answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammed och Jungfru Maria

I en tidigare artikel (*) visade vi, från autentiskt islamistisk litteratur, att det islamistiska paradiset är materiellt som, i princip, bygger på sex. Artikeln byggde till stor del på boken The Maidens of Jannat (Paradise), skriven av Mufti Zubair Bayat, som presenterar en detaljerad bild av Islams sexistiska paradis. Vi rekommenderar att du läser den artikeln innan du tar itu med den här. 

I den här korta artikeln vill vi belysa en muhammedansk lära beträffande Jungfru Maria som förmodligen kommer att chockera kristna. Enligt Muhammed kommer, den välsignade och heliga, Jungfru Maria att vara en av hans sexobjekt i paradiset. Detta visar på hur perverterad Muhammed verkligen var. Denna perverterade muhammedanska läran finns återgiven i en autentisk tradition som bland annat finns omnämnd i verket Al-Jam’i Al-Saghir sammanställt av Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Al-Tabarani (död 970 e.Kr.). Andra muslimska lärda och auktoriteter, såsom Nur al-Din al-Halabi (död 1044 e.Kr.) och Ibn Kathir (död 1373 e.Kr.), nämner också traditionen i sina verk. Både dessa senare hämtar dock traditionen från Al-Tabarani.

Här följer traditionen (som alltså är ett uttalande från Muhammed själv) från Nur al-Din al-Halabis verk:

”Och i verket Al-Jam'i Al-Saghir: (Sannerligen Allah den upphöjde har gift mig med Maria Imrans dotter, faraos fru och Moses syster)” [vår översättning från arabiskan] (Nur al-Din al-Halabi, Al-Sirah al-Halabiyah, volym 1, sida 96)

Muhammed säger alltså att Jungfru Maria, Imrans dotter, kommer att vara hans sexobjekt i paradiset (liksom Mirjam, Moses och Arons syster, samt faraos fru).

Islamologen Aliah Schleifer (död 1997) – som även var professor vid American University i Kairo, Egypten – skrev boken Mary the Blessed Virgin of Islam strax innan sin död som alltså handlar om Jungfru Maria enligt Islam. Hon nämner traditionen ifråga i detta verk:

”Guds Budbärare sa, ’Gud har, i paradiset, gift mig med Maria Imrans dotter och med faraos fru och Moses syster’ (Tabarani)” [vår översättning] (Aliah Schleifer, Mary the Blessed Virgin of Islam, sida 64)

Schleifer förklarar i sina noter (sida 122) att traditionen är hämtat från Ibn Kathirs verk Qisas al-Anbiya’ som i sin tur hämtade den från Al-Tabarani. 

Muhammed lärde alltså att han skulle gifta sig med Jungfru Maria och att hon följaktligen skulle bli en av hans sexobjekt, bland många andra, i paradiset. Men enligt Herren Jesus, som är Gud och som kom ner från paradiset, säger att varken sex eller giftermål finns i det eviga livet:

Matt 22:30
Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. (Bibeln 2000, se även Mark 12:25; Lukas 20:34-35)

I det kristna paradiset njuter invånarna av Guds härlighet och inget annat behövs, speciellt inte sex som svarar på kroppens begär. Men för Muhammed var det kroppsliga begäret centralt, så pass centralt att det blev ett sublimt perverterat mål i hans paradis. Ibn Kathir, i sin utläggning på Koranen 93:3-5, nämner en tradition som säger att Muhammed kommer att få en million palats i vilka det kommer att finnas (tjänare samt) kvinnor som han kommer att utnyttja sexuellt:  

De Många belöningar i Efterlivet som väntar på Allahs Budbärare

… (Och sannerligen, din Herre kommer att ge dig så att du ska vara väldigt nöjd.) Allah kommer alltså att ge honom en miljon palats i Paradiset, och varje palats kommer att innehålla allt vad han önskar av hustrur och tjänare…” [vår översättning] (Tafsir Ibn Kathir på 93:3-5)

Inte nog med att Muhammed ska få en miljon palats, fyllda av sexobjekt, han vill dessutom ha Jungfru Maria som sexkamrat i evighet! Se gärna den här (*) artikeln för mer om Muhammeds perverterade sinne.

