answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammed tjänar mammon

I följande artikel ska vi titta närmare på Muhammeds förhållande till mammon, eller med andra ord till rikedom, som kan ses som en av denna världens gud. 

Följande koraniska vers lär oss att Muhammed erhöll de rikedomar som muslimerna kom åt i samband med krig:

8:1
DE FRÅGAR dig om krigsbyte. Säg: "Allt krigsbyte tillhör Gud och [Hans] Sändebud." Frukta Gud, gör upp era tvister i godo, se till att broderlig sämja råda mellan er, och lyd Gud och Hans Sändebud, om ni är [sanna] troende! (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Enligt följande hadith ”uppenbarades” denna vers i samband med kriget i Badr:

”Berättad av Said bin Jubair: Jag frågade Ibn Abbas angående Surat-al-Anfal. Han sade, "Den uppenbarades i samband med Slaget i Badr."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 6, Bok 60, Nummer 168)

Versen ”uppenbarades” alltså i samband med Muhammeds första större krig mot Meckaborna i Badr året 624 e.Kr., två år efter hans migration från Mecka till Medina. Exegeten Ibn Kathir nämner i sin utläggning av versen att de tidigaste muslimerna, som dessutom levde under Muhammeds tid, förklarade att krigsbytet från Badr kom att tillhöra Muhammed själv:

”Betydelsen av Al-Anfal

Al-Bukhari dokumenterade att Ibn Abbas sade, ”Al-Anfal är krigsbyte” Al-Bukhari dokumenterade även att Sa'id bin Jubayr sade, ”Jag sade till Ibn Abbas, ’Surat Al-Anfal’. Han sade, ’Den uppenbarades gällande (slaget i) Badr’”. Ali bin Abi Talhah rapporterade, liksom Al-Bukhari dokumenterade från Ibn 'Abbas utan en kedja av berättare, att Ibn Abbas sade, ”Al-Anfal är krigsbyte; de tillhörde Allahs budbärare, och ingen hade del i de.” Liknande har sagt av Mujahid, Ikrimah, Ata, Ad-Dahhak, Qatadah, Ata Al-Khurasani, Muqatil bin Hayyan, Abdul-Rahman bin Zayd bin Aslam och flera andra…” [vår översättning] (Tafsir Ibn Kathir på 8:1)

Muhammed tog alltså all krigsbyte till sig själv, enligt de fösta muslimerna, vilket var en av hans inkomstkällor. Dagens krigsbyten tas naturligtvis av den islamistiska nationen.

En annan inkomstkälla för Muhammed var den så kallade Zakat som är en summa pengar som alla muslimer var tvungna att betala. Detta är en del av Islams fem grundpelare, som även gäller idag:

”Berättad av Ibn Umar: Allahs Budbärare sade: Islam grundas på (följande) fem (principer):

1. Att vittna om att ingen har rätt och bli dyrkad utom Allah och Muhammad är Allahs Budbärare.
2. Att utföra den (obligatoriska församlings) bönen plikttroget och perfekt.
3. Att Betala Zakat. (m.a.o. obligatoriska allmosan)
4. Att utföra Hajj. (m.a.o. Pilgrimsfärd till Mecka)
5. Att fasta under månaden Ramadan” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 2, Nummer 7)

Faktum är att Muhammed sa att han har blivit beordrad av din gud att döda alla människor som inte vill betala Zakat:

”Berättad av Ibn Umar: Allahs Budbärare sade: Jag har blivit beordrad (av Allah) att strida mot folk tills de vittnar om att ingen har rätt att bli dyrkad utom Allah och att Muhammed är Allahs Budbärare, och utför bönen perfekt och ger den obligatoriska välgörenheten (zakat), så om de utför detta, då räddar de sina liv och sina ägodelar från mig…” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 2, Nummer 24)

Det har blivit berättat under Abdullah b. Umars auktoritet att Allahs Budbärare sade: Jag har blivit beordrad att strida mot folken tills de vittnar att det inte finns gud utom Allah, Muhammed är Allahs budbärare, och de upprättar bönen, och betalar Zakat och om de gör detta är deras blod och egendom i garanterad säkerhet på mina vägnar…” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 1, Nummer 33)

En annan inkomstkälla för Muhammed var den så kallade Jizya, vilket är en skatt som varje Jude och Kristen var tvungen (och är tvungen än idag) att betala för att inte dödas av Muhammed:

9:29
Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

En annan stor inkomstkälla för Muhammed var pilgrimsfärden (hajj) till Mecka, som han befallde alla muslimer att utföra. Pilgrimsfärden är alltså obligatorisk och dessutom en  av Islams fem grundpelare:

