answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kvinnliga sexslavar enligt Islam

Den som studerar Islams utveckling under Muhammed livstid, såsom den återges i Koranen och i de islamistiska biografiskrivningarna, kommer att identifiera en tydlig skillnad mellan Islam i Mecka och Islam i Medina. Islam i Mecka var – relativt Medina perioden – tolerant, diskret och fredlig mot omgivande folk. Muslimerna var tvungna att vara toleranta i Mecka med tanke på att de var en minoritet under den tiden. Efter muslimernas migration till Medina (622 e.Kr.) utvecklades ett nytt Islam som var intolerant, högmäld och fientlig mot omgivande folk, vilket blev möjligt för att muslimerna växte i antal. Detta är precis vad den kände muslimske koranexegeten och biografiskrivaren Ibn Kathir erkänner i sin utläggning av koraniska verserna 4:77-79, se följande:

"I begynnelsen av Islam, var Muslimerna i Makkah beordrade att utföra bönen och betala välgörenheten och trösta fattiga bland dem. De var också beordrade att vara FÖRLÅTANDE och ha överseende med idoldyrkarna och vara tålmodiga på den tiden. Hursomhelst, var de otåliga och väntade på tiden då de skulle få tillåtelse att strida så att de kunde straffa deras fiender. Situationen under den tiden tillät inte beväpnade konflikter på grund av många orsaker. Till exempel, var Muslimerna FÅ I ANTALET, i jämförelse med deras talrika fiender. Muslimernas stad var helig och den mest ärade platsen på jorden, och det är därför befallningen för strid inte uppenbarades i Makkah. Senare när Muslimerna ensamma kontrollerade en stad, Al-Madinah, och hade STYRKAN, FÖRMÅGAN OCH STÖDET, LEGALISERADES JIHAD. Men, när befallningen för strid uppenbarades, precis som Muslimerna hade önskat sig, blev några av dem modlösa och väldigt rädda av att möta idoldyrkarna i strid…" [vår översättning]

Faktum är att Muhammed, enligt islamistiska källor, låg bakom 74 krig under sin tid i Medina:

"… Antalet ghazzahs av Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom, som han anförde personligen var tjugo-sju och (antalet) sariyyahs som han beordrade var fyrtio-sju…" [vår översättning] (Ibn Sa'd, Al-Tabaqat al-Kabir, vol.2, sid.2)  

Krigen gav muslimerna utdelning i form av makt, kapital, mark och slavar. I denna artikel ska vi påvisa att de kvinnliga slavarna som kom under muslimernas kontroll användes bland annat som sexslavar.

Vi börjar med att läsa följande koraniska vers:

4:24
[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter - detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis. (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Denna vers uppenbarades i samband med att muslimerna deltog i två krig: slaget i Hanain och i Autas, vars krigsbyte blev stort. Muslimerna tillfångatog bland annat gifta kvinnor och förslavade dem. Muhammeds kompanjoner ville ha sex med dessa gifta kvinnor, men tvekade för att kvinnorna tillhörde hedniska män. Därför uppenbarades versen som uppmuntrade dess muslimer att utnyttja de kvinnliga gifta fångarna sexuellt:

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3432
Abu Sa'id al-Khudri (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att i samband med Slaget i Hanain skickade Allahs Sändebud (må vara frid över honom) en arme till Autas och mötte fienden och kämpade mot dem. Efter att ha besegrat dem och tagit dem till fångar, tedde det sig att Kompanjonerna tillhörande Allahs Sändebud (må frid vara över honom) avstod från att ha samlag med de KVINNLIGA FÅNGAR eftersom deras makar var hedningar. Därmed sände Allah, den högste, angående detta: "Och kvinnor som redan är gifta, utom de som din högra hand besitter (iv.24)" [vår översättning]

Se även följande hadith som tydligt säger att det är tillåtet för muslimer att ha sex med kvinnliga slavar:

Sunan Abu Dawud
Bok 26, Nummer 4006
Berättad av Mu'awiyah ibn Haydah: Jag sade: Allahs Apostel, från vilka borde vi dölja våra privata delar och till vilka kan vi visa? Han svarade: dölj dina privata delar utom från din fru och de vilka din högra hand besitter (SLAV-KVINNOR)… [vår översättning]

Även Mohammad hade kvinnliga sexslavar:

Sahih Bukhari
Volyme 9, Bok 89, Nummer 321
Berättad av 'Aisha: Profeten brukade ta emot Löfte om lojalitet från kvinnor genom ord endast efter att recitera denna Heliga Vers:--(60.12) "… att de inte ska associera någonting i dyrkan med Allah." (60.12) Och Allahs Apostels hand rörde inte en annan kvinnas hand utom handen tillhörande de kvinnor som hans högra hand ägde. (dvs. hans FÅNGAR eller hans KVINNLIGA SLAVAR). [vår översättning]

Somliga muslimska män såg dock ett problem med att ha samlag med kvinnliga slavar. De fruktade nämligen att de kvinnliga slavarna skulle bli gravida. Muslimerna ansåg sig kunna lösa problemet genom att genomföra "avbruten sex" (arabiska azl). Detta innebar konkret att muslimen drog ut sitt könsorgan precis innan han nådde klimax, vilket inte fungerade varje gång. Muhammed förbjöd i varje inte azl utan menade att Allahs vilja kommer att ske oavsett om en muslim utövar azl eller inte:

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 62, Nummer 135
Berättad av Jabir: Vi brukade praktisera avbrutet samlag under Allahs Apostels livstid. [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 62, Nummer 136
Berättad av Jabir: Vi brukade praktisera avbrutet samlag medan Koranen uppenbarades. Jabir fortsatte: Vi brukade praktisera avbrutet samlag under Allahs Apostels (må frid vara över honom) livstid medan Koranen uppenbarades. [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3373
Abu Sa'id al-Khudri (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Vi tog kvinnliga fångar och vi ville utföra 'azl med dem. Vi frågade då Allahs Sändebud (må frid vara över honom) om det och han sade till oss: Sannerligen gör det, sannerligen gör det, sannerligen gör det, men varje själ som måste födas fram till Domedagen måste födas. [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3384
Jabir b. 'Abdullah (må Allah vara nöjd med de) rapporterade att en person frågade Allahs Apostel (må frid vara över honom): Jag har en slav-flicka och jag praktiserar 'azl med henne, varpå Allahs Sändebud (må frid vara över honom) sade: Detta kan inte förhindra det som Allah har bestämt. Personen kom sedan (efter en tid) och sade: Allahs Budbärare, slav-flickan som jag pratade med dig om har blivit gravid varpå Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade: Jag är Allahs tjänare och Hans Budbärare. [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3386
Jabir (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Vi brukade praktisera 'azl medan Koranen uppenbarades (under de dagar när den Heliga Profeten var i livet). [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 008, Nummer 3388
Jabir (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Vi brukade praktisera 'azl under Allahs Budbärares (må frid vara över honom) livstid. Detta (nyheten om denna praktik) nådde Allahs Apostel (må frid vara över honom), och han FÖRBJÖD DET INTE. [vår översättning]

Följande ahadith pekar på att Muhammed själv utförde azl:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 4, Nummer 232
Berättad av 'Amr bin Maimun: Jag hörde Sulaiman bin Yasar prata om kläder som var orena med sedesvätska. Han sade att 'Aisha hade sagt, "Jag brukade tvätta av det från Allahs Apostels kläder och han brukade gå till bönen medan vattenfläckarna fortfarande var synliga på dem. [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 4, Nummer 233
Berättad av 'Aisha: Jag brukade tvätta bort sedesvätskan från Profetens kläder och även då lade jag märke till en eller flera fläckar på dem. [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 2, Nummer 567
Al-Aawad och Hammam rapporterade 'Aisha sägande: Jag brukade skrapa av (droppar av) sädesvätska från Allahs Budbärares (må frid vara över honom) kläder. [vår översättning]

Hur kommer det sig att det finns sperma på Muhammeds kläder? Detta pekar på att Muhammed själv utövade azl och hans sperma hamnade på hans kläder!

