answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Koranen och vetenskaps problem: De sju jordarna

Det kan komma som en överraskning för vissa av våra läsare när de får reda på att Koranen lär att Allah har skapat sju jordar.

"Det är Allah som har skapat sju himlar och lika många jordar, … " S. 65:12, F. Malik's översättning

Hur ska vi förstå vad dessa sju jordar kan vara? Jord som en landmassa, dvs. sju kontinenter som ligger på vår planet jorden? Eller andra planeter som liknar vår jord? Innan vi kan bedöma om detta koraniska påstående är sant, dvs. besluta om dess vetenskapliga korrekthet, så måste vi klargöra den exakta förståelsen av dessa "sju jordar", särskilt hur Muhammad förstod de. Läran om de sju jordarna finns i de tidiga islamiska data, i Hadither och kommentarerna om Koranen.

Bevis från Ahadith

Sahih Al-Bukhari

Berättad av Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith:

från Abu Salama bin 'Abdur-Rahman som hade en tvist med några människor om en mark del och han gick till 'Aisha och berättade det för henne. Hon sa, "O Abu Salama, undvik marken eftersom Allahs Budbärare sade, 'Den person som tar så mycket som en spann av mark orättfärdigt, kommer hans nacke att omringas av det ner genom sju jordar.' " (Volym 4, Bok 54, Nummer 417, se även Nummer 418, 420; Volym 3, Bok 43, Nummer 632-634)

Berättad av 'Abdullah:

En (Judisk) Rabbin kom till Allahs Budbärare och sade, "O Muhammad! Vi lär oss att Allah kommer lägga alla himlar på ett finger och alla jordar på ett finger; och träden på ett finger, vattnet och dammet på ett finger och alla andra skapade varelserna på ett finger. Sedan skall han säga: 'Jag är Kungen'. "Då log Profeten så att hans främre kindtänder blev synliga och detta var en bekräftelse för Rabbin. Sedan reciterade Allahs Budbärare: ‘De har inte givit rätta uppskattningen till Allah som de är skyldiga Honom.' (39:67) (Volym 6, Bok 60, Nummer 335)

Sahih Muslim

Muhammad b. Ibrahim sade att Abu Salama rapporterade till honom att det fanns en uppgörelse mellan honom och sitt folk över en mark del och att han gick till 'Aisha och nämnde det till henne, varpå hon sade: "Abu Salama, undvik denna mark, eftersom Allahs Budbärare (frid vare med honom) sade: "Den person som tar så mycket som en spann av mark orättfärdigt, kommer hans nacke att omringas av det ner genom sju jordar." (Bok 010, Nummer 3925; se även Nummer 3920-3924)

Al-Tirmidhi

Berättad av AbuHurayrah:

