answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Abrahams monoteism

Koranens inkonsekvens

Koranen förnekar påståendet om att Abraham var en avgudadyrkare, eller en som dyrkade något annat än Allah: 

Och de säger, ’Bli Judar eller Kristna och de skall bli vägledd.’ Säg: ’Nej, hellre Abrahams tro, en man med ren tro; han var inte en avgudadyrkare’ S. 2:135 

Nej; sannerligen var Abraham inte en Jude eller en Kristen; men han var en Muslim och en ren i tron; sannerligen var han inte en av avgudadyrkarna. S. 3:67 

Men i andra ställen i Koranen porträtteras Abraham som en som begår en fruktansvärd synd mot Gud genom att dyrka himlakroppar: 

Och när Abraham sade till hans fader Azar, ’Tar du idoler som gudar? Jag ser dig och ditt folk i uppenbart fel.’ Så Vi visade Abraham himlarnas och jordens kungadömen, så att han ska vara bland dem som har sann tro. När natten kom över honom och såg han en stjärna och sade, ’Detta är min Herre.’ Men den gick ner sade han, ’Jag gillar inte nedgångar.’ När han såg månen gå upp sade han, ’Detta är min Herre.’ Men när den gick ner sade han, ’Om min Herre inte vägleder mig skall jag sannerligen bli en av de som går vilse.’ När han såg solen gå upp sade han, ’Detta är min Herre; detta är större (hatha akbaru)!’ Men när den gick ner sade han, ’Å mitt folk, jag ska sluta associera. Jag har vänt mitt ansikte till Honom som har skapat himlarna och jorden, en man av sann tro; jag är inte en av avgudadyrkarna.’ Hans folk tvistade med honom. Han sade, ’Tvistar ni med mig angående Gud och Han har väglett mig? Jag fruktar inte det ni associerar med Honom, förutom vad min Herre vill. Min Herre omfamnar alla saker i Hans kunskap; kommer ni inte ihåg? Hur ska jag frukta vad ni associerat och har sett att ni inte fruktar vad ni inte har associerat med Gud och han har inte sänt ner något till er av någon auktoritet? Vilket av följande två partier har bättre titel till säkerhet, om ni har någon kunskap? De som tror, och inte har blandat samman deras tro med illgärningar -- till dem tillhör sanna säkerheten; de är rätt vägledda. S. 6:74-82 

Detta är något som den Heliga Bibeln uttryckligen fördömer: 

När du lyfter blicken mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, hela den himmelska hären, får du inte låta dig förledas att tillbe dem och tjäna dem. Dem har Herren, din Gud, tilldelat alla folk under himlen. 5 Mos 4:19 (Bibel 2000) 

Om det hos dig, i någon av de städer som Herren, din Gud, ger dig, finns en man eller kvinna som gör det som är ont i Herrens, din Guds, ögon och bryter förbundet med honom, någon som mot min befallning tjänar andra gudar och tillber dem eller solen, månen och himlens hela härskara, och om detta kommer till dina öron, då skall du noga undersöka saken. Om det verkligen är sant att något så skändligt har skett i Israel, skall mannen eller kvinnan som har begått denna ogärning föras ut till stadsporten och stenas till döds. För att någon skall straffas med döden måste två eller tre personer vittna; ingen får dödas på ett enda vittnesmål. Vittnena skall vara de första som lyfter handen för att döda honom, och sedan skall hela folket göra efter dem. Du skall utrota det onda ur folket. 5 Mos 17:2-7 (Bibel 2000) 

Notera detta intressanta uttalande från Job: 

"När jag såg solen i dess glans, såg månen skrida fram i prakt, lät jag mig då i hemlighet dåras till att hylla dem och kasta kyssar? Också det hade varit ett brott som förtjänar straff, det vore att förneka Gud i höjden." Job 31:26-28 (Bibel 2000) 

Detta är precis vad Koranen anklagar Abraham för att ha gjort. Därför blev Abraham en Mushrik enligt Muhammed, eller en som dyrkar skapade ting som Gud, vilket är en synd som Allah aldrig kommer att förlåta även om det råkar vara en profet som begår den: 

Gud förlåter inte vad ni har associerat med Honom; mindre än att Han förlåter vem Han än vill. Han som associerar Gud med något, har sannerligen gjort en stor synd. S. 4:48; jmf. 4:116 

Detta är Vårt argument som Vi gav Abraham mot hans folk. Vi reser det upp i Vilka grader Vi vill; sannerligen är er Herre All-vis, All-vetande. Och Vi gav honom Isak och Jakob -- båda vilka Vi vägledde och Noa som Vi vägledde före; och från hans säd David och Salomo, Job, Josef, Moses och Aron -- även ersätter Vi godgörarna -- Sakarias och Johannes, Jesus och Elia; varje en var från dem rättfärdiga; Ismael och Elisa, Jona, och Lot - varje en Vi föredrog över allt annat; och av deras fäder och deras säd och deras bröder; och Vi valde dem, och Vi vägledde dem till den raka vägen. Detta är Guds vägledning; Han vägleder med det vilka av Hans tjänare Han vill; hade de varit avgudadyrkare, skulle det ha misslyckats, alla saker de gjorde. S. 6:83-88 

Detta var inte illa nog för Muhammed eftersom Abraham kallade också solen för akbar, ett av Allahs namn! 

