கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


அ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

அதான் (அஜான்),

அப்த், அப்துல் முத்தாலிப், அப்துல்லாஹ், அபூ

அமீனா

அல் (Al)அல்பா (Alpha), அல்ஹம்து லில்லாஹ், அல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர்,

அன்சார் (அன்ஸார்),

அஸர், அஸ்தக்பீர் அல்லாஹ் (Astaghfir Allah),  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்