கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


இ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

இப்லிஷ் (சாத்தான், சைத்தான், ஷைத்தான்),  இமாம்இயேசுவின் 12 சீடர்கள், இஸ்லாமிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை (IRF)