Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

พระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียวเท่านั้น (เตาฮีด)

      เตาฮีดอธิบายถึงการเป็น เอกะของอัลเลาะห์  แท้จริงแล้วความเป็นหนึ่งของอัลเลาะห์ เป็นหลักความศรัทธา ที่สำคัญของอุมมะห์ อีซา มุสลิมทุกคนเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น เป็นที่เข้าใจกันดีในคำสอนของชาวมุสลิม สิ่งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกอุมมะห์ของอีซายอมรับถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์  พระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียว ชาวมุสลิมและอุมมะห์อีซาศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเหมือนกันจริงหรือ

ในหลักคำสอนของอิสลาม  ความเป็นเอกะ

ซูเราะห์ 112  อัลอิคลาศ  อายะที่ 1             

จงกล่าวเถิดโอ้มูฮำหมัด พระองค์คืออัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะ”

ซูเราะฮ์ ที่ 2 อัล บะกอเราะฮ์ได้กล่าวไว้ว่า


และแท้จริงนั้น เราได้ให้คัมภีร์แก่มูซา และหลังจากเขา เราได้ให้บรรดารอซู้ลติดตามมา และเราไดให้มัวะฮ์ญิซาต แก่อีซาบุตรของมัรยัม และเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์ แล้วคราใดที่มีร่อซู้ลนำสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของพวกเจ้ามายังพวกเจ้า พวกเจ้าก็จะยะโสแล้วกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ปฏิเสธ และอีกกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ฆ่าเสียกระนั้นหรือ

ซูเราะฮ์ที่ 5 อัล มาอิดะฮ์ อายะฮ์ที่ 73  กล่าวว่า

แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลเลาะห์ เป็นผู้ที่สามของสามองค์ นั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วไม่มีสิ่งใดที่ควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากผู้ที่ควรเคารพสักการะองค์เดียวเท่านั้นคือ อัลเลาะห์ ( ซ.บ.) และหากพวกเขาไม่หยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าว แน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธาในหมู่พวกเขานั้น จะต้องประสบการลงโทษอันเจ็บแสบ

ซุเราะห์ใน คัมภีร์ เตารอต และ อินญีล ความเป็นเอกะของพระเจ้า บอกไว้ ดังนี้

อิสยาห์ บทที่ 45 ข้อ 5  เราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีก นอกจาก  เราไม่มีพระเจ้า  เราคาดเอวเจ้า แม้เจ้าไม่รู้จักเรา
ยอห์น บทที่ 17 ข้อ 3   และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารุ้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักท่านอีซาผู้ทรงใช้มา
1โครินธ์ บทที่ 8 ข้อ 4   เรารู้อยู่แล้วว่า รูปนั้นไร้สาระ และ มีพระเจ้าแท้แต่ องค์เดียว
ชาวมุสลิมเข้าใจว่า อุมมะห์อีซาละเมิดความศรัทธาในความเป็นเอกะของอัลเลาะห์  แท้จริงแล้วพวกเขาเข้าใจผิด คำสอนของท่านอีซาแท้จริงแล้วมีความบริสุทธิ์  อัลเลาะห์ทรงเอกะ และเป็นพระเจ้าแท้องค์เดียวเท่านั้น  (เตาฮีด) พระเจ้าแท้องค์เดียวคือความบริสุทธิ์ที่สุด

ในคัมภีร์เตารอต อพยพ บทที่ 20 ข้อ 3-5

"อย่ามีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลเลาะห์ อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดที่มีอยู่ในท้องฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือ ในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติ รูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน  ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเรา จนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน

คัมภีร์อินญีล  1ยอห์น  บทที่ 5 ข้อที่ 21
ลูกทั้งหลายเอ๋ย  จงระวังรักษาตัว อย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ” 

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าสิ่งใด คือ รูปเคารพ  ความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะรูปปั้นที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ หรือสัตว์ เท่านั้นที่เรียกว่ารูปเคารพ  ที่คนทั่วไปสวดขอพรจากมัน  พวกที่ใช้ไสยศาสตร์ หมอดู ทำนายโชคชะตา พวกแม่มด หมอผี การร่ายเวทมนต์ คาถา และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำพิธี  เช่น ธูป เทียน ที่ใช้ในการเรียกวิญญาณของคนตาย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์ ในคัมภีร์หลายเล่มได้เตือนไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ และให้หลีกเลี่ยงผู้ที่กระทำสิ่งเหล่านี้  

        ในคัมภีร์เตารอต เฉลยธรรมบัญญิต บทที่ 18 ข้อที่ 10- 13 กล่าวไว้ว่า

อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน ซึ่งให้บุครชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟ อย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนายหรือหมอดู เป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์ หรือเป็นนักวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมด หรือเป็นหมอพราย ผู้ใดที่กระทำอย่านี้ย่อมเป็น ที่รังเกียจแด่พระเจ้า เพราะกระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ พระเยโฮวาฮ์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย จึงทรงขับไล่เขาเสียจากท่าน ท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระเยฮวาฮ์ พระเจ้าของท่าน”  

อุมมะฮ์ท่านอีซา ศรัทธา ในพระเจ้าผู้เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว  สรรเสริญและอุทิศตนให้กับพระเจ้าองค์เดียว การเคารพสักการะพระเจ้าอื่นๆ ถือเป็นบาปร้ายแรง  

คัมภีร์เตารอต เฉลยธรรมบัญญติ บทที่ 6 ข้อที่ 13
พวกท่านจงยำเกรง พระเยโฮวาฮ์  พระเจ้าของท่าน ท่านจงปรนนิบัติพระองค์ ท่านจงปรนนิบัติพระองค์”

คัมภีร์เตารอต  โยชูวา  บทที่ 24  ข้อที่ 14-15
เหตุฉะนั้น จงยำเกรงพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจ และด้วยความซื่อสัตย์ จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านเคยปรนนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสีย และท่านทั้งหลายจงปรนนิบัติพระเจ้าและถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิพระเจ้า  ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด

คัมภีร์อินญีล มัทธิว บทที่ 4 ข้อที่ 10
จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว
 

อุมมะห์ ท่านอีซาไม่สนับสนุนสิ่งอื่นใดที่มีอยู่ของพระเจ้าอื่นๆ นอกจากพระเจ้าที่เที่ยงแท้  เช่น สิ่งที่เป็นรูปปั้น รูปแกะสลัก สิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งที่สร้างโดยมนุษย์  แม้แต่รูปภาพ  เชือกปมเงื่อน ต่างๆ เพชร  กริช ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เพียงพอที่เคารพกราบไหว้นอกจากพระผู้อภิบาลเท่านั้น

Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.