Medan Allas Budbärare (frid vare med honom) och hans följeslagare satt ner, kom moln över de och Allahs Budbärare (frid vare med honom) frågade, "Vet du vad dessa är?" När de svarade att Allah och Hans Budbärare visste bäst sade han vidare, "Dessa är molnen (anan), som är jordens vattenbärare som Allah skänker till människor som inte är tacksamma Honom och inte åkallar Honom." Han frågade sedan, "Vet ni vad som är ovanför er? När de svarade att Allah och Hans Budbärare (frid vare med honom) visste bäst sade han, "Det är himlavalvet, ett tak som är skyddat och vågor som undanhålls." Han frågade sedan, "Vet ni vad som finns mellan den och er?" När de svarade att Allah och Hans Budbärare (frid vare med honom) visste bäst sade han, "Mellan er och den finns fem hundra år". Han frågade sedan, "Vet ni vad som finns över det?" När de svarade att Allah och Hans Budbärare (frid vare med honom) visste bäst sade han, "Två himlar med ett avstånd på fem hundra år mellan dem."  Han fortsatte att tala så tills han räknade sju himlar, med ett avstånd likt den mellan himmel och jord mellan varje två himlar. Han frågade sedan, "Vet ni vad som finns över det?" När de svarade att Allah och Hans Budbärare (frid vare med honom) visste bäst sade han, "Ovanför det finns Tronen, avståndet mellan den och de sju himlarna är likt avståndet mellan två himlar." Han frågade sedan, "Vet ni vad som finns under er?" När de svarade att Allah och Hans Budbärare (frid vare med honom) visste bäst sade han, "Det är jorden". Han frågade sedan, "Vet ni vad som finns under er?" När de svarade att Allah och Hans Budbärare (frid vare med honom) visste bäst sade han, ”Det är jorden. Han frågade sedan, ”Vet ni vad som finns under den?” På svaret att Allah och hans Budbärare vet bäst sade han, "Under den finns en annan Jord med ett avstånd på fem hundra år mellan de" och så vidare tills han hade räknat sju jordar med ett avstånd på fem hundra år mellan varje par. Han sade sedan, "Vid Honom vars händer Muhammads själ är, om du skulle släppa ett rep till den lägsta jorden skulle den inte inträffa av utan Allahs kännedom." Han reciterade sedan, "Han är den Förste och den Siste, den Utgående och den Ingående, och han är Allvetande." (Tirmidhi kommenterade att Allahs Budbärares recitation av versen visar att det skulle inträffa innanför Allah's kännedom, makt och auktoritet eftersom Allah's kännedom, makt och auktoritet finns överallt, medan Han är på Tronen, såsom Han beskrev sig själv i sin Bok.)
Ahmad och Tirmidhi vidarebefordrade det. (Nummer 1513, tagen från ALIM CD-ROM version)

Observera: Denna hadith är särskilt relevant, eftersom hänvisningen till de sju jordarna är den här gången inte något passerande som dyker upp medan man talar om något annat ämne. Det är Muhammed själv som tar initiativet till att lära hans följeslagare universums struktur. ’Faktumet’ att det finns sju himlar och sju jordar finns redan i Koranen. Muhammed ville även göra hans följeslagare medvetna om relationen som finns mellan dessa sju himlar och sju jordar, vad den exakta positionen och det exakta avståndet som finns mellan dem.

Berättad av Ubbay ibn Ka'b

I hänsyn till Allahs ord, den Upphöjde och Ärorike, "Er Herre lät nya släkten utgå från Adams söners njurar" (7:172) Ubbay sade: Han samlade och parade ihop dem, sedan formade han dem, begåvande de med en talförmåga och då började de tala. Han gjorde sedan en överensstämmelse och förbund med dem. Han fick dem att vittna om sig själva (sägande) Jag är inte er Herre. De sade: Ja. Han sade: Jag åkallar de sju himlarna och sju jordarna för att bevittna …

Vidarebefordrades av Ahmad (Nummer 41, tagen från ALIM CD-ROM Version)

Berättad av AbuSa'id Al-Khudri

Allahs Budbärare (frid vare med honom) sade att Moses frågade sin Herre för att lära honom något för att minnas och åkalla Honom och han blev tillsagd att säga, "Det finns ingen gud utom Allah." Han svarade sin Herre att alla Hans tjänare säger detta och att han ville ha något speciellt för sig själv, och Han sade, "Moses, om de sju himlarna och alla deras invånare samt de sju jordarna sattes på ena sidan av vågen och på den andra orden 'Det finns ingen gud utom Gud', skulle 'Det finns ingen gud utom Allah' väga tyngre."
Vidarebefordrades i Sharh as-Sunnah. (Nummer 731 - tagen från ALIM CD-ROM version)

Berättad av Ya'la ibn Murrah

Ya'la berättade att han hörde Allah's Budbärare (frid vare med honom) säga: "Om någon tar en spann av mark orättfärdigt så kommer Allah, Som är Stor och Ärorik, att gräva ner honom genom sju jordar och då kommer hans nacke omringas av det tills Domedagen kommer, då människor kommer dömas…"
Vidarebefordrat av Ahmad. (Nummer 885, tagen från ALIM CD-ROM Version)

Fiqh-us-Sunna

… Ata ibn abi Marwan anförde från hans far att Ka'b gav ett löfte vid den Ende som öppnade upp havet för Moses att Suhaib berättade för honom om Allahs Budbärare, må Allahs välsignelser vara över honom, såg en stad som han ville gå in i skulle han säga: "O Allah, Herre över de sju himlarna och vad de skuggar, Herre över de sju jordarna och vad de bär, Herre över djävlarna och dem som de vilseleder, Herre över vindarna och vad de blåser bort, jag ber Dig om det goda för denna stad och det goda för dess invånare och det goda för det som finns i det. Jag söker tillflykt hos Dig från dess ondska och från invånarnas ondska och från ondskan som finns i det." Detta berättas av an-Nasa'i, ibn Hibban, och al-Hakim som kallar det Sahih … (Volym 2, Nummer 119b - tagen från ALIM CD-ROM Version)

… Khalid b. Walid rapporterade att han en gång led av sömnlöshet. Profeten, frid över honom, sade till honom, ”Ska jag lära dig orden som får dig att sova när du säger dem? Säg, ’O Allah, Herren över de sju himlarna och allt de omfattar, Herre över de sju jordarna och allt de omfattar, Skaparen av djävlar och dem som de vilseleder, var min skyddare från Dina skapelsers ondska för att några må skynda med oförskämdheter mot mig och överskrider gränser. Ärad är han som är i Ditt skydd och välsignad är Ditt namn, det finns ingen annan gud än Dig’” (Rapporterad av At-Tabrani i hans Al-Kahir och Al-Awsat. Den här kedjan är solid fastän Abdur-Rahman inte hörde den från Khalid. Al-Hafiz al-Mundari har nämnt det) … (Volym 4, Nummer 122 - tagen från ALIM CD-ROM VERSIONEN)

Bevis från Tidiga Muslimska Historiker och Kommentatorer

Tafsir Ibn Abbas

"(Allah är den som har skapat sju himlar) en ovanpå den andra likt en kupol, (och av jorden liknande därav) sju jordar, MEN DE ÄR PLATTA. (Budet kommer ned bland de långsamt) Han säger: Han sänder änglarna ner från himlen med uppenbarelse, Skrift och katastrofer, (så att ni får veta) och erkänner (att Allah kan göra Allt) anknytande till de som bodde i himlar och jordar (och att Allah omfattar allting i kunskap) och att Hans kunskap omfattar allt." (Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas, online källa; fetstil, understrykning och versaler är vår betoning)

Al-Tabari

Enligt Mohammed b. Sahl b. 'Askar-Isma'il b. 'Abd al-Karim-Wahb, nämns det några av hans majestät (så som det beskrivs enligt följande): Himlarna, jorden och haven är i en haykal och haykal är i Fotpallen. Guds fötter är ovanpå Fotpallen. Han bär Fotpallen. Den blir som en sandal på Hans fötter. När Wahb fick frågan: "Vad är en haykal? Svarade han: Någonting vid himlarnas yttersta punkt som omger jorden och haven likt ett rep som användes för att fästa ett tält. Och när Wahb fick frågan om jordarna (bildelse), svarade han: De är sju PLATTA jordar och öar. Mellan vardera jord finns ett hav. Allt detta är omgivet av det omgivande havet och haykal är bakom havet. (History of Al-Tabari-General Introduction and From the Creation to the Flood, Vol 1, övers. Franz Rosenthal [State University of New York Press, Albany 1989], sid. 207-208)

Ibn Kathir

<och av jorden och dess like därav.> betyder, Han skapade sju jordar. Det finns en Hadith i de två Sahihs som säger…

Jag nämnde i början av min bok, Al-Bidayah wan-Nihayah, de olika berättelserna om denna Hadith när jag återberättade historien om jordens skapande. All tack och ära till Allah.

De som förklarade att denna Hadith tyder på de sju kontinenterna har fört en osannolik förklaring som motsäger Koranen och Hadith utan att ha bevis. (Tafsir Ibn Khatir (förkortad) Volym 10 (Surat At-Tagabun till slutet av Koranen), förkortad av en grupp forskare under ledningen av Shaykh Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri  [Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Houston, New York, London, Lahore; first edition, September 2000], sid. 55-56; fetstil är vår betoning)

Muhammad ibn 'Abd Allah al-Kisa'i

Det finns sju jordar. Den första kallas Ramaka, under vilken den "Torra Vinden" är. Den kan tyglas med inte mindre än sjuttio tusen änglar. Gud förstörde folket av Ad med denna vind. Ramakas invånare är ett folk som kallas Muwashshim, på vilket den eviga plågan och den gudomliga vedergällningen är. Den andra jorden kallas Khalada, vari tortyrens redskap för helvetets invånare finns. Där bor ett folk som kallas Tamis, vars mat är sitt eget kött och vars dryck är sitt eget blod. Den tredje jorden kallas Arqa, vari mulliknande örnar med spjut liknande svansar bor. På varje svans finns tre-hundra-sextio giftiga taggar. Om bara en tagg skulle placeras på jordens yta så skulle hela universum förgås. Invånarna därav är ett folk som kallas Qays, de äter smuts och dricker modersmjölk. Den fjärde jorden kallas Haraba, vari Helvetets ormar, som är lika stora som berg, bor. Varje orm har huggtänder såsom höga palmer och om de skulle träffa det mest enorma berget med sina huggtänder skulle det jämnas med marken. Invånarna av denna jord är ett folk som kallas Jilla. De har inga ögon, händer eller fötter men de har vingar såsom fladdermöss och dör endast av hög ålder. Den femte jorden heter Maltham, vari stenar av svavel hänger runt halsen på de otrogna. När elden är upptänd så placeras bränslet på deras bröst och lågorna flammar upp på deras ansikten så som Han har sagt: "Elden, vars bränsle är människor och stenar" (2:24) och ”Eld ska omfatta deras ansikten” (14:50) Invånarna är ett folk som kallas Hajla, talrika och äter upp varandra. Den sjätte jorden heter Sijjin. Här finns registrerarna över folket i Helvetet, deras verk är avskyvärda, så som Han har sagt: Sannerligen registret över handlingarna av de onda är väl Sijjin (83:7) Däri bor ett folk som kallas Qatat, De är formade som fåglar och dyrkar sannerligen Gud. Den sjunde jorden kallas Ajiba och är boningen för Iblis. Där bor ett folk som kallas Khasum, de är SVARTA och korta med klor såsom lejonen. Det är de som kommer få herraväldet över Gog och Magog och kommer att förstöras av dem. (Tales of the Prophets-Qisas al-anbiya, övers. Wheeler M. Thackston Jr. [Great Books of the Islamic World, Inc., Distributed by Kazi Publications; Chicago, IL 1997], sid. 8-9)

Shaykh Al-Albani

Den sena och berömda Hadith forskaren Al-Allamah Muhammad Nasir ud-Deen Al-Albani, efter att ha citerat följande berättelse:

134- ”När döden närmade sig Allahs Budbärare Nooh - må Allahs välsignelser vara över honom - så sade han till sina söner: 'Sannerligen så kommer jag nu ge er råd som skall föra er långt, och befalla er att göra två saker, och varna er från att göra två saker. Jag befaller er att tro att 'La ilaha ‘illa Allaah' (Det finns ingen värdig att dyrkas förutom Allah), och om de sju himlarna och de sju jordarna lades i den ena vågskålen och orden 'La ilaha ‘illa Allaah' lades i den andra, så skulle den senare väga mer än den första. … " Silsilah Saheehah: 134

Konstaterade att:

4- De sju jordarna är som de sju himlarna. Det finns många Hadither angående detta i Bukharee, Muslim och i andra böcker. Kanske vi kan någon dag ha tid för att följa upp och forska kring dessa hadither. Vad som stödjer dessa hadither är ordspråket av Allahs Tabaraka wa Ta'aala: << Det är Allaah som har skapat sju himlar och lika antal jordar därav. (d.v.s. sju) >> D.v.s. de är lika till skapelsen och antal.                      

