answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Abu 'Ubaid al-Qasim b. Sallam visar att Koranen är korrupt

Abu Ubaid al-Qasim b. Sallam (död 866 e. Kr.) är en känd och aktad person i Islam som till största del verkade i Bagdad under sin livstid. Han var lärare (i Bagdad), språkvetare, jurist och auktoritet i koranisk vetenskap. Abu Ubaid författade även verk, varav en del vi har bevarade och som än idag distribueras och läses. 

Hans bok Kitab Al-Amwal (Boken om intäkter) finns översatt till engelska och redogör för en del normerande rättsfall under de första två århundradena av Islams historia som i synnerhet rör frågor kring den statliga ekonomin. Om något så framhäver verket Abu Ubaids kunskapsnivå och tillförlitlighet. Han samlade nämligen in traditioner (ahadith) som sträcker sig tillbaka till Muhammed, Muhammeds kompanjoner (sahaba) och de tidigaste muslimska juristerna för att sedan kunna lägga grund för sitt verk. 

Han har även författat en bok som heter Fadail al-Quran (Koranens förträffligheter) som muslimer inte lika flitigt vill översätta till engelska och sprida för världen att läsa. Detta för att Abu Ubaid i detta verk presenterar traditioner (ahadith) som sträcker sig tillbaka till de första generationerna muslimer som påvisar att Koranen är korrupt. Arthur Jeffrey (död 1959) var en australiensisk professor i semitiska språk och verkade bland annat i Columbia University i New York City. Han är välkänd för sina studier av historiska manuskript från mellanöstern, inklusive Koranen och andra islamiska verk. På 1930-talet fick Arthur Jeffrey möjlig att titta närmare på just ett manuskript av Fadail al-Quran som finns i Berlin, och han översatte även en del ur den som nämner Koranens korruption till engelska och lät publicera den år 1938. Ibn Warraq (född 1946) är en ex-muslim från Pakistan som arbetar för sekularisering, införandet av demokrati och mänskliga rättigheter i islamiska samhällen. Han är dock mest känd för sina böcker om Islam. Ett av hans verk heter The Origins of The Koran: Classic Essays on Islam’s Holy Book. I detta verk har Ibn Warraq samlat viktiga och ansedda artiklar om Koranens ursprung och utveckling. I det nionde kapitlet väljer Ibn Warraq att lägga fram den del av Fadail al-Quran som Arthur Jeffrey översatte, vilken följer här: 

”Ismail b. Ibrahim berättade till oss från Ayyub från Nafi från Ibn Umar som sade: Låt ingen av er säga, ’Jag har lärt mig hela Koranen,’ för hur vet han vad hela Koranen är då mycket av Koranen har försvunnit? Låt honom hellre säga, ’Jag har lärt mig det som finns kvar av Koranen.’

 

Ibn Abi Maryam berättade till oss från Ibn Luhaia från Abul-Aswad från Urwa b. az-Zubair från Aisha som sade: ’Kapitlet al-Ahzab (33) brukade reciteras under Profetens tid med två- hundra verser, men när Uthman kopierade manuskripten var han oförmögen att producera mer av kapitlet än vad som finns i det idag.’

 

Ismail b. Ibrahim och Ismai b. Jafar berättade till oss från al-Mubarak b. Fadala från Asim b. Abin-Nujud från Zirr b. Hubaish som sade: Ubai b. Kab sade till mig: ’Zirr, hur många verser räknade du (eller hur många verser läste du) i kapitlet al-Ahzab?’ Jag svarade: ’Sjuttio-två eller sjuttio-tre.’ Han sade: ’Ändå brukade kapitlet motsvara kapitlet al-Baqara (2), och vi brukade läsa i det Steningsversen.’ Jag sade: ’Och vad är Steningsversen?’ Han sade: ’Om en vuxen man eller kvinna begår äktenskapsbrott, stena dem utan att tveka, som en varning från Allah, för Allah är mäktig, vis.’

 

Abdallah b. Salih berättade till oss från al-Laith från Khalid b. Yazid från Said b. Abi Hilal från Marwan från Abu Umama Uthman b. Sahl att Khaliya sade: Allahs apostel brukade recitera inför oss Steningsversen, ’Om en vuxen man eller kvinna begår äktenskapsbrott, stena dem tveklöst som en belöning för deras (olagliga) njutning.’

 

Hashim berättade till oss att han hörde az-Zuhri säga: Ubaidallah b. Abdallah b. Utba berättade till oss från Ibn Abbas som sade: Umar predikade och sade: ’Vissa människor säger, ’Vad är detta om stening? Det finns inget i Allahs bok utom piskrapp,’ men däremot stenade aposteln och vi stenade med honom. Vid Allah, om folk inte torde säga att Umar hade lagt till något i Allahs bok, skulle jag ha skrivit det precis som det uppenbarats.’

 

Hashim berättade till oss sägande: Ali b. Zaid b. Hidhan informerade oss från Yusuf b. Mihran från Ibn Abbas från Umar som sade: ’Jag ville verkligen skriva i manuskriptets kant att Umar b. al-Khattab och Abd ar-Rahman b. Auf vittnar att Allahs apostel stenade och även vi stenade.’

 

Abd al-Ghaffar b. Dawud berättade till oss från Abu Luhaia från Ali b. Dinar från Khalid att Umar b. al-Khattab passerade en man som läste högt från ett manuskript: ’Profeten står närmare de troende än de själva, hans fruar är deras mödrar och han är deras fader.’ Umar sade: ’Skilj dig inte från mig tills vi hittar Ubai b. Kab.’ När de kom till Ubai b. Kab sade han: ’Ubai, kan vi höra hur du reciterar versen?’ Ubai sade: ’Den var bland de verserna som föll ut.’ Umar sade: ’Och varför var du avlägsen från den?’ Han sade: ’Något avlägsnade mig från den som inte avlägsnade dig.’

 

Abdallah b. Salih berättade till oss från al-Laith från Hashim b. Sad från Zaid b. Aslam från Ata b. Yasar från Abu Waqid al-Laith som sade: När Allahs apostel fick en uppenbarelse brukade vi gå till honom och han brukade repetera inför oss det som hade uppenbarats till honom. En dag kom jag till honom och han sade: ’Allah, må han välsignas och upphöjas, säger: Vi har sänt ner förmögenheter vid utförandet av bönen och allmosa, men om Adams son hade en dal (fylld med förmögenheter) skulle han vilja ha en andra, och om hade en andra skulle han vilja lägga till en tredje. Ingenting kommer sannerligen att fylla människans mage utom stoft, och Allah vänder sig till vem han vill.’

 

Hajjaj berättade till oss från Hamid b. Salama från Ali b. Zaid b. Jidan från Anu Harb b. Abil-Aswad från Abu Musa al-Ashari som sade: Ett kapitel uppenbarades som var lika stort som al-Baraa (9), som sedan drogs tillbaka, av vilket jag minns (orden): ’Allah kommer hjälpa denna religion genom folk för vem finns ingen andel. Om Adams son hade två dalar fyllda med guld, skulle han längta efter en tredje. Inget kommer sannerligen att fylla människans mage utom stoft, och Allah vänder sig till vem han vill.’

 

Hajjaj berättade till oss från Ibn Juraij som sade: Abuz-Zubair informerade mig att han hörde Jabir b. Abdallah säga: Vi brukade recitera: ’Hade Adams son en dal fylld med rikedomar skulle han önska sig en till. Ingenting kommer sannerligen fylla människans mage utom stoft, och Allah vänder sig till vem han vill.’ 

 

Hajjaj berättade till oss från Ibn Juraij som sade: Ata informerade sägande: Jag hörde Ibn Abbas säga: ’Jag hörde Allahs apostel säga detta [versen om Adams son och dalen med guld], men jag vet inte om detta är Koranen eller inte.’

 

Hajjaj berättade till oss från Ibn Juraij som sade: Ibn Abi Humaid informerade mig från Jahra bint Abi Ayyub b. Yunus sägande: Jag läste inför min far när han var åttio år gammal från Aishas manuskript: ’Sannerligen, Allah och hans änglar ber för Profeten. Ni som tror, be för honom och uttala frid över honom och över de som ber av den första rangen.’ Hon sade: ’Det sägs att Uthman ändrade manuskripten.’ Han sade: ’Juraij och Ibn Abi Jamil berättade till mig från Abd ar-Rahman b. Hurmuz och andra samma sak om Aishas manuskript.’

 

Hajjaj berättade till oss från Shuba från al-Hakam b. Ubaid från Adi b. Adi som sade: Vi brukade läsa: ’Vänd er inte från era fäder för det är en gudlös sak.’ Sedan sade han till Zaid b. Thabit: ’Är det så, Zaid b. Thabit?’ Och han svarade: ’Ja.’

 

Ibn Abi Fahm berättade till oss från Nafi b. Umar al-Jumahi som sade: Ibn Abi Mulaika berättade till mig från Musawwar b. Makhrama som sade: Umar sade till Abd ar-Rahman b. Auf: ’Fann du vad som hade uppenbarats, ’Sträva såsom ni strävade första gången,’ för vi kan inte hitta den.’ Han svarade: ’Den föll ut med det som föll ut från Koranen.’” (Ibn Warraq, The Origins of The Koran: Classic Essays on Islam’s Holy Book, Part Two: The collection and the variants of the Koran, Chapter 9: Abu Ubaid on the Verses Missing from the Koran - Arthur Jeffery, sid.150-153) 

Vi kan sammanfatta informationen som Abu Ubaid ger oss enligt följande: 

(1) Ibn Umar (Muhammeds kompanjons son) säger att en stor del av Koranen har försvunnit.
(2) Aisha säger att Koranens 33:e kapitel innehöll 200 verser, men idag innehåller 33:e kapitlet endast 73 verser!  
(3) Ibn Kab (Muhammeds kompanjon) säger att Koranens 33:e kapitel innehöll lika många verser som Koranens 2:a kapitel. Koranens andra kapitel innehållet 286 verser!
(4) Flera tidiga muslimer hävdade att Koranen innehöll steningsversen som dock fattas i dagens Koran.
(5) Ibn Kab säger att en vers föll bort från Koranen.
(6) Abu Musa al-Ashari (Muhammed kompanjon) säger att ett kapitel i Koranen som innehöll 129 verser (såsom dagens 9:e kapitel) plockades bort.
(7) Flera tidiga muslimer säger att en vers om människans girighet fanns i Koranen men fattas i dagens Koran.
(8) Jahra bint Abi Ayyub b. Yunus nämner en vers som fanns i Aishas manuskript som Uthman förvanskade, vilket även stöds av andra muslimer.
(9) Adi b. Adi och Zaid b. Thabit säger att det fanns en vers i Koranen som uppmanade muslimer att vara goda mot sina fäder men som fattas i dagens Koran.
(10) Umar frågar Abd ar-Rahman b. Auf efter en vers i Koranen (nämligen: ”Sträva såsom ni strävade första gången”) som han själv inte kan finna (och som vi inte heller kan finna i dagens Koran!). Och därtill säger Umar att denna vers föll ut från Koranen likt mycket annat fallit ut från Koranen! 

Kort och gott: Koranen är en korrupt bok!

Team Sverige,
Kontakta oss