answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Allah ska skydda den Heliga Bibeln från korruption

Inte sällan hör man muslimer anklaga den Heliga Bibeln för korruption. De hävdar att dagens bibliska texter saknar tillförlitlighet då texterna har förändrats (när de har förmedlats vidare genom handkopiering) och överensstämmer därmed inte heller med originalen. Det sägs, exempelvis, att Johannesevangeliet (som skrevs av lärjungen Johannes) inte är tillförlitligt för att evangeliet har förändrats under de gånger då evangeliet har kopierats vidare i tiden, från en period till en annan genom en avskrivare till en annan. Detta påstående är dock falskt, vilket kan etableras ur flera olika perspektiv. I en kommande artikel kommer vi att visa, ur ett text-kristiskt perspektiv, varför påståendet är falskt. I den här artikeln kommer vi att visa, från Koranen, varför påståendet är falskt. Vi kommer att visa att Koranen säger att guden Allah (vi kommer att låta namnet ”Allah” refererar till den islamistiske guden) lovar att skydda den Heliga Bibeln från korruption. En muslim, som tror på att Koranen är Allahs sanna ord, kan därför inte hävda att den Heliga Bibeln är korrupt, för att om den Heliga Bibeln är korrupt då måste Koranen vara korrupt eller innehålla lögner. Med detta sagt, låt oss påbörja vår bevisföring.

Vi börjar med att läsa följande, centrala, koraniska vers:

15:9
Utan tvivel, har vi uppenbarat påminnelsen, och, utan tvivel, kommer vi att bevara den. (Khalifa)

Versen säger att Allah har uppenbarat påminnelsen (althikra på arabiska) och kommer att bevara den, det vill säga, skydda den från korruption. Men frågan är, vad refererar påminnelsen, i versen, till? Muslimer kommer snabbt att hävda att påminnelsen refererar till Koranen. Se exempelvis hur den svenska imamen, Muhammed Knut Bernström, översätter versen ifråga:

15:9
Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Notera igen att den arabiska grundtexten inte säger denna Koran utan påminnelsen (althikra på arabiska). Detta erkänner Bernström i sin not till versen, han skriver:

”9 Ordagr.: ’denna Påminnelse’…” (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap: Tolkning från arabiskan av Muhammed Knut Bernström med kommentarer och noter, sida 438)

Versen säger alltså inte att Allah ska bevara Koranen från korruption, utan bevara påminnelsen från korruption. Om muslimer kan bevisa att påminnelsen endast refererar till Koranen då kan de hävda att det är Koranen som Allah ska bevara. Men faktum är att termen påminnelsen refererar till mer än Koranen. Här har vi, först och främst, koraniska texter där termen refererar till Koranen:

21:2-3
När en ny påminnelse från deras Herre når dem lyssnar de [förstrött], utan att överge sina tidsfördriv och medan deras sinnen är upptagna av andra tankar. De [som sätter gudar vid Guds sida] håller sina hemliga överläggningar [och frågar varandra:] "Är denne [Muhammad] något mera än en dödlig människa som vi? Skall vi då, vi som är klarsynta, gå med på [att lyssna till] hans [vältalighet som bländar och förhäxar som] trolldom?" (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

26:3-6
Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro? Om Vi ville hade Vi kunnat ge dem ett tecken från himlen, så att de hade böjt sina nackar inför det i ödmjuk underkastelse. Men så snart en ny påminnelse når dem från den Nåderike, vänder de sig bort. Nu har de påstått [att även detta budskap] är en lögn. Men [tids nog] skall de få veta vad det var som de förnekade och brukade skämta om.

38:4-8
De förvånas över att [en man] ur deras egen krets kommer till dem för att varna dem, och förnekarna av sanningen säger: "Hans vältalighet bländar oss, men det är bara lögn. Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!" Och deras ledare sade till varandra när de bröt upp [från en överläggning:] "Låt oss hålla fast vid våra gudar! Här ligger helt säkert något bakom! Något liknande har vi inte hört från [de kristna]. Nej, detta är bara [hans eget] påfund. Skulle just han vara den bland oss [som hedrats med] att få ta emot [Guds] påminnelse?" Nej, det är Min uppenbarelse som de tvivlar på! Men de har inte ännu fått smaka Mitt straff.

Utifrån versen 15:9 och verserna 21:2-3; 26:3-6; 38:4-8 så kan man leda i bevis att påminnelsen refererar till Koranen, men inte att påminnelsen endast refererar till Koranen. Faktum är att Koranen förmedlar att påminnelsen även refererar till den Heliga Bibeln. Om så är fallet, då betyder det att versen 15:9 även säger att Allah ska bevara den Heliga Bibeln från korruption! Här följer koraniska texter som visar att påminnelsen refererar till den Heliga Bibeln:

16:43
Vi sände inte före dig, annat än män vi inspirerat. Fråga de som kan skriften, om ni inte vet. (Khalifa)

21:7
Före dig sände vi inte annat än män vi inspirerat. Fråga de som kan skriften, om du inte vet. (Khalifa)

Dessa verser säger att Muhammed ska fråga de som kan skriften om han inte var säker på vilken typ av sändebud (nämligen män) Allah sände och inspirerade innan honom. Det intressanta för oss är egentligen termen de som kan skriften. Den arabiska grundtexten, för termen de som kan skriften, läses ahla althikri. Denna term bör, mer ordagrant, översättas som påminnelsens folk, vilket är en term som refererar till judar och kristna, det vill säga, till dem som läser och följer den Heliga Bibeln! Bernström skriver, i sin not till 21:7, följande:

”9 Ordagr.: ’påminnelsens folk’ – dvs. de som följer Bibeln…” (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap: Tolkning från arabiskan av Muhammed Knut Bernström med kommentarer och noter, sida 565)

Vi ser alltså att judar och kristna, som läser och följer den Heliga Bibeln, kallas för påminnelsens folk (ahla althikri på arabiska) i verserna 16:43 och 21:7. Detta faktum tillsammans med Allahs löfte i vers 15:9 (att Allah ska bevara påminnelsen från korruption) leder till slutsatsen att Allah har lovat att skydda den Heliga Bibeln från korruption!

Vi kan sammanfatta argumentet på följande sätt:

(1) Allah säger att han ska bevara påminnelsen från korruption (K. 15:9).
(2) Den Heliga Bibeln sägs vara en påminnelse (K. 16:43; 21:7).
(3) Allah kommer därför att bevara den Heliga Bibeln från korruption.

Team Sverige,
Kontakta oss