answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Vem går förlorad om Muhammed har gått vilse?

I följande vers beordras Muhammed säga att om han går förlorad kommer det endast att drabba honom:

34:50
Säg: "Om jag går vilse skadar jag bara mig själv, och om jag är på rätt väg, [är det] tack vare det som min Herre har uppenbarat för mig. Han hör allt och är alltid nära."(Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Det är förmodligen ingen nyhet att Muhammeds liv och uppförande, den så kallad traditionen (sunnan), är normerande för den islamistiska nationen. Muhammed är idealet för varje muslim och Koranen beordrar muslimer att iaktta och efterleva Muhammeds exempel. Om Muhammed har gått vilse då kommer detta att ha drabbat (och drabbar än idag) hela den islamistiska nationen!

Här följer verser från Koranen som säger att Muhammed är idealet och hans liv normerande:

3:31-32
Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, FÖLJ MIG och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." Säg: "Lyd Gud och Sändebudet." Men om de vänder ryggen till [skall de veta att] Gud inte är vän till dem som förnekar sanningen. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

3:132
Och lyd Gud och Sändebudet - kanske erfar ni [Hans] barmhärtighet. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

4:13
Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]. Gud skall föra den som lyder Honom och Hans Sändebud till lustgårdar, vattnade av bäckar, där han skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

4:80
Den som lyder Sändebudet lyder Gud
; och den som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

8:1
DE FRÅGAR dig om krigsbyte. Säg: "Allt krigsbyte tillhör Gud och [Hans] Sändebud." Frukta Gud, gör upp era tvister i godo, se till att broderlig sämja råda mellan er, och lyd Gud och Hans Sändebud, om ni är [sanna] troende! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

24:56
Förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Sändebudet - kanske skall [Gud] visa er barmhärtighet! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

33:21
I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

33:36
Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

47:33
Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och låt inte era [goda] handlingar gå förlorade! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

48:17
Ingen blind kan klandras och ingen halt och ingen sjuk kan klandras [för att de inte går med i ett krig för Guds sak]. Men alla som lyder Gud och Hans Sändebud skall Gud föra till lustgårdar, vattnade av bäckar, och alla som undandrar sig [plikten att lyda] skall Han straffa med ett plågsamt straff. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

53:2-4
Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift - nej, [det är] uppenbarelsens ord, (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

59:7
Det som Gud anvisar Sitt Sändebud av [det byte som tagits utan krig] av städernas folk tillhör Gud och Sändebudet, [hans] närmaste, de faderlösa och de behövande och vandringsmannen. Det får inte bli [en handelsvara], som cirkulerar mellan dem av er som lever i välstånd. Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er; och frukta Gud; Gud straffar med stränghet. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

68:4
Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel]
, (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Team Sverige,
Kontakta oss