answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Vad säger Islam om Taimour Abdulwahabs terrordåd?

Den 11 december 2010 är idag en historisk och oförglömlig dag för, i alla fall, Sverige. Det var under denna dag som Taimour Abdulwahab, 28 åringen från Tranås, sprängde sig själv i luften vid Bryggargatan i centrala Stockholm. I en ljudfil, som Abdulwahab skickade till TT och Säpo, strax före attentatet, berättar han varför han vill göra detta. Han säger: 

”Väldigt kort och omfattande till Sverige och svenska folket. Tack vare Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammed, salla allahu alayhi wa sallam, och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dö.

Nu har islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige, vi är en verklighet, inget påhitt, mer vill jag inte säga om detta. Våra aktioner kommer att prata för sig själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten, salla allahu alayhi wa sallam, och ert dumma support till grisen Vilks. Och till alla muslimer i Sverige säger jag: sluta fjäska och förnedra er själva för ett förnedrande liv långt från islam. Hjälp era bröder och systrar och frukta ingen och inget, bara Gud som ni dyrkar. (Hämtat från Nyhetskanalen)

Abdulwahabs terrordåd var, såvida vi kan se, i princip en reaktion mot två företeelser:

(1) Att Sverige har soldater i Afghanistan.
(2) Att Sverige ”krigar mot” och ”förnedrar” Islam och Muhammed.

Syftet med den här artikeln är inte att fokusera på den första företeelsen, men vi rekommenderar att du läser artikeln ”Därför strider svenska soldater i Afghanistan", som är skriven av försvarsministern Sten Tolgfors, och som klargör varför svenska soldater är i Afghanistan. Men så mycket vill, och kan, vi säga: Soldaterna är inte där för att döda oskyldiga civila ”bröder och systrar och barn”, vilket Abdulwahab ämnade göra när han sprängde sig själv. Syftet med den här artikeln är istället att fokusera på den andra företeelsen. Vi vill, med andra ord, undersöka vad Islam säger om att muslimer (som Abdulwahab) dödar, på ett eller annat sätt, människor som ”krigar mot” och ”förnedrar” Islam och Muhammed.

Innan vi kan gå vidare så måste vi klargöra vad det innebär att någon ”krigar mot” Islam och Muhammed. Det finns en vers i Koranen som säger att de som ”kämpar mot” (på arabiska heter det ”yoharibona” som även kan översättas som ”krigar mot”) den islamiska guden Allah och Muhammed ska dödas:

5:33
De som kämpar mot (yoharibona) Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande. (Mohammad Knut Bernström)

Den här versen visar att den arabiska termen ”yoharibona” refererar till ett krig som inte nödvändigtvis är ett fysiskt krig (där någon tar till vapen och attackerar en muslim fysiskt). Versen säger ju att den som krigar mot Allah, den islamiska guden, ska dödas. Men bara en naiv människa tror att han/hon kan kriga fysiskt, med vapen, mot en gud som sägs vara i ”himlen”. Om vi vidare tänker på att den här versen gäller även idag, vilket den utan tvivel gör, då vore det också naivt att tro att versen pratar om ett fysiskt krig för att Allahs sändebud, Muhammed, är död idag och finns inte i världen, så hur kan man kriga fysiskt mot en person som är död och saknar existens i den här världen? Alltså, termen ”yoharibona” (”krigar mot” eller ”kämpar mot”) kan betyda fysiskt krig, men även icke-fysiskt krig. Men frågan är vem, eller vilka, är det som egentligen bedriver icke-fysiskt krig mot Allah och Muhammed? Ibn Kathir, den erkända och autentiska, koranutläggaren från 1300-talet förklarar följande:

”Allah sade sedan,

(Straffet för dem som kämpar mot Allah och Hans Budbärare och orsakar problem i landet är bara att de ska dödas eller korsfästas eller att ha deras händer och fötter ska kapas på motsatta sidor, eller förvisats från landet.) ’Kämpar mot’ som nämns här innebär, att MOTSÄTTA och MOTSÄGA, och det innefattar OTRO…” [vår översättning]

