answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Var Muhammed galen?

Följande koraniska visar att människor i Muhammeds omgivning ansåg att han var en galen människa:

15:6
De [som förnekar sanningen] säger: "Du måste vara galen, du som [påstår att] denna Koran har uppenbarats för dig! (Muhammad Knut Bernström)

44:14
då vände de honom ryggen med orden: "[Denne] galning har lärts upp [av andra]!" (Muhammad Knut Bernström)

Men stämmer dessa anklagelser? Var Muhammed en galen människa eller är anklagelserna oberättigade? I följande artikel ska vi titta på autentiska islamistiska källor som påvisar att Muhammed var en galen människa.

Den första texten som vi ska titta på finns i den tidige muslimske biografiskrivarens – Muhammad ibn Sa´d (död 845 e.Kr.) – verk om Muhammeds liv. Han rapporterar en tradition som härstammar från Muhammed själv som säger följande:

”Han (Ibn Sa’d) sade: Sa´d Ibn Mansur informerade oss: Faraj Ibn Fudalah informerade oss under auktoritet av Luqman Ibn Amir, han under auktoritet av Abu Amamah al-Bahili; han sade: Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, sade: Min mor märkte att ljus strålade från henne som platser i Syrien blev belyst av.” (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.112)

Muhammed säger att hans mor utstrålade ett ljus när hon födde honom som lyste upp slotten i Syrien. På samma sida nämner Ibn Sa´d en tradition som säger att Muhammed föddes omskuren och med navelstängen avklippt:

”Han (Ibn Sa’d) sade: Yunus Ibn ’Ata al-Makki informerade oss: Al-Hakam Ibn Adan al-’Adani informerade oss: ’Ikrimah informerade oss under auktoritet av Ibn Abbas, han under auktoritet av hans fader al-Abbas Ibn ’Abd al-Muttalib; han sade: Profeten var född omskuren och med hans navel sträng klippt …” (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.112)

Muhammeds följare återger – säkerligen för att Muhammed berättade det – att han föddes omskuren och med navelstängen avklippt.

Vi kan vidare i samma verk läsa att Muhammed hävdade att han var den första skapelsen:

“’Abd al-Wahhab Ibn ‘Ata informerade oss under auktoritet av Sa’id Ibn Abi ’Arubah, han under auktoritet av Qatadah; (andra kedjan) han (Ibn Sa’d) sade: ’Umar Ibn ’Asim al-Kilabi informerade oss: Abu Hilal informerade oss under auktoritet av Qatadah; han sade: Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, sade: Jag var första människan i skapelsen och sista av (Profeterna) att komma. (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.170)

Muhammed gör anspråk på en preexistens. Detta faktum upprepas och bekräftas i följande tradition från samma verk:

”Al-Fadl Ibn Dukayn informerade oss: Is’rail Ibn Yunus informerade oss under auktoritet av Jabir, han under auktoritet av ’Amir: han sade: En man sade till Profeten, må Allah välsigna honom, när blev du utvald till Profet? Han sade: Jag blev frågad att göra ett förbund medan Adam fortfarande var mellan själen och kroppen.”  (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.169)

Muhammed säger att han blev tillfrågad att ingå ett förbund, vilket förutsätter att han existerade, innan Adam var skapad. Se även:

Qatada sade att Profeten sade, “Jag var första av Profeterna att skapas och den sista att bli sänt.” Det är därför han var nämnd före Nuh och de andra. (Qadi 'Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, Kitab Ash-shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa (Helande genom Erkännandet av Rätten av den Utvalde), översatt av Aisha Abdarrahman Bewley [Madinah Press, Inverness, Scotland, U.K.; tredje omtryckningen 1991, paperback], sid. 23)

Ibn ’Abbas sade att Profetens ande var ett ljus i Allahs händer i två tusen år före Han skapade Adam. Det ljuset glorifierade honom och änglarna glorifierades av hans glorifiering. När Allah skapade Adam, kastade Han ljuset i hans länder.

Allahs Budbärare sade, ”Allah tog ner mig på jorden i Adams länder, och placerade mig i Nuhs länder och sedan kastade mig in i Ibrahims länder. Allah fortsatte att flytta mig från förnäma länder och rena livmoder tills Han tog ut mig från mina föräldrar. Ingen av dem hade någonsin gjort äktenskapsbrott.”

Den kände poesin av al-’Abbas om lovprisningen av Profeten, må Allah välsigna honom och ge honom frid, vittnar om soliditeten av traditionen. (Ibid., sid. 43)

Vidare kan vi läsa att Muhammed säger att han är ledaren i hela skapelsen. Med andra ord menar Muhammed att han är den bästa skapelsen någonsin:

“... (Ibn Sa’d) sade: al-Hakam Ibn Musa informerade oss; han sade: Hiql Ibn Ziyad informerade oss under auktoritet av al-Awza’i; han sade: Abu ’Ammar berättade för mig; han sade: ’Abd Allah Ibn Farrukh berättade för mig; han sade Abu Hurayrah berättade för mig; han sade: Allahs Apostel sade: Jag är ledaren för Adams barn.” (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.2)

Muhammed hävdar att han är den mest krönta skapelsen som någonsin existerat. Menar Muhammed allvar eller har han möjligen storhetsvansinne?

Nästa text är hämtat från ännu en autentisk islamistisk skrivning om Muhammeds liv. Verket är författat av Qadi ´Iyad bin Moussa (död 1149 e.Kr.) som skriver följande som Muhammeds auktoritet:

"Abu Muhammad al-Makki, Abu'l-Layth as-Samarqandi och andra berättade när Adam gjorde uppror, sade han, ”O Allah, förlåt mitt misstag FÖR MUHAMMADS SKULL!” Allah sade till honom, ”Hur känner du till Muhammad?” Han sade, ”Jag såg att det var skrivet på varje plats i Gården, ’Det finns ingen gud utom Allah, Muhammad är Allahs Budbärare.’ Så jag visste att han var den mest ärofulla skapelsen i Dina ögon.” SÅ ALLAH VÄNDE SIG TILL HONOM OCH FÖRLÄT HONOM. Det är sagt att detta var tolkningen av Allahs ord, ’Adam lärde några ord från hans Herre.’ (2:37)” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.89)

Ovannämnda text säger att Adam – efter syndafallet – blev förlåten sin synd tackvare Muhammed. Detta är tolkningen av följande koraniska text:

2:35-37
Och Vi sade: "Adam! Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av dess [frukter]; men närma er inte detta träd; då kan ni hemfalla åt synd!" Men Djävulen kom dem att överträda detta [förbud] och orsakade så deras fall. Och Vi sade: "Bort, alla, härifrån! Fiender skall ni vara inbördes! Under en tid skall ni ha er boning och ert uppehälle på jorden." [Sedan] nåddes Adam av ord från sin Herre och Han tog emot [Adams] ånger - Han är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige. (Knut Mohammed Bernström, Koranens Budskap)

Notera även att texten säger att Adam såg Muhammeds namn överallt i paradiset. Vi läser vidare följande på samma sida i Qadi ´Iyads verk:

”En annan variant har att Adam säger, ”När du skapade mig, lyfte jag upp min blick mot Din Tron OCH DET STOD SKRIVET PÅ DEN: ’Det finns ingen gud utom Allah, Muhammad är Allahs Budbärare, ’ så jag visste att ingen hade samma högaktning av Dig än den som Du placerade vid sidan av Ditt eget namn”. Då uppenbarade Allah till honom, ”Av min styrka och majestät, han är den sista av profeterna bland dina avkommor. HADE DET INTE VARIT FÖR HONOM HADE JAG INTE SKAPAT DIG”. Det är sagt att Adam var given kunya (namnet), Abu Muhammad. Några andra sa att det var Abu’l-Bashar (fader till mänsklighet)”. [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.89)

Adam såg Muhammeds namn skriven på Allahs tron. Notera även att traditionen säger att Allah inte skulle ha skapat Adam – därigenom hela mänskligheten – om det inte vore för Muhammed!

Vi kan vidare läsa följande på samma sida:

”Det är berättat att Surayj ibn Yunus sade, ”Allah har änglar som, en del av deras dyrkan, att besöka varje hus som har en Ahmad eller Mohammad i sig för att ära som de har för Mohammad…” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.89)

Allah har alltså änglar vars uppgift är att besöka alla hushåll som har namnet Ahmad eller Muhammed i familjen. Och på nästa sida läser vi att Muhammed sa att inget hushåll blir skadat om någon i familjen heter Muhammed:

“Profetens sade, “Ingen av er kommer att fara illa om han har en, två eller tre Muhammad i hans hus."” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.90)

Och på samma sida får vi veta att Muhammeds namn står skriven på dörren in till paradiset:

”Ibn Abbas sade, ”Skriven på dörren till Paradiset: Jag är Allah. Det finns ingen gud utom mig. Muhammad är Allahs Budbärare. [vår översättning] (Qadi ‘Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, Muhammad Messenger of Allah – Ash-Shifa of Qadi ‘Iyad, Övers. av Aisha Abdarrahman Bewley sid 90)

Qadi ´Iyad nämner vidare traditioner som säger att Muhammed tillät folk att dricka hans blod och urin. Muhammed hävdade att den som drack han blod inte skulle hamna i helvetet och den som drack hans urin inte skulle få magont igen:

“Det finns också en tid då Malik ibn Sinan drack hans blod på Uhud dagen och slickade upp det. Profeten tillät honom att göra det och sade sedan, ’Elden kommer inte att röra dig.’

Någonting liknande hände när Abdullah ibn az-Zubayr drack hans blod med kupa. Profeten sade, ’Ve till dig från folket och ve till folket från dig, ’men han invände inte emot som han hade gjort.

Någonting liknande är berättat om när en kvinna drack av hans urin. Han sade till henne, ’Du kommer aldrig klaga om magont.’

Han beordrade inte någon av dem att tvätta sina munnar inte heller förbjöd dem att göra det igen.

Hadithen om kvinnan som drack hans urin är solid. Ad-Daraqutni följer Muslim och al-Bukhari som berättade den som Sahih. Namnet på kvinnan var Baraka, men de är oense om hennes härkomst. Vissa säger att det var Umm Ayman, ett trä skål som han placerade under sin säng i vilket han skulle urinera under natten.  En natt urinerade han i den och när han undersökte den på morgonen var det ingenting i den. Han frågade Baraka om det. Hon sade, ”Jag gick upp och var törstig, så jag drack utan att veta.” Hadithen är berättad av Ibn Jurayj och andra.” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.36-37)

Muhammed beordrade inte bara folk att dricka hans urin, utan även att dricka kamel urin som medicin:

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 82, Nummer 794
Berättad av Anas: Några från ’Ukl stammen kom till Profeten och omfamnade Islam. Klimatet i Medina passade inte dem, så Profeten beordrade de att gå till (mjölkherdens) kameler som välgörenhet och dricka deras mjölk och URIN (som medicin)

Sahih Muslim
Bok 016, Nummer 4132
Anas b. Malik rapporterade att några från ’Ukl eller ’Uraina stammen kom till Allahs Budbärare (må frid vara över honom), och de fann att klimatet i Medina var opassande. Allahs Budbärare (må frid vara över honom) beordrade dem till mjölkande kamel honorna och beordrade de att dricka deras URIN och deras mjölk

Följande ahadith säger även att Muhammeds följare brukade smörja sina kroppar med det vatten som han hade använt för att tvätta sig ren. Dem brukade bråka om vem som skulle få det vattnet och även dricka Muhammeds smutsvatten:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 4, Nummer 187
Berättad av Abu Juhaifa: Allahs Apostel kom till oss mitt på dagen och vattnet för tvagning blev framburen för honom. Efter att ha utfört tvagning, togs resterande vattnet av folket och de började smörja in deras kroppar med den (som en helig handling). Profeten utförde två Rakat av Zuhr bönen och sedan två Rakat av ’Asr bönen när en ’Anza (pinne med spjuthuvud) var där (som en Sutra) framför honom. Abu Musa sade: Profeten frågade efter lerkärl innehållande vatten och tvättade både sina händer och ansiktet i den och spottade en munful av vatten i lerkärlen och sade till båda av oss (Abu Musa och Bilal), ”DRICK från lerkärlen och häll av vattnet på era ansikten och bröst”

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 4, Nummer 188
Berättad av Ibn Shihab: Mahmud bin Ar-Rabi' som var en personen som vars ansikte Profeten hade spottat en munfull av vatten från hans familjs brunn när han var en pojke och ’Urwa (under auktoritet av Al-Miswar och andra) vittnade varandra och sade, ”När Profeten utförde tvagning, bråkade nästan hans kompanjoner för resterande vatten.”

Enligt följande hadith brukade Muhammeds följare smörja sina ansikten med hans spott:

Sahih Bukhari
Volym 3, Bok 50, Nummer 891
Berättad av Al-Miswar bin Makhrama och Marwan:
… Innan Al-Mughira omfamnade Islam var han i sällskap av några personer. Han dödade dem och tog deras egendom och kom (till Medina) för att omfamna Islam. Profeten sade till honom, ”Apropå din Islam, jag accepterar den, men din egendom tar jag ingenting ifrån. (Den var tagen genom förräderi). Urwa började titta på Profetens Kompanjoner. Vid Allah, när Allahs Apostel spottade, skulle spottet hamna i händerna på en av dem (m.a.o. Profetens kompanjoner) SOM SKULLE SMÖRJA DEN PÅ SITT ANSIKTE OCH SIN HUD; om han beordrade dem, brukade de utföra hans order omedelbart; om han utförde tvagning, brukade de strida för att ta resterande vatten; och när de talade till honom, brukade de ta ner deras huvud och brukade inte titta konstant på hans ansikte av respekt. Urwa gick tillbaka till sitt folk och sade, ”O folket! Vid Allah, jag har varit hos kungar och hos Caesar, Khosrau och An-Najashi, ändå har jag aldrig sett någon av de respekterad av hans hovfolk som Muhammad är respekterad av sina kompanjoner. Vid Allah, om han spottade, brukade spottet hamna i handen på någon av de (m.a.o. Profetens kompanjoner) som skulle smörja in den i sitt ansikte och sin hud; om han beordrade dem, brukade de utföra hans order omedelbart; om han utförde tvagning, brukade de strida om att ta resterande vatten; och när de talade, brukade de sänka sina ansikten och brukade inte titta konstant på hans ansikte av respekt.”

Muhammed hävdar vidare att hans avföring är så pass heligt att den äts upp av marken:

"Muhammad ibn Sa´d, al-Waqidis skrivare berättade att Aisha sade till Profeten, ”När du kommer ifrån när du har utfört ditt behov, ser vi ingen skada hos dig.” Han sade, ”Aisha, vet du inte att jorden sväller upp vad som kommer ut från profeterna så ingen ser något av det?” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.35-36)

Enligt följande tradition från Ibn Sa´ds biografiskrivning kom ett träd gående till Muhammed och hälsade på honom:

"Affan Ibn Muslim informerade oss sägande: Hammad Ibn Salamah informerade oss: ´Ali Ibn Zayd informerade oss under auktoritet av Abu Zayd: Sannerligen Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, var vid al-Hujun, och han var i väldigt berövad och förkrossad tillstånd. Han sade, O Allah! Visa mig ett tecken, efter det skall jag inte bry mig om mitt folk tror mig. Plötsligt blev ett träd på ett berg på vägen till Medina synligt. Han kallade på det. Den delade jorden tills den nådde honom och HÄLSADE på honom. När han beordrade den, gick den tillbaka. Därpå sade han: Jag bryr mig inte om någon av mitt folk tror på mig.” Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat al-Kabir, vol.1, sid.195)

Och enligt följande hadith börjar ett träd gråta för Muhammed:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 56, Nummer 784
Berättad av Jabir bin 'Abdullah: Profeten brukade stå vid ett träd eller dadelpalm på Fredag. Då sade en Ansari man eller kvinna. ”O Allahs Apostel! Skall vi göra en predikstol för dig?” Han svarade, ”Om ni önskar.” Så gjorde de en predikstol för honom och när det blev Fredag fortsatte han till predikstolen (för att hålla predikan). Dadelpalmen GRÄT som ett barn! Profeten steg ner (från predikstolen) och omfamnade den medan den fortsatte att JÄMRA SOM ETT BARN som blev lugnad. Profeten sade, ”Den GRÄT för att den saknade att höra av religiösa kunskapen som var given nära den.”

Muhammed brukade stå vid ett träd när han predikade. Man lät bygga en predikostol till Muhammed. När han började predika från predikostolen började trädet som han brukade stå vid att gråta som ett barn. Muhammed kramade om trädet så att den lugnade ner sig.

Ibn Sa´d nämner vidare att Muhammed var så pass omtyckt av träden att de även brukade täcka honom när han skulle tömma tarmen genom att komma samman från långt håll avskärma honom:  

"Al-Fadl Ibn Dukayn informerade oss; han sade: Talhah Ibn ´Amr berättade för oss under auktoritet av ’Ata; han sade: Det har nått mig att Profeten, må Allah välsigna honom, var resande. Han ville tömma tarmen men kunde inte hitta något att täcka honom från hans folk. Sedan såg han två träd (växande) på en lång distans. Han sade till Ibn Mas’ud: Gå och stå mellan de och säg till dem: Sannerligen Allahs Apostel har sänt mig till er för att ni skall komma närmare tills han tömmer tarmen bakom er. Ibn Mas’ud gick och sade till dem. En av de kom närmare till den andra och han tömde tarmen bakom dem.” (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat al-Kabir, vol.1, sid.195)

Och på samma sida läser vi:  

”Waki’ infomerade oss: Al-A’mash informerade oss under auktoritet av al-Minhal Ibn ’Amr, han under auktoritet av Ya’la Ibn Murrah; han sade: Jag var i sällskap med Profeten, må Allah välsigna honom, på en resa. Vi stannade för rast. Han sade till mig: Gå till dessa träd och säg till dem: Sannerligen Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, har befallt er att komma närmare varandra. Jag gick till de och talade till dem så.  En av de flyttade till den andra och det blev närmare varandra. Sedan kom Profeten, må Allah välsigna honom, ut och skymde han sig i dem och sedan tömde han sig. Sedan flyttade de båda till dess ursprungliga plats.” (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat al-Kabir, vol.1, sid.195)

I Qadi ´Iyads verk läser vi även att ett träd bekände att Muhammed var en profet:

”Ibn ’Umar sade, ”Vi var med Allahs Budbärare på en resa och en beduin kom upp till honom och han frågade, ’Beduin, var är du på väg?’ Han svarade, ’Till min familj.’ Han sade, ’Vill du ha någonting gott?’ Mannen frågade, ’Vad är det?’ Profeten sade, ’Att du skall vittna om att det inte finns någon gud utom Allah ensam utom några partner och att Mohammad är Hans slav och Budbärare.’ Beduinen frågade, ’Vem kommer att vittna till det du säger?’ Han svarade, ’DEN HÄR MIMOSAN TRÄDET.’ Den avancerade från utkanten till wadin plöjande jorden tills den stod framför honom och HAN FRÅGADE DEN ATT VITTNA TRE GÅNGER OCH DEN GJORDE SÅ och sedan gick den tillbaka på dess plats.” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.165)

Muhammed säger också att den svarta stenen – som finns i kaba i Mecka – brukade hälsade på honom:

''Jabir ibn Samura berättade att Profeten sade, ”Jag känner till en sten i Mekka som brukade hälsa på mig.” Det är sagt att det här var den Svarta Stenen.” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.170)

Muhammed hävdar vidare att alla stenar och träd som han stötte på – efter sin första “uppenbarelse” från “ängeln Gabriel” – hälsade på honom och bekände att han var profet:

“Aisha berättade att Profeten sade, “När Jibril kom till mig med budskapet, kom det sig att varje sten eller träd som jag passerade sade till mig, ’Frid över dig Allahs Budbärare.” '' (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.170)

Även alla stenar och träd böjde sig för Muhammed när han gick förbi dem:

''Jabir ibn ´Abdullah sade, “Varje sten eller träd som Profeten passerade bugade sig för honom.”'' MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.170)

Det finns mer. Muhammeds storhetsvansinne och galenskaper tar inte slut. Följande tradition från Ibn Sa´ds biografiskrivning säger ett en varg vittnar om Muhammeds profetskap:

"Abu al-Nadr Hashim Ibn al-Oasim al-Kinani informerade oss: Abd al-Hamid Ibn Bahram informerade oss; han sade: Shahr, dvs. Ibn Hawshab berättade till mig; han sade: Abu Sa’id al-Hadrami berättade: En medlem av Aslam stammen skådade hans getter i Dhu al-Hulayfah djungeln. Plötsligt kom en varg och dödade en get från hans flock. Personen skrek och kastade sten på den och avhjälpte hans get. Sedan kom vargen fram; och satt ner med svansen mellan dess bakdel och sade: Fruktar du inte Allah att du stjäl en get från mig som Allah har givit åt mig? Mannen sade: Jag har aldrig hört något sådant. Vargen sade: Vad får dig att grubbla? Han sade: Jag grubblar över att en varg talar till mig. VARGEN SADE: Du har lämnat något mer UNDERBART än detta. Där är ALLAHS APOSTEL, må Allah välsigna honom, som uppenbarar för folket mellan två kullar vad som har hänt och vad som skall hända; och här är du med dina getter. När mannen hörde vargens ord drev han sin flock; han kom till Quba, en Ansar by och frågade efter Allahs Apostel, må Allah välsigna honom. Han mötte honom (Profeten) i Abu Ayyubs hus och berättade för honom historien om vargen. Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, sade: DU TALAR SANNING Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, sade: SANN! SANN! SANN! … (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat al-Kabir, vol.1, sid.198)

Qadi ´Iyad nämner traditioner som hävdar att får och kameler böjer sig för Muhammed:

“Anas sade, “Profeten gick med Abu Bakr, ’Umar och en Ansari till en gård tillhörande en av Ansar. Där fanns några får i gården och de bugade sig för honom

Abu Hurayra sade, ”Profeten gick in i en gård och några kameler bugade sig för honom.”” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.173)

På samma sida nämns en tradition som säger att en trött kamel som skulle slaktas klagade på sina ägare till Muhammed:

“En annan tradition om kamelen berättar att, “Profeten frågade några personer om en vis kamel och de talade om för honom att de ville slakta det.” I en version han sade, ”Den har klagat om för mycket arbete och för lite föda,” och i en annan, ”Den har klagat till mig att ni vill slakta den efter att ni har fått den att slita i hårt arbete eftersom den var liten.” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.173)

Den här kamelen släpptes fri bland vilda djur. De vilda djuren rörde inte kamelen för att de hade fått veta att denne tillhörde Muhammed. När Muhammed dog slutade kamelen att äta eller dricka tills den själv dog:

“I historien ovan om öron-delade kamelen som berättade för Profeten om sig själv, den hade fått gå till bete och vilda djur undvek den, sägande, ”Du tillhör Muhammad!” Efter Profetens död, ville den inte äta eller dricka tills den dog. Al-Isfira’ini nämnde det.” MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.173)

Även duvor vördade Muhammed. Dem flög nämligen över och kastade skugga på honom när han invaderade Mecka i slutet av sitt liv:

''Ibn Wahb berättade, “Makkas duvor skuggade Profeten på den dagen han erövrade Makka. Han bad till Allah för deras välsignelse.”'' (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.173)

Följande tradition säger att kameler kom frivilligt till Muhammed för att han skulle offra dem:

''Abdullah ibn Qurt sade att fem, sex eller sju offer kameler kom till Profeten själva för att låta honom att offra dem i Id.” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.174)

I följande tradition läser vi om en åsna som Muhammed kommit åt i samband med hans invadering av Khaybar. Åsnan hette Yazid ibn Shihab men Muhammed gav den ett nytt namn, nämligen Ya´fur. Åsnan brukade bära Muhammed till hans kompanjoners hus och knaka på dörren med sitt huvud. När Muhammed dog begick åsnan självmord:

“Det finns också det som Ibrahim ibn Hammad berättade om vad som blev sagt av åsnan som hade blivit given till Profeten i Khaybar. Profeten sade till den, ”Vad är ditt namn?” Den sade, ”Mitt namn är Yazid ibn Shihab.” Profeten namngav den Ya’fur. Åsnan tog honom till hans kompanjoners hus och knackade dörren åt honom med dess huvud och ropade på dem. När Profeten dog, den föll ner i en brunn av bedrövelse och dog.” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.174-175)

Det finns en välkänd historia i Islam som handlar om att Muhammed flög från Mecka till Jerusalem sedan till paradiset och tillbaka till Mecka på ett flygande djur (al-Buraq) på en natt. Detta finns vagt nämnt i Koranen:

17:1
STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt. (Muhammed Knut Bernströms, Koranens budskap)

Nedan följer en autentisk islamistisk utläggning av den ovannämnda versen. Utläggningen är författat av Jalal ad-Din al-Mahalli (död 1459 e.Kr.) och hans student Jalal ad-Din as-Suyuti (död 1505 e.Kr.). Dem ger en detaljerad redogörelse om denna underliga historia. Vi kommer dock endast att citera delar av den:

Ärad vare Honom – ett bekräftande av [Guds] förträfflighet – Som bar Hans tjänare, Muhammad (s), om natten (laylan är i ackusativ som en adverbiell kvalifikation; isrā’ menas ’att resa om natten’; vad som är instruktive om nämningen [av laylan, ’om natten’] är att, även om den är obestämd, finns det en indikation av koncishet av dess varaktighet) från den Heliga Moskén, det är Mecca, till den Avlägsna Moskén, den Heliga Huset (av Jerusalem), så är den kallad för avlägsenheten från den tidigare; omgivningar som Vi har välsignat, med frukter och floder, att Vi skall visa honom några av Våra tecken, tecken på Vår kraft. Sannerligen är Han den Hörande, den Seende, det vill säga, Kännaren av Profetens (s) yttrande och handlande. Därför var Han [Gud] nådig mot honom genom att ta honom [bärande på] nattens resa, som innefattar hans möten med [andra] profeterna, hans uppstigande till himlen och kraftens tecken på [Gudomliga] sfären och Hans gemenskap, upphöjt är Han, med honom.  För att han [Profeten] (s) sade: ’Jag var medförd av al-Buraq, ETT VITT DJUR, STÖRRE ÄN EN ÅSNA MEN MINDRE ÄN EN MULA; den kunde lägga dess hov [bak] mot det extrema och så jag red på den. Den bar mig tills jag kom fram till Heliga Huset [av Jerusalem]. [Där] band jag djuret till ringen där profeterna hade bundit [deras djur]. Jag gick sedan in och bad två enheter inuti. När jag kom ut, Gabriel kom till mig med en kruka av vin och en kruka av mjölk och så valde jag mjölken. Gabriel sade [till mig], ”Du har valt rätt [av att välja] ursprungs natur (fitra)”.’ Han [Profeten] fortsatte [berättelsen], ’Vi steg sedan TILL HIMLEN av den här världen, varpå Gabriel frågade efter om att komma in…

Se även följande hadith:

Sahih Muslim
Bok 001, Nummer 0309
Det är berättat under auktoritet av Anas b. Malik att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade: Jag blev medförd av al-Buraq Som är ett djur vitt och lång, större än en åsna men mindre än en mula, som brukade placera sina hov på ett avstånd lika med avståndet på versionen. Jag steg på den och kom till Templet (Bait Maqdis i Jerusalem), sedan band den till ringen använd av profeterna. Jag gick in i moskén och bad två rak’ahs i den, och sedan kom ut och Gabriel tog mig till ett kärl av vin och ett kärl av mjölk. Jag valde mjölken, och Gabriel sade: Du har valt det naturliga. Han tog mig sedan till himlen

Och enligt följande ahadith opererades Muhammed innan himmelsfärden:

Sahih Muslim
Bok 001, Nummer 0313
Anas b. Malik rapporterade: Abu Dharr brukade berätta att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade: Taket på mitt hus öppnades när jag var i Mecca och Gabriel steg ner och öppnade mitt hjärta och tvättade det med Zamzam vatten. Han hämtade sedan ett guld skål full av vishet och tro och efter att ha tömt den på mitt bröst, stängde han den

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 8, Nummer 345
Berättat av Abu Dhar: Allahs Apostle sade, ”När jag var i Mecca öppnades taket till mitt hus och Gabriel steg ner, öppnade mitt bröst och tvättade den med Zam-zam vatten. Sedan hämtade han ett guld fat med visdom och tro och efter att ha tömt dess innehåll på mitt bröst, stängde han den

Låt oss sammanfatta ovannämnda data:

