கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


ப என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

பா ராகவன் (பாரா - நிலமெல்லாம் இரத்தம் புத்தகத்தின் ஆசிரியர், தமிழ் எழுத்தாளர்), 

பாத்திஹா (ஃபாத்திஹா)

பி ஜைனுல் ஆபிதீன் (பிஜே)

பூஜ்ஜியம்