Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

เตาร็อตเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 18 ข้อ 18
เราจะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้า  ในหมู่พวกพี่น้องของเขา และเราจะใส่ถ้อยคำของเขาในปากของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชนทั้งหลาย

ประการแรก  คัมภีร์ตอนนี้เชื่อว่ามุสลิมทุกคนคงคิดไปถึงว่านบีคนต่อไปที่จะมีมา คือนบีมูฮัมมัดแน่นอน เพราะว่าพระเจ้าได้บอกกับชนชาติอิสราเอลว่าผู้ที่จะมานั้นสืบเชื้อสายมาจากต้นตระกูลเดียวกัน จากวลีที่ว่า ในหมู่พวกพี่น้องของเขา  ดังนั้นในกรณีนี้ถ้านับต้นตระกูลลูกหลานตั้งแต่นบีอิสมาอีล   ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีอิสฮัก  แล้วนบีที่มีคุณสมบัติเหมือนกับนบีมูซานั้นจะเป็นใคร  นบีมูฮัมมัดเป็นนบีที่สืบเชื้อสายทางนบีอิสมาอีล   และท่านก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกับนบีมูซา
ในยุคของท่าน  ท่านได้ก่อตั้งบทบัญญัติที่มาจากพระเจ้า และรู่กุ่นต่างๆที่ประเจ้าประทานลงมา   กระทำการอัศจรรย์   ฯลฯ   จากวลี   ในหมู่พวกพี่น้องของเขา  เรามาทำความเข้าใจกันว่าหมายถึงอะไร เพราะว่าในเมื่อพระเจ้าได้บอกกับชนชาติอิสราเอลเกี่ยวกับการเลือกกษัตริย์จาก คัมภีร์เตาร็อต ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 17  ข้อที่ 14-15  ที่กล่าวไว้ว่า
เมื่อท่านมาถึงแผ่นดินที่พระเยโฮวาฮ์    พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน    และท่านถือกรรมสิทธิ์อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น แล้วท่านจะกล่าวว่า  เราจะตั้งกษัตริย์ไว้เหนือเรา  เหมือนประชาชาติอื่นซึ่งอยู่รอบเรา   ก็จงตั้งผู้ซึ่งพระเยโฮวาฮ์พระเจ้าของท่าน  ทรงเลือกไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือท่าน  คือตั้งผู้หนึ่งผู้ใดในพวกพี่น้องของท่าน ให้เป็นกษัตริย์เหนือท่าน ท่านอย่าตั้งคนต่างด้าวซึ่งมิใช่พี่น้องของท่านให้อยู่เหนือท่าน

แน่นอนว่าครอบครัวมุสลิมแถบตะวันออกกลางในยุคนั้น     ต่างก็เฝ้ารอคอยจะได้พบกับชนชาติอิสราเอลที่เป็นวงศ์วานของอิสมาอีลเพื่อเป็นกษัตริย์ของพวกเขา

ประการที่สอง  เป็นการเปรียบเทียบนบีมูฮัมมัด กับนบีมูซา ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 34  ข้อที่ 10-12 ที่กล่าวไว้ว่า
ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเสมอเหมือนมูซา      ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรู้จักหน้าต่อหน้า  ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่าน  ในเรื่องหมายสำคัญ และการอัศจรรย์ ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ท่านให้กระทำในแผ่นดินอียิปต์ต่อฟาโรห์    และต่อบรรดาข้าราชบริพารของฟาโรห์และต่อแผ่นดินของท่านทั้งสิ้น และในเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่   และกิจการอันน่าเกรงกลัว  และใหญ่โตซึ่งมูซากระทำในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง

คัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงเอกลักษณ์พิเศษของนบีมูซา และพันธกิจของท่านที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า และได้ชี้นำสิ่งใดบ้างถึงนบีที่จะมีขึ้นในอนาคต

  1. มูซาเป็นชนชาติอิสราเอล
  2. มูซาได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า คือได้คุยกับพระเจ้าโดยตรง
  3. กิจการที่น่าเกรงกลัวและใหญ่โต

มุสลิมส่วนใหญ่ นึกไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดที่กระทำการสำเร็จและยิ่งใหญ่เทียบเท่านบีมูซา    อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เสมอเหมือนกับมูซานั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากท่าน อีซาอัลมะซีฮ์

มูซา  
   อีซา  
     มูฮัมมัด

อยู่ท่ามกลาง  ชนชาติอิสราเอล   

อยู่ท่ามกลางชนชาติ อิสราเอล/วงศ์วานยูดา/

( มัทธิว 1 : 3 ; ลูกา 3 : 33)

อยู่ท่ามกลางชนชาติอาหรับซ

(เราะฮ์ 46:12 , 36 : 6 ; 34 : 43 – 44)

ว่าฮี 
     ว่าฮี   
   ว่าฮี

ได้รับโดยตรง

(ซูเราะฮ์ 4 : 164/ อพยพ 33 : 11)   

    ได้รับโดยตรง  

(ยะฮ์ยา 12: 49-50 /   14: 10)

ได้รับโดยผ่านญิบรีล

( ซูเราะฮ์ 2: 97)

การอัศจรรย์  
การอัศจรรย์ 
  การอัศจรรย์
ซูเราะฮ์ 2 : 50 ; 57 
ซูเราะฮ์  3 : 49 ; มัทธิว 8 : 27 ; ยะฮ์ยา 6 : 11-14
ซูเราะฮ์  6  : 37;    28 : 48   

มีเพิ่มเข้าไปจากคัมภีร์อินญีลที่ได้ยืนยันไว้ล่วงหน้าใน เฉลยธรรมบัญญติบทที่ 18 ข้อ 18  ผู้ที่กระทำการสำเร็จก็คือท่านอีซาอัลมะซีฮ์ ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์อินญีล  กิจการของอัครทูตบทที่ 3 ข้อ 17-26 ดังนี้ว่า

พี่น้องทั้งหลาย  ข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายได้ทำการนั้น  เพราะไม่รู้เรื่องราวอะไร ทั้งคณะผู้ครอบครองของท่านก็ทำเหมือนกันด้วย  แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้น ซึ่งพระเจ้าได้ประกาศไว้ล่วงหน้า    โดยปากของผู้เผยวจนะทั้งหลาย     ว่าท่านอัลมะซีฮ์ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามนั้น เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับ และตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย    เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้าและเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้อัลมะซีฮ์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลาย   คือ   ท่านอีซา พระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระ  เมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมา    มูซาได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะได้ทรงโปรดประทาน ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง เหมือนอย่างเราให้แก่ท่าน  จากจำพวกพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัด ซึ่งผู้เผยพระวจนะจะได้บอกแก่ท่าน ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะผู้นั้น  เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้า และบรรดาผู้เผยพระวจนะ ตั้งแต่สุไลมานเป็นลำดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกัน พยากรณ์ถึงกาลครั้งนั้น ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะนั้น  และของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านคือได้ตรัสกับอิบรอฮีมว่า “บรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า” ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว  จึงทรงใช้ท่านมายังพวกท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายโดยให้ทุกคนกลับจากบาปของตน

จากคัมภีร์ตอนนี้ที่สำคัญโดยเฉพาะที่มูซากล่าวว่า พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะได้ทรงโปรดประทาน ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง เหมือนอย่างเราให้แก่ท่าน จากจำพวกพี่น้องของท่าน และมาพิจารณาจาก ซูเราะฮ์อัลก่อศ็อศ อายะฮ์ที่ 48

ครั้นเมื่อสัจธรรมจากเราได้มายังพวกเขา พวกเขากล่าวว่า  “ทำไมเขา (มูฮัมมัด) จึงมิได้รับเยี่ยงกับที่มูซาได้รับเล่า. . . .”
จากอัลกุรอ่านตอนนี้แสดงให้เรารู้ว่า นบีมูฮัมมัดมิได้ทำการอัศจรรย์ต่างๆ เทียบเท่ากับนบีมูซา เหตุผลก็เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้นบีให้กระทำการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละเหตุการณ์นั้น

   
Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.