Så att inte en Muslim gör påståendet att detta skedde innan Abraham fått inspiration av Gud, notera följande del noggrant: 

Så vi visade Ibrahim (Abraham) himlarnas och jordens kungadömen, så att han ska vara bland dem som har sann tro. S. 6:75 Hilali-Khan 

Abraham vägleddes av Gud redan innan han såg mot himlen och tillbad himlakroppar. 

Följande Sura bestyrker vidare att patriarken visste och trodde på en Gud när han omvände för att dyrka de himmelstecknen: 

Och Vi gav sannerligen gamla Abraham hans rätta väg, och Vi var Medvetna om honom, När han sade till sin fader och hans folk: Vad är dessa bilder till vilka ni ger hängivenhet? De sade: Vi fann våra fäder dyrka dem. Han sade: Sannerligen var ni och era fäder i sann villfarelse. De sade: Frambringa du till oss sanningen, eller är du en skämtare? Han sade: Nej, men er Herre är himlarnas och jordens Herre, Han som skapade dem; och jag är en av dem som vittnar om det. Och vid Allah, jag ska överlista era idoler efter ni har gått iväg och vänt era ryggar. Han senare reducerade dem till fragment, alla utom dess ledare, för att de ska möjligen ska söka tillflyt till det. De sade: Vem har gjort detta till våra gudar? Sannerligen måste det vara illgärningsman. De sade: Vi hörde en ung nämna till dem, en som kallas för Abraham. De sade: Ta hit honom framför folkets ögon så att de ska vittna. De sade: Är det du som har gjort detta till våra gudar, Å Abraham? Han sade: Men det är detta, deras ledare som har gjort det. Så fråga dem, om de kan prata. De samlade deras delar och sade: Nej! ni själva är illgärningsman. Och de var totalt förvirrade, och de sade: Du vet att dessa inte pratar. Han sade: Dyrkar ni vid sidan om Allah som inte kan nyttja er alls eller skada er? Fy på er och allt som ni dyrkar istället för Allah. Har ni inget att säga? De skrek: Bränn honom och stanna vid era gudar, om ni ska göra något. Vi sade: Å eld, var svalka och frid för Abraham, Och de önskade göra en snara för honom, men Vi gjorde dem till stora förlorare. S. 21:51-70 Pickthall 

Denna berättelse börjar vid samma punkt som K. 6:74-82 att Abraham berättar för sin far att han begår ett tydligt misstag när han dyrkar avgudar. Det blir tydligt av att läsa dessa berättelser, i ljuset av varandra, att Abraham dyrkade himlaobjekt trots att han redan hade tagit emot kunskap och vägledning från den enda sanna Guden. 

Men om det inte är uppenbart nog, här kommer en annan Sura som också stöder uppfattningen om att Abraham visste vem den sanne Guden var innan han gick till sin far för att fördöma hans avgudadyrkan: 

Av hans parti var också Abraham; när han kom till hans Herre med ett rent hjärta, när han sade att till hans fader och hans folk, ’Vad tjänar ni? Är det ett förtal, gudar vid sidan om Gud, som ni önskar? Vad tror ni då om Herren till allt Varande?’ Och han tittade ett ögonblick på stjärnorna och han sade, ’Sannerligen är jag sjuk. Men de vände sig ifrån honom och vände deras ryggar. Han vände sedan sig till deras gudar och sade, ’Vad äter ni? Vad besvärar er att ni inte pratar?’ Och han vände sig på dem och slog dem med hans högra hand. Sedan kom andra till honom hastigt. Han sade, ’Tjänar ni vad ni hugger och Gud som skapade er och vad ni skapar?’ De sade, ’Bygg till honom en byggnad och kasta honom i ugnen! De önskade att överlista honom; så Vi gjorde dem till förlorare. Han sade, ’jag går till min Herre; Han kommer att vägleda mig. Min Herre, ge mig en av det rättfärdiga.’ S. 37:83-100 

Det är ganska intressant att denna specifika text säger att Abraham blev sjuk efter att han såg upp mot stjärnorna. Detta sammanfaller helt med händelserna i S. 6:74-82, att Gud uppenbarar sig för Abraham, sedan går han till sin far och sitt folk för att kritisera deras avgudadyrkan, men sedan gör han ett tillfälligt misstag genom att se upp mot himlakropparna i dyrkan, varefter han blir sjuk. 

Således förtalar Muhammed Abraham genom att anklaga honom för att ha begått en uppenbar avgudadyrkan även efter att han hade fått uppenbarelse av den sanna Guden. Och när en avskyvärd synd skulle tillskrivas den älskade patriarken och fadern av det trogna, lyckades Muhammed motsäga sig eftersom han starkt förnekade att Abraham var en avgudadyrkare i andra referenser. 

Alla Koraniska referenser är tagna ifrån Arthur J. Arberry versionen.

Av Sam Shamoun
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss