answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Var Alexander den Store en muslim?

Historien lär oss att Alexander den store föddes år 356 f.Kr. i Pella. Han var son till den makedonske kungen Filip II och hans mor var Olympias av Epirus. Alexander blev skolad av den antike filosofen Aristoteles och fick sin militära utbildning genom att delta i faderns krigståg. År 336 f.Kr. blev han kung av Makedonien fram till sin död i Babylon 323 f.Kr. Alexander den store är känd som världshistoriens främsta befälhavare. Han erövrade bland annat Egypten och Persien. Här följer en bild av hans välde:

(Källa: länk)

Följande koraniska text pratar om en person som kallas för Zul-Qarnain:

18:83-102
De frågar dig om Zul-Qarnain. Säg, "Jag kommer att återge en del av hans historia för er." Vi gav honom auktoritet på jorden, och försåg honom med alla sorters resurser. Därefter följde han en väg. När han nådde fjärran västern såg han solen gå ner i en stor ocean, och han upptäckte människor där. Vi sa, "O Zul-Qarnain, regera som du vill; du kan antingen straffa dem eller vara vänlig mot dem." Han sa, "Vad gäller de som överträder, kommer vi att straffa dem; sedan, när de återvänder till sin Herre, kommer Han att överlämna dem till mera straff. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, får de en god belöning; vi kommer att behandla dem älskvärt." Sedan följde han en annan väg. När han nådde fjärran östern, såg han solen gå upp över människor som inte hade någonting att skydda dem från den. Vi var naturligtvis fullt medvetna om allt han upptäckte. Sedan följde han en annan väg. När han nådde dalen mellan två höga klippor, fann han människor vars språk det knappt gick att förstå. De sa, "O Zul-Qarnain, Gog och Magog korrumperar jorden. Kan vi betala dig för att skapa en barriär mellan oss och dem?" Han sa, "Min Herre har gett mig stora gåvor. Om ni samarbetar med mig, kommer jag att bygga en damm mellan er och dem. "Hämta massor av järn till mig." När han väl fyllt gapet mellan de två klipporna sa han, "Blås." Så fort det var glödhett, sa han, "Hjälp mig att hälla tjära över det." På så sätt kunde de inte klättra upp på den, ej heller kunde de borra hål i den. Han sa, "Detta är nåd från min Herre. När min Herres profetia äger rum, kommer Han att låta dammen brista. Min Herres profetia är sann." Vi den tiden kommer vi att låta dem överfalla varandra, därefter kommer hornet att blåsas, och vi kommer att sammankalla dem alla tillsammans. På den dagen kommer vi att presentera Helvetet för de som inte tror. Det var de vars ögon var för beslöjade för att se Mitt budskap. Ej heller kunde de höra. Tror de icke troende att de kan komma undan med att sätta upp Mina tjänare som gudar vid sidan av Mig? Vi har preparerat Helvetet som en evig boning för de som inte tror. (Khalifa)

Informationen i ovannämnda koraniska text kan sammanfattas enligt följande:

(A)  Några frågar Muhammed om att redogöra för Zul-Qarnain.
(B)   Muhammed berättar att Zul-Qarnain fick auktoritet på jorden och försågs med alla sorters resurser.
(C)   Han gick längst en väg som ledde honom till fjärran västern.
(D)  Han såg solen gå ner i ett hav, i fjärran västern, och upptäckte människor där.
(E)   Han fick auktoritet att antingen straffa eller vara vänlig mot människorna.
(F)    Sedan gick han längst en annan väg som ledde honom till fjärran östern.
(G)  Människorna där hade inget som kunde skydda dem från solen.
(H)  Därefter följde han ännu en väg som ledde till en dal mellan två klippor.
(I)     Där fann han människor, vars språk knappt kunde förstås.
(J)     De frågade Zul-Qarnain om han kunde bygga en barriär mellan de och folket Gog och Magog, som korrumperade jorden, i utbyte mot pengar.
(K)  Han nekade pengarna men byggde en barriär av järn i samarbete med människorna.
(L)   Folket Gog och Magog kunde varken klättra över eller bryta sig igenom den barriären.
(M)  På domedagen kommer barriären att krossas och God och Magog kommer att släppas lös.

Den arabiska termen "Zul-Qarnain" betyder ordagrant "Den Tvåhornade" och refererar till Alexander den store, vilket islamistiska källor erkänner!

