answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammeds överdrivna grymhet

En av de mest avskyvärda och grymma handlingar som någonsin utförts av Muhammed var hans blodiga tortyr och mord på männen från Ukl eller Uraynah. Enligt muslimska källor, hade vissa män konverterat till Islam och rest till Medina. På grund av klimatet i Medina, blev dessa män sjuka och Muhammed rekommenderade att de skulle dricka kamel urin och mjölk för sitt lidande. De muslimska källorna hävdar att männen sedan lämnade sin tro, dödade herden och gick iväg med flocken. Muhammed sände en expedition för att fånga dem, och när de sedan greps lät Muhammed tortera de brutalt. Här är den versionen berättad av al-Bukhari:

Berättat av Anas bin Malik:
En grupp av åtta män från stam ’Ukil kom till Profeten när de insåg att klimatet i Medina var olämplig för dem. De sade, "O Allahs Budbärare! Ge oss lite mjölk." Allahs Budbärare sa, "Jag rekommenderar att ni går med kamelernas herde." Så de gick och drack urin och mjölk från kamelerna (som läkemedel) tills de blev friska och feta. Sedan dödade dem herden och körde bort kamelerna och de blev otroende efter att de var Muslimer. När Profeten informerades av en hederlig person om hjälp, skickade han några män för att förfölja dem, och innan solen gick upp fördes dem fram, och han hade beordrat deras händer och fötter avskurna. Sedan beordrade han uppvärmda spikar som lades över deras ögon och de lämnades kvar i HARRA (dvs. stenig mark i Medina). De bad om vatten, och ingen försedde dem med vatten, tills de dog (Abu Qilaba, en sub-berättare sa, "De begick mord och stöld och kämpade mot Allah och Hans Budbärare, och spred ondska i landet.") (Sahih al-Bukhari, Volym 4, Bok 52, Nummer 261)

Muslimer har utarbetat metoder för att berättiga Muhammeds brutalitet och kallt hjärtande. En muslim försvarar detta hemska, mördande tortyren på grunder av att dessa män fick vad de förtjänade, en sorts öga för öga:

Muslimer tror på jämlikhet, som är en universell princip.

Sura 16:126

Om ni besvarar [ett angrepp som ni utsatts för], besvara det då med samma medel som användes mot er; men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga.(Muhammed Knut Bernström)

Anledningen till varför Profeten tillämpade ett sådant brutalt straff för de Beduinerna var eftersom Profeten fick reda på att de Beduinerna gjorde exakt samma sak mot herden.

Du kan läsa följande Tafsir för denna hadith här

Därför var det straff som ålades dem rättvist och de förtjänade att känna och uthärda det just för vad de gjorde mot den stackars herden. (Bassam Zawadi, Var profeten Muhammad (frid vare över honom) oskälig på det sätt han straffade de väpnade rånarna från stammen Ukl?)

En annan muslimsk tillhandahåller ett liknande försvar:

... Men, i en av de berättelser som rapporterats i Ibn Al-Jarood's Al-Muntaqaa, Anas (ra) har rapporterats att ha förklarat skälet till detta straff också. Följeslagare av Profeten (frid vare över honom) lär ha sagt:

Profeten (frid vare över honom) brände deras ögon eftersom de hade bränt herdarnas ögon. (Volym 1, Pg. 216)

Denna förklaring klargör tillräckligt det faktum att Profeten (frid vare över honom) gav order om att bränna skyldigas ögon, i enlighet med Koranens direktiv, Qisaas (Al-Baqarah 2:178, Al-Maaidah 5:45) för att bestraffa mord och tillfoga fysisk skada på någon.

Med detta i åtanke av ovanstående förklaring finner jag ingen anledning att betrakta händelsen som berättas vara ogiltig. (Ett fall av allvarliga straff levereras av Profeten (frid vare över honom)

Vad båda dessa muslimer bekvämt inte berättar för sina läsare är att Allah själv förmodligen tillrättavisade Muhammed för hans överdrivna brutalitet och påstås ha sänt ner Sura 5:33–34 som en framtida korrektion, som föreskriver exakta straff som skulle tilldelas för sådana brott. Texten föreskriver följande:

Sura 5:33-34
De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; dock skall de som visar ånger innan ni har fått makt över dem skonas. Ni skall veta att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.(Muhammed Knut Bernström)

Därför säger denna referens att muslimer bara kan välja ett av följande straff:

1. Döda personen.
2. Korsfästa personen.
3. Kapa av händer och fötter på motsatta sidan, vilket innebär att endast en av händerna och en av fötterna kan amputeras.
4. Fängsla personen eller beroende på hur man förstår den sista delen, förvisning från landet.

Observera att brännmärka ögonen eller orsaka att en person dör av törst eller uttorkning är inte en del av Allahs föreskrivna straff för dem som för krig mot Allah och hans budbärare.

Den välkända sunnitiska kommentatorn Ibn Kathir tyder på att denna vers som ursprungligen gavs i förhållande till männen i Ukl eller Uraynah:

<Allah är Förlåtande, Barmhärtigast,) "uppenbarades om de avgudadyrkarna. Därför förordnar Ayah, vem av dem som ångrar sig innan ni griper dem, så har ni ingen rätt att straffa dem. Denna Ayah räddar inte en muslim från straff om han dödar, ställer till missämja eller för krig mot Allah och Hans Budbärare och sedan går i led med de icke troende, innan muslimerna har fångat honom. Han kommer fortfarande att kunna straffas för de brott han begått. ”Abu Dawud och An-Nasa'i noterade att "Ikrimah sade att Ibn 'Abbas sade att Ayah ...

Rekompensationen för dem som för krig mot Allah och Hans Budbärare och ställer till missämja i landet…> "uppenbarades angående avgudadyrkarna, bland dem som ångrar sig innan de grips, kommer de fortfarande att kunna straffas för det brott de begått. "Den korrekta åsikten är att den här Ayah är av allmän betydelse och omfattar avgudadyrkare och alla andra som begår denna typ av brott som Ayah nämner. Al-Bukhari och Muslim dokumenterade att Abu Qilabah Abdullah bin Zayd al-Jarmi, sade att Anas bin Malik sade, "Åtta personer av" Ukl stammen kom till Allahs Budbärare och gav honom sitt åtagande att följa Islam. Klimatet i Al-Madinah passade inte dem och de blev sjuka och klagade till Allahs Budbärare. Så han sa ...

Gå med vår herde som skall ge er mjölk och urin från hans kameler. De gick enligt instruktionerna, och när de drack ur kamelernas mjölk och urin blev de friska, och de dödade herden och körde bort alla kameler. Nyheten nådde Profeten och han skickade (män) i jakt på dem och de togs till fånga. Han beordrade då att deras händer och fötter skulle kapas (och det gjordes), och deras ögon blev märkta med uppvärmda bitar av järn. Därefter sattes dem under solen tills de dog. "Detta är ordalydelsen från Muslim. I en annan berättare för denna Hadith, nämndes det att dessa människor var från stammarna ’Ukl eller ’Uraynah. En annan berättelse rapporterade att dessa människor sattes i Harrah området (i Al-Madinah), och när de bad om vatten, gavs inget vatten till dem. Allah sa ...

De skall dödas eller korsfästas eller få deras händer och fötter avskurna på dem motsatta sidorna, eller utvisas från landet.> (understrykningen är vår betoning)

Liksom de två Jalals:

Följande uppenbarades när ’Arniyyūn kom till Medina så led han av någon sorts sjukdom, och Profeten (frid vare över honom) gav dem tillstånd att gå och dricka ur kamelernas urin och mjölk. När de kände sig friska dödade de Profetens herde och stal kamelflocken: Sannerligen, det enda straffet för dem som kämpar mot Gud och Hans Sändebud, genom att kämpa mot muslimer, och påskynda korruption i landet, genom bakhåll, är att de skall dödas eller korsfästas, eller få sina händer och fötter avskurna på motsatta sidor, det är deras högra händer och vänstra fötter, eller bli bannlysta från landet (aw "eller" [används] för att ange den [separata] tillämpningen av [varje] fall som [anges], och därför är döden för dem som bara har dödat, korsfästelsen är för dem som har dödat och stulit egendom, att man skär [av en kroppsdel på motsatta sidor] är för de som har stulit egendom, men har inte dödat, medan förvisning är för de som utgör ett hot - detta fastslogs av Ibn 'Abbas och yttrandet från al-Shāfi'ī, mer solida är [al-Shāfi'ī s] två yttranden om att korsfästelsen bör vara tre dagar efter mördarens död, eller det är också sagt, strax innan [han dödas], med landsförvisning ingår liknande straff, som fängelse och liknande. Detta nämnda straff, är en förnedring, en förödmjukelse, för dem i denna värld, och i livet efter detta kommer det att bli ett betydande hårdare straff, nämligen straffet av eld. (Tafsir al-Jalalayn, källa, fetstil, kapital och understrykning är vår betoning)

I själva verket är detta den ställning som innehas av majoriteten av de lärda muslimerna:

Kurz bin Jabir Fihris expedition till ’Uraynah

En grupp människor från ’Ukl och ’Uraynah presenterade sig för Profeten i Shawwal, 6 EH, och trädde in i Islam. De sa, "O Guds profet. Vi är herdar och inte jordbrukare”, och sade att de insjuknade i Medina. Så Profeten gav dem några kameler tillsammans med en herde för att ta hand om dem och beordrade dem att slå läger utanför staden, dricka mjölk från kamelerna och gnugga sig med kamelernas urin. De lämnade. Men när de var i Harrah, blev de otroende, dem dödade herden och flydde med kamelerna. Profeten sände sina män bakom dem som lyckades fånga dem. Han beordrade att de förblindas med nålar, deras händer och fötter vara avskurna och lämnas under solen tills de dör. Qatadah, berättaren, säger, "Vi har fått rapporter om att därefter, brukade Profeten anropa människor till välgörenhet och förbjuda dem att vanställa." Enligt en annan rapport, "Detta var innan Allah sände bud gällande dödsstraff." Abu Qilabah sade i sin version av rapporten, "Dessa människor hade begått stöld, mord, inte trott efter att ha trott, och startade krig mot Allah och Hans Budbärare."

MAJORITETEN AV DEM LÄRDA säger att den följande Versen, ...

"Sannerligen, straffet för dem som för krig mot Allah och Hans Budbärare, och som strävar efter att sprida korruption i landet är att de skall bli korsfästa eller att deras händer och fötter skärs ut från dem motsatta sidorna, eller avvisas från landet. "

uppenbarades i samband med "Uraynah händelsen. (En biografi av Profeten i Islam Mot bakgrund av Original Källor: en analytisk studie, av Dr Mahdi Rizqullah Ahmad, översatt av Syed Iqbal Zaheer [Darussalam utgivare och distributörer, Riyadh, Jeddah, Sharjah, Lahore, London, Houston, New York, Första utgåvan: november 2005], volym 2, kapitel: Händelser mellan Banu Qurayzah och Hudaybiyah Expeditioner, sid. 589-590, fetstil, kursiv och understrykningen är vår betoning)

Här är vad hadith utarbetaren Abu Dawud berättade:

Traditionen som nämns ovan har också överförts av Anas b. Malik genom en annan kedja av berättare. Denna version säger: Allahs Apostel skickade några personer som var experter på spårning i jakten på dem och de fördes till (honom). Allah, den Upphöjde, uppenbarade då versen om det: "Straffet för dem som för krig mot Allah och Hans Budbärare och strävar efter att göra missämja i landet."

En liknande tradition har också överförts av Anas b. Malik genom en annan kedja av berättare. Denna version lägger till: han förbjöd sedan att vanställa. Denna version nämner inte orden "från motsatta sidor". Denna tradition har berättats av Shu'bah från Qatadah och Sallam b. Miskin från Thabit i befogenhet av Anas. De nämnde inte orden "från motsatta sidor". Jag hittade inte dessa ord "deras händer blev avskurna från motsatta sidor" i någon version, utom i den versionen av Hammad b. Salamah. (Sunan Abu Dawud, engelsk översättning med förklarande anmärkningar av professor Ahmad Hasan [Sh. Muhammad Ashraf Förlag, Bokhandlare och exportörer, Lahore, Pakistan, 1984], Nummer 4353, 4355, volym III, s. 1216-1217, fetstil, understrykningar och kursiv är vår betoning)

Berättat av Abdullah ibn Umar:
Vissa människor plundrade Profetens kameler (frid vare över honom), körde bort dem, och blev otroende. De dödade herden till Allah Apostel (frid vare över honom) som var en troende. Han (Profeten) skickade (personer) i jakt för att fånga dem och dem togs till fånga. Han hade deras händer och fötter avskurna, och deras ögon avlägsnade. Versen om kampen mot Allah och Hans Profet (frid vare över honom) uppenbarades då. Dessa var de människor om vilka Anas ibn Malik informerade al-Hajjaj när han frågade honom. (Sunan Abu Dawud, Bok 38, Nummer 4356)

Berättat av Abu al-Zinad:
När Allahs Apostel (frid vare över honom) skar av (händerna och fötterna av) de som hade stulit hans kameler och han hade deras ögon avlägsnade av eld (uppvärmda spikar), Allah tillrättavisade honom i denna (Handling), och Allah, den Upphöjde, uppenbarade: "Straffet för dem som för krig mot Allah och Hans Budbärare och strävar med alla krafter för att göra missämja i landet är avrättning eller korsfästelse." (Sunan Abu Dawud, Bok 38, Nummer 4357)

Följande hadith utarbetare berättar att antalet av männen från Ukl faktiskt var åttio!

Kapitel 7. Betydelsen av Allahs ord, Den Mäktige och Sublima: "Den belöning för dem som för krig mot Allah och Hans Budbärare, och gör missämja i landet är att de ska dödas eller korsfästes, eller deras händer och fötter skärs av från motsatta sidor, eller bli utvisade från landet." Och angående vilka den uppenbarades, och i de olika ordalydelserna rapporterats från Anas bin Malik om det

4029. Anas bin Malik berättade att en grupp av åttio personer från Ukl kom till Profeten, men klimatet i Al-Madinah passade inte dem och de blev sjuka. De klagade över det till Allahs Budbärare och han sa: "Varför går inte ni ut med våra herdar och dricker mjölk och urin från kamelerna?" De sade: "Ja (vi kommer att göra det)." De gick ut och drack några av de (kamelernas) mjölk och urin, och de tillfrisknade. Sedan dödade de herdarna till Allahs Budbärare, så han skickade (män efter dem) och de fick tag på dem och förde dem tillbaka. Han hade deras händer och fötter avskurna och märkte deras ögon, och lämnade dem under solen för att dö. (Sahih) (engelsk översättning av Sunan An-Nasa'i - Sammanställt av Imam Hafiz Abu Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib bin 'Ali An-Nasa'i [Darussalam utgivare och fördelare, Första utgåvan: januari 2008], ahadith redigeras & refereras av Hafiz Abu Tahir Zubair Ali za'i, översatt av Nasiruddin al-Khattab (Kanada), slutliga översynen av Abu Khaliyl (USA), Volym 5, från hadith nr. 3971 till 4987, 37. The Book of Fighting [Förbudet till Blodspillan], sid. 44-45, understrykningar är vår tonvikt)

Samma utarbetare konstaterar vidare att Allah kritiserade Muhammed för hans överdrivna brutalitet och att dessa män inte dödats för sin synd, d.v.s. för att ha dödat herden eller att ha berövat mjölk från kamelerna, men för att återgå till otro (kufr):

Kapitel 9. Hänvisar skillnaderna rapporterad av Talhah Bin Musarrif och Mu'awiyah bin Salih från Yahya bin Saeed i denna hadith

4040. Det berättas att Anas bin Malik sade: "Några beduiner från Uraynah kom till Allahs Profet och accepterade Islam, men klimatet i Al-Madinah inte passade inte dem, och deras hud blev gula och magarna blev svullna. Allahs Profet skickade dem till hans kameler och sa åt dem att dricka deras mjölk och urin tills de tillfrisknat. Sedan dödade de deras herdar och körde bort kamelerna. Allahs Profet skickade (män) efter dem och de fördes tillbaka och då fick han deras händer och fötter avskurna, och deras ögon brännmärkta. "Anföraren för de Troende, Abdul-Malik, sade till Anas, när han berättade denna Hadith: "Var det (straffet) för kufr eller för synd?" Han sade: "kufr." (Sahih) (ibid., sid. 50-51)

Och:

4047. Det berättas från Abu Az-Zinad att Allahs Budbärare hade (händer och fötter) av dem som körde bort kamelerna, avskurna och deras ögon borttagna med eld. Allah tillrättavisade honom för det, och Allah, den Högste, uppenbarade hela versen: "Den belöning för dem som för krig mot Allah och Hans Budbärare." (Da'if) (ibid., s. 54; understrykningarna är vår betoning)

Därför var straffet inte för att ha dödat herden och stulit, men för att ha övergett den falska religionen av den falske profeten Muhammed!

Intressant nog, i en annan version av Sahih al-Bukhari har berättelsen om Muhammeds överdrivna brutalitet placerats precis under en kapitelrubrik som precis citerar denna Koraniska text!

CXII: De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; (Muhammad Knut Bernström)

Föra krig mot Allah är att avvisa honom.

4334. Det berättas från Abu Qilaba att han satt bakom 'Umar ibn' Abdu'l-'Aziz, och de nämnde detta och de nämnde [om Qasama] och de sa olika saker, och de sa att kaliferna hade tagit hämnd på grund av det. Han vände sig till Abu Qilaba som var bakom honom och frågade: "Vad säger du, 'Abdullah ibn Zayd?" eller han frågade: "Vad säger du, Abu Qilaba?" Jag sa, "Jag vet inte om det är lagligt att döda en själ i Islam förutom att en man som har begått otukt efter att ha varit gift, eller någon som har mördat någon utan rätt, eller någon som för krig mot Allah och Hans Budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom frid. " "Anbasa sa”, Och Anas återberättade den så-och-så och så-och-så. ”Jag sade, "Anas berättade till mig och sade: "Vissa människor kom till Profeten, må Allah välsigna honom och bevilja honom frid, och talade till honom och sade: "Detta land gör oss sjuka." Han sade: "Detta är några av våra kameler som tas ut. Så gå ut med dem och drick en del av deras mjölk och urin." Så de gick ut med dem och drack en del av deras mjölk och urin och återfick deras hälsa. Sedan vände de om mot herden och dödade honom och körde iväg kamelerna. Varför bör det finnas en fördröjning med dessa män? De dödade en person och förde krig mot Allah och Hans Budbärare och oroade Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom frid. ”Han sade, "Ärad vare Allah!" Jag sa, "Misstänker du mig?" Han sa, "Anas berättade det" Han sa, "Då sa han, ’O så-och-så folket! Du kommer att vara i det goda så länge denne man och hans gelikar är kvar bland er.'" (Aisha Bewley, Sahih Insamlingen av al-Bukhari, kapitel 68. Book of Tafsir, CVIII: Tafsir av Surat al-Ma'ida, online källa, understrykningen är vår betoning)

Tyvärr ingrep Allah för sent och förmodligen sände ner texterna först efter det brutala och överdrivna mord som redan hade ägt rum. Likväl, det faktum att några av dessa berättelser säger att Muhammed blev tillrättavisad för sin grymhet, visar bara hur extremt brutala och orättvisa dessa mord var, även med Allahs standarder!

Bakgrunden till det föreskrivna straffet i Sura 5:33, var Muhammed skyldig för att ha begått överdriven brutalitet i dessa brutala mord. Hans brott och grymhet inkluderade följande:

1. Skära av båda händer och ben, när han skulle skära av endast en hand och ett ben från motsatta sidor.
2. Ha deras ögon genomborrade med spikar.
3. Vägrade att ge dem vatten därmed orsaka dem att dö av törst.

Mot bakgrund av ovanstående är det uppenbart att de muslimska svaren är ganska svaga och inte tar hänsyn till vad ens deras egna källor säger om Muhammeds brutalitet och hur hans egen gud var missnöjd med hans barbariska gärningar.

Av Sam Shamoun

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss