கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


ம என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

மஹ்றம்மஸீஹிமாஷா அல்லாஹ்

முஹர்ரம் (முஹரம் – முஃகர்ரம்)