கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


ஈ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

ஈஸா குர்-ஆன் தளம் (http://isakoran.blogspot.com/)