa från Isra'il, OCH DENNA VERS VAR UPPENBARAD (AVSEENDE TILL INCIDENTEN): ”Å ni som tror, var inte lik de som baktalade Moses, men Allah befriade honom från det de sa, och han var värdig i Allahs avseende” (xxxiii. 69).

Bok 003, Nummer 0669:

Bland traditionerna berättad från Muhammad, Allahs Budbärare (må frid vara över honom) vid auktoritet av Abu Huraira, Banu Isra'il brukade ta bad nakna och de tittade på varandras privata delar. Moses (frid över honom), brukade dock ta bad ensam (i avskildhet); och de sa (hånfullt), Vid Allah, inget förbjuder Moses att ta bad med oss förutom sacrotal hernia. Han (Moses) gick en gång för att ta ett bad och placerade sina kläder på en sten och stenen gick iväg med hans kläder. Moses sprang efter den sägande: Å sten, mina kläder, Å sten, mina kläder, och Banu Isra'il hade chansen att se Moses privata delar och sa: Vid Allah, Moses led inte av någon sjukdom. Stenen stannade sedan, tills Moses hade blivit sedd av dem, och han tog sedan sina kläder och slog stenen. Abu Huraira sade: Vid Allah, det finns märken av sex eller sju slag gjord av Moses på stenen. (Se också Bok 030, Nummer 5849)

Tafsir al-Jalalayn

Å ni som tror, bete er inte mot er Profet, lik de som skadade Moses - när de sade till exempel, ’Den enda orsaken till varför han inte tvättar sig med oss är att han har inflammation i hans testiklar’ - varpå Gud löste honom från deras anklagelser: när Moses placerade hans klädnad på en klippa för att tvätta sig, klippan rusade iväg med den tills den kom till en grupp av Israels barn där den stannade mitt bland dem. Moses jagade det och tog sin klädnad för att täcka sig själv och de såg att han inte hade någon inflammation (udra är en testikel inflammation). Och han var lysande i Guds avseende. Ett fall där vår Profet (s) var subjekt till skada var [vid ett tillfälle] när delningen av byte som det blev sagt av en man, ”Denna delning har inte gjorts för att behaga Gud!’, därpå Profeten (s) blev arg och sade, ’Må Gud vara nådig mot Moses, för sannerligen var han sårad mer än detta, men höll ut’ - rapporterad av al-Bukhari. (Tafsir al-Jalalaynkälla; understrykningar är mina)

Tafsir av Ibn Abbas

 (Å ni som tror! Var inte) skada till Profeten (fvöh) (lik de som förtalade Moses) de anklagade honom för att ha svullna testiklar, (men Allah bevisade hans oskyldighet från det de anklagade honom för, och han var väl högaktad i Allahs avseende) han hade en hög ställning och status i Allahs avseende. (Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâskälla; understrykningar är mina)

Tafsir Ibn Kathir

Judarnas påhitt mot Musa

Al-Bukhari nedtecknade i Hadith boken om Profeterna, att Abu Hurayrah sa att Allahs Budbärare sa …

 ((Musa, frid vare med honom, var en blyg och modest man som aldrig skulle visa något av hans skinn på grund av hans blyghet. Några av Israels Barn irriterade honom sägande: ”Han täcker sig själv bara för att det finns defekt i hans skinn, antigen spetälska eller scrotal hernia eller annan defekt.” Allah, må han äras, ville befria Musa, frid vare med honom, från deras säganden. En dag när Musa var ensam tog han av sig sin klädnad och la de på en klippa och tog sedan ett bad. När han var klar vände han tillbaka för att ta upp hans klädnad men klippan sprang iväg och tog med sig klädnaden. Musa tog upp hans stav och jagade klippan sägande, ”Min klädnad, Å klippa! Min klädnad, Å klippa! tills han kom fram till en grupp av Israels Barn som såg honom naken och fann att han var den bästa som Allah har skapat. Därpå blev han befriad av deras sägelser om honom. Sedan stod klippan still så han tog sin klädnad och han tog den på sig. Han började slå klippan med hans stav och vid Allah märkena från slagen finns kvar på klippan, tre eller fyra eller fem. Detta var refererad till i Ayah: <Å ni som tror! Var inte lik de som irriterade Musa, men Allah befriade honom från deras anklagelser och han var ärofull inför Allah.>))

Denna Hadith är en av de som finns nedtecknad av Al-Bukhari men inte Muslim.

Imam Ahmad nedtecknade att ‘Abdallah (bin Mas’ud) sade, “En dag när Allahs Budbärare distribuerade några byten och en man från Ansar sade, ‘Denna delning är inte gjort för Allahs skull.’ Jag sa, ‘Å Allahs fiende! Jag ska säga det till Allahs Budbärare vad du har sagt.’ Så jag sa till Profeten om det. Hans ansikte blev röd och han sa …

 ((Må Allah vara nådig mot Musa. Han var irriterad mer än detta men han var ändå tålmodig.))

Detta var nedtecknat i de två Sahihs. (Tafsir Ibn Kathir (Abridged), Volym 8, Surat Al-Ahzab, Vers 51 tills slutet av Surat Ad-Dukhan, förkortad av en grupp av lärda under handledning av Shaykh Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri [Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Houston, New York, London, Lahore; Första Utgåvan: September 2000], sid. 51-52; fetstil är min)

Ibn Kathir felaktigt påstår att Muslim inte nedtecknade denna incident sedan citaten ovan från hans Sahih samlingen visar att han gjorde det.

Vi kan se att de tidigaste Muslim kommentatorerna tolkade S. 33:69 i samband med Israels anklagelse mot Moses och Moses rättfärdigande av Allah genom att använda sten eller klippa. De baserade detta på uttalande gjort påstådd av Muhammad till en av hans närmaste kollega.

Man kan hitta att talande stenar, träd och även mat som vanligt inslag i Hadith litteraturen:

Berättad av Jabir bin 'Abdullah:

Profeten brukade stå vid ett träd eller dadelpalm på Fredagarna. Sedan sa en Ansari kvinna eller man, ”Å Allahs Apostel! Ska vi göra en talarstol till dig?” Han svarade, ”Om ni önskar det.” Så de gjorde en talarstol till honom och när det blev Fredag gick han till talarstolen (för att hålla predikan). Dadelpalmen grät som ett barn! Profeten gick ner (från talarstolen) och omfamnade det medans det fortsatte att klaga som ett barn som tystades. Profeten sa, ”Den grät för att den saknade att höra av religiös kunskap som var given nära den.”(Sahih Al-Bukhari, Volym 4, Bok 56, Nummer 784; se också Volym 4, Bok 56, Nummer 783 and Volym 2, Bok 13, Nummer 41)

Berättad av 'Abdullah:

Vi brukade anse mirakel som Allahs Välsignelser, men ni anser de som en varning. En gång när vi var med Allahs Apostel på en resa och vi hade ont man vatten. Han sa, ”Ta fram resterande vatten som ni har med er.” Folket tog fram ett kärl som innehöll lite vatten. Han placerade sina händer i det och sa, ”Kom till det välsignade vattnet, och Allahs Välsignelser.” Jag såg vattnet flyta från Allahs Apostels fingrar, och utan tvekan hörde vi maten ärade Allah, när den blev äten (av honom). (Sahih Al-Bukhari, Volym 4, Bok 56, Nummer 779)

Berättad ‘Abdur-Rahman:

”Jag frågade Masruq, ’Vem informerade Profeten om Jinns under natten när de hörde Koranen?’ Han sa, ’Din fader ’Abdullah informerade mig att ett träd informerade Profeten om dem.’” (Sahih Al-Bukhari, Volym 5, Bok 58, Nummer 199)

Av Sam Shamoun
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss