Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 


มุสลิมส่วนมากมักจะมีคำถามกับอัลกุรอ่านว่าเหตุใดถึงได้ไปสอดคล้องกับคัมภีร์ของยิวหรือคริสเตียน        ดังเช่นมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิ้ลซึ่งมีข้อความไม่ตรงกัน   ถูกเปลี่ยนแปลง   ล้าสมัยเกินไป  ใช้ไม่ได้     อย่างไรก็ตามอัลกุรอ่านไม่ได้กล่าวเช่นนั้น แต่ได้บอกกล่าวไว้ล่วงหน้า        มีการยืนยันอย่างเปิดเผยในซูเราะฮ์ต่างๆ  เช่น ซูเราะฮ์อัลบะกอเราะฮ์ อายะฮ์ที่ 41 ; 89 ; 91 ; 101


และพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ให้ลงมา เพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้า. . . .  และเมื่อได้มีคัมภีร์ฉบับหนึ่งจากที่อัลลอฮ์มายังพวกเขา   ซึ่งยืนยันในสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา. . .  และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่เขาเหล่านั้นว่า จงศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิด. . .  และเมื่อได้มีร่อซู้ลคนใด (มูฮัมมัด)  ณ ที่อัลลอฮ์มายังพวกเขา ซึ่งจะเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา. . .

ซูเราะฮ์อัลอะฮ์ก็อฟ อายะฮ์ที่ 12


และก่อนหน้านี้ (กุรอ่าน) มีคัมภีร์ของมูซาเป็นแบบอย่าง และความเมตตาและอัลกุรอ่านเป็นคัมภีร์ที่ยืนยันเป็นภาษาอาหรับ. . .

ซูเราะฮ์อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 92

. . .นี่คือ คัมภีร์(อัลกุรอ่าน) ที่เราได้ให้ลงมา อันเป็นคัมภีร์ที่มีความจำเริญ ที่ยืนยันสิ่ง (คัมภีร์ที่ประทานลงมาก่อน) ซึ่งอยู่เบื้องหน้าคัมภีร์นี้

ซูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ อายะฮ์ที่ 48

และเราได้ให้คัมภีร์ลงมาแก่เจ้า (มูฮัมมัด) ด้วยความจริง (คือก่อนหน้านั้นมีคัมภีร์เตาร็อตซ่าบูร  อินญีล) ในฐานะเป็นที่ยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้ามัน และเป็นที่ควบคุมคัมภีร์   (เบื้องหน้า)นั้น. . .

แล้วอะไรล่ะที่มีความสำคัญมาก่อนหน้านั้น แล้วบัดนี้มาปรากฏในคัมภีร์ไบเบิ้ลแล้วเหตุใดอัลกุรอ่านจึงกล่าวยืนยันถึงที่มา และคอยควบคุมคัมภีร์ก่อนหน้านั้นอัลกุรอ่านให้เราตอบสนอง    ได้บอกให้เรารู้ถึงผู้หนึ่งที่ถูกส่งมายังมวลมนุษยชาติ  เป็นการเตือน  หมายสำคัญ  ความเมตตา  การนำทาง  หรือ เป็นทางสว่าง และแสงสว่างเท่านั้นที่จะนำพาโลกดุนยาให้พ้นจากความมืดมนของบาปมากมายสู่การมีชัยชนะเหนือชัยฏอนมารร้าย และการมีชีวิตนิรันดร์ นี่คือสิ่งที่อัลกุรอ่านได้ยืนยัน

ซูเราะฮ์อาละอิมรอน  อายะฮ์ที่  3-4


พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์นั้นลงมาแก่เจ้าเป็นครั้งคราว พร้อมด้วยความจริงเพื่อเป็นการยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้าคัมภีร์นั้น และได้ทรงประทานอัตเตาร็อต  และอัลอินญีลให้มีมาก่อนในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์    และได้ประทานอัลฟุรกอนมาด้วย    แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโองการของอัลลอฮ์นั้น พวกเขาจะได้รับโทษอันรุนแรง และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงทำการลงโทษ

ซูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์  อายะฮ์ที่  44  ; 46แท้จริงเราได้ให้อัตเตาร็อตลงมา โดยที่ในนั้นมีข้อแนะนำ และแสงสว่าง. . .
และเราได้ให้อีซาบุตรของมัรยัมตามหลังพวกเขามา     ในฐานะผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขา   คือ   อัตเตาร็อต และเราได้ให้อัลอินญีลแก่เขา ซึ่งในนั้นมีคำแนะนำ และแสงสว่าง. . .

ซูเราะฮ์อัลก่อศ็อศ  อายะฮ์ที่  43


และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาหลังจากที่เราได้ทำลายชนชาติในรุ่นก่อนๆเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ปวงมนุษย์  และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง  และเป็นความเมตตา  หวังว่าพวกเขาจะได้พิจารณาใคร่ครวญ
ซูเราะฮ์ฆ่อฟิร อายะฮ์ที่  70-72

บรรดาผู้ปฏิเสธต่อคัมภีร์ และต่อสิ่งที่เราได้ส่งมา พร้อมกับบรรดาร่อซู้ลของเรา แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ เมื่อห่วงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขา และโซ่ตรวนถูกลากไปในน้ำเดือดพล่านแล้วในไฟนรกพวกเขาจะถูกเผาไหม้

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะบอกความจริงกับพี่น้องมุสลิมว่า  สิ่งที่ค้นพบในอัลกุรอ่านก็เหมือนกับเราได้พบในไบเบิ้ล        สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายสำคัญจากพระเจ้า  และเป็นความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธา

Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.