answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Vad säger Gud om incest egentligen?

Inte sällan citerar muslimen bibliska texter, ur kontext, för att sedan missrepresentera vad texten och vad den Heliga Bibeln lär. I den här artikeln vill vi bemöta ett sådant försök. 

Muslimen åkallar följande historia från Gamla Testamentet och argumenterar att detta påvisar att den bibliske Guden förespråkar incest:

1 Mos 19:30-38
Lot lämnade Soar och slog sig ner i bergsbygden tillsammans med sina båda döttrar. Han vågade inte stanna i Soar, och nu bodde han och hans båda döttrar i en grotta. Då sade en dag den äldre dottern till den yngre: "Vår far är gammal, och det finns inga män här i landet som kan göra oss med barn på vanligt vis. Vi ger vår far vin att dricka och sedan ligger vi med honom. Så skaffar vi barn genom vår far." När det blev kväll gav de sin far vin att dricka, och sedan gick den äldre systern in till honom och låg med honom, och han märkte varken när hon lade sig eller när hon steg upp. Nästa dag sade den äldre systern till den yngre: "I natt låg jag med vår far. Vi ger honom vin att dricka i kväll också, sedan kan du gå in och ligga med honom. Så skaffar vi barn genom vår far." De gav sin far vin att dricka den kvällen också, och den yngre systern låg med honom, och han märkte varken när hon lade sig eller när hon steg upp. Så blev Lots båda döttrar havande genom sin far. Den äldre födde en son, som hon gav namnet Moab, och han blev stamfar till våra dagars moabiter. Också den yngre systern födde en son; hon gav honom namnet Ben-Ammi, och han blev stamfar till våra dagars ammoniter. (Bibeln 2000)

Lot (Abrahams brorsson) hade precis upplevt hur hans städer, Sodom och Gomorra, hade ödelagts genom svavel och eld regn (1 Mos 19:1-24), vilket var ett straff från Gud för att invånarna hade blivit måttlöst ogudaktiga. De enda kvarlevande från städerna var Lot och hans två döttrar, vilka valde att ha samlag med sin far för att det inte fanns andra män som kunde gifta sig med och befrukta de. Notera att döttrarna erkänner att incest var ett ovaligt sätt att avla barn på, vilket förklarar varför döttrarna använde berusningsmedel för att lyckas med sin syndiga handling. På vilket sätt påvisar denna text att Gud förespråkar incest? Hur kan muslimen dra en sådan egendomlig slutsats utifrån den här texten? Det texten säger är att Lots döttrar gjorde en handling som de själva visste var ”ovanlig” och för att lyckas med handlingen gav de sin far vin till den grad att han berövades sitt medvetande. Detta bevisar alltså inte att Gud förespråkar incest, utan att döttrarna begick incest med sin far. Dessutom implicerar texten att döttrarna var medvetna om att incest var en förbjuden och onaturlig handling.

Muslimen (även andra läsare) bör begripa en grundprincip vad gäller läsningen av den Heliga Bibeln. Allt som nämns i den Heliga Bibeln förespråkas inte av Gud. Det finns många skildringar (liksom den ifråga) som åskådliggör hur den syndiga människan handlade i historian, och Gud tillätt dessa att inkluderas i den Heliga Bibeln för att genom dem lära oss hur vi inte ska handla. Historien om Lot och hans döttrar lär oss att vi aldrig ska bedöva vår förälder med alkohol och ha samlag med denne, oavsett situation.

Om vi vidare läser denna historia i ljuset av den Heliga Bibelns andra texter inser vi utan tvekan att incest är en synd:

3 Mos 18:1-18, 27-30
Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Jag är Herren, er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egypten, där ni en gång bodde, inte heller som man gör i Kanaan, dit jag skall föra er. Ta inte efter deras seder. Följ mina stadgar, håll mina bud och rätta er efter dem. Jag är Herren, er Gud. Håll mina bud och stadgar, ty den som gör det skall leva genom dem. Jag är Herren. Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är Herren. Ingen får skända sin far genom att lägra sin mor; hon är din mor, du får inte lägra henne. Du får inte lägra din fars hustru; då skändar du din far. Du får inte lägra din syster, som har samma far eller mor som du, vare sig hon är född inom eller utom hemmet. Du får inte lägra din sondotter eller dotterdotter; då skändar du ditt eget kött och blod. Du får inte lägra en dotter till din fars hustru; hon tillhör din fars släkt, hon är din syster. Du får inte lägra din fars syster; hon är av din fars kött och blod. Du får inte lägra din mors syster; hon är av din mors kött och blod. Du får inte lägra din farbrors hustru; henne får du inte komma nära, hon är din faster. Du får inte lägra din svärdotter; hon är din sons hustru, henne får du inte lägra. Du får inte lägra din svägerska; då skändar du din bror. Du får inte lägra en kvinna och hennes dotter, inte heller lägra hennes sondotter eller dotterdotter; de är av samma kött och blod, det vore en skam… Sådana vidrigheter gjorde landets invånare före er, och då blev landet orent. Låt inte landet utspy er för att ni orenat det, så som det utspydde det folk som var före er. Var och en som gör någon av dessa vidrigheter skall utstötas ur sitt folk. Ni skall lyda mitt förbud mot att ta efter de avskyvärda seder som rådde före er; ni skall inte göra er orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. (Bibeln 2000)

Låt oss slutligen bolla tillbaka frågan till muslimen. Vad säger muslimen om att somliga muslimska lärda säger att Koranen och Allah förespråkar incest? Följande islamistiska data säger att en muslimsk man får ha sexuella relationer med sin egen dotter, förutsatt att hon blev till på ett icke islamistiskt legitimt sätt. Vi börjar med att läsa följande koraniska vers som säger att Allah har föreskrivit släktskap genom avkomma och giftermål: 

25:54
Han är Den som skapade människan av vatten, och lät honom därefter fortplanta sig genom äktenskap och parning. Er Herre är Allsmäktig. (Khalifa)

Den kände islamistiske auktoriteten och exegeten Imam Al-Qurtobi skriver följande i sin utläggning av versen ifråga:

Avkomma och släktskap genom giftermål

Avkomma och släktskap genom giftermål är två termer som beskriver den personliga relationen som kan existera mellan två människor. Ibn Al-Arabi sa: ”Avkomma handlar om en blandning av flöda mellan en man och en kvinna från en religiös utgångspunkt; men om (denna flöda) uppstår genom oordning (otrohet) då är (barnet) bara en skapelse och inte en avkomma. Detta är anledningen till att barnet från otrohet inte hamnar under (Allahs) sägelse: ’Förbjuder för er (i giftermål) är era mödrar och döttrar’ [4:23]; för att hon (barnet) inte klassas som en dotter enligt de mest autentiska läror av våra (Islamistiska) lärda och de mest autentiska läror av vår religion; och om det inte finns legitim avkomma då finns inte legitima släktskap genom giftermål så otrohet förbjuder inte (pappan att gifta sig med) dottern till modern (som han vart otrogen med) och inte heller modern till dottern (som han varit otrogen med). Det som är lagligen förbjudet är inte förbjudet i samband med synd; för att Allah har tillskrivit sina tjänare avkomma och släktskap genom giftermål och ärat dessa relationer, och har också etablerat lagar som identifierar vad som är lagligt och olagligt och inget svek finns i dem och de är inte jämlika varandra.” Jag (Qurtobi) säger: De lärda har delade åsikter om huruvida det är tillåtet att gifta sig med sin dotter som är resultatet av otrohet eller hans syster eller dottersdotter som är resultatet av otrohet; vissa förbjuder denna typ av relation som Ibn Al Qasim, vilket även Abu Hanifa och hans följare säger, och andra tillåter detta, som Abdul Malik Al Maj’shun, vilket även Al Shafi’i och hans följare säger… [vår översättning]

Här följer den arabiska texten – från Saudiarabiens officiella islamistiska hemsida – såsom den existerar på hemsidan:

 
Team Sverige,
Kontakta oss