answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Gör Allah skillnad på sina budbärare?

Följande koraniska vers säger att Allah inte gör skillnad på sina budbärare

2:285
SÄNDEBUDET tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: "Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Därför beordras muslimer att inte heller göra skillnad på Allahs budbärare:

2:136
Säg:
"Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Faktum är att Muhammed själv förbjöd sina följare att göra skillnad på honom och profeten Jona:

Berättad av Ibn 'Abbas: Profeten sade, "En bör inte säga att jag är bättre än Jona (dvs. Yunus) Mattas son…" [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 608)

Berättad av 'Abdullah: Profeten sade, "Ingen av er bör säga att jag är bättre än Yunus (dvs. Jona)." Musadded lade till, "Jona, Mattas son." [vår översättning] (Sahih Bukhari,  Volume 4, Book 55, Number 624)

Berättad av Ibn 'Abbas: Profeten sade, "Ingen slav (tillhörande Allah) bör säga att jag är bättre än Yunus, Mattas son."… [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 625)

Se även följande tradition som ytterligare bekräftar att Muhammed förbjöd sina följare att göra skillnad på Allahs budbärare:

Berättad av Abu Huraira: En gång medan en jude sålde något, erbjöds han ett pris som han var missnöjd med. Så han sa, "Nej, vid Honom som gav Moses överlägsenhet över alla människor!" En manlig Ansari, som hörde honom, gick upp och slog honom på ansiktet och sade, "Du säger: Vid Honom som gav Moses överlägsenhet över alla människor fastän Profeten (Muhammed) finns bland oss!" Juden gick till Profeten och sa, "O Far-till-Qasim! Jag är under försäkran och säkerhetsavtal, så under vilken rätt har personen ifråga (den manliga Ansari) att slå mig?" Profeten frågade den andra, "Varför har du slagit". Han berättade hela historien. Profeten blev arg, tills ilska uppenbarades på hans ansikte, och sade, "Ge inte överlägsenhet till någon Profet bland Allahs Profeter…" [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 626)

Detta motsägs dock av följande koraniska texter som förmedlar att Allah själv gör skillnad på sina budbärare. Allah föredrar nämligen somliga budbärare över andra:

2:253
Några av dessa sändebud [om vilka Vi har berättat för dig] har Vi gett företräde framför de andra. Bland dem finns den som Gud [själv] talade till, och några har Han satt ännu högre. Jesus, Marias son, skänkte Vi klara bevis och Vi stärkte honom med helig ande. Om Gud hade velat skulle de släkten som följde dem inte ha stridit med varandra efter att ha nåtts av dessa klara bevis. Men de kom att omfatta skilda meningar - några trodde, andra framhärdade i otro. Om Gud hade velat, skulle de inte ha stridit med varandra; men Gud gör vad Han vill. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

17:55
Din Herre har full kunskap om alla som befolkar himlarna och jorden. Och Vi har gett några profeter företräde framför andra - och Vi skänkte David en skrift fylld av visdom. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Följande tradition, från en av Islams tidigaste biografiskrivningar om Muhammed, säger att Muhammed sa att han är överlägsen alla Adams barn:

"Han (Ibn Sa'd) sade: Al-Hakam Ibn Musa informerade oss; han sade: Hiql Ibn Ziyad informerade oss under al-Awza'is auktoritet; han sade: Abu 'Ammar berättade till mig; han sade: 'Abd Allah Ibn Farrukh berättade till mig; han sade: Abu Hurayrah berättade till mig; han sade: Allahs Apostel sade: Jag är chefen för Adams barn." [vår översättning] (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.2)

Den kände koranutläggaren Ibn Kathir nämner, i sin biografiskrivning om Muhammed, en tradition som inte bara upprepar att Muhammed sägs vara den bästa av Guds skapelser, utan även att Muhammed har den mest ädla släktled samt att han var den mest sannfärdiga och respekterade människa:

"… Guds Budbärare (SAAS) sa sedan till Thabit b. Qays b. Shammas, broder av Banu al-Harith b. al-Khazraj, 'Stig upp och svara på denna mans sägelse.'
Thabit reste sig upp och sade, 'Pris till Gud, Skapare av både himlarna och jorden. I dessa uttrycker han Sin vilja; Hans tron omfattar allt han vet. Ingenting har alls existerat utom genom Hans vilja.
Det var, vidare, genom Hans makt som Han gjorde kungar av oss och valde som Sin Budbärare (Muhammed) den bästa av Sin skapelse, det mest ädla släktträd, den mest sanningsfulla och mest respekterade man. Det var till honom som Han uppenbarade Boken, förlitade den till honom över alla andra av Sin skapelse. Han är den bästa av Guds skapelse i världen…'" [vår översättning] (Ibn Kathir, Life of the Prophet Muhammad, volym 4, sidorna 55-56)

Följande tradition, från ytterligare en tidig islamistisk biografiskrivning om Muhammed, säger att Muhammeds namn står på dörren till paradiset:

"Ibn Abbas sade, 'Skriver på dörren till Paradiset är: Jag är Allah. Det finns ingen gud utom Jag. Muhammed är Allahs budbärare.'" [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi 'Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.90)

Den islamistiska trosbekännelsen, som består av Muhammeds namn, kommer alltså att finnas inristat på dörren till Paradiset. Hur kommer det sig att endast Muhammeds namn finns på dörren till Paradiset? Hur kommer det sig att endast Muhammeds namn finns i den islamistiska trosbekännelsen?  

Följande koraniska vers säger att Allah kommer att ge Muhammed en upphöjd plats på domedagen:

17:79
Och vaka [Mohammed] under någon del av natten i frivillig bön; helt visst ska din Herre vid Uppståndelsens ge dig en plats där du står höjd av ära. (Mohammed Knut Bernströms översättning)

Den här platsen heter på arabiska "maqaman mahmoodan". Exegeten Ibn Kathir skriver följande om denna plats:

"… (Så att det må bli att din Herre höjer dig till Maqam Mahmud.)betyder, 'göra det som du är befalld att göra, och vi kommer att upphöja dig till en position av pris och ära (Maqam Mahmud) på Uppståndelsens dag, där hela skapelsen kommer att prisa dig,' även deras Skapare, må Han bli förhärligad och upphöjd… [vår översättning] (Ibn Kathirs utläggning på 17:79)

Se även vad de två exegeterna Jalal skriver i sin utläggning av versen ifråga:

"… Så det må ske att din Herren höjer upp dig för att, etablera dig, i det eviga livet, till en prisvärdig position, så att den första och den sista [av människorna] kommer att prisa dig…" [vår översättning] (De två Jalals utläggning på 17:79, länk)

Muhammed kommer att bli prisad och ärad av hela skapelsen och även av Allah själv!

Team Sverige,
Kontakta oss