கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


ஷ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

ஷஃபான் (ஷாபான்), ஷயிர், ஷஹித், ஷம்ஸ், ஷவ்வால்,

ஷியாஷிர்க், ஷைத்தான்