கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


ந என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

நபீல் குறைஷி 

நிம்ரோத்நிய்யத் (நிய்யா)

நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் (Neil Armstrong)