answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Allah den enda domaren?

Koranen gör det klart att endast Allah är domare som har befogenhet att döma: 

6:57
Säg: "Jag stöder mig på ett klart vittnesbörd från min Herre - och detta [vittnesbörd] avvisar ni! Jag har inte makt över det som ni så otåligt begär att jag skall påskynda; det är Gud ensam som dömer och Han skall meddela [oss] sanningen; ingen kan som Han skilja [sanningen från lögnen]." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

6:114
[Säg, Muhammad:] "Skulle jag söka en annan domare än Gud, som har uppenbarat Skriften för er, där sanningen klart skiljs från lögnen?" De som [tidigare] fick ta emot [Vår] uppenbarelse vet att [även] denna har sänts av din Herre och att den förmedlar sanningen. Hys inte minsta tvivel om detta! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

12:40
Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta]. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

12:67
[Vidare] sade han: "Mina söner! Gå inte alla in [i staden] genom en och samma port utan [sprid er i grupper och] gå in genom flera portar. Dock kan jag inte på något sätt skydda er mot [det som] Gud [beslutar]; Gud [ensam] har avgörandet i Sin hand; till Honom sätter jag min lit. Alla som vill ha [ett mäktigt] stöd skall sätta sin lit till Honom!" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

28:70
Han är Gud, det finns ingen gud utom Han. Honom tillkommer allt lov och pris i denna värld och i evigheten. Domen är Hans och till Honom skall ni föras åter. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

Koranen säger även uttryckligen att Allah inte delar sin makt men någon annan: 

18:26
Säg: "Gud vet bäst hur länge de blev kvar där. Han har kännedomen om himlarnas och jordens dolda verklighet; hur klar är inte Hans syn och hur skarp Hans hörsel! Han är [människornas] ende Beskyddare och med ingen delar Han Sin makt." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

Detta motsäger dock följande koraniska texter som säger att även Muhammed är domare och har befogenhet att förlåta synder: 

4:64-65
Om Vi sänder ett sändebud är det för att han med Guds hjälp skall göra sig åtlydd. Men om de kommer till dig efter att ha gjort sig själva orätt [med sin synd] för att be om Guds förlåtelse, och om Sändebudet ber om förlåtelse för dem, skall de finna att Gud i Sin barmhärtighet tar emot den ångerfulles ånger. Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

33:36
Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

Islamisk litteratur säger även att Jesus är domare, och som strax före den sista dagen ska återkomma till jorden för att döma hela mänskligheten: 

”Berättat av Abu Huraira: Allahs apostel sade: Timmen kommer inte bli etablerad förrän Marias son (dvs. Jesus) stiger ner bland er som en rättvis domare, han kommer bryta alla kort, döda grisarna, och upphäva jizja-skatten…” (Sahih Bukhari, Volym 3, Bok 43, Nummer 656) 

”Berättat av Abu Huraira: Allahs apostel sade: Vid honom i vems hand min själ är, sannerligen (Jesus), Marias son, kommer snart att stiga ner bland er och kommer döma mänskligheten rättvist (som en rättvis domar); han kommer ta sönder Korset och döda grisarna och det kommer inte att finnas någon jizya (dvs. skatten som tas från icke-muslimer)…” (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 55, Nummer 657) 

Jesus kommer alltså att stiga ner från himlen och döma hela mänskligheten! 

Vi frågar: Är Allah den enda domaren (6:57, 6:114, 12:40, 12:67, 28:70) och som inte delar sin makt med någon (18:26) eller är även Muhammed (4:64-65, 33:36) och Jesus domare?

Team Sverige,
Kontakta oss