answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammed på den gudomliga tronen

Vi har sedan tidigare skrivit om Muhammed att han är muslimers frälsare och gud enligt islamiska källor (*). Vi ska med den här artikeln visa ytterligare att Muhammed verkligen är på en guds nivå. Det som kännetecknar för Gud är att ingen skapelse får dela ära med gudomen. Att sitta bredvid Gud på tronen eller att ha en tron vid sidan är att dela äran. Enligt Bibeln så sitter Jesus på gudomliga maktens högra sida;

Mar 12:36
David har själv sagt genom den helige Ande: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David kallar honom Herre. Hur kan Messias då vara Davids son?" Den stora folkskaran lyssnade gärna på honom. (Folkbibeln)

Det här är ett bevis för Jesus Kristus Gudom men Muhammed däremot var endast en vanlig människa och han sitter på Allahs tron, bredvid Allah! Kapitel 17 (al-Isra) i Koranen nämner Muhammeds ”plats”;

17:79
Och under en del av natten vakna upp för dess recitation – som en överflödig tjänst för dig. Det kan vara så att din Herre kommer att upphöja dig till Exalterad Plats (maqaman mahmudan). [vår översättning] (Sher Ali)

Den högt respekterade imamen och korantolkaren för muslimer är al-Qurtubi och han nämner Muhammed på Allahs tron i sin Koran kommentar till vers 17:79;

Den tredje förklaringen av versen är al-Tabaris redogörelse från en grupp lärda, bland de Mujahid – varigenom ”Exalterade Platsen är för Allahs Profet med Honom på Hans Tron (kursiyyih)”. De berättade en hadith om detta och al-Tabari gav stöd för möjligheten med några extravaganta uttalanden. Men vad han sa kan inte härledas [från versen] utom med över subtilitet med meningen, det är för långsökt. Det här är inte som att säga att det inte finns någon narrativ bara att [en begåvad med] kännedom tolkar det bildligt.

Abu Sa’id al-Naqqash nämnde från Abu Dawud al-Sijistani: ”Vem som än förnekar den här traditionen (hadith) fördömer vi starkt” De lärda slutade aldrig att berätta traditionen (hadith). Vem bland dem har någonsin förnekat dess möjlighet även när han tolkade det? [vår översättning] länk

Försvararen av renlärig islam var Ibn Taymiyya och han skriver i sin bok ”Majmu‘ al-Fatawa” om att Muhammed kommer att sitta bredvid sin herre;

De lärda erkända av Allah och Hans godkända Vänner hade berättat att Muhammad, Allahs Sändebud kommer att sitta med Hans Herre på Tronen bredvid Honom.

Muhammad ibn Fudyal berättade det från Layth från Mujahid som kommentar till versen: ”Det kan vara så att din Herre kommer att upphöja dig till Exalterad Plats”. Det var också nämnd genom andra kedjor, några gick tillbaka till Profeten medans andra inte.

Ibn Jarir [Al-Tabari] sade: ”Det motsäger inte nästan-mass-berättad traditionerna varmed ”Exalterade Platsen” är förbön accepterad av alla muslimska imamer.” Han säger inte att Profetens plats på Tronen är stämplad falsk, utan bara några Jahmis ansåg det. Inte heller är det förkastligt att nämna det i kommentar kontexten av versen. [vår översättning] länk

En annan tradition (hadith) som är bekräftad solid av al-Dhahabi nämner att Muhammed kommer att få en stol (kursi) vid sidan om Allah.

Från ’Abd Allah Ibn Salam är en lång tradition (hadith) om Domedagen: ”En stol (kursi) kommer att bli placerad för Profeten vid högra sidan om Allah.”

Al-Hakim berättade i sin ”Mustadrak” (4:568-569) och förklarade dess solida (sahih) kedja som bekräftades av al-Dhahabi. [vår översättning] länk

Det här betyder att Muhammed delar samma exklusiva styre över skapelsen och därmed Allahs partner.