Viktigt för vår fortsatta studie är att göra en distinktion mellan den legendariske Alexander och den historiske Alexander. Allt som har sagts och skrivits om Alexander är inte historiskt sant. Strax efter hans död började många legendariska sagor tillskrivas honom av hans samtida, vilka fördes vidare och utvecklades av olika slags folkgrupper, även judar, kristna och muslimer. Vi utgår inte från att hela den citerade koraniska texten är en alltigenom tillförlitlig historisk skildring av Alexanders identitet och verksamhet, utan menar att texten omfattar en viss genuin redogörelse om Alexander men innehåller även legendariska utsmyckningar.

Att Alexander skulle ha byggt en skyddsmur för att hjälpa människor, vars språk knappt kunde förstås, mot folket Gog och Magog är ett exempel på en legendarisk utsmyckning. Koranen 18:98-102; 21:96-97 säger att denna skyddsmur ska förbli stående, där den byggdes, fram tills domedagen. Frågan är vart denna skyddsmur finns belägen idag? Faktum är att den inte finns! Denna skyddsmur är med andra ord, liksom att Alexander skulle bygga muren för att hjälpa ett folk mot ett annat, en legendarisk saga.

En annan legendarisk utsmyckning är att Alexander nådde fjärran västern och såg solen gå ner i ett hav. Faktum är att solen inte går ner i något hav!

En tydlig utsmyckning är att Alexander den store var en muslim som trodde på Allah. Detta är nonsens! Den historiske Alexander var en hedning, likt många under hans tidsepok. Faktum är att Alexander ansåg sig själv vara son till den mytologiska egyptiska guden Jupiter Amon och trodde sig ha ett gudomligt uppdrag, vilket Hafiz Abdullah Yusuf Ali (död 1953 e.Kr.) förmedlar i ett appendix i sin engelska översättning av Koranen:

"… han ansåg sig själv vara son till Jupiter Amon (som hade två bagghorn), med ett gudomligt uppdrag…" [vår översättning] (Hafiz Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of The Holy Qur'an, sid.738, APPENDIX VI)

En viktig biografiskrivning om Alexander den store är skriven av Arrianos. Han var en romersk politiker och författare, av grekiskt ursprung, som verkade under första århundradet efter Kristus. Arrianos låter oss veta att Alexander var en hedning som offrade till avgudar efter att han varit ute i krig:

"… Efter att ha jämnat staden med marken, offrade han offergåvor vid flodstranden, till Zeus beskyddaren, till Herakles, och till självaste Ister, för att han hade låtit honom korsa floden och medan det fortfarande var dag drog han alla sina män säkert tillbaka till lägret." [vår översättning] (Arrian Anabasis Book 1a, 4.ALEXANDER DESTROYS THE CITY OF THE GETAE – THE AMBASSADORS OF THE CELTS, länk)

Se även:

"EFTER att ha tagit itu med dessa angelägenheter, återvände han till Makedonien. Sedan offrade han offergåvor till den Olympiske Zeus som hade blivit inrättad av Archelaus, och hade varit sedvana fram till den tiden; och han firade den offentliga tävlingen i de Olympiska spelen i Aegae…" [vår översättning] (Arrian Anabasis Book 1a, 11.ALEXANDER CROSSES THE HELLESPONT AND VISITS TROY, länk)

Vad som dock tycks vara en genuin redogörelse av Alexanders identitet och verksamhet, enligt den koraniska texten ifråga, är att han etablerade ett gigantiskt herravälde som sträckte sig öster ut, ända ut till Persien. Samt att han både straffade och var barmhärtighet mot folk, stammar och nationer som han erövrade.   

Låt oss nu titta på islamistiska källor som erkänner att Zul-Qarnain refererar till Alexander den store.

Ibn Hisham (död 833 e.Kr.) är känd för att ha samlat in och redigerat den första biografin om Muhammed, skriven ursprungligen av Ibn Isḥaq (död 676 e.Kr.). I detta verk, översatt från arabiska till engelska av Professor Alfred Guillaume (död 1966 e.Kr.), skriver Ibn Hisham följande om Zul-Qarnains identitet i sina noter

186. Hans namn var Alexander. Han byggde Alexandria och den namngavs efter honom. [vår översättning] (The life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, Ibn Hisham’s Notes, Oxford University Press, Karachi, Nineteenth Impression 2006, sid.719)

Koranutläggaren Al-Zamakhshari (död 1144 e.Kr.) håller med Ibn Hisham i sin utläggning av Koranen:

"Zul-Qarnain: Han är Alexander den som tog världen i besittning…" [vår översättning] (Al-Zamakhsharis utläggning av 18:83, länk)

De två autentiska muslimska exegeterna, Jalal ad-Din al-Mahalli (död 1459 e.Kr.) och hans student Jalal ad-Din as-Suyuti (död 1505 e.Kr.), skriver följande om "Zul-Qarnain" i sin gemensamma utläggning av Koranen:

"Och de, judarna, frågar dig om Dhū’l-Qarnayn, vars namn var Alexander, han var inte en profet. Säg: 'Jag ska recitera, skildra, för er ett omnämnande, en beräkning, om honom', om hans historia." [vår översättning] (De två Jalals utläggning av 18:83, länk)

Koranutläggaren Fakhr al-Din al-Razi (död 1209 e.Kr.) håller med de föregående i sin utläggning av Koranen:

"Andra frågeställningen: Folket har inte varit eniga om vem Zul-Qarnain är och dem har haft olika åsikter gällande honom: Första: Han är Alexander son till greken Filip och dessa sa att beviset för detta är att Koranen visar att mannen som kallas Zul-Qarnain nådde med sitt rike till fjärran västern med (Allahs) sägelse som bevis:
{Tills han nådde den plats där solen går ner fann han den gå ner i en stor ocean}
[Al-Kahf:86] Och hans rike nådde även fjärran östern med (Allahs) sägelse som bevis:
{Tills han nådde den plats där solen går upp}
[Al-Kahf:90] …" [vår översättning] (Fakhr al-Din al-Razis utläggning av 18:83, länk)

Fakhr al-Din al-Razi säger att folket inte har varit helt eniga om vem Zul-Qarnain egentligen är, vilket är riktigt. Det har funnit somliga muslimer som har förnekat att Zul-Qarnain refererar till Alexander; denna åsikt lever kvar än idag som en minoritet bland muslimer. Notera dock argumentet, vilket al-Razi nämner, som förs av dem som förespråkar att Zul-Qarnain refererar till Alexander. Dessa poängterar att Koranen nämner att Zul-Qarnain fick auktoritet över hela jorden, vars rike blev så stort att det sträckte sig från väst till öst. Det finns ingen annan historisk person som uppfyller detta utom Alexander. Men dilemmat för detta ställningstagande är att förklarar hur Alexander, fastän historien lär oss att han var en hedning, kan sägs vara muslim i en bok som sägs komma från den allvetande Guden? Det är just detta som har drivit somliga muslimer att förneka att Zul-Qarnain refererar till Alexander. I varje fall är den allra vanligaste åsikten bland de lärda är att Zul-Qarnain refererar till Alexander, vilket Hafiz Abdullah Yusuf Ali förmedlar i följande kommentarer som finns i hans engelska översättning av Koranen:

"… Populärt omdöme identifierar Zul-Qarnain som Alexander den Store…" [vår översättning] (Hafiz Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of The Holy Qur'an, sid.731, fn.2428)

Yusuf Ali skriver även följande i appendix till kapitel 18 i sin översättning av Koranen:

"Om vi accepterar den populära identifieringen av Zul-Qarnain som Alexander, då passar alla de tre sistnämnda karaktäristiska in på honom, vad gäller att han var herre av Väst och Öst, herre av de för första gången enade Grekiska Staterna (Hellenismens Kapten-General) och det vitt utbredda Persiska Herraväldet vilken inkluderade hela Västasien, Egypten, Centralasien, Afghanistan, och Punjab (i alla fall delar). Han är representerad på sina myntslag med två horn på sitt huvud…" [vår översättning] (Hafiz Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of The Holy Qur'an, sid.738, APPENDIX VI)

Yusuf Ali lyfter fram det faktum att den historiske Alexander ensam uppfyller de tre karaktäristiska som nämns om Zul-Qarnain i verserna 83-90. Han skriver därtill att den historiske Alexander vanligen avbildas med två horn på sina mynt, vilket förklarar varför författaren till Koranen kallar honom för Zul-Qarnain, som alltså ordagrant betyder "Den Tvåhornade". Här är ett mynt som demonstrerar detta:

 

Yusuf Ali fortsätter vidare i appendixet att laborera med frågan gällande Zul-Qarnain och erbjuder aktuella alternativa förklaringar på vem Zul-Qarnain kan ha varit, men konstaterar dock att:

"Nu har den islamistiska världen generellt sätt accepterat att Alexander den Store är den som åsyftas med titeln Zul-Qarnain…" [vår översättning] (Hafiz Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of The Holy Qur'an, sid.738, APPENDIX VI)

Yusuf Ali fortsätter med sin personliga åsikt:

"Personligen, känner jag inte en minsta tvivel att Zul-Qarnain avses vara Alexander den Store, den historiske Alexander, och inte den legendariske Alexander…" [vår översättning] (Hafiz Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of The Holy Qur'an, sid.740, APPENDIX VI)

Yusuf Ali hävdar naivt att den koraniske Alexander är den historiske Alexander, vilket är skrattretande. Den historiske Alexander byggde ingen gigantisk barriär, inte heller var han en muslim!

Team Sverige,
Kontakta oss