Ibn Kathir noterar alltså att den, eller dem, som motsätter, motsäger eller förnekar Islam och Muhammed ”kämpar mot” Islam och Muhammed och bör därför dödas! Detta visar, klart och tydligt, att Islam varken är en fredlig eller tolerant religion, utan en religion som inte kan samexistera med andra religioner och åskådningar. Se även följande vers och utläggning av Ibn Kathir som, återigen, visar att Islam är en svärdets och kriget religion som inte accepterar oliktänkare, och som dessutom har som ändamål att förinta och förgöra varje spår av oliktänkare. Börja med att läsa den koraniska versen och sedan kommer Ibn Kathirs utläggning:

57:25
Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist. Och järnet, som har fruktansvärd styrka och som är människan till nytta, har Vi satt i era [händer]. Låt därför dem ge sig till känna som vill stödja och försvara Guds och Hans Sändebuds sak, fastän [Gud] inte kan ses eller förnimmas. All styrka och all makt ligger hos Gud! (Mohammad Knut Bernström)

Ibn Kathir skriver följande om järnet som Allah har satt i händerna på muslimer:

Fördelarna med Järn

Allah sade:

(Och vi tog fram järnet som är mäktigt och starkt) betyder, ’Vi gjorde järn avskräckande för dem som VÄGRAR SANNINGEN OCH MOTSÄTTER SIG DEN efter att bevis har upprättats mot dem.’ Allahs sändebud blev kvar i Mecka i tretton år. Under den tiden fortsatte uppenbarelser att sändas till honom, innehållande argument mot avgudadyrkare och förklaringar av Monoteism i detaljer och bevis. När bevisen var klara mot dem som trotsade budbäraren, förordnade Allah Hijrah (dvs. migrationen till Medina). Sedan beordrade han de troende att bekämpa de otrogna med svärd, svärden användes för att träffa halsar och pannor på dem som MOTSATTE SIG, AVVISADE OCH FÖRNEDRADE KORANEN. Imam Ahmad och Abu Dawud noterade att Abdullah bin Umar sa att Allahs sändebud sa,

(Jag har blivit sänd med SVÄRDET strax före timmen så att Allah ska dyrkas ensam utan några associationer. Min provision placerades under skuggan av mitt spjut och dem som trotsar min order är utskämda och förnedrade, och han som imiterar ett folk är en av dem.) …” [vår översättning]

Ibn Kathir säger alltså att den som motsäger, avvisar och förnekar Islam och Koranen bör dödas. Notera även att Ibn Kathir citerar en tradition i vilken Muhammed säger att han har blivit sänd till världen för att se till att endast Islams gud dyrkas, samt att den som motsäger Muhammed är hånade och nedvärderade. Faktum är att Koranen, vers 28 i kapitel 9, säger att ”De som sätter medhjälpare vid Guds sida är orena…” (se Mohammad Knut Bernströms översättning). Detta förklarar varför Koranen förbjuder muslimer att vara vänner med icke-muslimer:

4:144
O ni som tror! Ta inte icke-troende som (era) vänner (awliyaa) istället för troende. Vill ni ge Allah ett klart bevis mot er? [vår översättning]

5:51
O ni som tror! Ta inte judarna och kristna till vänner (awliyaa). De är varandras vänner. Den av er som tar dem till vänner är (en) av dem. Se! Det är inte Allah som vägleder syndare. [vår översättning]

5:80-81
Du har sett många av dem bli vänner (yatawallona) med dem som inte tror. Sannerligen illa är vad de har frambringat för sig själv, Allahs vrede över dem och i straff ska de vara i evighet.  Om de trodde på Allah och Hans Profet och på det som uppenbarats för honom, hade de inte tagit dem som sina vänner vänner (awliyaa). Men många av dem är av ondskefullt beteende. [vår översättning]

60:13
O ni som tror! Sök inte vänskap (tatawallaw) med ett folk som Allah är vred över, (ett folk) som inte hoppas på det eviga livet såsom de icke-troende är hopplösa i gravarna. [vår översättning]

Läs mer om detta i vår artikel, ”Får en muslim vara vän med icke-muslimer?