 • Muhammeds mor utstrålade ett ljus när hon födde honom som nådde Syrien.
 • Muhammed föddes omskuren och med navelstängen avklippt.
 • Muhammed hävdade att han var den första skapelsen.
 • Muhammed hävdade att han var den bästa skapelsen någonsin.
 • Adam blev förlåten sin synd tackvare Muhammed.
 • Muhammeds namn finns överallt i paradiset.
 • Muhammeds namn finns på Allahs tron och på dörren in till paradiset.
 • Allah skulle inte ha skapat alltet om det inte vore för Muhammed.
 • Änglar besöker ditt hem om någon familjemedlem heter Ahmad eller Muhammed.
 • Muhammed sa att inget hushåll blir skadat om någon i familjen heter Muhammed.
 • Muhammed tillät folk att dricka hans blod och urin. Han hävdade att den som drack han blod inte skulle hamna i helvetet och den som drack hans urin inte skulle få magont igen.
 • Muhammed beordrade även folk att dricka kamel urin.
 • Muhammeds följare brukade smörja sina kroppar med Muhammeds reningsvatten och dricka det.
 • Muhammeds följare brukade smörja sina ansikten med hans spott.
 • Muhammed hävdar att hans avföring äts upp av marken.
 • Ett träd kom gående till Muhammed och hälsade på honom.
 • Ett träd började gråta för Muhammed.
 • Ett träd bekände att Muhammed var en profet.
 • Den svarta stenen brukade hälsade på Muhammed.
 • Muhammed hävdar att stenar och träd som han stötte på hälsade på honom och bekände att han var profet.
 • Även alla stenar och träd böjde sig för Muhammed när han gick förbi dem.
 • En varg vittnar om Muhammeds profetskap.
 • Får och kameler böjer sig för Muhammed.
 • En kamel slutade äta och dricka när Muhammed dog, vilket ledde till kamelens död.
 • Duvor flög över och kastade skugga på Muhammed när han invaderade Mecka.
 • Kameler kom frivilligt till Muhammed för att han skulle offra dem.
 • Muhammeds kom åt en åsna – Ya´fur – som brukade bära Muhammed till hans kompanjoners hus. Denna åsna begick självmord när Muhammed dog.
 • Muhammed flög från Mecka till Jerusalem, sedan till paradiset och tillbaka till Mecka, på ett flygande djur (al-Buraq) på en natt.
 • Muhammeds berättar att hans bröst öppnades och hans hjärta tvättas innan resan.

Slutligen kan vi läsa att Muhammed själv under sitt tidigare liv i Mecka känner att han håller på att bli galen, ser ljus och hör ljud:

"Affan Ibn Muslim informerade oss: Hammad Ibn Salamah informerade oss under auktoritet av Hisham Ibn ´Urwah, han under auktoritet av ´Urwah: Sannerligen, Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, sade: O Khadijah, JAG SER LJUS OCH HÖR LJUD och jag fruktar att jag skall bli en siare. Hon sade: Sannerligen, Allah skulle aldrig göra det till dig, O son till ’Abd Allah. Sannerligen, du talar sanningen, återvänd sakerna som har blivit anförtrott dig och uppfyll (obligationer av) släktskaperna.

… under auktoritet av Ibn ’Abbas: Sannerligen Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, sade: O Khadijah, JAG HÖR LJUD OCH SER LJUS OCH FRUKTAR ATT JAG ÄR GALEN …” (Ibn Sa´d, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.1, sid.225)

Även Qadi ´Iyad rapporterar denna hadith:

''Hammad ibn Salama sade att Profeten sade, “Jag hör en röst och ser ett ljus och frukar att det finns någon GALENSKAP I MIG.” '' (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Övers. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.284)

Och under sitt senare liv i Medina började Muhammed att hallucinera:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 53, Nummer 400
Berättat av Aisha: En gång blev Profeten förhäxad så att han började att INBILLA sig att han har gjort saker som inte han har gjort.

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 54, Nummer 490
Berättat av 'Aisha: Magi fungerade på Profeten så att han började FANTASIERA att han höll på att göra något som han faktiskt inte gjorde…

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 75, Nummer 400
Berättat av 'Aisha: Allahs Apostel var påverkad av magi, så mycket att han började TRO att han höll på att göra någonting som han faktiskt inte gjorde…

Sahih Bukhari
Volume 7, Book 71, Number 658
Berättat av 'Aisha: En man kallad Labid bin al-A’sam från Bani Zaraiq stammen utförde magi på Allahs Apostel tills Allahs Apostel började att INBILLA att han har gjort en sak som han inte hade gjort…

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 71, Nummer 661
Berättat av 'Aisha: Magi fungerade på Allahs Apostel så att han började att FANTASIERA att han har gjort en sak som han inte hade gjort…

Team Sverige,
Kontakta oss