குர்-ஆன் ஆய்வுக் கட்டுரைகள்/விளக்கங்கள்/மறுப்புக்கள்

குர்‍ஆனின் ஒவ்வொரு ஸூரா (அத்தியாயம்) மற்றும் வசனம் வரிசையில் ஆய்வுக்கட்டுரைகள்

1. அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்) - மக்கீ - வசனங்கள்:7

2. ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு) - மதனீ - வசனங்கள்: 286

3. ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்) - மதனீ - வசனங்கள்:200

4.  ஸூரத்துன்னிஸாவு(பெண்கள்) - மதனீ - வசனங்கள்: 176

5. ஸூரத்துல் மாயிதா - (ஆகாரம்,  உணவு மரவை) - மதனீ - வசனங்கள்: 120

6. ஸூரத்துல் அன்ஆம் - (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்) - மக்கீ - வசனங்கள்:165

7. ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:206

8. ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்) - மதனீ - வசனங்கள்:75

9. ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்) - மதனீ - வசனங்கள்: 129

10.  ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி) - மக்கீ - வசனங்கள்:109

11. ஸூரத்து ஹூது - மக்கீ - வசனங்கள்:123

12. ஸூரத்து யூஸுஃப் - மக்கீ - வசனங்கள்:111

13. ஸூரத்துர் ரஃது (இடி) - மதனீ - வசனங்கள்:43

14. ஸூரத்து இப்ராஹீம் - மக்கீ - வசனங்கள்:52

15.  ஸூரத்துல் ஹிஜ்ர் (மலைப்பாறை) - மக்கீ - வசனங்கள்: 99

16. ஸூரத்துந் நஹ்ல் (தேனி) - மக்கீ/மதனீ - வசனங்கள்:128

17. பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:111

18. ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (குகை) - மக்கீ - வசனங்கள்:110

19.  ஸூரத்து மர்யம் - மக்கீ - வசனங்கள்:98

20. ஸூரத்து தாஹா - மக்கீ - வசனங்கள்:135

21. ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:112

22.  ஸூரத்துல் ஹஜ் - மதனீ - வசனங்கள்:78

23. ஸூரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:118

24. ஸூரத்துந் நூர் (பேரொளி) - மதனீ - வசனங்கள்:64

25. ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்) - மக்கீ - வசனங்கள்:77

26. ஸூரத்துஷ்ஷுஃரா (கவிஞர்கள்) - மக்கீ - வசனங்கள்: 227

27. ஸூரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:93

28. ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:88

29. ஸூரத்துல் அன்கபூத் (சிலந்திப் பூச்சி) - மக்கீ - வசனங்கள்:69

30. ஸூரத்துர் ரூம் - (ரோமானியப் பேரரசு) - மக்கீ - வசனங்கள்:60

31. ஸூரத்து லுக்மான் - மக்கீ - வசனங்கள்:34

33. ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப (சதிகார அணியினர்) - மதனீ - வசனங்கள்:73

34. ஸூரத்துஸ் ஸபா - மக்கீ - வசனங்கள்:54

35. ஸூரத்து ஃபாத்திர்(படைப்பவன்) - மக்கீ - வசனங்கள்:45

36. ஸூரத்து யாஸீன் - மக்கீ - வசனங்கள்:83

37. ஸூரத்துஸ் ஸாஃப்ஃபாத் (அணிவகுப்புகள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:182

38. ஸூரத்து ஸாத் - மக்கீ - வசனங்கள்:88

39. ஸூரத்துஜ்ஜுமர் (கூட்டங்கள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:75

40. ஸூரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்) - மக்கீ - வசனங்கள்:85

41. ஸூரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா - மக்கீ - வசனங்கள்:54

42. ஸூரத்துஷ் ஷூறா (கலந்தாலோசித்தல்) - மக்கீ - வசனங்கள்:53

43. ஸூரத்துஜ் ஜுக்ருஃப் (பொன் அலங்காரம்) - மக்கீ - வசனங்கள்:89

44. ஸூரத்துத் துகான் (புகை) - மக்கீ - வசனங்கள்:59

 

45. ஸூரத்துல் ஜாஸியா (முழந்தாளிடுதல்) - மக்கீ - வசனங்கள்:37

46. ஸூரத்துல் அஹ்காஃப் (மணல் திட்டுகள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:35

47. ஸூரத்து முஹம்மது(ஸல்) - மதனீ - வசனங்கள்:38

48. ஸூரத்துல் ஃபத்ஹ் (வெற்றி) - மதனீ - வசனங்கள்:29

49. ஸூரத்துல் ஹுஜுராத் (அறைகள்) - மதனீ - வசனங்கள்:18

50. ஸூரத்து ஃகாஃப் - மக்கீ - வசனங்கள்:45

51. ஸூரத்துத் தாரியாத் (புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்) - மக்கீ - வசனங்கள்: 60

52. ஸூரத்துத் தூர் (மலை) - மக்கீ - வசனங்கள்:49

53. ஸூரத்துந்நஜ்ம் (நட்சத்திரம்) - மக்கீ - வசனங்கள்:62

54. ஸூரத்துல் கமர் (சந்திரன்) - மக்கீ - வசனங்கள்:55

55. ஸூரத்துர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்) - மதனீ - வசனங்கள்:78

56. ஸூரத்துல் வாகிஆ - (மாபெரும் நிகழ்ச்சி) - மக்கீ - வசனங்கள்: 96

57. ஸூரத்துல் ஹதீத்(இரும்பு)  - மதனீ - வசனங்கள்:29

58. ஸூரத்துல் முஜாதலா - (தர்க்கித்தல்) - மதனீ - வசனங்கள்:22

59. ஸூரத்துல் ஹஷ்ர் (ஒன்று கூட்டுதல்) - மதனீ - வசனங்கள்:24

61. ஸூரத்துஸ் ஸஃப்ஃபு (அணிவகுப்பு) - மதனீ - வசனங்கள்:14

63. ஸூரத்துல் முனாஃபிஃகூன் (நயவஞ்சகர்கள்) - மதனீ - வசனங்கள்:11

65. ஸூரத்துத் தலாஃக் (விவாகரத்து) - மதனீ - வசனங்கள்:12

 

66. ஸூரத்துத் தஹ்ரீம் (விலக்குதல்) - மதனீ - வசனங்கள்:12

67. ஸூரத்துல் முல்க் (ஆட்சி) - மக்கீ - வசனங்கள்:30

68. ஸூரத்துல் கலம் (எழுதுகோல்) - மக்கீ - வசனங்கள்:52

71. ஸூரத்து நூஹ் - மக்கீ - வசனங்கள்:28

72. ஸூரத்துல் ஜின்னு (ஜின்கள்) - மக்கீ - வசனங்கள்:28

76. ஸூரத்துத் தஹ்ர் (காலம்) - மதனீ - வசனங்கள்:31

79. ஸூரத்துந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்) - மக்கீ - வசனங்கள்: 46

80. ஸூரத்து அபஸ (கடு கடுத்தார்) - மக்கீ - வசனங்கள்:42

81. ஸூரத்துத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்) - மக்கீ - வசனங்கள்:29

83. ஸூரத்துல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (அளவு நிறுவையில் மோசம் செய்தல்) - மக்கீ - வசனங்கள்:36

86. ஸூரத்துத் தாரிஃக் (விடிவெள்ளி) - மக்கீ - வசனங்கள்:17

112. ஸூரத்துல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்) - மக்கீ - வசனங்கள்:4


இதர குர்‍ஆன் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் (இவைகளில் பல குர்‍ஆன் வசனங்கள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன)

  1. பல விதமான அரபி குர்‍ஆன்கள் - (THE DIFFERENT ARABIC VERSIONS OF THE QUR’AN)
  2. பீஜே வாக்குமூலம் – உஸ்மான் தொகுத்த குர்-ஆன், எல்லா சஹாபாக்களின் ஒப்புதல் பெற்ற குர்-ஆன் அல்ல

இதர குர்‍ஆன் கட்டுரைகள்

உமரின் கட்டுரைகள் பக்கம்