Vi har hittills sett att Islam beordrar muslimer att döda dem som motsätter, motsäger och förnekar Islam och Muhammed, direkt eller indirekt. Islam är alltså svärdets religion som inte kommer att ge sig så länge det existerar icke-muslimska individer, länder och regimer i världen. Detta bekräftas av Muhammed, Islam grundare, i följande traditioner, i vilka Muhammed säger att han har blivit beordrad att kriga mot folk och nationer tills de accepterar Islam:

”Det har rapporterats under Abu Hurairas auktoritet att Allahs Budbärare sade: Jag har blivit beordrat att kriga mot folk så länge de inte bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och han som bekänner det garanteras värn av sin egendom och sitt liv för min räkning utom de rättsfrågor som fastställts av Allah.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 1, Nummer 30)

”Berättad av Anas bin Malik: Allahs Apostel sade, "Jag har beordrats att bekämpa människor tills de säger: 'Ingen har rätt att bli dyrkade utom Allah.' Och om de säger så, ber liksom våra böner, iakttar vår böneriktning och slakar som vi slaktar, då är deras blod och egendom helig för oss och vi kommer inte att störa de utom i lagliga termer och deras räkning kommer att vara med Allah." Berättad av Maimun ibn Siyah att han frågade Anas bin Malik, "O Abu Hamza! Vad är det som gör en persons liv och egendom heligt?" Han svarade, "Den som säger, 'Ingen har rätt att bli dyrkad utom Allah', iakttar vår böneriktning under bön, ber som vi och äter våra slaktade djur, då är han en muslim, och har samma rättigheter och skyldigheter som andra muslimer har."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Bok 8, Nummer 387)

Muhammed och tidig Islam visar att det är endast muslimers liv och egendom som klassas som ”heliga”. Alla andra människor, som inte är muslimer, är oheliga och därför offer för Islams svärd. Muhammed sa dessutom att den som konverterar från Islam ska dödas (för att denne personens liv helt plötsligt blivit oheligt!):

”Berättad av Ikrima: Ali brände en del människor och dessa nyheter nådde Ibn Abbas, som sade, ’Hade jag varit i hans ställe skulle jag inte ha bränt de, för Profeten sade, ’Straffa inte (någon) med Allahs bestraffning.’ Men jag skulle, utan tvekan, ha dödat de, för att Profeten sade: Om någon (muslim) lämnar sin religion, döda honom.’” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Bok 52, Nummer 260)

Sverige värnar om alla människors liv och värdesätter, som heligt, varje individ oavsett religion eller bakgrund. Detta är något som motsäger Islam och därför sägs det att Sverige ”krigar mot” Islam och Muhammed.

Islams krig mot den icke-islamiska världen kallas för ”jihad”, vilket alltså enligt Islam är ett heligt krig som drivs för att Islam ska ta över hela världen, just för att Koranen, Allah och Muhammed har beordrat detta. Koranen säger faktiskt att varje muslim måste utföra jihad (givet att det är rätt tid för jihad) även om de skulle ogilla det!, se:

2:216
DET ÄR en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte. (Mohammad Knut Bernströms översättning)

Ibn Kathir skriver följande om versen:

Jihad görs obligatorisk

I denna vers, har Allah gjort det obligatoriskt för muslimer att strida i Jihad mot den onda fienden som överträder mot Islam. Az-Zuhri sade, ’Jihad är ett krav från varje person, oavsett om han går med i striden eller förblir bakom. Den som stannar kvar är skyldig att ge stöd, om stöd efterfrågas; att ge hjälp, om hjälp efterfrågas; och att marschera fram, om han befalls att göra det. Om han inte behövs, då kan han stanna kvar.’” [vår översättning]

Alla muslimer är alltså beordrade att delta i jihad, men notera att en del inte behöver vara med i det faktiska kriget, utan de fungerar som stöd och bidrar med annan hjälp.

Islam är alltså en svärdets religion. Detta förnekas idag av många muslimer och icke-muslimer, men faktum är att det ovannämnda (och mycket mer) visar att Islam verkligen är en svärdets religion. Följande islamiska hemsida erkänner faktiskt, i en fatwa (islamistisk juridiskt utlåtande av en mufti), att Islam har spridits med hjälp av svärdet:

Spreds Islam med svärdet?

Vissa fiender till religionen hävdar att islam spreds med svärdet. Vilket är ert svar på det?

Prisad vare Allaah.
Islam spreds med bevis och belägg, vad gäller dem som lyssnade på budskapet och svarade på det. OCH DET SPREDS MED STYRKA OCH SVÄRDET VAD GÄLLER DEM SOM ENVIST STOD EMOT, tills de inte hade något annat val och måste ge upp för den nya verkligheten. Och Allaah är källan till styrka. Må Allaah välsigna vår Profet Muhammed och hans familj och kamrater, och ge dem frid.
Fataawaa al-Lajnah al-Daa’imah, 12/14 [vår översättning] (länk)

Nu kanske vi lättare kan förstå varför Muhammed själv sa att han är en terrorist:

”Berättad av Abu Huraira: Allahs Apostel sade, ’Jag har blivit sänd med det kortaste uttryck som bär den största innebörden, och jag har segrat med terror (ingivet i fienders hjärtan)…’” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Bok 52, Nummer 220)

”Abu Huraira rapporterade att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade: Jag har fått överlägsenhet över andra profeter i sex punkter: Jag har fått ord som är koncisa men med övergripande innebörd, och jag har blivit hjälpt genom terror (i fienders hjärtan)…” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 4, Nummer 1062)

Terrorism är något som Muhammed själv utövade, vilket alltså handlar om att bete sig på ett sätt som ingjuter rädsla i (normala) människors hjärtan, och som är en del av jihad.

Följande koraniska verser och traditioner säger dessutom att muslimer som dör som martyrer (vilket bland annat kan refererar till självmordsbombare) kommer med säkerhet till det islamiska paradiset. Här följer koraniska verser:

4:74
De som villigt kämpar för GUDs sak är de som försakar denna världen till förmån för Livet Efter Detta. Den som kämpar för GUDs sak och sedan dödas eller uppnår seger, kommer vi säkerligen att ge en stor belöning. (Khalifa)

9:111
GUD har köpt de troendes liv och pengar i utbyte mot Paradiset. Följaktligen kämpar de för GUDs sak, villiga att döda och DÖDAS… (Khalifa) 

61:11
Tro på GUD och Hans budbärare, och sträva för GUDs sak med era pengar och era liv. Det är den bästa verksamheten för er, om ni bara visste. (Khalifa)

Här följer traditioner:

”Det har rapporterats under Jabirs auktoritet att en man sade: Allahs Budbärare, vart kommer jag att vara om jag blir dödad? Han svarade: I Paradiset. Mannen slängde iväg dadlarna som han hade i handen och krigade tills han dog.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 20, Nummer 4678)

”Traditionen har skildrats under 'Abdullah b. Qais auktoritet. Han hörde den från sin far som rapporterade, medan han möta fienden, att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade: Sannerligen, Paradisets dörrar finns under svärdets skugga. En man i ynklig hälsa ställde sig upp och sade: Abu Musa, har du verkligen hört Allah Budbärare (må frid vara över honom) säga detta? Han sade: Ja. (Skildraren sade): Han återvände till sina vänner och sade: I hälsar er (farväl). Sedan tog han sönder svärdfodralet, kastade iväg det, och gick med sitt (nakna) svärd framåt mot fienden och krigade (mot dem) tills han dödades.” (Sahih Muslim, Bok 20, Nummer 4681)

”Berättad av al-Mughira: Vår Profet informerade oss om vår Herres Bud att den av oss som dör i martyr, kommer till Paradiset.” (Sahih Bukhari, Bok 93, Nummer 621)

Imam Al-Qurtubi förmedlar i sin bok, Paradise and Hellfire, en tradition som säger att martyren, bland annat, får 72 jungfrur i paradiet:

”218 – Abu Issa At-Termizi raporterade under Al-Miqadam Ibn Ma’dikaribs auktoritet att Allahs Profet, frid och välsignelse över honom, sade: ”Allah skänker sex välsignelser över martyrerna… [Martyren] skänks 72 jungfrur (al-hur al-ayn).” Detta har nämnts tidigare i kapitlen om vad som räddad från skräcken och tortyren i graven. (Traditionen är korrekt)” (Imam Al-Qurtubi, Paradise and Hellfire, i engelsk översättning av Reda Bedeir, Dar Al-Manarah, s.209.)

Minns slutligen att Abdulwahab, i sitt tal, även hävdade att han vill göra det som han gjorde för att Sverige har ”förnedrat” Muhammed och för att det svenska folket har tillåtit förnedrandet av Muhammed ske.

Först och främst bör vi klargöra att en autentisk muslim kommer anklaga en icke-muslim för att ha förnedrat Muhammed bara för att icke-muslimen är icke-muslim, det vill säga för att icke-muslimen inte accepterar Muhammed och menar därmed, indirekt, att Muhammed inte är en profet. Den som inte tror att Muhammed var en profet menar att Muhammed ljög när han hävdade att han var en profet, och detta är ett förnedrande för den riktiga muslimen.

För det andra så är det sant att varje icke-muslim som yttrar sig om Muhammed på ett sätt som muslimer inte gillar eller på ett sätt som inte är enhetligt med Islam, Koranen och traditionerna (vilket vi, bland andra, gör) kommer att bli jagad av islamisk terror. Att söka efter sådana icke-muslimer är inget som Islam förbjuder, utan det är något som Muhammed beordrade och något som de första muslimerna utövade!

I boken Ash-Shifa skriven av den lärda muslimske imamen och domaren Qadi Iyad Ibn Musa al-Yahsubi (död 1149 e.Kr.) förmedlas att den som, minst sagt, säger ett kritiskt ord om Muhammed bör dödas. Qadi Iyad ger dessutom ett flertal exempel från Koranen och från islamiska autentiska traditioner för att påvisa sin ställning.

Boken består av på fyra delar, varje del består av flera kapitel och varje kapitel består av flera sektioner. Vi har hittat hela kapitel ett, i del fyra, på nätet, se här: Vi rekommenderar att du läser hela kapitlet som består av 10 sektioner, vilket demonstrerar att det vi säger stämmer. Vi kommer dock bara att citera (och översätta) delar av den andra sektionen som tydligast (och tillräckligt nog) demonstrerar vårt ändamål:

Del fyra

Domen över dem som tror att Profeten var ofullkomlig eller förbannar honom

Sektion två

Bevis gällande nödvändigheten att döda den som förbannar Profeten eller hittar fel i honom

Koranen säger att Allah förbannar den som skadar Profeten i denna värld och Han identifierar sin egen skada med Profetens skada. Det är inget tvivel om att den som förbannar Allah blir dödad och att hans förbannelse kräver att han kategoriseras som en hedning. Domen över hedningen är att han dödas.   

Allah säger, "De som skadar Allah och Hans Budbärare, har Allah förbannat i denna värld och i Nästa, och har förberett ett förnedrande straff för dem." (33:57). Han sa något liknande om de som dödar de troende. En del av deras förbannelse i den här världen är att de ska dödas. Allah säger, "De kommer att bli förbannade. Var än de hittas ska de tas till fånga och dödat." (33:61) ...

… Vad gäller traditionerna, så har al-Husayn ibn 'Ali berättat från sin far att Allahs Budbärare sa följande om denna sak, "Den som förbannar en Profet, ska ni döda. Den som förbannar en Lärjunge, ska ni slå."

I en säker hadith gav Profeten order om att få Ka'b ibn al-Ashraf mördad. Han frågade, "Vem vill ta itu med Ka'b ibn al-Ashraf? Han har skada Allah och Hans Budbärare." Han skickade iväg någon för att lönnmörda honom utan att kalla honom till Islam, till skillnad från andra avgudadyrkare. Anledningen till detta var att han hade skadat [Muhammed]. Detta indikerar att Profeten såg till att han dödades för något annat än avgudadyrkan. Det var för att han skadade honom. Abu Rafi', som brukade skada Allahs Budbärare och arbeta emot honom, blev också mördad.

Något liknande [skedde] under dagen [när Mecka] erövrades, när [Muhammed] gav order att döda Ibn Khatal och hans två slavarinnor som brukade sjunga förbannelse över Profeten.

I en annan hadith [som handlar] om en man som brukade förbanna Profeten, så sa Profeten, "Vem vill rädda mig från min fiende?" Khalid sa, ”Jag vill.” Han sände iväg honom och han dödade honom.