Det finns mer att säga om detta. Muslimer kanske inte inser varför vi anser att det ovannämna är perverst och sjukt. Men vi hoppas att det som följer kan få de att inse varför Muhammed verkligen var pervers och sjuk. Enligt Nya Testamentet var Jungfru Maria trolovad med Josef:

Matt 1:18-19
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. (Bibeln 2000)

Luk 2:4-5
Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. (Bibeln 2000)

Även islamistiska källor nämner (i alla fall indirekt) att Jungfru Maria var trolovad med Josef. Börja med att läsa följande koraniska text:

19:22-23
Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: "Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!" (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Ibn Kathir nämner bland annat följande i sin utläggning av den koraniska texten ifråga:

Konceptionen och Födelsen

… Muhammad bin Ishaq sa, "När [Jungfru Maria] blev havande med [Jesus] och fyllde sin vattenkruka (vid en brunn), återvände hon (till sitt folk). Efter detta, upphörde hennes menstruationsblödningar och hon upplevde allt det som en gravid kvinna upplever såsom sjukdom, svält, färgförändring och det skedde även en förändring på sättet hon talade. Efter det kom inget folk att besöka något hus som de gjorde vad gäller Zakariyyas hus [Jungfru Marias hemvist]. Ordet spred sig bland israeliterna och folket sa, 'Sannerligen, hennes partner (i otukt) var Josef, för det fanns ingen annan i templet med henne utom honom.' Så hon gömde sig från folket och placerat en slöja mellan sig och dem. Ingen såg henne och hon såg inte någon annan.''… (Tafsir Ibn Kathir på 19:22-23)

Ibn Kathir citerar Muhammad bin Ishaq (en av de allra tidigaste muslimska historiker och författare om Muhammeds liv) som förmedlar att somliga judar anklagade Jungfru Maria och Josef för otukt. Notera dock att källan samtidigt säger att Josef vad den enda som besökte henne i templet. Detta visar på att Jungfru Maria och Josef hade en relation, de var förmodligen trolovade som Nya Testamentet säger. Se även följande text från ännu ett verk av Ibn Kathir som ger ytterligare indikation och belägg för att Jungfru Maria och Josef hade en relation, förmodligen förlovade:

Somliga Historier Om Marias Graviditet

Det berättas att Josef Snickaren var ytterst förvånad när han hörde historien, så han frågade Maria: "Kan ett träd kommer att växa utan ett frö?" Hon sa: "Ja, den som Allah skapade för första gången." Han frågade henne igen: "Är det möjligt att bära ett barn utan en manlig partner?" Hon sa: "Ja, Allah skapade Adam utan man eller kvinna!"” [vår översättning] (Ibn Kathir, Stories of the Prophets, översatt av Muhammed Mustapha Geme’ah från arabiska till engelska, Al-Azhar, från kapitel 28: Jesus])

Vi har tidigare poängterat att det inte råder något giftermål eller sex i det kristna paradiset. Det islamistiska paradiset innebär däremot en hel del giftermål och sex. Islamistiska källor visar dessutom att Jungfru Maria och Josef var förlovade och hade en relation sinsemellan. Med detta i minne frågar vi muslimer: Vad anser ni om att Muhammed kommer att ta Jungfru Maria från Josef, i det islamistiska paradiset, gifta sig med henne och ha sex med henne, medan hennes man tittar på? Är inte detta perverst och sjukt? Faktum är att detta Muhammeds beteende – att ta andras fruar från sina män – är inte ovanligt. Enligt Koranen (33:37) utvecklade Muhammed ett begär till sin adoptivsons fru (som hette Zaynab). Det hela slutar med att Muhammeds adoptivson (som hette Zayd) skiljer sig från sin fru och ger henne till Muhammed. Läs mer om detta i den här (* Muhammeds sexuella liv) vilken vi har rekommenderat för läsning tidigare i artikeln.

Team Sverige,
Kontakta oss