கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


உ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

உமர் (ஈஸா குர்-ஆன்)

உமர் (இரண்டாம் இஸ்லாமிய கலிஃபா) சிரியா கிறிஸ்தவர்களுடன் செய்த உடன்படிக்கை