அல்லாஹ் ஏன் இஸ்மாயீலையும் மக்காவையும் 2500 ஆண்டுகள் மறந்துவிட்டான்?

இப்படத்தின் விளக்கம் இக்கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: அல்லாஹ் ஏன் இஸ்மாயீலையும் மக்காவையும் 2500 ஆண்டுகள் மறந்துவிட்டான்?

இதர இஸ்லாமிய ’படமும் பாடமும்’