answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Den Heliga Andens identitet och unika funktion enligt Gamla Testamentet

Den Heliga Bibeln lär att Gud är Treenig, vilket innebär att Gud är ett väsen som existerar i tre skiljda Personer: Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Personerna är enade för att de delar samma väsen, men samtidigt skiljda för att de innehar unika funktioner. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad Gamla Testamentet säger om den Heliga Andens identitet och unika funktion. Alla citat är från Folkbibelns överästtning, om inget annat anges.

Låt oss börja med att titta närmare på den Heliga Andens identitet. Den Heliga Bibeln säger att den Heliga Anden var aktiv under skapelsen och deltog som skapare:

1 Mos 1:1-2
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

I Jobs bok läser vi att den Heliga Anden besitter auktoritet att skapa liv:

Job 33:1-4
Men Job, hör nu mina ord, lyssna till allt vad jag har att säga! Se, jag öppnar nu mina läppar, min tunga talar i min mun. Mina ord kommer från ett uppriktigt hjärta, det jag förstår skall jag ärligt säga. Guds Ande har gjort mig, den Allsmäktiges livsande ger mig liv.

I Hesekiels bok läser vi att Gud säger till Hesekiel att åkalla den Heliga Anden för att orsaka att livlösa människor får liv:

Hes 37:9-10
Då sade han till mig: "Profetera till Anden, ja profetera, du människobarn, och säg till Anden: Så säger Herren, HERREN: Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv." Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara.

Den Heliga Anden är således skapare av himmel och jord samt källan till liv, vilket även konstateras i följande Psalm:

Ps 104:29-30
Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta, du tar bort deras ande och de dör och vänder åter till stoft. Du sänder din Ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte.

Detta visar att den Heliga Anden är gudomlig för att endast Gud är skapare och källan till liv:

Jes 44:21-24
Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Jubla ni himlar, ty HERREN har gjort det, höj glädjerop, ni jordens djup, brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd. Ty HERREN har återlöst Jakob, han visar sin härlighet i Israel. Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ENSAM har spänt ut himlen och brett ut jorden. VEM VAR MED MIG? (se även: Neh 9:6; Job 9:1-2, 7-10; Job 38:1-4; Ps 96:4-6, 146:5-6, 148:1-5; Jes 37:15-16, 45:11-12, 48:12-13; Jer 10:10-12, 32:17; Sak 12:1)

Faktum är att det finns en text i Gamla Testamentet som tydligt identifierar den Heliga Anden som Israels Gud:

2 Sam 23:1-4
Dessa är Davids sista ord.  Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare: HERRENS Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga. Israels Gud har talat, Israels klippa har sagt till mig: "Den som regerar över människor i rättfärdighet, den som regerar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp, en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn."

Notera hur kung David identifierar den Heliga Anden, som har talat genom honom och vars ord är på hans tunga, som Israels Gud!

Den Heliga Anden besitter alltså inte bara gudomliga egenskaper, såsom att skapa och vara källa till liv, utan identifieras även tydligt som Israels Gud. Hädanefter ska vi titta närmare på den Heliga Andens unika funktion.

Hittills står det klart för oss att den Heliga Anden är gudomlig. Men noterade läsaren att den Heliga Anden, enligt Psalm 104, även är utsänd från Gud? Se igen:

Ps 104:30
Du SÄNDER din Ande
, då skapas de och du förnyar jordens ansikte.

Detta förklara varför den Heliga Anden sägs vara Guds Ande, vilket även framgår av redan citerade texterna:

1 Mos 1:2
Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Job 33:4
Guds Ande
har gjort mig, den Allsmäktiges livsande ger mig liv.

Gud sänder den Heliga Anden för att verka genom gudsmän, såsom i fallet med kung David (2 Sam 23:1-4), och profetera genom dem. Detta kan exemplifieras upprepande gånger från Gamla Testamentet.

Se tillexempel följande text från fjärde Moseboken. Israeliterna befann sig i öknen, efter uttåget från slaveriet i Egypten, ledda av Mose. Deras ständiga klagade och uppror bedrövade Gud och Mose att han bad Gud om hjälp:

4 Mos 11:10, 14-17
Mose hörde hur folket i de olika familjerna grät, var och en vid ingången till sitt tält. Då upptändes HERRENS vrede, och Mose blev illa till mods… Jag orkar inte ensam bära hela detta folk, det är för tungt för mig. Om det är så här du vill handla mot mig, döda mig då genast, om jag funnit nåd inför dina ögon, och låt mig slippa se detta elände". Då sade HERREN till Mose: "Kalla samman sjuttio män av de äldste i Israel, sådana som du vet är folkets äldste och dess tillsyningsmän bland folket. För fram dem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. Där skall jag då stiga ner och tala med dig, och jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem. De skall tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.

Texten klargör först och främst att den Heliga Anden hade boning i Mose och samma Ande skulle Gud låta ta boning i ytterligare sjuttio män av de äldste. Dessa skulle tillsammans med Mose bära bördan av folket. Detta innebär alltså att den Heliga Anden fungerar som en hjälpare. Vi läser vidare att följande händer:

4 Mos 11:24-25
Mose gick ut och talade om för folket vad HERREN hade sagt. Och han kallade samman sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Då steg HERREN ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer.

De sjuttio äldste började profetera så fort den Heliga Anden kom över dem. Vi ser alltså att den Heliga Andens funktion är att ta boning i gudsmän och ge dessa av sina gudomliga gåvor, såsom gudomligt stöd och gåvan att profetera.  

Strax efter israeliternas uttåg läser vi att Gud beordrar de att göra en helgedom åt Gud:

2 Mos 25:8
De skall göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem.

Därefter ges israeliterna detaljerade bestämmelser för byggandet av helgedomen och vi läser slutligen, innan själva bygget ska börja, följande:

2 Mos 31:1-11
HERREN sade till Mose: Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam. Jag har fyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten. Och se, jag har gett honom Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, till medhjälpare. Åt alla era konstnärligt begåvade män har jag givit vishet i hjärtat att utföra allt som jag har givit dig befallning om: uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, nådastolen på den, alla tillbehör för uppenbarelsetältet, bordet med dess tillbehör, ljusstaken av rent guld med alla dess tillbehör, rökelsealtaret, brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, karet med dess fotställning, de vävda kläderna och prästen Arons heliga kläder, hans söners prästkläder, smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen till helgedomen. I allt skall de utföra sitt arbete så som jag har befallt dig.

 Gud fyllde Besalel, samt alla deltagare för byggandet av helgedomen, med den Heliga Anden så att de skulle kunna få vishet, förstånd, kunskap, skicklighet och framgång när de byggde helgedomen. Gud gav även bestämmelser för prästerskapet och i denna kontext läser vi följande:

2 Mos 28:1-3
Du skall låta din bror Aron och hans söner med honom träda fram till dig ur kretsen av Israels barn för att tjäna som präster åt mig, Aron själv och hans söner Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. Och du skall göra heliga kläder åt din bror Aron till ära och prydnad. Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens Ande, att de skall göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig.

Den Heliga Andens unika funktion är att ta boning i gudsmän, tala och profetera genom dem samt uppfylla dem med sina gudomliga gåvor.

I Nehemjas bok läser vi att somliga präster prisar Gud och återberättar vad Han gjort för sitt utvalda folk. De nämner även uttåget och i den kontexten läser vi Gud gav israeliterna den Heliga Anden för att undervisa dem:

Neh 9:5, 16-21
Leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: "Stig upp och prisa HERREN, er Gud, från evighet till evighet!  Lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris… Men våra fäder handlade övermodigt. De var hårdnackade och lyssnade inte på dina befallningar. De vägrade lyssna och kom inte ihåg de under som du hade gjort bland dem. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en anförare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte, fastän de gjorde sig en gjuten kalv och sade: "Detta är din gud, som har fört dig upp ur Egypten", och de gjorde sig skyldiga till stora hädelser. Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Molnstoden vek inte ifrån dem om dagen utan ledde dem på vägen, och eldstoden upplyste om natten den väg de skulle gå. Din gode Ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte deras mun, och vatten gav du dem när de törstade. I fyrtio år försörjde du dem i öknen, så att ingenting fattades dem. Deras kläder blev inte utslitna, och deras fötter svullnade inte.

I Jesajas bok återges uttåget och Guds välsignelse över israeliterna. I denna kontext sägs mycket om den Heliga Andens funktion:

Jes 63:7-14
HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, det överflödande goda mot Israels hus, som han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin nåds rikedom. Ty han sade: "De är ju mitt folk, barn som inte skall svika." Och han blev deras frälsare. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Men de var upproriska, och bedrövade hans helige Ande. Därför blev han deras fiende, han stred själv mot dem. Då tänkte hans folk på gångna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, tillsammans med herden för hans hjord? Var är han som lade sin helige Ande i deras bröst, han som lät sin härliga arm gå fram vid Moses högra sida, han som klöv vattnet framför dem och därmed gjorde sig ett evigt namn, han som förde dem genom djupen, så att de, likt springare i öknen, inte stapplade? Som när boskap går ner i dalen, fördes de av HERRENS Ande till ro. Så ledde du ditt folk för att göra dig ett härligt namn.

Texten förmedlar bland annat att israeliterna var uppropiska mot Gud och berövade den Heliga Anden som hade sin boning i folket hjärtan, den Anden som hade givit folket ro!

I första Samuelsboken läser vi om att gudsmannen Samuel viger Israels första kung:

1 Sam 10:1-8
Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på Sauls huvud, kysste honom och sade: "Se, HERREN har smort dig till furste över sin arvedel. När du går ifrån mig i dag skall du träffa två män vid Rakels grav, i Selsa på Benjamins område. De kommer att säga till dig: Åsninnorna som du gick i väg för att söka har kommit till rätta. Din far tänker därför inte mer på åsninnorna, men han är orolig för er skull och säger: Vad skall jag göra för min son? När du har gått vidare därifrån och kommit till Tabors terebint, skall du där möta tre män på väg upp till Gud i Betel. En av dem bär tre killingar, en bär tre brödkakor och en bär en vinlägel. De skall hälsa vänligt på dig och ge dig två bröd, och du skall ta emot vad de ger. Sedan kommer du till Guds Gibea, där filisteernas postering är. Och när du kommer in i staden, träffar du på en skara profeter, som är på väg ner från offerhöjden med psaltare, pukor, flöjt och harpa framför sig, medan de själva profeterar. HERRENS Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. När du ser att dessa tecken inträffar, gör då vad du finner lämpligt att göra, ty Gud är med dig. Och du skall gå före mig till Gilgal. Se, jag skall komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du skall vänta i sju dagar, till dess jag kommer till dig och meddelar vad du skall göra."

Texten säger att den Heliga Anden ska komma över Saul som ska börja profetera och förvandlas till en annan människa. Vi läser att Samuel hade rätt:

1 Sam 10:9-11
När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gibea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds Ande över honom, och han profeterade mitt ibland dem. Alla som förut kände Saul fick se att han profeterade tillsammans med profeterna, och de sade till varandra: "Vad har hänt med Kish son? Är också Saul bland profeterna?"

Utan den Heliga Anden har vi varken profeter, sann vishet, gudomlig ro, hjälp eller vägledning! Efter kung Davids synd och äktenskapsbrott med Betseba (2 Sam 11) ber han följande bön i vilken han ber att Gud inte ska ta ifrån honom den Heliga Anden:

Ps 51:1-19
För sångmästaren, en psalm av David, när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Bat-Seba. Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodsskulder, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana, brännoffer tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Då skall du glädja dig åt rätta offer, brännoffer och heloffer, då skall tjurar offras på ditt altare.

I en annan Psalm ber kung David:

Ps 143:1, 6, 10
En psalm av David. HERRE, hör min bön, lyssna till min bön om nåd, svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull!… Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela… Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode Ande leda mig på jämn mark.

I Hesekiels bok läser vi att Gud ska rena människan och låta den Heliga Anden komma in i henne för att vägleda och stötta henne:

Hes 36:25-27
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny Ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Se även:

Ords 1:23
Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag skall låta min Ande flöda över er, jag skall låta er lära känna mina ord.

I Joels bok läser vi följande:

Joel 2:27
Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam. Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

 Gud säger att Han ska låta utgjuta den Heliga Anden över allt kött så att dessa får del av den Heliga Andens gudomliga frukter! Detta gick i uppfyllelse i samband med pingstdagen, 50 dagar efter Herren Jesus död och uppståndelse, vilket nämns i Apostlagärningarna:

Apg 2:1-18
När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" Men andra sade hånfullt: "De har druckit sig fulla av sött vin." Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Vi ber ständigt att du, Helig Ande, ska ha fullkomlig boning i oss och uppfylla oss med dina gudomliga gåvor. Vi tillber och ärar dig i evighet! Amen!

Team Sverige,
Kontakta oss