answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammeds sexuella liv

Det är svårt att läsa igenom böcker om Muhammeds liv och de så kallade autentiska traditionerna (ahadith på arabiska) utan att häpnas över Muhammeds sexuella liv. Vi är medvetna om att många människor (oavsett om de skulle vara profeter eller inte) har ett sexuellt liv, men inom givna gränser och ramar. I Muhammeds fall undrar man om han verkligen hade några gränser och ramar. I denna artikel vill vi dela med oss information om Muhammeds sexuella liv, vilket utan tvekan borde få varje tänkande individ att fråga sig om Muhammed verkligen var en frisk människa. 

Muhammed föddes år 570 e.Kr., i Mecka, och ingick sitt första äktenskap år 595 e.Kr. med den 15 år äldre, och förmögna meckanska kvinnan, Khadijah. Detta första äktenskap varade fram tills Khaijahs död år 620 e.Kr., det vill säga, i 25 år. Muhammed levde alltså ihop med endast en kvinna, den rika Khadijah, under 25 år. Men efter Khadijas död äktade Muhammed 10 (alt. 11) kvinnor och levde med dem samtidigt! Här följer en lista av Muhammeds fruar, efter Khadijahs död: 

1. Sawda (gifte sig med henne 620 e.Kr.)
2. Aisha (gifte sig med henne 621 e.Kr.)
3. Hafsa (gifte sig med henne 625 e.kr.)
4. Zainab bint Khuzaima (gifte sig med henne 626 e.Kr., men hon dog strax därefter)
5. Umm Salama (gifte sig med henne 626 e.Kr.)
6. Zainab bint Jahsh (gifte sig med henne 627 e.Kr.)
7. Juwairiya (gifte sig med henne 628 e.Kr.)
8. Umm Habiba (gifte sig med henne 629 e.Kr.)
9. Safiyah bint Huyai (gifte sig med henne 629 e.Kr.)
10. Maimunah bint Al-Harith (gifte sig med henne 629 e.Kr.)
[11. Muhammed hade också blivit given en slavarinna (efter migrationen från Mecka till Medina) från den egyptiske guvernören Al-Muqawqis, nämligen Maria koptern. En del islamisk litteratur säger att Maria koptern förblev Muhammads slavarinna, medan andra säger att Muhammed så småningom äktade henne. 

Här följer en tradition som förmedlar att Muhammed faktiskt hade 11 (alt. 9) fruar samtidigt:

”Berättad av Qatada: Anas bin Malik sa, "Profeten brukade besöka alla sina fruar under en runda, under en dag och en natt, och de var elva till antalet." Jag frågade Anas, "Hade Profeten styrkan för det?" Anas svarade, "Vi brukade säga att Profeten hade styrka motsvarande trettio (män)." Och Sa'id sa under Qatadas auktoritet att Anas hade sagt till honom (att profeten hade) endast nio fruar (inte elva).” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 5, Nummer 268)

Notera att traditionen även säger att Muhammed brukade ”besöka alla sina fruar under en runda, under en dag och natt” och att han hade ”styrka motsvarande trettio män” för sex. Andra traditioner säger dessutom att Muhammed brukade klara av att ha sex med alla sina fruar under en enda natt:

”Berättad av Anas bin Malik: Profeten brukade besöka alla sina fruar under en natt och han hade nio fruar vid denna tid.” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 5, Nummer 282. Se även: Sahih Bukhari, Volym 7, Book 62, Nummer 6 och Sahih Bukhari, Volym 7, Book 62, Nummer 142)

Enligt följande tradition var parfym och kvinnor det enda som Muhammed höll kär från detta världsliga liv:

”Musa Ibn Ismail informerade oss: Abu Bishr Sahib al-Basri informerade oss under Yunus auktoritet, han under al-Hasans auktoritet, han sa: Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, sa: Jag gillar inte något från det världsliga livet bortsätt från parfym och kvinnor.” [vår översättning] (Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, vol.1, sid.469)

Enligt följande tradition brukade Muhammed kela med, smeka och kyssa sina fruar även när de hade mens:

”Berättad av 'Abdur-Rahman bin Al-Aswad: (under sin fars auktoritet) 'Aisha sa: "När Allah's Apostel ville smeka någon av oss under hennes perioder (menstruationer), brukade han beordra henne att sätta på sig en Izar [sjal runt midjan] och började smeka henne." 'Aisha fortsatte: "Ingen av er skulle kunna kontrollera sitt sexuella begär som Profeten kunde."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 6, Nummer 299)

”Berättad av en av Profetens fruar: Ikrimah rapporterade under en av Profetens (frid_vare_över_honom) fruars auktoritet, sägande: När Profeten (frid_vare_över_honom) ville göra något (t.ex. kyssa, omfamna) med (sina) menstruerande fruar, lade han ett plagg för hennes könsorgan.” [vår översättning] (Sunan Abu Dawud, Bok 1, Nummer 272)

Muhammed kunde alltså inte hålla sig borta från sex även när hans fruar menstruerade. Faktum är att Muhammed till och med var tvungen att umgås intimt och sexuellt med sina fruar när han fastade:

”Berättat av 'Aisha: Profeten brukade kyssa och omfamna (sina fruar) medan han fastade… ” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 3, Bok 31, Nummer 149)

”Berättad av Aisha, de troendes moder: Profeten (frid_vare_över_honom) brukade kyssa henne och suga på hennes tunga när han fastade.” [vår översättning] (Sunan Abu Dawud, Bok 13, Nummer 2380

Detta ovannämnda (och mycket mer, som kommer att presenteras nedan) förklarar varför folk brukade kalla Muhammed för en kvinnojägare, en som ständigt sökte sex:

”… Layla bt. al-Khatim b. Adi b. Amr b. Sawad b. Zafar b. al-Harith b. al-Khazraj närmade sig Profeten medan hans rygg var vänd mot solen, och klappade honom på axeln. Han frågade vem det var, och hon svarade, "Jag är dotter till en som tävlar mot vinden. Jag är Layla bt. Al-Khatim. Jag har kommit för att erbjuda mig själv [i äktenskap] till dig, så äkta mig." Han svarade, "Jag accepterar." Hon gick tillbaka till sitt folk och sa att Guds budbärare hade äktat henne. De sa, "Vilken dålig sak du har gjort! Du är en kvinna med självrespekt, MEN PROFETEN ÄR EN KVINNOJÄGARE. Sök ett upphävande (av äktenskapet) av honom." Hon gick tillbaka till profeten och bad honom att upphäva äktenskapet och han följde [hennes begäran]…” [vår översättning] (Al-Tabari, The History of Al-Tabari, vol.9, sid.139)

En av Muhammeds 11 (alt. 9) fruar hette Aisha, dotter till Abu Bakr (som var Muhammeds lärjunge). Aisha var bara 6 år gammal när Muhammed (som då var 54 år gammal) gifte sig med henne. Han utnyttjade henne sexuellt och hade samlag med henne när hon fyllde 9 år och då var hon fortfarande fysiskt och psykiskt omogen. Se följande artikel för en detaljerad bevisföring och diskussion: *. Faktum är att Muhammed, enligt följande tradition, upphetsades sexuellt när han såg på ett krypande barn:

”Suhayli, ii.79: Enligt Yunus I.I. skildring berättas att aposteln såg henne (Ummu'l-Fadl) när hon var ett barn krypande framför honom och (han) sa: "Om hon växer upp och jag är fortfarande i livet kommer att gifta mig med henne." Men han dog innan hon växte upp och Sufyan b. al-Aswad b. 'Abdu'l-Asad al-Makhzumi gifte sig med henne och hon gav honom (födde) Rizq och Lubab…” [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.311)

Detta är bara början. Innan Muhammed ”mottog sitt profetiska kall” år 610 e.Kr. i berget Hira, Mecka, fick han en ung slav av sin hustru Khadijah, nämligen Zayd ibn Haritha, som tillhörde den nordarabiska stammen Banu Kalb. Muhammed höll Zayd så kär att han adopterade honom och såg till att Zayd ingick ett äktenskap med Zaynab bint Djahsh (som var Muhammeds kusin). Zayd kom att skilja sig från Zaynab år 627 e.Kr. Det som orsakade skilsmässan var Muhammeds begär till Zaynab som han fick när han såg henne naken i Medina. Den framstående koranexegeten och historikern, al-Tabari (838-923 e.Kr.), skriver:

”En dag gick Allahs budbärare ut för att leta efter Zayd. Nu fanns det ett täcke av tyg över dörröppning, men vinden hade lyft bort täcket så att dörröppningen genomskådades. Zaynab var i sin kammare, avklädd, och beundran för henne trädde in i Profetens hjärta.” [vår översättning] (Al-Tabari, The History of al-Tabari, vol. 8, sid. 4)

Muhammed fick alltså syn på Zaynabs nakenhet och tände till. När Zayd fick veta detta skiljde han sig från henne och Muhammed gifte sig med henne i syfte att tillfredställa sitt begär. Följande koraniska vers, som sägs ha ”uppenbarats” efter och för denna händelse, avslöjar bland annat att Muhammed hade begär för Zaynab medan hon var gift med Zayd, men dolde det för att han var rädd att omgivningen skulle baktala honom:

33:37
Minns [Muhammad] vad du sade till honom som Gud visade Sin nåd och som du själv visade stor välvilja: "Behåll din hustru och frukta Gud!" Och av rädsla för människorna gömde du inom dig vad Gud skulle ge till känna, fastän du inte bör frukta någon utom Gud. Men då Zayd skilde sig från henne gav Vi henne som hustru åt dig för att [visa att] ingenting hindrar en troende att ingå äktenskap med sin adoptivsons hustru, sedan bandet mellan dem har upplösts. Guds vilja måste ske. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Det finns vidare två intressanta saker att notera i versen. För det första, lägg märke till att versen avslutningsvis säger att det var Allahs vilja att Muhammed skulle gifta sig med Zaynab. Det är uppenbart, för oss i alla fall, att Muhammed (som vanligt) använder sin guds auktoritet för att tillfredställa sina begär. För det andra, lägg märke till den dåliga bortförklaringen gällande varför Allah ville att Muhammed skulle gifta sig med Zayd, nämligen ”för att [visa att] ingenting hindrar en troende att ingå äktenskap med sin adoptivsons hustru”. Allah ville alltså att Muhammed skulle gifta sig med Zaynab för att visa att det är tillåtet för muslimer att ingå äktenskap med sina adoptivsöners fruar. Det är en iögonfallande dålig bortförklaring, för den som redan har läst hela kapitel 33, med tanke på att verserna 4-5 förbjuder muslimer att adoptera!, se:

33:4-5
GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon man och Han gör inte era förskjutna hustrur till era mödrar, inte heller era adoptivsöner till era söner. Detta är ord som kommer över era läppar. Men Gud säger sanningen och Han leder [er] till [den raka] vägen. Ge [de barn som ni adopterar] det namn som deras fäder bar; detta är det rätta förfarandet inför Gud. Och om ni inte känner fadern, [kalla då den ni har adopterat för] er broder i tron eller er skyddsling. Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta - nej, [det som är av betydelse är] vad ni innerst inne syftar till. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Den koraniska texten förbjuder adoption, så varför vill Allah, i första hand, visa att det är tillåtet för muslimer att ingå äktenskap med sina adoptivsöners fruar? Man kan vidare fråga sig: Måste Allah exemplifiera sina bestämmelser? Räcker det inte med att Allah, helt enkelt, säger vad han vill? Det är, med andra ord, uppenbart att Muhammed hittar på versen 33:37 i syfte att (1) sno till sig Zaynab från Zaid och för att (2) rättfärdiggöra denna avskyvärda handling (med dåliga bortförklaringar).    

Det blir värre. I samma kapitel kan vi läsa vilka kvinnor som var sexuellt tillåtna för Muhammed:

33:50
PROFET! Vi har förklarat dem till vilka du har gett deras brudgåvor som dina lagliga hustrur; de som du rättmätigt besitter [av fångar tagna i krig för trons sak] som Gud har tilldelat dig [kan läggas till dem]. Dina kusiner på din faders sida och din moders sida som utvandrade med dig [till Yathrib har du också rätt att ta till hustrur], och den troende kvinna som vill skänka Profeten sin hand, om Profeten anser äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som tillkommer dig ensam med uteslutande av [andra] troende - Vi vet vad Vi har föreskrivit för dem vad gäller deras hustrur och dem som de rättmätigt besitter - [detta klargör Vi] för att befria dig från alla bekymmer; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Versen redogör för vilka typer av kvinnor som Muhammed var tillåten att ha en sexuell relation med. Dessa var Muhammeds (1) egna fruar (2) kvinnliga slavar som hade tagits till fånga under krig (3) kvinnliga släktingar som utvandrade med honom från Mecka och slutligen (4) kvinnor som gav sig själv till Muhammed (vi har markerat denna fjärde kategori i versen). Vi kommer att titta närmare på den andra kategorin längre fram i artikeln.

En granskning av den fjärde kategorin visar att Bernström, i sin översättning, har förskönat fenomenet genom att använda ordet ”sin hand” och främst ”äktenskap”, vilka alltså ger läsaren ett intryck att denna kategori refererar till kvinnor som ville att Muhammed skulle gifta sig med dem. Men så är inte fallet. Den arabiska grundtexten påvisar att den fjärde kategorin refererar till kvinnor som ville ge sig själva, som sexobjekt, till Muhammad i syfte att han skulle tillfredställa sig sexuellt, utan att behöva gifta sig, med dem. Den markerade delen i versen läses på följande sätt på arabiska:

”waimraatan muminatan in wahabat nafsaha lilnnabiyyi in arada alnnabiyyu an yastankihaha

Språkrådet, som är en avdelning inom språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen, förklarar att det markerade ordet, nämligen ”yastankihaha” som är en grammatisk böjning av verbet ”yankah” (grundform är ”nikah”), betyder ”att knulla”:

Översättning av ينكح

Svenskt uppslagsord
knullar [2knUl:ar] knullade knullat knulla(!) verb
ha samlag (kan uppfattas som stötande)
<A & (med) B; A och B &>

Arabisk översättning
(ينكح (يجامع

(Källa: länk)

Den arabiska termen ”yastankihaha” betyder alltså inte ”att gifta sig med henne” utan ”att knulla henne”. Den fjärde kategorin handlar alltså inte om kvinnor som ville att Muhammed skulle gifta sig med dem, utan om troende kvinnor som erbjöd sig själva till Muhammed, som sexobjekt, så att han kunde tillfredställa sig sexuellt med dem.

Den islamistiska nationen har, ironiskt nog, låtit det arabiska ordet nikah bli en benämning på giftermål såväl som samlag. Detta med tanke på att det inte kan existerar något giftermål mellan en man och en kvinna om paret inte har samlag, enligt Islam. Faktum är att Muhammeds följare lärde att en man och en kvinna måste skiljas åt om de inte har samlag under loppet av ett år:

”Yahya berättade för mig från Malik från Ibn Shihab att Said ibn al-Musayyab sa, "Om någon gifter sig med en kvinna utan att kunna ha samlag med henne, så råder en tidsfrist på ett år för honom för att ha samlag med henne. Om han inte har det, så separeras de."” [vår översättning] (Maliks Muwatta, Bok 29, Nummer 74)

I icke-islamistiska länder och bland arabiskt talande icke-muslimer används ordet ”zawaj” för ”giftermål”. Detta är precis vad Språkrådet förmedlar:

Översättning av زواج

Svenskt uppslagsord
gifte [²j'if:te] giftet giften giftena subst.
äktenskap

Arabisk översättning
زواج

(Källa: länk)

Om vi vidare ser på den direkta kontexten till versen kommer vi i underfund med att ”yastankihaha” inte kan betyda ”att gifta sig med henne” av följande anledning: Versen säger att befogenheten att ”yankah” en troende kvinna endast var tillåtet för Muhammed och inte för andra muslimer:

”… och den troende kvinna som vill skänka Profeten sin hand, om Profeten anser äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som tillkommer dig ensam med uteslutande av [andra] troende…”

Om versen verkligen handlade om giftermål då innebär det, med andra ord, att ingen muslim fick gifta sig utom Muhammed. Detta vore fullkomligt korkat att hävda. Koranen 33:50 lär oss alltså att Muhammed hade befogenhet att utnyttja muslimska kvinnor sexuellt när de valde att erbjuda honom sex. Även nästa koraniska vers påvisar att det vi förmedlat stämmer:

33:51
Du får försiktigt undvika vem du vill, och föra vem du vill närmare dig. Försonas du med någon du fjärmat dig ifrån, begår du inget fel. På så sätt kommer de att vara nöjda, och inte känna någon sorg, och vara nöjda med det du rättvist erbjuder dem alla. GUD vet vad som finns i era hjärtan. GUD är Allvetande, Mild. (Khalifa)

Den här versen sägs ha ”uppenbarats” när Aisha (Muhammeds fru) ifrågasatte och såg ner på de muslimska kvinnorna som gav sig själva till Muhammed:

”Berättad av Aisha: Jag brukade se ner på de kvinnor som gav sig själva till Allahs apostel och jag brukade säga, "Kan en kvinna ge sig själv (en man)?" Men när Allah uppenbarade: "Du (O Muhammed) får undvika vem du vill av dem, och föra vem du vill närmare dig; och du begår inget fel om du bjuder in dem som du har undvikit." (33.51) sa jag (till Profeten), "Jag upplever att din Herre är snabb med att uppfylla dina önskemål och begär." [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 6, Bok 60, Nummer 311)

”Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Jag kände mig avundsjuk på de kvinnor som erbjöd sig själva till Allahs budbärare (må frid vara över honom) och sa: Sedan när Allah, den Upphöjde och Ärorika, uppenbarade detta: "Du kan undvika vem du vill av dem, och ta till dig vem du; och om du önskar någon som du har undvikit (tillfaller dig ingen synd)" (xxxiii. 51), sa jag (Aisha): Det förefaller mig som din Herre är snabb med att uppfylla dina önskemål.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3453)

Notera även att Aisha säger till Muhammed att hon tycker att Muhammeds gud är snabb med att uppfylla han önskningar och behov!

Låt oss nu titta närmare på den andra kategorin av kvinnor som Muhammed, enligt 33:50, fick ha en sexuell relation med, nämligen kvinnliga slavar som hade tagits till fånga under krig. Här följer versen igen, notera den markerade delen:

33:50
PROFET! Vi har förklarat dem till vilka du har gett deras brudgåvor som dina lagliga hustrur; de som du rättmätigt besitter [av fångar tagna i krig för trons sak] som Gud har tilldelat dig [kan läggas till dem]. Dina kusiner på din faders sida och din moders sida som utvandrade med dig [till Yathrib har du också rätt att ta till hustrur], och den troende kvinna som vill skänka Profeten sin hand, om Profeten anser äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som tillkommer dig ensam med uteslutande av [andra] troende - Vi vet vad Vi har föreskrivit för dem vad gäller deras hustrur och dem som de rättmätigt besitter - [detta klargör Vi] för att befria dig från alla bekymmer; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Inte nog med att den markerade versen avslöjar att Muhammed hade kvinnliga slavar, utan den säger även att det var tillåtet för honom att ha sexuella relationer med dessa. Vissa muslimer kanske invänder och hävdar att den markerade delen i versen innebär att Muhammed först fick gifta sig med de kvinnliga slavarna innan han fick ha sex med dem. Även om denna förståelse av den markerade delen är möjlig så utesluter den inte det faktum att Muhammed hade sex med sina kvinnliga slavar, vilket följande tradition påvisar:

”Berättad av Aisha: Profeten brukade ta emot Löfte om lojalitet från kvinnor genom ord endast efter att ha reciterat denna Heliga Vers:--(60.12) "… att de inte ska associera någonting i dyrkan med Allah." (60.12) Och Allahs Apostels hand rörde inte en annan kvinnas hand utom handen tillhörande de kvinnor som hans högra hand ägde. (dvs. hans FÅNGAR eller hans KVINNLIGA SLAVAR). [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 9, Bok 89, Nummer 321)

Se följande artikel för en närmare diskussion beträffande vad Islam säger om sex med kvinnliga slavar: *

Muhammed hade alltså befogenhet att utnyttja sina kvinnliga slavar sexuellt. Här uppstår dock ett större problem, nämligen det faktum att Muhammed var en våldtäktsman. Låt oss förklara varför vi hävdar att Muhammed var en våldtäktsman. Vi har väldigt svårt att tro att de tillfångatagna kvinnorna frivilligt valde att ha sex med Muhammed. Detta betyder, med andra ord, att de direkt eller indirekt tvingades till sex. Faktum är att nästa citat från biografiskrivningen Al-Sirah al-Halabiyah som är skrivet av Nur al-Din al-Halabi erkänner att Muhammed hade befogenhet att ha sex med kvinnor även utan deras tillåtelse!, här följer citatet:

”Och från den tredje delen [får Muhammed] kyssas under fastan med närvarande vittnen. För att [Muhammed] (Allah ber över och välsignar honom) brukade kyssa Aisha må Allah vara nöjd med henne medan han fastade och han sög hennes tunga, och [Muhammed] (Allah ber över och välsignar honom) svalde kanske inte hans saliv som var blandad med hennes. Och [Muhammed får] vara ensam med en invandrare, och om han (Allah ber över och välsignar honom) BEGÄR EN KVINNA SOM ÄR SINGEL är det tillåtet för honom att gå in i henne utan att säga att han vill ha samlag eller utan att ge henne en gåva och utan hennes övervakares tillstånd och utan vittnen – vilket hände honom (Allah ber över och välsignar honom) i Zaynab Bint Jahsh må Allah vara nöjd med henne vilket redan redogjorts för – OCH UTAN HENNES VILJA, och om han önskar en gift kvinna måste hennes man skilja sig från henne för honom (Allah ber över och välsignar honom), och om han önskar en slavarinna måste hennes mästare ge henne till honom. Och han kan gifta bort en kvinna till vem han vill UTAN HENNES VILJA, och han kan gifta sig under ihram, vilket hände när han hade samlag med Maimuna vilket redan redogjorts för. Och han får ta av krigsbytet det han önskar från kvinnliga slavar och annat innan det delas ut [bland de övriga].” [vår översättning] (Nur al-Din al-Halabi, Al-Sirah al-Halabiyah, vol.3, sid.419)

Ovannämnda citat är verkligen något att häpnas över. Enligt citatet var det bland annat tillåtet för Muhammed:

·         att kyssas under fastan, vilket var (och är) förbjudet för andra muslimer;

·         att ha samlag med en singel kvinna utan att fråga om det, utan att ge henne en gåva, utan hennes målsmans tillstånd, utan några vittnen och dessutom utan hennes vilja (vilket klart och tydligt innebär en våldtäkt!);

·         att önska sig en gift kvinna och hennes man var därmed tvungen att skilja sig från henne så att Muhammed kunde få vad han ville;

·         att önska sig en kvinnlig slav och hennes ägare var därmed tvungen att ge bort henne till honom;

·         och att gifta bort en kvinna till vem han än önskar utan hennes vilja.

Det finns mer. Muhammeds fördärvade sexuella liv ledde till att han hade samlag med en död kvinna! Detta finns sagt i en samling ahadith kallad: Kanz al-Ummal fi sunan al-aqwal wa’l af’al. Verket kommer i 8 volymer och författaren heter Ali ibn Abd-al-Malik Husam al-Din al-Muttaqi al-Hindi (död 1567 e.Kr.). Här följer traditionen (på arabiska) som säger att Muhammed hade samlag med en död kvinna:

Här följer vår översättning:

Jag [Muhammed] klädde henne min skjorta så att hon kan klä sig i de himmelska kläderna, och jag hade samlag med henne i hennes grav för att dämpa trycken i graven, och hon var den bästa av Allahs skapelse för mig efter Abu Talib - [hon var] nämligen Fatima mor till Ali. (al-Dilmi – från Ibn Abbas)

Notera även att den döda kvinnan som Muhammed hade samlag med var Fatima, alltså fru till Muhammeds farbror (Abu Talib). Muhammed hade samlag med sin farbrors döda fru!

Team Sverige,
Kontakta oss