answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus enligt lärjungen Petrus

Det händer att somliga muslimer, även andra kritiker och skeptiker, citerar Petrus ur kontext för att hävda att han inte bekräftade Herren Jesus Gudomlighet. Här följer ett exempel på citat som vanligen åkallas: 

Apg 2:22
Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet.

Muslimen argumenterar att Petrus såg Herren Jesus som blott en man, en profet, som Gud hade utvalt och gett tillstånd att göra kraftgärningar. Detta är dock en grov missrepresentation av Petrus kristologi, vilket vi kommer att demonstrerar i artikeln. Petrus såg klart och tydligt Herren Jesus som Gudomlig och Person i den Heliga Treenigheten tillsammans med Fadern och den Heliga Anden. För Petrus är Herren Jesus Guds Son – vilket betyder att Herren Jesus är Gud – och den utlovade Messias – vilket igen betyder att Herren Jesus är Gud – vars fullbordade uppdrag var att fungera som en tjänare för mänskligheten och rädda hela världen genom sitt dyrbara blod. 

Låt oss börja med att läsa Apg 2:22 i sin direkta kontext för att visa vad Petrus förkunnelse, som är riktad mot judar i Jerusalem, vill säga oss:

Apg 2:14, 22-31
Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord… Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom: Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp skall vila i det hoppet att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen.

Petrus förkunnelse var historiskt sett riktat mot somliga judar i Jerusalem. Vad Petrus vill framföra, i denna första kristna förkunnelse efter Herren Jesus himmelsfärd, är att Jesus från Nasaret faktiskt var någon sänd från Gud Fadern och bevisade detta dels genom de kraftgärningar som han gjorde. Petrus poängterar även att Jesus från Nasaret var den utlovade Messias (Kristus) som dog på korset, begravdes och uppstod från döden enligt Gud Faderns fastställda plan för att därigenom frälsa mänskligheten. Bara det att Petrus identifierar Herren Jesus som Messias påvisar att han var övertygad om att Herren Jesus var Gud för att Gamla Testamentet säger att den utlovade Messias ska vara Gud, något som vi har demonstrerat i denna artikel (*). Detta är inte den enda gång som Petrus bekänner att Herren Jesus är Messias, utan se även:

Matt 16:13-19
Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem säger folket att Människosonen är?" De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen."

Notera att Petrus inte bara bekänner att Herren Jesus är Messias utan också Guds Son. Att Herren Jesus är Guds Son innebär i biblisk kontext att Herren Jesus är Gud och jämlik Fadern:

Joh 1:1, 14, 17-18
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var GudOch Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning… Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Att Herren Jesus är Guds Enfödde Son innebär att Han är Gud och därmed jämlik Gud Fadern. Se också:

Joh 5:15-18
Mannen gick då till judarna och sade att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sade till dem: "Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud.

Guds Son är Gud och jämlik Fadern, vilket förklarar lärjungarna tillbad Herren Jesus medan de bekände att Han är Guds Son:

Matt 14:25-33
Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: "Det är en vålnad." Och de skrek, så rädda var de. Men genast sade Jesus till dem: "Var lugna. Det är jag. Var inte rädda." Petrus sade: "Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet." Jesus sade: "Kom!" Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: "Herre, hjälp mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son."

Inte nog med det, Petrus bevittnade att Herren Jesus förhärligades på härlighetens berg och hörde Gud Fadern bekänna att Herren Jesus är Gud:

Matt 17:1-5
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!"

2 Pet 1:16-18
Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.

Inte konstigt att Petrus själv säger att Herren Jesus uttryckligen är Gud:

2 Pet 1:1
Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår GUD och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

Låt oss återvända till andra kapitlet i Apostlagärningarna och se vad Petrus fortsätter att säga om Herren Jesus identitet, efter att ha klargjort att Herren Jesus dog och uppstod:

Apg 2:32-36
Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias."

Petrus förmedlar att Gud Fadern har genom sin högra hand – vilket innebär genom sin gudomliga makt – uppväckt Herren Jesus från döden och låtit honom bli upphöjd. Notera att Petrus i verserna 34-35 åkallar en Psalm som uttalades genom Kung David, den följer här:

Ps 110:1
En psalm av David. HERREN sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.

Hur ska man förstå att Kung David nämner två Herrar? Dessa två Herrar kan inte referera till några jordiska auktoriteter för att David var en högt upphöjd jordisk auktoritet som regerade över hela Israel och igenkändes som den högste bland jordens kungar (se Psalm 89:27). Dessa Herrar refererar därför till Gudomliga auktoriteter: Fadern och Sonen! Fadern sa till Sonen, som är Davids Gud och Herre, att sätta sig på hans högra sida. Herren Jesus själv citerar Psalm 110 i en konversation med somliga judar och menar att Han är den som Kung David kallar för sin Herre:

Matt 22:41-45
Medan fariséerna var samlade, frågade Jesus dem: "Vad anser ni om Messias? Vems son är han?" De svarade honom: "Davids". Då sade han till dem: "Hur kan då David, driven av Anden, KALLA HONOM HERRE och säga: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David KALLAR HONOM SIN HERRE, hur kan då Messias vara Davids son?"

Notera även att Psalm 110 säger att Herren Jesus sitter på Gud Faderns högra sida med alla fiender under sina fötter, vilket i biblisk kontext innebär att Han äger Gudomlig auktoritet och är jämlik Fadern, något som vi utreder utförligt i denna artikel (*). Jesus är alltså Kung Davids Herre och Gud som äger Gudomlig auktoritet och är jämlik Fadern, vilket Petrus bekräftar i Apg 2:32-36!

Judarna som hörde Petrus förkunnelse och trodde frågade vad de skulle göra: 

Apg 2:37-39
När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar."

Petrus säger att dessa judar som kommit till tro ska döpas i Herren Jesus namn så att deras synder blir förlåtna, vilket demonstrerar att Herren Jesus namn är källa till förlåtelse och liv. Detta är Gudomliga egenskaper:

Ps 32:1-5
En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

Ps 54:1-3
För sångmästaren, med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: "David håller sig gömd hos oss." Gud, fräls mig genom ditt namn, skaffa mig rätt genom din makt.

Ps 79:9
Hjälp oss, Gud, vår räddare, så att ditt namn blir förhärligat. Befria oss och förlåt våra synder, ditt namn till ära.

Ps 65:1-5
För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga, du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära, han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran, du, vår frälsnings Gud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran.

Ps 103:1-5
Av David. Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

Herren Jesus namn förlåter och renar inte bara skuld, utan underbara kraftgärningar genomförs genom namnet:

Apg 3:1-11
Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: "Se på oss!" Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad.

När folk samlades kring Petrus och Johannes, tog Petrus till orda och sa:

Apg 3:12-13
När Petrus såg det sade han till folket: "Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom.

Petrus säger alltså att Gud Fadern har förhärligat/ärat Herren Jesus, något som även nämns i Petrus första brev:

2 Pet 1:16-17
Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."

I Petrus andra brev går han så långt att säga att äran tillhör Herren Jesus i evighet:

2 Pet 3:18
Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Detta demonstrerar igen att Petrus identifierade Herren Jesus som Gudomlig för att Gamla Testamentet lär att Gud inte delar sin ära med någon annan:

Jes 42:8
Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Jes 48:11
För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.

Detta betyder att Herren Jesus måste vara Gud och dela samma väsen som Fadern, enligt Petrus, för få ta del av Faderns ära!

Petrus fortsätter att tillskriva Herren Jesus perfektion:

Apg 3:14
Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven.

Detta är något som endast kan tillskrivas den perfekte Guden! Viktigt att betona är att Petrus inte menar att Herren Jesus är Helig och Rättfärdig i bemärkelsen att Han endast är en gudfruktig man – vilket somliga kritiker skulle kunna föreslå – utan i bemärkelsen att Han är perfekt, utan brist och synd. Detta konstateras av Petrus i hans brev:

1 Pet 1:18-19
Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm UTAN FEL OCH LYTE.

1 Pet 2:21-22
Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.

Nästa vers från samma brev är intressant:

1 Pet 3:18
Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud…

Petrus identifierar Herren Jesus som rättfärdig igen och med hänsyn till 1 Pet 1:19, 2:22 förstår vi att denna rättfärdighet innebär Gudomlig perfektionism, liksom Apg 3:14.

Petrus fortsätter med att säga att Herren Jesus är livets furste, vilket med andra ord innebär att Herren Jesus är upphovet till livet och kan därför ge liv:

Apg 3:15
Livets furste
dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.

Att Herren Jesus skapade alltet konstateras upprepande gånger i Nya Testamentet (Joh 1:1-3, 10; 1 Kor 8:5-6; Kol 1:15-17; Heb 1:1-2). Nya Testamentet säger därmed självfallet att Herren Jesus ger liv (Joh 1:4; 5:21, 25-26; 6:50-51, 53-58; 10:27-28; 11:25-27; 14:6; 2 Tim 1:8-10; Heb 5:8-9). Detta visar utan något tvivel att Herren Jesus är Gud för att ingen annan än Gud har skapat alltet och kan ge liv.

Petrus bekänner även att Herren Jesus är allvetande! Detta innebär att Herren Jesus känner allas hjärtan och vet precis allt:

Joh 21:14-17
Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete." För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" och han svarade: "HERRE, DU VET ALLT. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete.

I första kapitlet av Apostlagärningarna läser vi bland annat om att lärjungarna som nu var 11 på grund av Judas förrädarens självmord skulle utse en som skulle ta hans plats som lärjunge. Man skulle kasta lott om det mellan två personer. Men innan dess bad lärjungarna och sa följande:

Apg 1:21-26
Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse." Då ställde man fram två: Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. Och de bad: " Herre, DU SOM KÄNNER ALLAS HJÄRTAN, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans." De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel.

Petrus ber alltså och säger att Herren Jesus känner allas hjärtan. Detta är en egenskap som endast den allvetande Guden besitter, vilket Kung David förmedlar:

1 Krön 28:9
Du, min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ, ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig, men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt.

Ps 17:1-3
En bön av David. Hör, HERRE, en rättfärdig sak, akta på mitt rop och lyssna till min bön, den kommer ej från falska läppar. Från dig väntar jag mitt försvar, dina ögon ser vad som är rätt. Du prövar mitt hjärta, du utforskar det om natten. Du rannsakar mig, men du finner ingenting, ingen ond tanke går ut från min mun.

Ps 26:1-2
Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag är oskyldig, jag förtröstar på Herren utan att vackla. Utforska mig, HERRE, och pröva mig, rannsaka mina njurar och mitt hjärta.

Ps 139:1
För sångmästaren, en psalm av David. HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.

Ovannämnda data har tydligt demonstrera att Petrus bekräftade Herren Jesus Gudomlighet och jämlikhet med Gud Fadern.

Alla citat är hämtade från Folkbibelns översättning.

Team Sverige,
Kontakta oss