Exegeten och historieskrivaren al-Tabari försvarar traditionen (hadith) om Muhammed på Allahs tron;

”Fastän traditionerna vi har nämnt vid auktoritet under Profeten och hans Kompanjoner indikerar på korrekt interpretation av maqman mahmudan i Koranen 17:79(som refererar till Muhammads roll som medlare på Domedagen) Mujahids uttalande om att Gud kommer att sitta med Muhammad på Hans Tron fortfarande vars pålitlighet inte kan förkastas varken på grundval av traditioner eller på grundval av spekulerande. Det beror på att det inte finns tradition från Profeten eller någon av hans Kompanjoner som förklarar den ogiltig… Av vad vi har sagt har det blivit tydligt att det inte är omöjligt att en anhängare av Islam att säga det som Mujahid har sagt, det vill säga, att Gud kommer att sätta Muhammad på Hans Tron. Om någon säger: Vi förkastar inte att Allah sätter Muhammad på Hans Tron (med tanke på följande tradition som överförts av) ‘Abbas b. ‘Abd al-‘Azim – Yahya b. Kathir – al-Jurayri – Sayf al-Sadusi – ‘Abdallah b. Salam: ’På Domedagen kommer Muhammad att vara på Allahs fotpall (kursi)‘, men vi förkastar att Gud sitter bredvid Honom, bör det sägas: Är det då tillåtet enligt dig att Han sätter honom på det men inte tillsammans med honom? Om han tillåter detta, är han tvungen till att bekräfta att antigen han är tillsammans med Honom eller Gud sätter honom (på Tronen) medans Han själv antigen är separerat från det eller varken intilliggande med eller varken separat från det. Vilket alternativ han än väljer kommer han därmed välja något som han förkastar. Om han säger att det inte är tillåtet avviker han från redogörelserna av alla grupper vi har redogjort. Det innebär avvikande från ståndpunkterna från alla anhängare av Islam eftersom det inte finns en annan möjlig redogörelse än de tre enligt varje Muhajids uttalande i denna mening inte är omöjlig. [vår översättning] (The History of Al-Tabari – General Introduction and From Creation to the Flood, translated by Franz Rosenthal [State University of New York Press (SUNY), Albany 1989], Volume I, Appendix A. A Partial Translation of Tafsir on Qur. 17:79 (Ovan, sid. 75 f.), sid. 149, 151)

Ibn Batta skriver i sin bok ”Utarbetningen av Principerna av Sunni Doktrin” (al-Sharh wa al-Ibana ‘ala Usul al-Sunna wa al-Diyana) samma sak som al-Tabari, att endast Muhammed kommer att få privilegiet att sitta bredvid Allah på tronen;

Profeten skall sitta på Tronen med hans Herre och det här privilegiet tillhör ingen annan. Så har ’Nafi berättat från Ibn ’Umar från Profeten angående versen: ”Det kan vara så att din Herre kommer att upphöja dig till Exalterad Plats”, sa han att det för att Han ska sitta med Honom på Tronen. Så förklarade Mujahid det, så berättad av Muhammad ibn Fudayl från al-Layth från Mujahid. [vår översättning]

Ibn al-Qayyim som var lärjunge till Ibn Taymiyya nämner i sin bok ”Bada’i‘ al-Fawa’id” många islamisk lärda som gav stöd till traditionen (hadith) om Muhammed på Allahs tron;

Al-Qadi [Ibn Abi Ya’la] sade: ”Al-Marzawi sammanställde en bok om superlativa meriter om Profeten i vilken han nämner ”… han sitter på Tronen”

Al-Qadi fortsatte: ”Detta är ståndpunkten för Abu Dawud, Ahmad ibn Asram, Yahya ibn Abi Talib, Abu Bakr ibn Hammad, Abu Ja‘far al-Dimashqi, ‘Abbas al-Duri, Ishaq ibn Rahuyah (eller Rahawayh), ‘Abd al-Wahhab al-Warraq, Ibrahim al-Asbahani, Ibrahim al-Harbi, Harun ibn Ma‘ruf, Muhammad ibn Isma‘il al-Sulami, Muhammad ibn Mus‘ab al-‘Abid, Abu Bakr ibn Sadaqa, Muhammad ibn Bishr ibn Sharik, Abu Qilaba, ‘Ali ibn Sahl, Abu ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Nur, Abu ‘Ubayd, al-Husayn ibn Fadl, Harun ibn al-‘Abbas al-Hashimi, Isma‘il ibn Ibrahim al-Hashimi, Muham mad ibn ‘Imran al-Farisi al-Zahid, Muhammad ibn Yunus al-Basri, ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal, al-Marwazi, och Bishr al-Hafi.”

Jag säger: Det är också positionen för Ibn Jarir al-Tabari och ledare för de alla ovan i detta är Mujahid, imamen för Koran kommentarer. Det är också Abu al-Hasan al-Darqutni som sade:

Traditionen (hadith) om Förbön är berättad av Ahmad
Är spårad tillbaka de till utvalda, Ahmad.
Också är det känt för oss traditionen (hadith) om hans sittplats
På Tronen, FÖRNEKA DÄRFÖR INTE DEN.
Låt traditionen (hadith) passera exakt som berättad,
Och gå inte in i falska tolkningar.
Förneka varken att Profeten sitter på Tronen,
Eller förneka att Allah har satt honom där!

[vår översättning] Ibn Qayyim al-Jawziyya, Bada’i‘ al-Fawa'id (1900 ed. 4:39-40, 1994 ed. 2:328-329) länk

Ibn Abi Ya’la skriver om Abu Bakr Najjad i ”Tabaqat al-Hanabila” och säger att bara avfällingar av renlärig islam som förnekar att Muhammed sitter på Allahs tron:

‘Ali berättade till mig från Ibn Batta: Abu Bakr al-Najjad sade till oss: (1) Harun ibn al-‘Abbas sade till oss: Muhammad ibn Bishr sade till oss: ‘Abd al-Rahman ibn Sharik sade till oss: Min far sade till mig: Abu Yahya al-Qattat sade till oss, Från Mujahid:

– Även –

Mu‘adh ibn al-Muthanna sade till oss: Khallad ibn Aslam sade: Muhammad ibn Fadl sade till oss, Från Layth, Från Mujahid:

”Angående versen: ”Det kan vara så att din Herre kommer att upphöja dig till Exalterad Plats”: ”Han kommer att sitta med Honom på Tronen”

Al-Najjad sade: “Jag frågade också [angående det] Abu Yahya al-Naqid, Ya‘qub al-Mutawwa‘i, ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal, och en grupp av våra shejker, och de berättade till mig traditionen (hadith) från Muham­mad ibn Fudayl från Layth från Mujahid.

”Jag frågade också Abu al-Hasan al-‘Attar angående det och han berättade till mig traditionen (hadith) från Mujahid. Sedan sade han: ’ Jag hörde Muhammad ibn Mus’ab al-’Abid säga: ”[Profetens sittplats kommer att vara placerad] för att hela skapelsen ska kunna se hans plats före sin Herre och hans Herres generositet till honom. Sedan kommer Profeten (s) dra sig tillbaka till sina rum och gårdar och fruar och Allah skall förbi ensam i hans Herrskap.’”

”Jag tittade också i boken av Ahmad ibn al-Hajjaj al-Marwazi som är vår imam och guide och bevis i detta. I den boken fann jag att han nämnde angående förnekningen av traditionerna (ahadith) från Abd Allah ibn Salam and Mujahid och han listade upp namnen på shejker som kritiserade de som förnekade dessa traditioner (ahadith) eller opponerade sig mot dem.

Därför kan vi förkunna och tro inför Allah Den Allsmäktige det som vi har förklarat och klargjort angående förklaringarna av traditioner (ahadith) citerad från Profeten med oavbruten kedja (al-ahadith al-musnada ‘an rasul Allah), --- och det som var sagt av ‘Abd Allah ibn ‘Abbas --- och lärda efter honom som avkunnades från äldre till äldre och från tid till tid tills våra shejkers tid angående Allahs uttalande: [Det kan vara så att din Herre kommer att upphöja dig till Exalterad Plats”: Exalterade Platsen är för Muhammed med hans Herre på Tronen. Vem än förnekar eller motsäger det främjar bara Jamhi uttalanden. Han bör undvikas, blottas och varnas.

Likadant fick jag veta från Abu Bakr skrivaren, från Abu Dawud Sijistani att den senare sade: ’Vem än förnekar traditionen (hadith) från Mujahid är Jamhi.’

”Dessutom, Muhammad ibn Suhayb och en grupp av våra shejker berättade till oss från Muhammad ibn ‘Abd al-Malik al-Daqiqi att han sade: ’Jag hörde det först femtio år sen och jag har aldrig hört någon motsäga den. Bara Jahmii avfällingarna förnekar den. [vår översättning] länk

Det är inte allt, inte nog med att Muhammed sitter på Allahs tron utan det finns också Muhammeds namn på den;

”En annan variant har att Adam säger, ”När du skapade mig, lyfte jag upp min blick mot Din Tron och det stod skrivet på den: ’Det finns ingen gud utom Allah, Muhammad är Allahs Budbärare, ’ så jag visste att ingen hade samma högaktning av dig än den som Du placerade vid sidan av ditt eget namn”. Då uppenbarade Allah till honom, ”Av min styrka och majestät, han är den sista av profeterna bland dina avkommor. Hade det inte varit för honom hade jag inte skapat dig”. Det är sagt att Adam var given kunya (namnet), Abu Muhammad. Några andra sa att det var Abu’l-Bashar (fader till mänsklighet)”. [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Översättning av Aisha Abdarrahman Bewley, sid.89)

Muhammeds namn finns också på dörren till Paradiset.

Ibn Abbas sade, ”Skriven på dörren till Paradiset är: Jag är Allah. Det finns ingen gud utom mig. Muhammad är Allahs Budbärare. Jag kommer inte att straffa någon som säger det. [vår översättning] (Qadi ‘Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, Muhammad Messenger of Allah – Ash-Shifa of Qadi ‘Iyad sid 90)

Muhammeds namn verkar dyka upp överallt, den finns inte bara på Allahs tron och dörren till paradiset utan också på allt som finns i paradiset såsom tält, hus, trädblad och portar. Ibn Al-Jawzi berättar i sin ”Al-Wafa” en hadith som hadith mästaren Al-Salihi godkände som ”… bra och det finns ingen skada i den” och som Al-Halabi citerade i sin sira (biografi) om Muhammed.

Kompanjonen Maysarat al-Fajr: ”Jag sade: ’Allahs Budbärare, när blev du utnämnd till Profet?’ Han svarade: ’När Allah skapade jorden och vände till himlarna, ordnade de till sju himlar och Han skapade Tronen, Han skrev på Tronens ben: Muhammad är Allahs Budbärare och Profeternas Sigill. Och Allah skapade Paradiset i vilken Han skapade Adam och Hawwa’ att leva i, sedan skrev Han mitt namn [där] på portarna, trädbladen, husen och tälten, medan Adam fortfarande var mellan anden och kroppen. När Allah Den Högste frambringade han till livet, tittade han på Tronen och såg mitt namn, varpå Allah Den Högste informerade honom: ’Han är din herre från din avkomma.’ När shaytan förledde de, ångrade de sig och sökte förbön med mitt namn från Honom.”

Slutsatsen av islamiska traditioner ovan blir att Muhammed är på Allahs nivå. Vi kan ändra från Allahs tron till Allahs OCH Muhammeds tron och Allahs paradis till Allahs OCH Muhammeds paradis. Om muslimer inte har problem med att skriva Muhammeds namn i islamska trosbekännelsen (shahada) så borde också man kunna skriva paradiset och tronen med hans namn. Det här är ytterligare ett bevis för att muslimers anamning av Bibeln utan att förstå dess innerbörd.

Team Sverige,
Kontakta oss