Så, du ska inte ge någon uppmärksamhet till den som förklarar bort detta, därav kan det sluta som negation av likhet och siffror, bedraget av Européerna och av vad deras kunskap har uppnått, från att ha gått upp i rymden dock känner de inte till sju jordar, tillsammans med att det vet de inte något om sju himlar. Avvisar vi Allahs och hans Budbärares tal på grund av Européernas ignorans och andra tillsammans med de; förklarande att ju mer de ökar sin kunskap om universum, desto mer ökar de okunnigheten om den. Allah den Allsmäktige har talat sanningen om detta när han sade: << Av kunskap har du (människan) givits endast lite >> (Al-Albani, The Ahadeeth of Tawheed från the Silsilah Ahadeeth As-Saheehah; fetstil och understrykningar är vår betoning)

De föregående citaten visar bortom varje rimlig tvivel att de första Muslimerna, Muhammed och hans följeslagare trodde att det fanns sju faktiska jordar. Dessutom bevisar dessa källor att Muhammed lärde att alla jordar, inklusive den jorden vi lever på är platta. Något som en kontinental platta och inte en sfärisk som en klot. (För mer information, läs artikeln Jorden är platt) Det är ganska uppenbart att Muhammed gjorde ett grovt misstag här.

Ytterligare en viktig observation måste göras om denna fråga:

"Det är Allah som har skapat sju himlar och lika många jordar, … " F. Malik

"Allah är Den som har skapat sju himlar och av jorden liknande därav … " Pickthall

"Allah är Han som skapade sju Himlar och jordar av samma antal … " Yusuf Ali

Alla dessa översättningar visar att dessa versers tyngdpunkt inte är antal himlar och jordar. Syftet med dessa är att tydligt ge svar på frågan: Vem är skaparen av de sju himlarna och jordarna? Att det faktiskt antas att det finns sju himlar och sju jordar. Det är inte ny information. Faktum är att, de många hadither där Muhammed anger antal himlar och jord framkallar inte någon överraskning. Det var den allmänna uppfattningen som många trodde på under den tiden. I den andra hadithen som citeras ovan, så är det en judisk rabbi som kommer till Muhammed och talar om flertal himmel och flertal jord. Koranen betonar endast att skaparen av dem är Allah, inte någon annan av de många gudar som araberna fortfarande trodde på under den tiden. Han ensam är skaparen av alla jordar och därför har han ensamt makten över alla jordar.  Resten av versen bekräftar detta:

"Allah är Han som har skapat sju Himlar och jordar av samma antal, mitt bland de (alla) stiger Hans Bud ned: ni skall veta att Allah har makt över allting och att Allah omfattar allting i (Hans) kunskap" Yusuf Ali

Sammanfattning

Med hänsyn till alla de tidiga islamiska data som presenterades ovan, kan det finnas något sätt som kan undvika slutsatsen om att Koranens lära om universum som är uppdelat i sju himlar och sju jordar är endast en upprepning av Muhammeds folks föreställningar och vidskepelser? Den gamla tron på sju jordar är ett stort vetenskapligt misstag och denna falska uppfattning undervisades inte bara av Muhammed men den inkluderas även i Koranen som om att vara ett vetenskapligt faktum. Detta ger ett ytterligare bevis på att Muhammed inte är Guds profet, att Koranen inte är Guds ord och att Allah i Islam inte är den sanne Guden.

Av Jochen Katz
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss