answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur många herrar har Muslimer egentligen?

Fler exempel från Koranen som motsäger Islamiska Tauhid

Enligt Koranen är alla Muslimer (alla varelser närmare bestämt) slavar till Allah och det är en poäng som upprepade gånger kommer upp:

Säg (Å Muhammad) till ‘Ibadi (Mina slavar) som har trott, att de skall utföra As-Salat (Iqamat-as-Salat), och ge i välgörenhet av födan Vi har givit dem, i hemlighet och öppet, före kommande av Dagen som kommer varken att vara ömsesidig förhandling eller gynnelse. S. 14:31 Al-Hilali & Khan [vår översättning]

Säg till Mina tjänare att de skall (bara) säga de saker som är bäst: för Satan sår missämja bland dem: För Satan är klar fiende till människan. S. 17:53 Y. Ali [vår översättning]

Före detta skrev Vi i Psalmerna, efter Budskapet (given till Moses): Mina tjänare, de rättfärdiga, skall ärva jorden. S.21:05 Y. Ali [vår översättning]

De arbetade för honom som han önskade, (att göra) höga rum, bilder, bassänger stora som reservoarer, och (tillagnings) kittel placerade (på deras platser). ”Arbeta ni, Å Dawuds (David) familj med tacksamhet!” Men få av Mina slavar är tacksamma. S. 34:13 Hilali-Khan [vår översättning]

De skall ha täckande av Eld, över de och täckande (av Eld) under de; med detta skrämmer Allah Sina slavar: ”Å Mina slavar, frukta därför Mig!” De som undviker At-Taghut (falska gudar) att inte dyrkar dem och vänder sig till Allah i ånger, för dem finns glada budskap; så meddela goda nyheterna till Mina slavar, ” S.39:16-17 Hilali-Khan [vår översättning]

‘Å Mina tjänare, idag har ni ingen fruktan, inte heller sörjer ni’ -- S. 43:68 Arberry [vår översättning]

Koranen säger även att det här är den högsta relationen någon kan ha med Allah:

Och de sade: “Den Högst Välgörande (Allah) har fött en son (eller avkomma eller barn) [Judarna säger: ’Uzair (Ezra) är Allahs son och Kristna säger att Han har fött en son [’Iesa (Kristus)], och Arab hedningarna säger att Han har fött döttrar (änglar, etc.)].” Sannerligen har ni framfört (sagt) en fruktansvärd ond sak. Varigenom himlarna nästan slits och jorden splittrar sönder och bergen faller i ruiner, Att de har tillskrivit en son (eller avkomma eller barn) till den Mest Välgörande (Allah). Men det är inte lämplig för (Majestäten av) den Högst Välgörande (Allah) att Han skulle ha fött en son (eller avkomma eller barn). Det finns ingen i himlarna eller på jorden om inte kommer till den Högst Välgörande (Allah) som en slav. S. 19:88-93 Hilali-Khan [vår översättning]

Och de säger: “Den Högst Välgörande (Allah) har fött en son (eller barn).” Ärad vare Honom! De [dessa som de kallar för Allahs barn med andra ord, änglar, ’Iesa (Jesus) Maryams (Mary) son, ’Uzair (Ezra), etc.] är bara ärade slavar. S. 21:26 Hilali-Khan [vår översättning]

Orsaken till varför troende är sagt att vara Allahs slavar är för att han är deras herre, i faktum att det endast finns en herre. Med andra ord, att vara en slav till Allah är helt enkelt att Allah är en persons herre, just som följande texter indikerar:

Hur många generationer har Vi förstört efter Noah! Din Herre är tillräcklig som en och är medveten om och ser synderna av Hans tjänare. S.17:17 Arberry [vår översättning]

Det finns en grupp av Mina tjänare som sade, ”Vår Herre, vi tror; således förlåt oss och ha barmhärtighet för oss, för Du är den bästa av barmhärtigheten. S. 23:109 Arberry [vår översättning]

Om ni är otacksamma, Gud är oberoende av er, dock accepterar Han inte otacksamhet hos Hans tjänare; men om ni är tacksamma, kommer Han att acceptera det hos er. Och ingen lastad själ bär bördan av en annan. Sedan till er Herre skall ni återvända, och Han kommer att tala om vad ni har gjort. Han vet tankarna i brösten. S. 39:7 Arberry [vår översättning] – jmf. 17:30, 65; 41:46

Koranen påstår också att Allah inte tillåter en troende att ta eller anropa någon annan än Allah som hans/hennes herre och inte heller har han tillåtit dem att vara slavar till någon annan än Allah:

Det är inte (möjligt) för någon mänsklig varelse till vilka Allah har givit Skriften och visheten och profetskapet att han skall efteråt ha sagt till mänskligheten: Var slavar till mig istället för Allah (‘ibadan lee min dooni Allah); men (det han sade var): Var trogna tjänare till Herren med dygd av er ständiga undervisning av Skriften och av er ständiga studerande därav. Och han har beordrat er att ni inte skall ta änglar och profeterna som herrar. Skulle han beordra er till otro efter ni har överlämnat er (till Allah)? S. 3:79-80 Pickthall [vår översättning]

Till exempel, om en person är en sann troende då kan inte han/hon bli någon annans slav eller äga en slav sedan detta helt enkelt skulle innebära att ta någon annan än Allah som ens herre.

Faktum är att detta är exakta orsaken till varför Muhammed förespråkade mot om att kalla en person hans/hennes slav (abd) eller herre (rabb):

Berättad Abu Huraira:
Profeten sade, “Ni skall inte säga, ‘Ge mat åt din herre (Rabbaka), hjälp din herre med tvagningen eller ge vatten till din herre’ men säg hellre, ’min mästare (till exempel Ge mat till din mästare istället för herre etc.). (Saiyidi),’ eller ’min beskyddare (Maulai),’ och en skall inte säga ’min slav (Abdi),’ eller ’min slav-flicka (Amati),’ men säg hellre, ’min gosse (Fatai), min flicka (Fatai),’ och ’min pojke (Ghulami).’” (Sahih al-Bukhari, Volym 3, Bok 46, Nummer 728) [vår översättning]

Berättad av AbuHurayrah:
Profeten sade: Ingen av er skall säga: ”Min slav” (abdi) och ”Min slav-kvinna” (amati), och en slav skall inte säga: ”Min herre” (rabbi eller rabbati). Mästaren (för en slav) skall säga: ”Min unge man” (fataya) och ”Min unga kvinna” (fatati), och en slav skall säga ”Min mästare” (sayyidi) och ”Min mästarinna” (sayyidati), för att ni alla är (Allahs) slavar och Herren är Allah, den Förenämnda. (Sunan Abu Dawud, Bok 41, Nummer 4957) [vår översättning]

Detta förklarar också varför Muslimer är förbjudna att adoptera namn som har betydelsen att de är slavar till andra än Allah, till exempel, en Muslim kan aldrig kalla sig själv för ”Muhammeds slav” ”slav till profeten/budbäraren” etc.,

5. Försvaret av enheten av Allaahs namn menas dessutom att Allaahs namn är i bestämd form och kan inte bli given till Hans skapelse såvida inte föregås av prefixen ’Abd ”slav till” eller ”tjänare till”. Många av Gudomliga namnen i deras obestämda form Ra’oof och Raheem är tillåtna namn för människor för att Allaah har använt några av dem i deras obestämda form refererande till Profeten…

“En budbärare har kommit till er från er själva till vilka saker som tyngder er är smärtsam. Han är full av bekymmer för er och är full av medlidande (Ra’oof) och full av nåd (Raheem).”

