answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Vilka trodde på Mose?

Koranen nämner Mose, berättar bland annat om att han ledde israeliterna ur Egypten och predikade om Allah. Följande koraniska text säger att ingen utom några få av hans folk trodde på honom:

10:79-86
Farao sa, "För till mig varje erfaren magiker." När magikerna kom, sa Moses till dem, "Kasta vad ni än ska kasta." När de kastade sa Moses, "Det ni har åstadkommit är magi, och GUD kommer att låta det misslyckas. GUD stödjer inte överträdarnas verk." GUD etablerar sanningen med Sina ord, trots förbrytarna. Ingen trodde med Moses förutom några få av hans folk, utav rädsla för Faraos och hans råds tyranni. Sannerligen, var Farao alltför arrogant på jorden, och en riktig tyrann.  Moses sa, "O mitt folk, om ni verkligen har trott på GUD, ska ni lita på Honom, om ni verkligen är underkastade. De sa, "Vi litar på GUD. Vår Herre, rädda oss från förföljelsen från dessa förtryckande människor. "Rädda oss, med Din nåd, från de icke troende människorna." (Khalifa)

Detta motsäger dock följande texter som säger att även faraos magiker trodde på Mose och Allah:

7:113-126
Magikerna kom till Farao och sa, "Får vi betalt om vi vinner?" Han sa, "O ja; ni kommer till och med att stå mig nära." De sa, "O Moses, antingen kastar du, eller så kastar vi." Han sa, "Kasta ni." När de kastade, spelade de människornas ögon ett spratt, skrämde dem, och visade upp en stor magi. Då inspirerade vi Moses: "Släng ner din stav," varpå den svalde allt de gjort. Sålunda segrade sanningen, och allt de gjorde tillintetgjordes. De besegrades där och då; de förödmjukades. Magikerna prostrerade. De sa, "Vi tror på universums Herre. "Moses och Arons Herre." Farao sa, "Trodde ni på honom utan min tillåtelse? Detta måste vara en konspiration som ni planerat i staden, för att avlägsna dess invånare. Ni kommer minsann att få se. "Jag kommer att skära av era händer och fötter på alternerande sidor, sedan kommer jag att korsfästa er alla." De sa, "Då kommer vi att återvända till vår Herre. Den enda anledningen till att du förföljer oss är att vi trodde på vår Herres bevis när de kom till oss. Vår Herre, ge oss ihärdighet och låt oss dö som underkastade." (Khalifa)

20:65-73
De [magikerna] sa, "O Moses, antingen kastar du, eller så kastar vi först." Han sa, "Kasta ni." Varpå deras rep och käppar tycktes röra på sig i hans ögon, genom deras magi. Moses hyste en viss oro. Vi sa, "Var inte rädd. Du kommer att segra. Kasta det du håller i din högra hand, och det kommer att svälja vad de åstadkommit. Vad de åstadkommit är inget mer än en magikers komplott. Magiernas verk kommer inte att lyckas." Magikerna prostrerade, och sa, "Vi tror på Arons och Moses Herre." Han [Farao] sa, "Trodde ni på honom utan min tillåtelse? Han måste vara er ledare; den som lärt er magi. Jag kommer säkerligen att skära av era händer och fötter på alternerande sidor. Jag kommer att korsfästa er på palmstammarna. Ni ska få veta vilka av oss som kan utdela det värsta straffet, och vem som överlever vem." De sa, "Vi kommer inte att föredra dig över de tydliga bevis som kommit till oss, och över Den som skapade oss. Utfärda därför vilken dom du vill. Du kan bara styra i detta obetydliga liv. Vi har trott på vår Herre, på att Han må förlåta våra synder och magin du tvingade oss att utföra. GUD är mycket bättre och Evinnerlig." (Khalifa)

26:41-51
När magikerna kom sa de till Farao, "Får vi betalt om vi vinner?"  Han sa, "Ja visst; ni kommer till och med att stå mig nära." Moses sa till dem, "Kasta det ni ska kasta." De kastade sina rep och sina stavar och sa, "Vid Faraos höghet, vi kommer att vinna." Moses kastade sin stav, varpå den svalde vad de åstadkommit. Magikerna prostrerade. De sa, "Vi tror på universums Herre. Moses och Arons Herre." Han sa, "Trodde ni med honom innan jag gav er tillstånd? Han måste vara er lärare, som lärt er magi. Ni kommer säkerligen att få veta. Jag kommer att skära av era händer och fötter på ömse sidor. Jag kommer att korsfästa varenda en av er." De sa, "Det kommer inte att förändra vårt beslut; vi kommer att återvända till vår Herre. Vi hoppas att vår Herre kommer att förlåta oss våra synder, speciellt eftersom vi är de första att tro." (Khalifa)

Följande vers säger även att faraos fru trodde på Moses och Allah:

66:11
Och som exempel på de som trodde berättar GUD om Faraos fru. Hon sa, "Min Herre, bygg ett hem för mig hos Dig i Paradiset, och rädda mig från Farao och hans verk; rädda mig från de överträdande människorna." (Khalifa)

Se även följande ahadith som konstaterar att faraos fru var en hängiven troende kvinna:

"Berättad av Abu Musa: Allahs Budbärare sa, "Många män uppnådde en (nivå av) perfektion men ingen kvinna nådde denna nivå utom Asia, Faraos hustru, och Maria, 'Imrans dotter…" [vår överästtning] (Sahih Bukhari, Volyme 4, Bok 55, Nummer 623)

"Abu Musa rapporterade att Allahs Budbärare har (må frid vara över honom) sagt: Det finns många manliga personer som är ganska perfekta men det finns inga perfekta kvinnor utom Maria, 'Imrans dotter och Asiya, Faraos fru…" [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 01, Nummer 5966)

Koranen nämner även att det fanns en muslim i Egypten, tillhörande faraos hov, som dolde sin tro:

40:26-28
Farao sa, "Låt mig döda Moses, och låt honom åkalla sin Herre. Jag oroar mig för att han kommer fördärva er religion, eller sprida ondska i hela landet." Moses sa, "Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, från alla arroganta som inte tror på Räkenskapens Dag." En troende man bland Faraos folk som dolde sin tro sa, "Hur kan ni döda en man bara för att han säger, 'Min Herre är GUD,' och han har visat er tydliga bevis från er Herre? Om han ljuger är det hans problem, och talar han sanning, drar ni fördel av hans löften. Säkerligen vägleder GUD inte någon syndare, lögnare. (Khalifa)

Det fanns alltså människor som inte var israeliter och som trodde på Mose och Allah, vilket motsäger 10:79-86 som säger att endast en del israeliter trodde på Moses och Allah.

Team Sverige,
Kontakta oss