Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

อีซา, ทำไมถูกเรียกว่า บุตรของอัลเลาะห์?

ในคัมภีร์อินญีลนี้กล่าวถึงวิญญาณของพระเจ้าที่หมายความว่า บุตรของอัลเลาะห์”  นั้นมาจากชายที่บังเกิดคือท่านอีซา ซึ่งมิได้ถูกเรียกว่าบุตรของอัลเลาะห์  ในกรณีที่พระเจ้ามีสรีระ ในทางร่างกาย  แต่เพราะว่า คำดำรัสของอัลเลาะห์ ปรากฏชัดเจนในความเป็นบุตรของนางมัรยัม โดยวิญญาณของอัลเลาะห์  ท่านนบีมูฮำหมัดเองเคยได้พิสูจน์มาหลายครั้งถึงความจริงใน อัลกรุอาน ที่กล่าวว่า

 “ ท่านอีซาเป็นความจริงที่ท่านเป็น วิญญาณ ของอัลเลาะห์  และเป็นคำดำรัสของพระองค์”
              ( มีปรากฏใน ฮะดิษ อนัส บิน มาลิด)

ในซูเราะห์ที่ 4 อันนิซาอ์  อายะฮ์  171 กล่าวว่า


อะฮ์ลุลกิตาบทั้งหลาย  จงอย่าปฏิบัติให้เกินขอบเขต  ในศาสนาของพวกเจ้า และจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮฺ นอกจากสิ่งที่เป็นจริงเท่านั้น แท้จริง อัล-มะซีฮ์ อีซาบุตรของมัรยัมนั้น เป็นเพียงร่อซูลของอัลลอฮฺ และเป็นเพียงดำรัสของพระองค์ที่ได้ทรงกล่าวมันแก่มัรยัม  และเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งจากพระองค์  เท่านั้น ดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และบรรดาร่อซูลของพระองค์เถิด  และจงอย่ากล่าวว่าสามองค์เลย  จงหยุดยั้งเสียเถิด มันเป็นสิ่งดียิ่งแก่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่จะทรงมีพระบุตร  สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้า และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ทั้งสิ้น และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษา

ในคัมภีร์ อินญีล ยอห์บทที่ 1 ข้อ 1 ได้ถูกบันทึกไว้ว่า

ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”

และข้อ 14 

 “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา

บริบรูณ์ ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริอันสมกับบุตรองค์เดียวของพระบิดา"

      สิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าคำพูดของท่านอีซา หรือคำดำรัสของอัลเลาะห์ ว่าสิ่งใดมาจากท่านอีซา ดร.ฮาสบุลเลาะห์ บาร์ครี่ ( Dr. hasbullah Barkry) ใด้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านว่า นบีอีซา ดาลัม อัลกรุอาน เอนซ์” ( Nabi Isa Dalam Al- Quranenz) เพราะท่านอีซาได้ถูกกำหนดลงมาบนโลกนี้ ซึ่งเป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์  หมายสำคัญประการนี้ คือ ท่านอีซาได้เป็นบุตรของนางมัรยัม

                 ดังนั้น นับจากวันนั้นเรื่อยมาข้าพเจ้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนัก ที่พูดเต็มปากว่า ท่านอีซาเป็นบุตรของอัลเลาะห์ เพราะฉะนั้นท่านเป็น คำดำรัสที่มีชีวิตของพระเจ้าที่ได้รับสิทธิอำนาจจากอัลเลาะห์   จากการที่อีซาถูกให้เกิดมา ข้าพเจ้าไม่ยอมรับและสับสนอยู่ว่าท่านอีซาเป็นบุตรของอัลเลาะห์ เพราะว่าข้าพเจ้าเข้าใจถึงคำว่าเป็นบุตรของอัลเลาะห์ เพราะข้าพเจ้าเข้าใจคำว่า บุตรเป็นแบบร่างกายมนุษย์เท่านั้นและเป็นวิธีการของมนุษย์

                 ในซูเราะห์ ที่ 112  อัลอิคลาศ  กล่าวว่า


“ พระองค์อัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะ”

“ พระองค์ไม่ทรงประสูติและไม่ถูกประสูติ

            เป็นซูเราะฮ์ แห่งความศรัทธามั่น ครูที่สอนศาสนาอิสลามทุกคนได้กล่าวถึงอายะฮ์นี้บ่อยๆ เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความศรัทธามั่นในหมู่มุสลิมด้วยกัน ไม่ยอมรับว่าพระเจ้ามีบุตรในเหตุผลทางชีวศาสตร์ได้กล่าวถึง อัลกรุอาน หมายถึงเกิดมาเป็นมนุษย์  แต่ความจริงความเห็นของอุมมะฮ์ท่านอีซา กับคำนี้ใน อัลกรุอาน ในข้อนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันซึ่งในอัลกรุอาน   ตอนที่กล่าวถึงบุตรของอัลเลาะห์ ซึ่งมีความหมายทางเพศ แต่อุมมะฮ์ท่านอีซาที่เป็นชาวอาหรับ  กล่าวถึงบุตรของอัลเลาะห์ ไม่ใช่ความหมายทางเพศ แต่เป็นคำสัมพันธ์แบบพ่อกับเท่านั้น (ในถานะที่ อัลเลาะห์ให้ท่านอีซาเกิดมาโดยทางตรงจากอัลเลาะห์)

Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.