Men ar-Ra’oof (den Ende Mest Full av Medlidande) och ar-Raheem (den Mest Barmhärtige) kan bara användas för att referera till människor om dem föregås av’Abd som i ’Abdur-Ra’oof eller ’Abdur-Raheem, sedan den bestämda formen som de presenterar är en grad av perfektion som endast tillhör Gud. Liknande är det också för namn som, ’Abdul-Husayn (slav till Husayn), etc., där folk namnger sig själva till andra än Allaah är också förbjuden. Baserad på denna princip förbjöd Profeten Muslimer från att referera till dem som sitter under deras befattning som’Abdee (min slav) eller Amatee (min slav flicka).
(Abu Ameenah Bilal Philips, The Fundamentals of Tawheed (Islamic Monotheism)[Islamic Book Service, New Delhi, India, Reprint Edition: 2004], 1. Kapitel the Categories of Tawheed, sid. 14-15: se sid. 31-32 av följande online version av Phillips bok) [vår översättning]

Dessutom, sedan Allah är enda sanna herren är det nödvändigt att alla hans tjänare/slavar tjäna honom endast:

Och tjäna Allah och associera inte något med Honom och var goda till era föräldrar och till era närmaste släkt och föräldralösa och behövande och grannen till (din) släkt och främmande grannen, och kompanjonerna i en resa och vandraren och dem som din högra hand besitter; sannerligen Allah älskar inte han som är stolt, skrytfull; S. 4:36 Shakir [vår översättning]

(Sägande): Tjäna (ta’buduu) ingen utom Allah. Se! Jag är till er från Honom, en varnare och en bringare av goda budskapen. S. 11:2 Pickthall [vår översättning]

Att ni tjänar (ta’buduu) ingen, utom Allah. Se! Jag fruktar för er den vedergällningen av en fruktansvärd Dag. S. 11:26 Pickthall [vår översättning]

Er Herre har förordnat er att ni skall tjäna (ta’buduu) ingen utom Honom, och var god till era föräldrar vare sig en eller båda kommer upp i hög ålder med dig; säg inte till dem ’Fy’ eller beskyll dem, utan tala till dem med respektfulla ord, S. 17:23 Arberry [vår översättning]

Å Mina tjänare som tror! sannerligen Min jord är stor, därför skall ni tjäna(fa'budun) endast Mig. S. 29:56 Shakir [vår översättning]

Säg: Vad! Ska ni trotsa mig och tjäna (a’budu) andra än Allah, Å ignoranta människor? … Nej! men tjäna (fa’bud) Allah ensam och var av de tacksamma. S. 39:64, 66 Shakir [vår översättning]

Och när Abraham sade till sin fader och hans folk, ‘Sannerligen, jag har slutat med det som ni tjänar (ta’budoona), förutom Honom som var upphovet till mig; och Han kommer att vägleda mig.’ S. 43:26-27 [vår översättning]

Och Jag har inte skapat jinn och människorna förutom att de skall tjäna Mig (liya’budun). S. 51:56 Shakir [vår översättning]

En av handlingarna som Muslimer är nödgade att ge till Allah i erkännande att han är endast deras herre och att dem är hans slavar är bugandet:

Och av Hans Tecken är natten och dagen, solen och månen. Böj er inte (la tasjudoo) till solen eller månen, men böj er (wa-osjudoo) till Gud som har skapat dem, om det är Honom ni tjänar (ta-abudoona). S. 41:37 Arberry [vår översättning]

Hellre böj dig själv (fa-osjudoo) framför Allah och tjäna (wa-oabudoo). S. 53:62 Pickthall [vår översättning]

Det är här som problemet börjar för både Koranen och Muslimer.

Muhammed och hans slavar

I ljuset av ovannämnda data kan vi förvänta oss att Muhammed säkerligen skulle ha varit först att frige sina slavar och alla slavar i den area som var styrd av honom. Men däremot behöll han sina slavar, och skapade slavar i den area som var styrd av honom. Faktum är att inte bara att Muhammed inte avskaffade slaveri utan Islam innehåller så många lagar för slaveri att det är en grundläggande del av sharia och jihad.

Men hur som helst; det finns en annan faktor som kommer upp i huvudet av det som har blivit rapporterad ovan.

Det finns två verser i Koranen där Muhammed är beordrad att tilltala Muslimerna som hans egna slavar!

Säg: Å mina tjänare som tror! var vaksamma för (din plikt till) din Herre; för dem som gör det goda i denna värld är god och Allahs jord är vidsträckt; bara dem tålmodiga kommer att få tillbaka deras belöning till fullo utan mått. Säg: Jag är beordrad att jag ska tjäna Allah, vara ärlig till Honom i lydnad. S. 39:10-11 Shakir [vår översättning]

Säg: “Å ‘Ibadi (Mina slavar) som har överträdigt emot sig själva (genom att begå onda gärningar och synder)! Tvivla inte på Allahs Nåd, Allah förlåter sannerligen alla synder. Han är verkligen Förlåtande och Barmhärtig. S. 39:53 Hilali-Khan [vår översättning]

Ordet “säg” menar klart och tydligt att det är Muhammed som talar dem orden som direkt kommer efter. Därför är det Muhammed som säger, ”Å mina slavar” och därvid identifierar sina följare som hans egna slavar!

Således sedan Muslimer är slavar till Muhammed menas det också att Allah inte är den enda herren som Muslimer har… Muhammed är också deras herre!

Var god och läs artikeln “Misstag eller Hädelse?” för ytterligare diskussion på dessa specifika texter och deras implikationer om Muhammeds gudomlighet.

Adam – Herren till änglar och jinn

Koranen nämner även att Allah befallde hans änglar och Satan att böja eller buga ner för Adam:

Och när vi sade till änglarna, “Buga ner och tillbe (osjudoo) Adam” sedan tillbad de alla] (fasajadoo), utom Eblis. Han vägrade och fylldes med stolthet och blev en av de otroende. S. 2:34 Rodwell [vår översättning]

Minns] när vi sade till änglarna, tillbe (osjudoo) Adam: Och de [alla] tillbad [honom] (fasajadoo), förutom Eblis, [som] var [en] av de genii, och avvek från hans Herres order. Kommer ni att därför att ta honom och hans avkomma som [er] beskyddare jämte mig, trots att de är era fiender? Förtvivlade [skall sådan] ändring [vara] till dem ogudaktiga! S. 18:50 Sale [vår översättning]

Likväl som vi såg ovan är bugning eller nedböjning är en sådan handling som Muslimer endast framför till Allah ensam i erkännande att han själv är deras herre och att de är alla hans slavar. Således att änglarna bugade till Adam var egentligen erkännandet att Adam var deras herre!

Här är en snabb summering av problematiska lärorna av Koranen angående Allahs exklusiva, unika suveränitet.

Koranen lär att alla Muslimer är slavar till Allah.

Orsaken till varför de är hans slavar är för att han är deras en och enda herre.

Detta innebär att bli någons slav är att göra den personen ens egen herre.

Men, Muslimer kan inte bli slavar till någon annan sedan dem inte kan ha andra herrar jämte Allah.

Att vara Allahs slavar menas att Muslimer är krävda och förväntade att tjäna eller dyrka Allah ensam.

Böjning eller nedböjning är en handling som bara skall framföras till Allah i erkännande av faktumet att han ensam är deras herre.

Dock, enligt Koranen är Muslimer också slavar till Muhammed vilket gör honom till deras herre!

Detta menas att Muhammed är annan herre jämte Allah.

Koranen säger ytterligare att Allah beordrade änglarna att böja sig framför Adam.

Eftersom böjning är en handling och dyrkan som slavar/tjänare menade att framföra till deras herre i erkännandet att den personen som den handlingen är given till är herre över dem, det menas att änglarna dyrkade Adam som deras herre eller som en annan herre jämte Allah!

Slutligen, låt oss inte glömma att Allah beordrade Muhammed att tilltala Muslimerna som ”mina slavar” med andra ord, Muhammeds slavar, och beordrade änglarna att böja ner i dyrkan för Adam.

Detta innebär att Allah beordrade hans tjänare att ta profetera som deras herrar och därmed motsade S. 3:80 som säger att Allah skulle aldrig göra det!

Av Sam Shamoun
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss