answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus besitter den Himmelska Tronen

Den Heliga Bibeln lär att Gud besitter den himmelska tronen. Detta betyder inte att Gud faktiskt äger en verklig tronstol och sitter på den i himlen, utan den himmelska tronen är ett bildligt uttryck som betonar Guds suveränitet, makt och auktoritet över hela skapelsen. På samma sätt som en jordisk kung, som besitter en jordisk tron, har makt och råder över sitt land så har Gud, som besitter den himmelska tronen, makt och råder över alltet:

Ps 9:1-7
För sångmästaren, till mutlabbén. En psalm av David. Jag vill tacka HERREN av hela mitt hjärta, jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste. Ty mina fiender vika tillbaka, de faller och går under inför ditt ansikte. Du har hävdat min rätt och fört min talan, du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Du har straffat hednafolk och förgjort ogudaktiga, deras namn har du utplånat för evigt. Fienderna är borta, utrotade för alltid. Deras städer har du omstörtat, minnet av dem har du utplånat. HERREN regerar i evighet, sin tron har han gjort till ett domarsäte. (Folkbibeln)

Ps 11:1:1-4
För sångmästaren, av David. Till HERREN har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig: "Fly som en fågel till ditt berg. Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på de rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?" HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. (Folkbibeln)

I första Moseboken läser vi att Gud lät en flod svämma över jorden och dess invånare som straff för deras grova fördärv:

1 Mos 6:9-14, 17-19
Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sade Gud till Noa: "Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan… Se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden skall förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du skall gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser, skall du föra in ett par i arken för att de skall överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön skall det vara." (Folkbibeln)

Kung David säger att Gud satt på den himmelska tronen när syndafloden kom, vilket igen demonstrerar att den himmelska tronen symboliserar Guds suveränitet:

Ps 29:1-4, 9-10
En psalm av David. Ge åt HERREN, ni Guds söner, ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära, tillbed HERREN i helig skrud! HERRENS röst ljuder över vattnen, Gud, den härlige, dundrar, HERREN, över de stora vattnen. HERRENS röst är mäktig, HERRENS röst är majestätisk… HERRENS röst får hindarna att föda, skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. HERREN satt på sin tron när syndafloden kom, HERREN tronar som konung för evigt. (Folkbibeln)

Gamla Testamentet säger upprepande gånger att Gud besitter den himmelska tronen:

1 Kung 22:19
Mika sade: "Hör alltså HERRENS ord: Jag såg HERREN sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra." (Folkbibeln)

Jes 6:1-6
I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: "Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet." Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök.  Då sade jag: "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot." (Folkbibeln)

Ps 47:8
Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron. (Folkbibeln)

Ps 55:18-19
Han friköper min själ och ger den frid så att de inte kan komma nära mig, ty de är många som står mig emot. Gud skall höra mig och förödmjuka dem, han som sitter på sin tron sedan urminnes tid. Sela. Ty de ändrar sig inte, de fruktar inte Gud. (Folkbibeln)

Ps 103:19
HERREN har ställt sin tron i himlen
, hans konungavälde omfattar allt. (Folkbibeln)

Notera att följande psalm förmedlar att ingen annan än Gud besitter den himmelska tronen:

Ps 113:5-6
Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden? (Folkbibeln)

Evangelisten Johannes ser i sin uppenbarelse att Gud som sitter på den himmelska tronen prisas, äras, tackas och tillbes för att Han har skapat allt, äger och har makt över allt:

Upp 4:1-11
Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter." Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på dessa troner satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon framtill och baktill. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer." Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: "Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat." (Folkbibeln)

Herren Jesus bekräftar att den himmelska tronen besitts av Gud:

Matt 5:34
Jag säger er: Ni skall inte alls svära - varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store Konungens stad. (Folkbibeln)

Matt 23:22
Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. (Folkbibeln)

Herren Jesus bekräftar inte bara att den himmelska tronen besitts av Gud, utan säger även att Han själv, som är den himmelska Kungen, besitter den himmelska tronen:

Matt 19:23-28
Jesus sade till sina lärjungar: "Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Då tog Petrus till orda: "Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?" Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar." (Folkbibeln)

Matt 25:31-46
När Människosonen kommer i sin härlighet
och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." (Folkbibeln)

Daniel, en profet på gammal testamentarisk tid, ser en syn som är intressant:

Dan 7:1-3, 9-10, 13-14
I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den. Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra… Medan jag såg på djuret sattes TRONER fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans TRON var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades… I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. (Folkbibeln)

Daniel ser två troner, varav en besitts av den Gamle av dagar (Gud Fadern) och den andra besitts av Människosonen (Herren Jesus). Detta demonstrerar att den himmelska tronen, eller med andra ord suveräniteten, makten och auktoriteten över hela skapelsen, besitts av både Gud Fadern och Herren Jesus som är Gudomlig och jämlik Fadern. Detta förklarar varför Herren Jesus, Människosonen, säger att man ska ära Honom liksom man ärar Fadern:

Joh 5:21-27
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. (Folkbibeln)

Johannes ser slutligen i sin uppenbarelse en tron som besitts av både Fadern och Herren Jesus:

Upp 22:1-3
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets TRON. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets TRON skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. (Folkbibeln)

Herren Jesus besitter den himmelska tronen och har auktoritet över skapelsen som Han äger och råder över. Detta bevisar att Herren Jesus är Gud och jämlik Fadern.

Team Sverige,
Kontakta oss