”Berättad av Ibn Umar: Allahs Budbärare sade: Islam grundas på (följande) fem (principer):

1. Att vittna om att ingen har rätt och bli dyrkad utom Allah och Muhammad är Allahs Budbärare.
2. Att utföra den (obligatoriska församlings) bönen plikttroget och perfekt.
3. Att Betala Zakat. (m.a.o. obligatoriska allmosan)
4. Att utföra Hajj. (m.a.o. Pilgrimsfärd till Mecka)
5. Att fasta under månaden Ramadan” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 2, Nummer 7)

Under pilgrimsfärden måste muslimerna betala för transport, mat, kläder, boende etc. Detta är en gigantisk inkomstkälla.

Vi kan vidare läsa att Koranen beordrade muslimer att ge Muhammed pengar så att han skulle be för dem och på så sätt ge dem tillväxt, trygghet samt trösta och rena dem: 

9:103
Tag då emot något av dem som offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. Och be för dem - dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Detta påvisar att Muhammed var desperat efter pengar. Kan inte Muhammed be för muslimer utan att ta pengar från dem? Följande koraniska text och dess utläggning demonstrerar ytterligare att Muhammed var desperat efter pengar:

80:1-2
MED BISTER min vände han sig bort när den blinde mannen kom fram till honom. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Islamistiska utläggningar av texten förklarar att Muhammed satt bland rika hedningar från Quraysh och försökte övertyga dem om Islam, vilket igen demonstrerar att Muhammed var desperat efter pengar och därför sökte han övertyga de rika hedningarna av stammen Quraysh att acceptera Islam. Plötsligt kommer en fattig blind man, som var muslim, och sätter sig i deras sällskap för att fråga/höra mer om Islam. Muhammed vänder sig bort från mannen och ignorera honom. Den blinda mannen drar sig därför undan! Den första islamistiska exegeten, Ibn Abbas, som även var Muhammed kusin skriver följande i hans utläggning av texten:

“(För att den blinda mannen kom fram till honom) när Abdullah Ibn Umm Maktum kom till honom. Hans riktiga namn var Abdullah Ibn Shurayh. Umm Maktum var hans faders moder. Det som hände var att Profeten (må Allahs frid vara över honom) satt med en grupp män från de ädla av Quraysh, bland dem fanns hans farbror al-Abbas Ibn Abd Al-Muttalib, Umayyah Ibn Khalaf al-Jumahi och Safwan Ibn Umayyah som var icke-troende vid den tiden. Profeten (må Allahs frid vara över honom) förmanande och inbjöd de till Islam när Ibn Maktum kom fram till honom och sade: ”O Allahs Budbärare! Lär mig om det som Allah har lärt dig”. Profeten (må Allahs frid vara över honom) vände sitt ansikte från honom för att han var upptagen med dessa personer. När det här hände uppenbarade Allah: Med bister min vände han sig bort när den blinde mannen kom fram till honom.” [vår översättning] (Tafsir Ibn Abbas på 80:2, finns att läsa online: länk)

Muhammed vänder sig alltså bort från en fattig blind muslimsk man som vill lära sig mer om Islam, för att han satt bland rika män och diskuterade affärer!

Ovannämnda data har visat att Muhammed samlade in pengar från:

1. Krigsbyten - värdesaker från krig.
2. Zakat - obligatoriska skatt för muslimer.
3. Jizya - skatt om Judar och Kristna betalar för att inte dödas.
4. Hajj - obligatorisk pilgrimsfärd till Mecka för muslimer.
5. Bönepengar – muslimer skulle ge Muhammed pengar så att han ber för dem.
6. Rika människor – prioriterar att värva rika människor till Islam.

Man kan vidare fråga: Vad gjorde Muhammed med dessa rikedomar? Följande koraniska vers svarar på frågan:

9:60
Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Versen säger bland annat att pengarna ska spenderas på de fattiga, behövande och skuldsatta. Dessa förmåner ges naturligtvis endast till muslimer, vilket är uppenbart med tanke på att Koranen förbjuder muslimer att vara vänner med icke-muslimer och vara deras medhjälpare (se 3:28; 4:144; 5:51; 5:57; 9:23; 58:22; 60:1; 60:13). Versen säger vidare att man ska använda pengarna för att frige slavar. Detta betyder inte att pengar ska användas för att frige slaveriet i världen, utan frige de slavar som vill bli fria förutsatt att de är/blir muslimer. Detta uppenbart med tanke på att Koranen själv tillåter muslimer att förslavar människor (se 4:3; 4:24; 8:67; 8:70; 9:5; 23:1-6; 24:33; 33:26; 70:28-30). Muhammed själv ägde och skänkte bort slavar:

Berättad av Anas ibn Malik: Profeten (frid över honom) lät hämta en slav som han skänkte till Fatimah. Fatimah bar en klädsel som, när hon täckte sitt huvud med den, inte täckte hennes fötter, och när hon täckte sina fötter med den, täckte inte klädseln hennes huvud. När Profeten (frid över honom) såg henne kämpa, sade han: Det finns ingen skada för dig: Här är endast din fader och en slav. [vår översättning] (Sunan Abu Dawud, Bok 32, Nummer 4094)

Koranen nämner även att pengarna ska ges till dem muslimer som krigar och samlar in Zakat.

Slutligen säger versen att pengarna gå till att muta folk att acceptera Islam och för att befästa Islam för tvekande muslimer! Notera noga den markerade delen i versen:

9:60
Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Kathirs utläggning av den understrukna delen:

De som är i tjänst för att samla Allmosan

”…(Al-Mu'allafatu Qulubuhum) Det finns flera typer av Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Det finns de som har getts allmosa för att ACCEPTERA ISLAM. Till exempel, Allahs Profet gav någonting till Safwan bin Umayyah från krigsbytet av Hunayn, fastän han närvarande som en Avgudadyrkare. Safwan sade, ”Han fortsatte att ge mig [rikedomar] tills han blev den käraste personen för mig efter att ha varit den mest hatade personen för mig”. Imam Ahmad dokumenterade att Safwan bin Umayyah sade, ”Allahs Budbärare gav mig (från krigsbytet) Hunayn medan han var den mest hatade personen för mig. Han fortsatte att ge mig tills han blev den mest älskade personen för mig.” Muslim och At-Tirmidhi samlade också in den här traditionen. En del Al-Mu'allafatu Qulubuhum ges allmosa så att de gick in bättre i Islam och deras hjärtan blev fast i tron…” (Tafsir Ibn Kathir på 9:60)

Se även följande hadith som säger att Muhammed gav hedningarna från Quraysh rikedomar så att de skulle bli muslimer:

Anas b. Malik rapporterade att på dagen för [kriget i] Hunain tilldelade Allah sin Apostel (må frid vara över honom) Hawazins rikedomar (utan beväpnad sammanstöttning), Allahs Budbärare (må frid vara över honom) började distribuera hundra kameler till vissa personer av Quraish. De (unga personerna från Ansar) sade angående detta: Må Allah skänka förlåtelse över Allahs Budbärare (må frid vara över honom) för att han tilldelar (dessa kameler) till Quraish folket och att han har ignorerat oss medan våra svärd fortfarande droppar blod. Anas b. Malik sade: Deras uttalande framfördes till Allahs Budbärare (må frid vara över honom) och han sände (någon) till Ansar och samlade dem under ett tält av läder. När de hade samlats kom Allahs Budbärare (må frid vara över honom) fram till dem och sade: Vad är det för nyhet som har nått mig? De visa från Ansar folket sade: Allahs Budbärare, vad gäller de kloka bland oss har, dessa har inte sagt något, men vi har bland oss personer av omogen ålder; och de har sagt: Må Allah skänka förlåtelse över Allahs Budbärare (må frid över honom) för att han har tilldelat Quraish och ignorerat oss (trots) att våra svärd är smutsad med deras blod. Angående detta sade Allah Budbärare (må frid vara över honom): Jag ger (ibland materiella presenter) till personer som är i tillstånd av otro, SÅ JAG KAN LOCKA DE TILL SANNINGEN…” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 5, Nummer 2303)

Detta var alltså Muhammeds relation till pengar. Han såg pengar som sitt hjälpmedel att etablera Islam. Han använde pengar för att berika sig själv och den islamistiska nationen. Han använde totalitära metoder för att få tag på pengar. Han påtvingade folk Zakat och dödade dem som inte betalade den. Han implementerade en obligatorisk skatt speciellt för Judar och Krista som inte ville acceptera Islam. Han beordrade folk att betala honom pengar så att han skulle be för dem och prioriterade rika män framför fattiga. Muhammed använde dessa smutsiga pengar främst för att sprida och uppehålla sin tro samt för att mutade folk att acceptera Islam!

Herren Jesus Kristus säger följande om pengar och Muhammed lika:

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara… Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” (Matt 6:19-20, 22)

Muhammed tjänade mammon (rikedomar) och kan därför inte tjäna den Sanne Guden! Se även vad apostel Paulus skriver:

Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. (1 Tim 6:10-11)

Team Sverige,
Kontakta oss