answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus enligt Koranen

I följande artikel ska vi undersöka vad Koranen säger om Herren Jesus. Låt oss först klargöra att vi inte ser Koranen som en gudomlig uppenbarelse när vi åkallar den, inte heller menar vi att den är normerande, utan för oss är Koranen ett dokument som åskådliggör vad Muhammed och de första muslimerna trodde på. Vi vänder oss därför till Koranen i denna artikel för att undersöka vad Muhammed och de första muslimerna ansåg om Herren Jesus.

1. Herren Jesus är född av en jungfru, nämligen Maria

3:45-47
Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom vars namn är Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som står Mig närmast. Han kommer att tala till människorna från krubban, och även som vuxen; han kommer att vara en av de rättfärdiga." Hon sa, "Min Herre, hur ska jag kunna få en son när INGEN MAN HAR RÖRT MIG?" Han sa, "GUD skapar således vad Han vill. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, 'Var', och det är." (Khalifa)

19:16-21
Nämn i skriften Maria. Hon drog sig undan från sin familj, till en östlig plats. Medan en barriär avskilde henne från dem, sände vi vår Ande till henne. Han gick till henne i form av en människa. Hon sa, "Jag söker skydd hos Den Nådigaste, om att du må vara rättfärdig." Han sa, "Jag är din Herres budbärare för att ge dig en ren son." Hon sa, "Hur skulle jag kunna få en son när INGEN MAN HAR RÖRT MIG; jag har aldrig varit okysk." Han sa, "Så sa din Herre, 'Det är enkelt för Mig. Vi kommer att göra honom till ett tecken för människorna, och en nåd från oss. Detta är en förutbestämd sak.'" (Khalifa)

21:91
Vad den som bibehöll sin oskuld beträffar, blåste vi in i henne av vår ande, och gjorde således henne och hennes son till ett tecken för hela världen. (Khalifa)

66:12
Även Maria, Amramiten. Hon bibehöll sin kyskhet, sedan blåste vi in i henne av vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och Hans skrifter; hon var lydig. (Khalifa)

Koranen bekräftar alltså att Herren Jesus föddes av en jungfru. Detta innebär med andra ord att Gud lät stoppa den naturliga processen för avlelse när Herren Jesus skulle föddas. Frågan är varför och varför just Herren Jesus om han endast är en mänsklig profet? Hur kommer det sig att ingen annan, inte ens Muhammed, föddes på detta mirakulösa sätt? 

2. Herren Jesus är syndfri

19:16-19
Nämn i skriften Maria. Hon drog sig undan från sin familj, till en östlig plats. Medan en barriär avskilde henne från dem, sände vi vår Ande till henne. Han gick till henne i form av en människa. Hon sa, "Jag söker skydd hos Den Nådigaste, om att du må vara rättfärdig." Han sa, "Jag är din Herres budbärare för att ge dig en REN son." (Khalifa)

Texten säger att Herren Jesus är ren. Se hur den svenske imamen, Mohammad Knut Bernström, väljer att översätta versen ifråga:

19:19
[Ängeln] sade: "Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.'" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Den svenske orientalisten K.V. Zetterstéen (död 1953 e.Kr.) översätter versen enligt följande:

19:19
Han svarade: "Jag är utsänd av din Herre för att giva dig en oskyldig son." (K.V. Zetterstéen)

Koranen 19:19 innebär med andra ord att Herren Jesus är syndfri, något som bekräftas Muhammed själv i de två följande traditioner. I den första följande traditionen säger Muhammed att Satan lyckas fördärvar alla nyfödda barn, utan Herren Jesus:

”Berättad av Abu Huraira: Profeten sade: "När en människa födds rör Satan honom på båda sidor av kroppen, med sina två fingrar, förutom Jesus, Marias son, som Satan försökte röra men misslyckades för han rörde placentan istället." [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 506)

I följande tradition påvisar tydligt att Herren Jesus var den enda som levde ett perfekt liv, fri från synd och fel:

