answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus ska sitta på Maktens högra sida och komma bland molnen

Markus evangelisten rapporterar en intressant konversation mellan Herren Jesus och den judiske översteprästen i samband med förhöret inför det judiska rådet:

Mark 14:53-64
Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom: "Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer." Men inte heller i detta fall stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: "Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?" Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare: "Är du Messias, den Välsignades son?" Jesus svarade: "Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln." Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: "Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?" Alla fann de honom skyldig till döden.

Herren Jesus bekänner att Han är Messias (grek. Kristus) och därtill att Han ska "sitta på Maktens högra sida" samt "komma bland himlens moln". Att Herren Jesus sitter på Maktens högra sida (alt. Guds högra sida) innebär att Han äger Gudomlig auktoritet och enligt Gamla Testamentet är det Gud som sägs komma bland molnen, vilket betonar Guds höghet. Översteprästen tycks klassa detta som hädelse, inte bara för att Herren Jesus gör ett tydligt anspråk på att vara den utlovade Kristus, utan även för att Han upphöjer Sig till en absolut Gudomlig makt och position. Men å andra sidan finner vi texter i Gamla Testamentet, vilka ortodoxa judar erkänt i alla tider, som poängterar att den utlovade Kristus ska "sitta på Maktens högra sida" och "komma bland himlens moln".

Herren Jesus Kristus ska sitta på Maktens/Guds högra sida

Samtliga synoptiska Evangelium förmedlar att Herren Jesus bekände att Han ska sitta på Maktens/Guds högra sida:

Matt 26:64
Jesus sade till honom: "Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln."

Mark 14:62
Jesus svarade: "Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln."

Luk 22:69
Men härefter skall Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida.

Markus rapporterar även att Herren Jesus satte Sig på Maktens högra sida efter himmelsfärden:

Mark 16:14-20
Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Lukas rapporterar i Apostlagärningarna att den första kristna martyren, Stefanos, såg Herren Jesus sitta på Maktens högra sida i samband med sitt martyrium:

Apg 7:55-56
Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida."

Aposteln Paulus bekräftar detta:

Rom 8:34
Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

Col 3:1
Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.

Han poängterar i Efesierbrevet att uttrycket ifråga betonar Herren Jesus Gudomliga auktoritet:

Ef 1:18-23
Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och SATTE HONOM PÅ SIN HÖGRA SIDA i himlen, ÖVER ALLA furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, ÖVER ALLA NAMN som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. ALLT lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

I Hebreerbrevet poängteras att uttrycket ifråga även betonar Herren Jesus jämlikhet med Gud Fadern. Herren Jesus äger allting, har skapat allting, upprätthåller allting, delar Gud Faderns väsen och därför kan Han sitta på Gud Faderns högra sida:

Heb 1:1-3
Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Lärjungen Petrus bekräftar Herren Jesus Gudomliga auktoritet; allt har blivit lagt under Honom:

1 Pet 3:21-22
Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.

I Uppenbarelsebokens femte kapitel läser vi bland annat att allt skapat upphöjer Gud Fadern och Herren Jesus, vilket exemplifierar uttrycket ifråga:

Upp 5:13
Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter."

Herren Jesus själv förmedlar att Han besitter Gudomlig auktoritet och är jämlik Gud Fadern, vilket påvisar att Han var fullt medveten om att Han har tillträde till Maktens/Guds högra sida: 

Joh 5:21-23
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Herren Jesus Kristus kan ge liv åt vem Han vill och Han har befogenhet att döma, därför begär Han att alla ska ära Honom såsom man bör ära Gud Fadern!

Även Gamla Testamentet säger att Kristusgestalten äger Gudomlig auktoritet och är jämlik Gud Fadern. Kung David, driven av den Heliga Anden, förmedlar att Gud Fadern säger till Kristus (Herren Jesus) att Han ska sitta på Maktens högra sida:

Psalm 110:1
En psalm av David. HERREN sade till min Herre: "Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter."

Det kan vara på sin plats att även läsa ur Psalm 72 som handlar om Kristus och betonar Hans Gudomlighet och auktoritet:

Psalm 72:8-17
Han skall härska från hav till hav och från floden till jordens ändar. Öknens inbyggare skall buga sig för honom
, hans fiender skall slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna skall ge honom skatt, kungar från Saba och Seba skall bära fram gåvor. Alla kungar skall falla ner för honom, alla hednafolk skall tjäna honom. Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han skall vara mild mot den svage och fattige, och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld skall han återlösa deras själ, deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt, så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom skall man välsigna sig, alla hednafolk skall prisa honom salig.

Psalmen förmedlar att Kristus ska härska över hela världen. Folk ska buga sig för Honom, alla kungligheter ska falla ner inför Honom, alla hedningar ska tjäna och prisa Honom och Han är källan till välsignelse. Dessa karaktäristiska påvisar att Kristusgestalten är Gudomlig. Det intressanta är Psalmens nästa vers:

Psalm 72:18
Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som ensam gör under!

Kristusgestalten som beskrivs i hela Psalmens sägs vara Herren Gud i vers 18! Den kristne exegeten John Gill (1697-1771) bekräftar detta i sin utläggning av versen ifråga:

"Välsignad [vare] Herren Gud…
Messias, som sannerligen och verkligen är Gud, Yahweh, allas Herre, och Herren vår rättfärdighet; till vem en sådan upphöjning eller beskrivning av ära och välsignelse verkligen egentligen, eftersom alla goda ting är från honom, och genom honom; …" [vår översättning] (The New John Gill Exposition of the Entire Bible: länk)

Psalmerna 72 och 110 visar oss klart och tydligt att Kristus gestalten sitter på Maktens högra sida. Herren Jesus citerar Psalm 110 och förmedlar att den handlar om Kristus, om Honom:

Matt 22:41-46
Medan fariséerna var samlade, frågade Jesus dem: "Vad anser ni om Messias? Vems son är han?" De svarade honom: "Davids". Då sade han till dem: "Hur kan då David, driven av Anden, kalla honom Herre och säga: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin Herre, hur kan då Messias vara Davids son?" Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom.

Mark 12:35-37
Då Jesus undervisade i templet frågade han: "Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige Ande: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David kallar honom Herre. Hur kan Messias då vara Davids son?" Den stora folkskaran lyssnade gärna på honom.

Luk 20:41-44
Jesus sade till dem: "Hur kan man säga att Messias är Davids son? David säger ju själv i Psaltaren: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. David kallar honom alltså Herre. Hur kan han då vara hans son?"

Lukas rapporterar i Apostlagärningarna att Petrus predikade om Herren Jesus verksamhet, död och uppståndelse för sina landsmän och citerade Psalm 110:

Apg 2:14, 34-36
Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord… Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias."

Slutligen läser vi i Hebreerbrevet att Paulus citerar Psalm 110 med tanke på Herren Jesus:

Heb 1:13
Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.

Herren Jesus Kristus ska komma bland molnen

Följande gammal testamentariska texter förmedlar det faktum att det är Gud som kommer bland molnen:

2 Mos 19:8-9
Allt folket svarade med en mun: "Allt vad HERREN har talat vill vi göra." Mose gick då tillbaka till HERREN med folkets svar. Och HERREN sade till Mose: "Se, jag skall komma till dig i ett tjockt moln för att folket skall höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig." Mose framförde folkets svar till HERREN.

5 Mos 33:2
Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät.

2 Sam 22:1-3, 7, 10
David sjöng till HERREN denna sång, när HERREN hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälser mig från våldet… I min nöd åkallade jag HERREN, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop nådde hans öron… Han sänkte himlen och for ner, mörka moln var under hans fötter.

Psalm 104:1-3
Lova HERREN, min själ! HERRE, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, du far på vindens vingar.

Jes 19:1
Profetia om Egypten. Se, HERREN far fram på en snabb sky och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bävar inför honom, och egyptiernas hjärtan smälter i deras bröst.

Detta bibliska uttryck, att Gud kommer bland molnen, belyser Guds höghet. Detta säger Herren Jesus om Sig Själv:

Matt 26:64
Jesus sade till honom: "Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln."

Matt 24:30
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Mark 14:62
Jesus svarade: "Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln."

Luk 21:27
Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Lukas beskriver i Apostlagärningarna hur Herren Jesus for upp till himlen:

Apg 1:6-11
När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."

Lärjungen Johannes förmedlar i Uppenbarelseboken:

Upp 14:14
Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade Människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära.

Denne Människosonen, Herren Jesus Kristus, identifieras som Herren Gud den Allsmäktige:

Upp 1:7-8
Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

Detta faktum nämns även av Profeten Daniel i Gamla Testamentet:

Dan 7:13-14
I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.

Daniel ser Människosonen, Herren Jesus Kristus, kommande med himlens moln. Han fördes fram inför Gud Fadern och gavs makt, ära och rike. Människosonen ska tjänas av alla världens folk och Hans rike ska vara i evigt. Notera att Herren Jesus citerar denna text när Han profeterar Sin nästa ankomst på domedagen (Matt 24:30; Luk 21:27) samt under förhöret inför det judiska rådet (Matt 26:64; Mark 14:62) och förmedlar att Han är Människosonen!

Kom Herre Jesus, vår Kung och Gud, som sitter på Gud Faderns högra sida. Vi längtar efter att få återförenas fullkomligt med Dig i den Heliga Anden och inför Gud Fadern. Till dess tjänar vi i glädje Ditt Heliga Evangelium och väntar på att Du ska komma på himlens moln i Höghet. Vi lever med Dig och för Dig! Amen!

Team Sverige,
Kontakta oss