கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


ச என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

சாக்‌ஷி அபாலஜிடிக்ஸ் நெட்வர்க் (http://www.sakshitimes.net/), சாகிர் நாயக் (dr. Zakir Naik)