Låt oss gå vidare och titta på fler koraniska texter som påvisar att det är tillåtet för muslimer att ha kvinnliga sexslavar:

4:3
Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet. (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

En muslim är tillåten att gifta sig med upp till fyra kvinnor samtidigt, förutsatt att han kan behandla dem lika. Om mannen inte kan uppfylla detta krav då ska han antingen gifta sig med en kvinna eller tillfredställa sig sexuellt med kvinnliga slavar. Här följer Ibn Kathirs utläggning av den understrukna delen i versen:

"Allahs uttalande,

(Men om du frukar att du inte kommer att handla rättvist (mot dem), då endast en eller det som din högra hand besitter.) Versen beordrar, om du fruktar att du inte kommer att handla rättvist mellan dina fruar om du gifter dig med mer än en, att du gifter dig med endast en fru, eller tillfredställer dig med endast kvinnliga fångar, för att det är inte obligatorisk att behandla de rättvist, snarare rekommenderad… [vår översättning]

Det finns mer. Se följande vers:

23:1-6
DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som gör en insats för hjälpen till de behövande, som håller sina begär i styr [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem. (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Texten börjar med att karaktärisera sanna muslimer. Vers 5-6 säger vidare att sanna muslimer inte bör vara lösaktig och inte ha sex med andra än deras fruar och deras kvinnliga slavar. Här följer Ibn Kathirs utläggning:

"… (Och de som vaktar sina privata delar. Utan från sina fruar och dem som de rättmätigt besitter, då är de fria från skuld. Men den som söker mer än detta, dessa är upprorsmakarna) betyder, dem som skyddar sina privata delar från olagliga handlingar och undviker att göra det som Allah har förbjudit; otukt och homosexualitet, och närmar sig inte någon utom de fruar som Allah har gjort tillåtna för dem eller dem som de rättmätigt besitter av tillfångatagna (slavar)…" [vår översättning]

Här följer Ibn Abbas (Muhammads kusin) utläggning på vers 6:

"(Utom från sina fruar) upp till fyra fruar (eller de slavar som de rättmätigt besitter) inget begränsat antal, (då är de fria från skuld), när de engagerar sig i det som är tillåtet." [vår översättning] länk

Notera att Ibn Abbas poängterar att en muslimsk man kan ha obegränsat antal kvinnliga sexslavar! Här följer ännu en utläggning från de två kända Jalal:

"utom från sina fruar, det är, deras livskamrater, och de slavar som de rättmätigt besitter, det är, deras konkubiner, då är de fria från skuld, när de har samlag med dem." [vår översättning] länk

Det finns ännu en koranisk text som tillåter muslimska män att ha kvinnliga sexslavar:

70:22-30
[Så uppträder] inte de som med allvar ger sig hän åt sin andakt och som oförtröttligt förrättar sin bön, och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar åt tiggarna och dem som [i tysthet] lider nöd och som tror på Domens dag och fruktar sin Herres straff - ingen kan vara säker på att gå fri från sin Herres straff - och som håller sina begär i styr och inte [ger fritt utlopp åt sin lust] med andra än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem. (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Kathirs utläggning:

"…(Och de som vaktar sina privata delar (sin kyskhet).) betyder, de håller sina könsorgan borta från det som är förbjudet och de hindrade deras könsorgan från att gå in i annat än vad Allah har gjort tillåtet för dem att vara inne i. Det är därför Allah säger,

(Förutom från deras fruar eller de som högra hand besitter) betyder, från sina kvinnliga slavar…" [vår översättning]

Herren Jesus Kristus förbjöd all utomäktenskapligt sex:

Matt 5:27-28
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. (Bibeln 2000)

Apostel Paulus skriver:

Ef 5:3  
Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. (Bibeln 2000)

På gammal testamentarisk tid läser vi att israeliterna deltog i krig. Om en israelit skulle finna en kvinna som han blev förälskad i var han tvungen att ta henne till sin hustru och låta henne bo med honom som hans hustru innan dem fick närmade sig sexuellt:

5 Mos 21:10-14
När du drar ut i krig mot dina fiender och Herren, din Gud, ger dem i din hand så att du tar fångar, och du bland fångarna får se en vacker kvinna som du fäster dig vid och vill ta till hustru, så skall du föra henne in i ditt hus, och hon skall raka sitt huvud och ansa sina naglar. Hon skall lägga av de kläder hon bar som fånge, och hon skall bo i ditt hem och få sörja sin far och mor en månads tid. Därefter får du gå in till henne och bli hennes man och hon skall bli din hustru. Om du sedan inte finner behag i henne, skall du låta henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar och inte heller behandla henne som en slavinna, eftersom du har lägrat henne. (Bibeln 2000)

Detta påvisar att den Heliga Bibeln fördömer sexslaveri.

Team Sverige,
Kontakta oss