”Berättad av Abu Huraira: Lite (kokt) kött fördes fram till Allahs Apostel och köttet av en underarm presenterades för honom såsom han brukade föredra det. Han åt en bit av den och sade: "Jag kommer att vara chef för alla människor på Uppståndelsens Dag. Vet ni orsaken till det? Allah kommer att samla alla människor av tidiga generationer samt sena generationen på ett slätt så att utroparens röst blir hörd bland alla och att bevakaren kan se alla. Solen kommer att komma så pass nära människorna att de drabbas av sådan ångest och problem som de inte kommer att kunna bära eller stå ut. Sedan kommer människorna att säga, 'Ser ni inte vilket tillstånd ni har nått? Vill ni inte leta efter någon som kan medla för er med din Herre'

Somliga människor kommer att säga till andra, 'Gå till Adam.' Så de kommer gå till Adam och säga till honom, 'Du är mänsklighetens fader; Allah skapade dig med Sina Egna Händer, och anades in i dig av Sin Ande (innebär anden som han skapat för dig); och beordrade änglarna att böja sig inför dig; så (snälla) medlar för oss med din Herre. Ser du inte i vilket tillstånd vi är? Ser du inte vilken situation vi har nått?' Adam kommer att säga, 'Idag har min Herre blivit arg som aldrig förr, aldrig heller i kommande tid. Han förbjöd mig (att äta från frukten av) trädet, men jag lydde inte Honom. Jag själv! Jag själv! Jag själv! (har större behov av medling). Gå till någon annan; gå till Noa.'…

… Människorna kommer sedan att gå till Moses och säga, 'O Moses! Du är Allahs Apostel och Allah gav dig storhet över andra med detta budskap och med Hans direkta kommunikation med dig; (snälla) medla för oss med din Herre. Ser du inte i vilket tillstånd vi är?' Moses kommer att säga, 'Idag har min Herre blivit arg som aldrig förr, aldrig heller i kommande tid. Jag dödade en person som jag inte hade blivit beordrad att döda. Jag själv! Jag själv! Jag själv! Gå till någon annan; gå till Jesus.' Så de kommer att gå till Jesus och säga, 'O Jesus! Du är Allahs Apostel och Hans Ord som Han sände till Maria, och en överlägsen själ skapad av Honom, och du pratade med människor medan du än var i vaggan. Snälla medla för oss med din Herre. Ser du inte i vilket tillstånd vi är?' Jesus kommer att säga, 'Idag har min Herre blivit arg som aldrig förr, aldrig heller i kommande tid. JESUS KOMMER INTE ATT NÄMNA NÅGON SYND, men kommer att säga, Jag själv! Jag själv! Jag själv! Gå till någon annan; gå till Muhammed.' Så de kommer att komma till mig och säga, 'O Muhammed! Du är Allahs Apostel och den sista av profeterna, och Allah har förlåtit dig dina tidiga och senare synder. (Snälla) medla för oss med din Herren. Ser du inte i vilket tillstånd vi är?"…” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 6, Bok 60, Nummer 236)

Koranen förmedlar alltså att Herren Jesus, som föddes mirakulöst, levde ett perfekt liv utan att synda. Vad gäller Muhammed, säger Koranen upprepande gånger att han var en syndare (9:43; 40:55; 48:1-2; 47:19) och enligt följande tradition var Muhammed en stor syndare som brukade be sin gud om förlåtelse mer än sjuttio gånger dagligen:

”Berättad av Abu Huraira: Jag hörde Allahs apostel säga: ’Vid Allah! Jag ber om förlåtelse från Allah och vänder till honom i ånger mer än sjuttio gånger om dagen.’” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 8, Bok 75, Nummer 319)

3. Herren Jesus utförde mirakler, även som ett spädbarn

2:87
Vi gav Moses skriften, och efter honom sände vi andra budbärare, vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel, och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Är det inte så att varje gång en budbärare kom till er med någonting ni inte tyckte om, gjorde ert ego er arroganta? En del av dem avvisade ni, och en del av dem dödade ni. (Khalifa)

2:253
Dessa budbärare; vi välsignade vissa av dem mer än andra. GUD talade till exempel till en av dem, och vi upphöjde vissa av dem till högre ranger. Och vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Om GUD så önskat, skulle deras anhängare inte bråkat med varandra efter att de klara bevisen kommit till dem. I stället tvistade de sinsemellan; vissa av dem trodde, och vissa av dem trodde inte. Om GUD så önskat, skulle de inte ha bråkat. Allt är enligt GUDs vilja. (Khalifa)

Notera att de koraniska texterna även säger att Herren Jesus bestyrktes med den Heliga Anden. Vem är denna Heliga Ande enligt Koranen? En närmare läsning av Koranen visar att den Heliga Anden är en person som äger Gudomliga egenskaper, se den här (*) artikeln.

Koranen säger alltså att Herren Jesus utförde mirakler, vilket upprepas och detaljeras i följande texter:

3:49
Som budbärare till Israels Barn [sa Jesus]: "Jag kommer till er med ett tecken från er Herre. Från lera skapar jag formen av en fågel för er, därefter blåser jag in i den, och den förvandlas till en levande fågel med GUDs lov. Jag återställer de blindas syn, botar de spetälska och återupplivar de döda med GUDs lov. Jag kan tala om för er vad ni äter och vad ni förvarar i era hem. Det borde vara ett bevis för er, om ni är troende." (Khalifa)

5:110
GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son, minns Mina välsignelser över dig och din mor. Jag bestyrkte dig med den Heliga Anden för att göra det möjligt för dig att tala till människorna från krubban, även som vuxen. Jag lärde dig skriften, visdom, Toran och Evangeliet. Minns att du från lera skapade formen av en fågel med Min tillåtelse, sedan blåste in i den och den förvandlades till en levande fågel med Min tillåtelse. Du botade de blinda och de spetälska med Min tillåtelse, och återupplivade de döda med Min tillåtelse. Minns att Jag skyddade dig från Israels Barn som ville skada dig trots de fulländade mirakel du visat dem. De som inte trodde bland dem sa, 'Detta är uppenbarligen magi.'" (Khalifa)

Herren Jesus återupplivade de döda, botade spetälska och blinda, skapade en levande fågel från lera (något vi kommer tillbaka till) och ägde förmågan att veta det dolda! De koraniska texterna säger även att han kunde tala fastän han var ett spädbarn, vilket upprepas och exemplifieras i följande texter:

3:45-46
Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom vars namn är Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som står Mig närmast. Han kommer att tala till människorna från krubban, och även som vuxen; han kommer att vara en av de rättfärdiga." (Khalifa)

19:22-33
När hon förlöste honom drog hon sig undan till ett ställe som låg långt borta. Hennes verkar kom till henne vid stammen av ett palmträd. Hon sa, "(Jag skäms så;) jag önskar att jag vore död innan det här hände, och helt bortglömd." (Spädbarnet) tilltalade henne inunder henne, och sa, "Sörj inte. Din Herre har försett dig med en ström. Om du skakar stammen på detta palmträd, kommer det att släppa ner mogna dadlar till dig. Ät och drick och var lycklig. När du ser någon, säg, 'Jag har antagit ett löfte om tystnad; jag talar inte med någon idag.'" Hon kom till sin familj, bärandes på honom. De sa, "O Maria, du har begått någonting helt oväntat. O Arons ättling, din far var inte en dålig man, ej heller var din mor okysk." Hon pekade på honom. De sa, "Hur skulle vi kunna tala med ett spädbarn i sin krubba?" (Spädbarnet talade och) sa, "Jag är en GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och utnämnt mig till profet. Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) så länge jag lever. Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell. och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen jag återupplivas." (Khalifa)

4. Herren Jesus är Messias

3:45
Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom vars namn är Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som står Mig närmast." (Khalifa)

4:171
O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion, och säg inte om GUD annat än sanningen. Messias, Jesus, Marias son, var en av GUDs budbärare, och Hans Ord som Han sänt ner till Maria, en uppenbarelse från Honom… (Khalifa)

Den hebreiska termen ”Messias” betyder ”den Smorde” och refererar till en gestalt i Gamla Testamentet som Herren Jesus visade sig vara, vilket Koranen konstaterar. Gamla Testamentet säger därtill att Messias är Gudomlig, vilket vi har påvisat i den här (*) artikeln. Med detta i minne förstår vi att Koranen indirekt erkänner att Herren Jesus är Gud när den erkänner att Han är Messias! Rättrogna muslimer förnekar inte att Herren Jesus är Messias, men däremot förnekar de implikationen av titeln.

5. Herren Jesus är Guds Ord

Nya Testamentet identifierar Herren Jesus som Gud Faderns Ord, vilket innebär att Han är Gud och jämlik Fadern, som dessutom fanns hos Fadern och som kom jorden som en människa:

Joh 1:1-2, 14, 18
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud… Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning… Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Folkbibeln)

Herren Jesus, som å ena sidan är distinkt från Fadern och sänd från Honom, är å andra sidan Gud och jämlik Fadern.

Även Koranen identifierar Herren Jesus som Guds Ord. Detta måste med nödvändighet betyda att Herren Jesus är Gudomlig: Hur kan Guds Ord vara annat än Gud själv!?

3:45
Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom (bikalimatin minhu) vars namn är Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som står Mig närmast." (Khalifa)

4:171
O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion, och säg inte om GUD annat än sanningen. Messias, Jesus, Marias son, var en av GUDs budbärare, och Hans Ord (wakalimatuhu) som Han sänt ner till Maria, en uppenbarelse från Honom… (Khalifa)

Vers 4:171 säger att Herren Jesus är Guds Ord, vilket tydligt visar att Han är Gudomlig, som samtidigt enligt vers 3:45 är ”ett Ord från Honom”, vilket innebär att Herren Jesus är sänd från Gud. Detta överensstämmer med Johannes Evangeliets första kapitel!

6. Herren Jesus är Skaparen

Nya Testamentet säger upprepande gånger att Herren Jesus besitter egenskapen att skapa (Joh 1:3, 10; 1 Kor 8:5-6; Kol 1:15-17; Heb 1:1-2, 10-12), vilket utan tvivel visar att Herren Jesus är Gud för att ingen utom Gud besitter förmågan att skapa. Följande koraniska texter förmedlar det faktum att en av Guds unika egenskaper är att Han, och bara Han, kan skapa:

16:8, 13, 17, 20-21
Och (Han skapade) hästarna, mulorna, och åsnorna för er att rida på, och för lyx. Dessutom skapar Han vad ni inte känner till… Och (Han skapade) saker i olika färger åt er på jorden. Det är bevis (nog) för människor som tar sig i akt… Är En som skapar lika en som inte skapar? Ska ni nu ta er i akt?… Vad idolerna de sätter upp vid sidan av GUD beträffar, skapar de ingenting; de var själva skapade. De är döda, inte levande, och har ingen aning om hur och när de kommer att återupplivas. (Khalifa)

25:3
Ändå sätter de upp gudar vid sidan av Honom som inte skapar någonting - de är själva skapade - och som inte har någon makt att ens skada eller hjälpa sig själva med, ej heller har de någon makt att kontrollera liv, död, eller återuppståndelse. (Khalifa)

Den som inte besitter förmågan att skapa är alltså inte liksom den som skapar och den enda som kan skapa är den levande Guden. Det intressanta är det faktum att Herren Jesus, enligt Koranen, besitter förmågan att skapa:

3:49
Som budbärare till Israels Barn [sa Jesus]: "Jag kommer till er med ett tecken från er Herre. Från lera skapar jag formen av en fågel för er, därefter blåser jag in i den, och den förvandlas till en levande fågel med GUDs lov. Jag återställer de blindas syn, botar de spetälska och återupplivar de döda med GUDs lov. Jag kan tala om för er vad ni äter och vad ni förvarar i era hem. Det borde vara ett bevis för er, om ni är troende." (Khalifa)

5:110
GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son, minns Mina välsignelser över dig och din mor. Jag bestyrkte dig med den Heliga Anden för att göra det möjligt för dig att tala till människorna från krubban, även som vuxen. Jag lärde dig skriften, visdom, Toran och Evangeliet. Minns att du från lera skapade formen av en fågel med Min tillåtelse, sedan blåste in i den och den förvandlades till en levande fågel med Min tillåtelse. Du botade de blinda och de spetälska med Min tillåtelse, och återupplivade de döda med Min tillåtelse. Minns att Jag skyddade dig från Israels Barn som ville skada dig trots de fulländade mirakel du visat dem. De som inte trodde bland dem sa, 'Detta är uppenbarligen magi.'" (Khalifa)

Somliga muslimer argumenterar att versen säger att det var Gud som gav Herren Jesus auktoritet att skapa en levande fågel och tror därmed att de har bemöt och vederlagt argumentet att Herren Jesus måste vara Gudomlig för att Han besitter en unik Gudomlig egenskap, nämligen att skapa. Vi håller med om att Koranen säger att det var med Guds tillåtelse som Herren Jesus skapade, men detta förklarar inte bort det faktum att Herren Jesus faktiskt fick tillåtelse att skapa! Hur kommer det sig att Herren Jesus, om Han inte själv är Gudomlig, får ta del av Guds unika egenskap? Koranen säger ju att skapandet är en av Guds unika egenskapar som Han inte delar med någon skapad, vare sig det är en ängel, demon, profet, människa eller idol. Herren Jesus måste därmed med nödvändighet vara Gud för att få ta del av denna Gudomliga egenskap!

7. Herren Jesus kom som ett tecken för hela mänskligheten

19:16-21
Nämn i skriften Maria. Hon drog sig undan från sin familj, till en östlig plats. Medan en barriär avskilde henne från dem, sände vi vår Ande till henne. Han gick till henne i form av en människa. Hon sa, "Jag söker skydd hos Den Nådigaste, om att du må vara rättfärdig." Han sa, "Jag är din Herres budbärare för att ge dig en ren son." Hon sa, "Hur skulle jag kunna få en son när ingen man har rört mig; jag har aldrig varit okysk." Han sa, "Så sa din Herre, 'Det är enkelt för Mig. Vi kommer att göra honom till ett TECKEN FÖR MÄNNISKORNA, och en nåd från oss. Detta är en förutbestämd sak.'" (Khalifa)

21:91
Vad den som bibehöll sin oskuld beträffar, blåste vi in i henne av vår ande, och gjorde således henne och hennes son till ett TECKEN FÖR HELA VÄRLDEN. (Khalifa)

8. Herren Jesus död och uppståndelse

Somliga muslimen åkallar Koranen 4:157 för att hävda att Herren Jesus varken korsfästes eller dog, utan fördes till paradiet innan sin död. En närmare titt på texten avslöjar dock att muslimens slutsats inte följer tydligt och explicit från texten:  

4:157
Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig - de fick tro att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade de honom aldrig. (Khalifa)

Vad texten helt enkelt säger är att de som påstod sig ha dödat Jesus inte alls dödade honom, utan fick tro att de gjorde det.

Hur ska vi förstå att texten säger att de som dödade Jesus fick tro att de gjorde det? Om vi åkallar sunnitiska traditionella utläggare, såsom de två Jalal (*) och Ibn Kathir så är förklaringen att en annan person fick dö på korset som den islamiska guden lät likna Jesus. Någon dog alltså på korset, men det var inte Jesus, utan det var någon som fick likna Jesus och därför läser vi att de som påstod sig ha dödat Jesus fick tro det fastän de faktiskt inte gjorde det. Detta är en tolkning som inte framgår av texten ifråga, inte heller finns det övriga koraniska texter som kan bestyrka en sådan tolkning.
En annan tolkning kommer från Dr. Rashid Khalifa, vars översättning av Koranen finns att läsa online på nätet (*). I sin not till vers 4:157 skriver han:

”*4:157-158 Jesus, den riktiga personen, själen, upphöjdes på samma sätt som vid döden för vilken rättfärdig person som helst. Därefter arresterade, torterade, och korsfäste hans fiender hans levande men tomma kropp…”

Khalifa menar med andra ord att Jesus själ, som är den riktiga personen, förflyttade sig till paradiet medan hans kropp – som var levande! – dödades. Den här tolkningen kan inte heller bestyrkas av texten ifråga eller av någon annan koranisk text. Faktum är att Khalifas tolkning motsäger en grundläggande koranisk lära, nämligen att paradiset är en fysisk plats som bebos av kroppsliga individer och inte endast själslig. Khalifas tolkning förutsätter alltså att det islamistiska paradiset är själigt och inte kroppsligt, vilket är falskt. Koranen erbjuder ett flertal indicier på att paradiset är fysiskt och består av kroppsliga njutningar, såsom oskulda kvinnor som muslimska män kommer att njuta av sexuellt (44:54; 52:20, 55:72; 56:22), unga pojkar som kommer att tjäna paradisets invånare (52:2476:19), olika slags rikedomar, mat och dryck (18:31; 22:23; 35:33-34; 55:52-58; 56:11-21).

Ett tredje försök att förstå 4:157 sker i ljuset av andra koraniska texter. För det första säger Koranen tydligt att Herren Jesus faktiskt dog för att sedan föras till Gud:

3:55
Följaktligen sa GUD, "O Jesus, Jag tänker avsluta ditt liv (innee mutawaffeeka), upphöja dig till Mig, och befria dig från de icke troende. Jag kommer att upphöja de som följer dig över de som inte tror, till Återuppståndelsens Dag. Därefter kommer ni slutligen att återvända till Mig, allesamman, då Jag kommer att döma ibland er beträffande era tvister." (Khalifa)

5:117
"Jag sa bara till dem vad Du befallde mig att säga, att, 'Ni ska dyrka GUD, min Herre och er Herre. Jag var ett vittne ibland dem så länge jag levde ibland dem. När Du avslutade mitt liv (falamma tawaffaytanee) på jorden blev Du Vakare över dem. Du bevittnar alla ting." (Khalifa)

De arabiska orden ”mutawaffeeka” och ”tawaffaytanee” kommer från ordet ”wafat” som betyder död, vilket Koranen bekräftar:

6:60
Han är Den som sätter er i döden under natten (Wahuwa allathee yatawafakum biallayli), som känner till de allra minsta av era handlingar under dagen. Han återupplivar er varje morgon tills er livstid har uppfyllts, därefter återvänder ni slutligen till Honom. Då kommer Han att informera er om allt ni har gjort. (Khalifa)

10:104
Säg, "O människor, om ni hyser något tvivel beträffande min religion, dyrkar jag inte det ni dyrkar vid sidan av GUD. Jag dyrkar endast GUD; Den som kommer att avsluta era liv (allathee yatawaffakum). Jag är beordrad att vara en troende." (Khalifa)

16:70
GUD skapade er, sedan avslutar Han era liv (thumma yatawaffakum). Han låter vissa av er leva till den värsta åldern, bara för att upptäcka att det finn en gräns för den kunskap de kan uppnå. GUD är Allvetande, Allsmäktig. (Khalifa)

De koraniska verserna 3:55 och 5:117 säger alltså klart och tydligt att Herren Jesus dog för att sedan föras till Gud. Se även följande koraniska text som tydligare än någon annan text påvisar att Herren Jesus dog för att sedan uppstå från döden och föras till paradiset:

19:30-33
(Spädbarnet talade och) sa, "Jag är en GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och utnämnt mig till profet. Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) så länge jag lever. Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell. Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen jag återupplivas." (Khalifa)

Den första markerade delen säger att Jesus är tvungen att betala allmosa tills den dagen han dör. Om Jesus blev förd till paradiset utan att dö då betyder det att han fortfarande betalar allmosa, vilket är naivt! I den andra markerade delen finner vi en tydlig bekännelse från Jesus själv att han ska dö och återuppstå!

De ovannämnda koraniska texterna demonstrerar tydligt att Herren Jesus dog och uppstod för att sedan föras till paradiset.

För det andra säger Koranen att de trogna som dör har i själva verket inte dött för att dessa är, och kommer att vara, med Gud i paradiset:

2:154
Och säg inte om dem som stupar [i strid] för Guds sak: "De är döda." Nej, de lever, fastän ni inte är medvetna om detta. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

3:169
Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Guds sak som döda. Nej, de lever [och] Gud sörjer för dem. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

I ljuset av denna koraniska lära förstår vi att Herren Jesus inte alls dog – utan återuppstod och fördes till paradiset – när Koranen 4:157 säger att Herren Jesus inte dog fastän de som dödade honom fick tro att de gjorde det.

Följaktligen dog och uppstod Herren Jesus för att sedan föras till paradiset, även enligt Koranen!

9. Herren Jesus är upphöjd till Gud

3:55
Följaktligen sa GUD, "O Jesus, Jag tänker avsluta ditt liv, upphöja dig TILL MIG, och befria dig från de icke troende. Jag kommer att upphöja de som följer dig över de som inte tror, till Återuppståndelsens Dag. Därefter kommer ni slutligen att återvända till Mig, allesamman, då Jag kommer att döma ibland er beträffande era tvister." (Khalifa)

4:158
I stället upphöjde GUD honom TILL SIG; GUD är Allsmäktig, Visast. (Khalifa)

Notera att de koraniska texterna säger att Herren Jesus är upphöjd till Gud, vilket givetvis är den högsta möjliga upphöjelsen/äran.

10. Herren Jesus är Domaren

Koranen bekräftar Herren Jesus återkomst till jorden och säger att hans återkomst kommer att vara ett tecken på att domedagen är nära:

43:61
Hans (Jesus) [återkomst till jorden] skall vara ett tecken att den Yttersta stunden [närmar sig]; tvivla därför inte på den. Och [säg, Muhammad]: "Följ mig, detta är en rak väg! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Frågan är: Vad kommer Herren Jesus att göra vid sin återkomst? Enligt Muhammed kommer Han bland annat att fungera som en rättvis domare, som dömer hela mänskligheten:

”Berättad av Abu Huraira: Allahs Apostel sade, (Jag svär) vid Honom som har min själ i Sina Händer, sannerligen (Jesus), Marias son kommer snart att stiga ner bland er och kommer att DÖMA MÄNSKLIGHETEN rättvist (som en rättvis domare); han kommer att bryta korsen och döda grisarna…” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 55, Nummer 657)

Detta påvisar igen att Herren Jesus är Gudomlig för att ingen annan än Gud förmår döma mänskligheten, detta även i enlighet med Koranen:

6:57
Säg: "Jag stöder mig på ett klart vittnesbörd från min Herre - och detta [vittnesbörd] avvisar ni! Jag har inte makt över det som ni så otåligt begär att jag skall påskynda; det är Gud ensam som dömer och Han skall meddela [oss] sanningen; ingen kan som Han skilja [sanningen från lögnen]." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

12:40
Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta]. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Sammanfattning

Ovannämnda data har visa att:

  • Herren Jesus föddes mirakulöst av en jungfru och var den enda som lyckades leva ett perfekt liv, utan att synda eller fela. 
  • Herren Jesus utförde mirakler, såsom att återuppliva de döda, avslöja det dolda, bota spetälska och blinda samt tala när han var ett spädbarn.
  • Herren Jesus är Messias, vilket med andra ord innebär att han är Gudomlig. Han är även Guds Ord, vilket igen innebär att han är Gudomlig.
  • Herren Jesus besitter en unik Gudomlig egenskap, nämligen att skapa, vilket påvisar att han är Gud.
  • Herren Jesus liv är ett tecken för hela mänskligheten och hans död och uppståndelse är ett faktum.
  • Herren Jesus for till himlen efter sin uppståndelse och tog i besittning den högsta möjliga upphöjningen/äran.
  • Herren Jesus kommer tillbaka för att döma mänskligheten, vilket återigen påvisar att han är Gud.

Låt oss slutligen klargöra att det förvisso finns klara texter i Koranen som förnekar att Herren Jesus var Gudomlig och som tydligt säger att han blott var en människlig profet. Låt oss dock påminna att vi inte ser Koranen som en uppenbarelse från Gud, utan en skrift från 600-talet som bland annat dokumenterar vad de allra första muslimerna trodde och förmedlade om Herren Jesus. När vi nu har granskat dessa dokumentationer finner vi klara texter som betonar och framhävder Herren Jesus Gudomlighet: Vad gör muslimer av dessa data?

Team Sverige,
Kontakta oss