answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur Muhammeds sunna triumferar över Koranen ännu en gång!

Enligt Koranen, måste varje människa möta domen av Allah för att redogöra vad man har gjort och få belöning allt efter vad han/hon har gjort och förtjänar. 

Hur (kommer det vara) när vi samlar ihop dem på den dagen som det inte råder någon tvekan om att den ska äga rum (dvs. Domedagen)? Och varje person kommer att få till fullo det han har förtjänat? Och det kommer inte att ges orättvist. S. 3:25 Hilal-Khan 

På den dagen då varje person kommer att mötas med allt det goda han har gjort och allt det onda han har gjort, kommer han önska att det fanns ett stort avstånd mellan honom och hans onda. och Allah varnar dig mot Hansjälv (Hans straff) och Allah är full av vänlighet till (sina) slavar. S. 3:30 Hilal-Khan 

"att Gud kan belöna varje själ för sin förtjänst, säkerligen är Gud hastig med räkenskapen" - S. 14:51 Arberry 

När de skrivna sidorna om gärningarna (de goda och de onda) för varje person blir offentliga, och när himlen skall skalas av och tas bort från sin plats, och när helvetets eld skall upptändas till hårda lågor och när paradiset skall föras nära, (då) kommer varje person veta vad han har fört sig in på (gott eller ont) S. 81:10-14 Hilali-Khan – jmf. Koranen 2:281; 3:161; 6:70; 10:30, 54; 20:15; 39:70; 40:17; 45:22

Dessa ordskiften gör det fullständigt klart att ingen individ är befriad från domen. Uttrycken "varje person", "varje människa" eller "varje själ" upprepas om och om igen. Det finns inget oklart, vagt eller tvetydigt i dessa verser i denna fråga. 

Muhammad, å andra sidan, sade emot dessa kristallklara texter från hans egna skrifter eftersom han sade till sina följeslagare att det kommer att finnas 70,000 av hans följeslagare som kommer att komma in till Paradiset utan att behöva möta domen och redogöra för sina handlingar: 

Berättas av Ibn 'Abbas: Allahs Budbärare sade, "Nationerna visades före mig, en eller två profeter passerade tillsammans med några anhängare. En profet passerade ensam. Sedan, en stor skara människor passerade framför mig och jag frågade: "Vem är de? Är de mina anhängare?" Det sades, "Nej, Det är Moses och hans anhängare." Det sades till mig, "Se på horisonten" Skåda! Det fanns en mängd personer som fyllde horisonten. Då sades det till mig "Se där och där längs himlen! Skåda! Det fanns en mängd som fyllde horisonten", det sades till mig, "Detta är din nation ur vilken 70,000 skall komma till paradiset utan räkenskap." Sedan gick Profeten in till sitt hus utan att tala om vilka de (70,000) var. Folket började prata om detta och sade: "Det är vi som har trott på Allah och följt hans Budbärare, därför är dessa människor antingen vi själva eller våra barn som är födda i den islamiska eran, för vi föddes i den pre-islamiska eran av okunnighet." När Profeten hörde detta, kom han ut och sade: "Dessa människor är de som inte unnar sig med Ruqya, inte heller tror de på dåligt eller ont omen (från fåglar osv.) inte heller brännmärker de sig själva. Men de sätter sin lit (endast) på sin Herre" Ukasha bin Muhsin sade om detta: "Är jag en av dem, å Allahs Budbärare?" Profeten sade, "Ja". Sen en annan person gick och sade: "Är jag en av dem?" Profeten sade, "Ukasha har förväntat sig dig" (Sahih al-Bukhari, Volym 7, Bok 71,Nummer 606) 

Berättad av Ibn Abbas: Allahs Budbärare sade, "Sjuttio tusen människor av mina följeslagare kommer att komma in till paradiset utan redogörelse, det är de som inte utövar Ar-Ruqya, och de som inte ser en ond omen i saker och sätter sin tillit till sin Herre. (Sahih al-Bukhari, Volym 8, Bok 76, Nummer 479) 

Detta ställer nu muslimerna i ett dilemma eftersom detta innebär, antingen att Koranen är rätt och därmed Muhammads sunna är fel, eller att Koranen har ett grovt misstag. 

En del muslimer kanske vill hävda att deras skrift är "bara" ofullständig eftersom den underlåtit att nämna att det skulle finnas 70,000 troende som skall undantas från kravet på att ge svar till Allah för sina ord och gärningar på den yttersta dagen. Detta argument väcker också farhågor för Koranen eftersom det skulle visa att den muslimska skriften är återigen fel, den här gången påstår sig vara fullständig detaljerad uppenbarelse som förklarar alla dess verser: 

Ska jag söka annan än Allah för att döma, när det är Han som har uppenbarat för er (denna) Skriften, fullständigt förklarat? De, åt vilka vi gav Skriften vet att det uppenbarar sig från din Herre i sanning. Så var inte du (Å Muhammed) av de vacklande. S. 6-115 Pickthall 

En dag ska Vi resa upp från alla Människor ett vittne mot de, från de själva: och Vi skall sätta dig som vittne mot dessa (ditt folk) och vi har sänt ner till dig Boken som förklarar allt, en Vägledare, en Nåd och ett Glatt Budskap till Muslimer. S. 16:89 Y. Ali 

En bok, varav verserna förklaras i detalj; - En Koran på Arabiska, för människor som förstår; S. 41:3 Y. Ali 

Hur kan Koranen vara en förklaring till allt, en skrift som förklarar sina verser i detalj, när den misslyckas att nämna faktumet att alla Muslimer inte kommer att möta domen? 

Det finns ett annat alternativ som återstår för muslimer, nämligen att acceptera det faktum att hadith litteratur eller Muhammads sunna är opålitlig, och bör därför ogiltigförklaras, eftersom den inte klargör innebörden av Koranen men motsäger det. Att förkasta ahadith är att i grunden att undergräva själva fundamentet för Koranen eftersom utan den förra, blir den senare en ganska osammanhängande och obegriplig bok. 

Den Muslimska skriften har misslyckats med att tillhandahålla tillräckligt med detaljer eller bakgrundsinformation som skulle kunna hjälpa läsarna att förstå den egentliga betydelsen och/eller den historiska kontexten för den stora majoriteten av sina verser. 

Vi lämnar det till Muslimers att städa upp röran som gjorts av Muhammeds sunna.

Av Sam Shamoun
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här
Kontakta oss