Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ี มุสลิมส่วนมากคิดว่า มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิ้ลซึ่งมีข้อความไม่ตรงกัน   ถูกเปลี่ยนแปลง   ล้าสมัยเกินไป  ใช้ไม่ได้ แต่คำสอนในอัล-กุรอานไม่ได้สอนเช่นนั้น อัลขกุรอานยังยืนยันคัมภีร์ที่มีมาก่อน ...... more
 
 
 
ี มุสลิมหลายคนเชื่อว่า มีอัลกุรอ่านอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องอ่านคัมภีร์เตาร็อดและอินญีล  เพราะในอัลกุรอ่านก็สอนถึงความเชื่อต่าง ๆ ...... more
 
 
 
Audio/ อัน-ซาบูร
  อัน-ซาบูร์ ซุเราะห์ที่ 1  
อัน-ซาบูร์ ซุเราะห์ที่ 8
อัน-ซาบูร์ ซุเราะห์ที่ 23
อัน-ซาบูร์ ซุเราะห์ที่ 82
อัน-ซาบูร์ ซุเราะห์ที่ 92
อัน-ซาบูร์ ซุเราะห์ที่ 103


 
 
 
มี อายะห์ ไหนบ้าง ในอัล กรุอ่านที่กล่าวหาว่า ชาวคัมภีร์ ได้ไปเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำใน เตารอตและอินญีล ในอัล-กรุอ่านบอกแค่ว่า ชาวคัมภีร์ “taharit” คือ การ บิดเบือนหมายด้วยลิ้น และซ่อนบางส่วนของ อินญีลไว้ โดยไม่บอกความจริง .....more
 
 
 
 
 
Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.