På liknande sätt gav Profeten order att en grupp hedningar som brukade skada och förbanna honom, såsom an-Nadr ibn al-Harith och 'Uqba ibn Abi Mu'ayt, skulle dödas…

'Abdu'r-Razzaq nämnde att en man förbannade Profeten, vilket orsakade Profeten att säga, "Vem vill rädda mig från min fiende?" Az-Zubayr sa, ”Jag vill.” Han sände az-Zubayr och han dödade honom.

Det berättas att en kvinna brukade förbanna Profeten och han sa, "Vem vill rädda mig från min fiende?" Khalid ibn al-Walid gick iväg och dödade henne.

Det berättas att en man smed lögner om Profeten och han sände 'Ali och az-Zubayr för att döda honom.

Ibn Qani' berättade att en man kom till Profeten och sa, "Allahs Budbärare, jag hörde min far säga någonting fult om dig, så jag mördade honom", och det bekymrade inte Profeten.

I en hadith från Abu Barza as-Aslami sägs det, "En dag satt jag med Abu Bakr as-Siddiqi och han blev arg på en av de muslimska männen." Qadi Isma'il och andra Imamer sa att mannen hade förbannat Abu Bakr. An-Nasa'i skildrade detta på följande sätt, "Jag [dvs. Abu Barza as-Aslami] gick till Abu Bakr och en man hade varit ohyfsad och konfronterat honom. Jag sa, '[Abu Bakr], låt mig hugga av hans huvud!' Han sa, 'Sitt ner. Detta får inte ske för någon annan än Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid.'

Qadi Abu Muhammad ibn Nasr sa, "Ingen var oense med [Abu Bakr]." Så Imamerna tar detta som bevis att den som gör någonting som förargar, skadar eller förbannar Profeten ska dödas.

Eftersom det är obligatoriskt för hela [islamiska] nationen att upprätthålla Profetens heder så ska ett hårt straff falla den som förbannar en fri man tillhörande [den islamiska] nationen, [men] straffet för den som förbannar Profeten är att han ska dödas på grund av det gränslösa värdet av Profeten och hans upphöjning över andra.”

Denna text från Qadi Iyad (som i sin tur citerar Koranen och autentiska traditioner) visar att Muhammed och hans tidiga följare lärde att den som kritiserar, hånar, förbannar och uttalar sig negativt om Muhammed ska dödas! Se även följande tradition, från Abu Dawuds traditioner, som återigen demonstrerar det nämnda: 

”Berättad Ali ibn Abu Talib: En Judinna brukade skymfa Profeten (må frid vara över honom) och nedvärdera honom. En man strypte henne tills hon dog. Allahs Apostel (må frid vara över honom) förklarade att ingen ersättning behöver betalas för hennes död.” [vår översättning] (Sunan Abu Dawud, Bok 38, Nummer 4349)

Detta visar alltså att Islam beordrar muslimer att döda alla människor (vare sig de är muslimer eller inte) som kritiserar, hånar, förbannar och uttalar sig negativt om Muhammed. Nåväl, vad säger Islam om Taimour Abdulwahabs terrordåd? Islam säger att han var en riktig muslim och en sann hjälte!

Vi vill avsluta artikeln med en mycket viktig notering. Det finns många muslimer som tar avstånd från det som Abdulwahab gjorde. Det finns många muslimer som aldrig skulle kunna tänka sig att döda människor som vägrar att acceptera Islam och Muhammed. Det finns många fredliga muslimer. Det finns idag många olika tolkningar av Islam. Det finns idag många olika sätt att förhålla sig till Islam. Vi vill därför inte påstå att alla muslimer är liksom Abdulwahab. Vi vill inte påstå att alla muslimer har som ändamål att döda alla som inte vill acceptera Islam. Vi vill inte heller påstå att alla muslimer har som ändamål att döda alla som kritiserar Muhammed. Vad vi däremot vill säger är följande: Den Islam som Muhammed grundade, och den Islam som de första muslimerna praktiserade och tillämpade, är den Islam som Abdulwahab (och hans lika) företräder. Det bör ingen människa som har läst den här artikeln (eller läst Islams historia och de tidiga biografierna om Muhammed) förneka!

Team Sverige,
Kontakta oss